Genealogie Kuiper

Inleiding

Hieronder volgt de genealogie Kuiper afkomstig van Meeden. Het is een familie die al vroeg de beroepsnaam “kuiper” als familienaam gebruikte. De gegevens van de latere generaties zijn verre van volledig, maar voorlopig kom ik er niet aan toe om er meer van uit te zoeken.

Deze gegevens heb ik uitgezocht voor mijn oom Klaas Kuiper en mijn neven en nichten. In verband met de privacy heb ik de meeste data van de laatste generaties weggelaten.

Met dank aan J. Tjadens en T. Martens, H. Selling, H. Sloots en D. Veen voor hun aanvullingen en G. Spelde en D. Kuil voor hun bronbewerkingen van Meeden en Pekela.

GENERATIE I

I.1   Evert Everts, overleden tussen 2-4-1667 en 28-5-1677, kuiper te Meeden, trouwde (1) met Harmen, overleden tussen 30-3-1664 en 17-2-1666, trouwde (2) (h.c. Beerta 2-4-1667) met Geertje Anthonis, weduwe van Albert Berents, overleden na 28-5-1677.

Westerlee 09‑12‑1634: Evert Everts kuiper, kaspelman op de Meeden, ontving van Haijo Nannens, luitenant op de Meeden, 275 daler.

Meeden 08-12-1641: Eevert Eeverts kuper op de Mieden en Harmen versetten aan Joan Harmens en Greetien vier ackeren veen “boven nae de Glimmen husen gelegen”, voor 9 jaren beginnende op mei 1641.

Meeden 07-12-1648: Mr. Eevert Eeverts kuper op de Mieden en Harmen, en tot halve profijt ende halve lasten mede van Joan Krull, versetten aan Reijte Sijbes en Tette Pieters vier ackeren veen liggende boven het olde verlaet, om in 1650 te gebruiken voor 9 jaren.

Meeden 22-12-1648: Joan Roelffs Riddering en Bijwe verkopen aan Eevert Eeverts kuper op de Mieden en Harmken drie ackeren en een half vierendeel veenland gelegen op de Mieden.

Meeden 21-1-1654: Eevert Everts, kuiper op de Meeden, caverende voor Harmen zijn huisvrouw verset een stuk veenland aan Hindrick Pieters, caverende voor Grete zijn huisvrouw.

Meeden 16-12-1662: Doedo Luirdts en Geeske verkopen een stuk veen op de Mieden gelegen aan mr. Eevert Eeverts Cuper op de Mieden en Harmen nevens Eevert Eeverts de jonger en Martien.

Meeden 19-2-1664: Brechte Folckers weduwe van Allo Pieters nevens Jan Goerdts cav. voor Ariaen zijn huisvrouw en ook mede cav. voor de andere erfgenamen van Goerdt Pieters, verkopen een stuk veenacker gelegen op de Mieden, aan Mr. Eevert Eevers cuper en Harmen el. nevens Eevert Eevers de jonger en Martien el.

Meeden 30-3-1664: Eevert Eevers cuper op de Mieden cav. voor Harmen zijn huisvrouw verkoopt een stuk veen gelegen op de Mieden in Luirdt Does heerdt, aan Frerick Haickens.

Harmen de eerste vrouw van Evert Everts was mogelijk eerder gehuwd met een Roelf:

Meeden 17-2-1666: Eevert Eevers als vader nevens zijn kinderen als Geeske Roelfs stiefdochter wonende tot Helpen en Evert Everts en Roelf Everts, beide zonen van Evert Everts en Harmen, gewesen ehel, mede caverende voor Martien en Anneke hun huisvrouwen, maken een afhandeling van haer overleden moeders erfenis.

Meeden 28-5-1677: De gezamenlijke erfgenamen van wijlen Evert Everts de oude, als Geertjen Anthonis des overleden weduwe ter ener, en Roelef Everts voor de helft, Haijo Eltjens in qlte als principale voormond, Martjen Jans sibbe en Menso Nannes vreemde voogd over Evert Everts en Martjen gewesen ehelieden nagelaten onmondige pupillen nevens Hilcko Doedens causa uxoris voor de tegenhelft tesamen ter anderen maken een afhandeling met elkaar.

Kinderen:

1.   Roeleff Everts Kuiper. Volgt II.1

2.   Evert Everts (de Jonge), overleden tussen 18-1-1669 en 25-1-1676, straatmaker, trouwde voor 5-5-1656 met Martien Martens, overleden na 13-1-1687, dochter van Marten Hindricks en Doede Luirts.

Meeden 30-8-1651: Haijo Jans en Doe Luirdts echtelieden verkopen “an haer dochter Martien Martens sodane huis met allen annexen en toebehoor als holt steen ijserwerk doren” .... “met oock de eigen plaetze daer het huis op staet” met nog anderhalve akker.

Meeden 15-6-1653: Verdeling van de erfenis van Doede Luirdts. Erfgenamen zijn: Jan Martens, Grietie Martens, Wijpko Pieters met Remen Martens, Martien Martens en het onmondige kind van Doede Luirdts en Haijo Jans. Dit laatste kind heeft als voogden: Doedo Luirdts (p.v), Harmen Frerijcks (s.v.) en Jan Pieters (v.v.).

Meeden 5-5-1656: Eevert Eeverts en Martien Martens verkopen aan haar zuster Grietie Martens een halve bouacker gelegen op de Mieden welke zij van haar mede erven hadden gekocht.

Meeden 5-2-1662: Doedo Luirdts, principaal voormont, en Haycko Pieters, vreemde voogd over de moederloze en onmondige kinderen van Wijpko Pieters en zal. Reemen Martens (mede namens Luppo Pieters, sibbevoogd en Jan Martens) verkopen voor haar anpart (t.w. 1/3 part) van "sodane bouacker alse wijlen Grietie Martens op haar verervet heeft, gelegen in Luirdt Doedens heerdt, zijnde de middelste acker van drie ackeren in dese heerdt". Kopers zijn Martien Martens en Eevert Eeverts voor 107 car. gld en 10 st.

Meeden 5-5-1662: Eevert Eeverts en Martien verklaren geld schuldig te zijn aan de voormonderen over Wijpko Pieters en zijn overleden huisvrouw Reemen moederloze onmondige kinderen als Doedo Luirdts pr. vm, Luppo Pieters sv en Haicko Pieters vv.

Rekenboek voor de kerk van Meeden: 18 januari 1669 betaalt aan Evert Eeverts voor het leggen van het kerkepad, bedrag is 18:2:0

Nieuw Scheemda 8-8-1673: Martien Martens is erfgenaam van haar halfbroer Nantko Hajes. Verkoop van land, huis en schuur.

Meeden 25-1-1676: "Verschenen de Erb en Deughtsame weduwe van Evert Everts de jonge Martjen Martens, welcke belede cracht deses schuldich en plichtich te wesen aen de E Albart Mertens" een bedrag van 50 Car gld.

Meeden 17-4-1680: Mr. Haije Eltjes voormond, Marten Jans sibbevoogd, Menne Nannes vreemde voogd, over de (2) kinderen van overleden Evert Everts, en Hicko Doedens en Doe (Everts) zijnde zuster van de pupillen (betreft huis).

Kinderen:

1.  Doe Everts, overleden in 1691, trouwde ca. 1676 met Hilcko Doedes, slager te Meeden. Hilcko hertrouwde 11-12-1692 te Meeden met Froucke Pieters.

Meeden 19-11-1694: Roelof Harms voormond, Steffen Louwerts sibbevoogd, Isaack van Schelven vreemde voogd over de kinderen van Hilke Does en Doe Everts; afhandeling met Steffen Does. De vader Hilke Does is vader met Frouke als stiefmoeder (kinderen Harmen en Hindrik).

  Kinderen hiervan:

   1.   Evert Hilckes, gedoopt 12-11-1676 te Meeden.

   2.   Lisebeth Hilckes, gedoopt 15-4-1683 te Meeden.

   3.   Marten Hilckes, gedoopt 17-5-1691 te Meeden.

   4.   Harm Hilckes.

   5.   Hindrick Hilckes.

2.   Grietien Everts, van de Meeden, trouwde 11-3-1687 te Noordbroek (ondertrouw 23-1-1687 te Meeden) (h.c. Meeden 13-1-1687) met Roelof Harms, van Noordbroek, zoon van Harm Arents. Ze wonen in 1692 te Wildervank.

3.   Harmke Everts, van de Meeden, trouwde 21-8-1692 te Noordbroek (ondertrouw 10-7-1692 te Meeden) (h.c. Meeden 8-7-1692) met Jan Pieters, van Noordbroek, zoon van Pieter Egberts.

GENERATIE II

II.1   Roeleff Everts Kuiper (zv I.1), ook wel “mr.” genoemd wat zal slaan op “meester kuiper”, trouwde (1) (h.c. Meeden 4-3-1663) met Anneke Geerts, dochter van Geerdt Harmens, die mogelijk ook kuiper was, en Frouwe. Hij trouwde (2) (ondertrouw 9-3-1684 te Meeden) met Jantijn Geerts, van Vries.

Bij het huwelijkscontract waren aan bruidegomszijde aanwezig: Evert Everts en Harmen vader en moeder, zijn broer Evert Everts de Jonge, en Hindrick Joest. Voor de bruid was aanwezig: haar vader Geerdt Harmens.

De huwelijksvoorwaarden geven aan dat Roeleff van zijn vader het kuipersgereedschap en het kuipersambt krijgt.

Meeden 24-3-1684: Haije Elties en Fenje op de Meeden maken accoord met Roelof Everts voormond, Harm Elties sibbevoogd, Ebbe Eppens vreemde voogd, over de onmondige kinderen van overleden Lutgert Hindricks, gewezen huisvrouw van Haije Elties; scheiding en deling van haar nalatenschap.

Meeden 31-3-1686: Roelof Everts en Jantijn Geerts te Meeden, en Harm Geerts voormond, Hilke Doedes sibbevoogd, en Jan Hindricks vreemde voogd over de kinderen van Anne Geers, gewezen huisvrouw van Roelof Geerts maken een accoord.

Meeden 18-2-1691: Harm Geers voormond, Hilcke Does sibbevoogd, Jan Hindriks vreemde voogd over de kinderen van Roelf Everts en Jantijn Geers, maken een accoord met Roelef Harmes voormond, Egbert Hindriks, sibbevoogd, Harm Geerts vreemde voogd over de kinderen van Roelef Everts en Jantijn Geers. [hier klopt ws. iets niet! Één van de keren dat Jantijn Geers wordt genoemd zal het Anne(ke) Geerts moeten zijn!]

Meeden 7-1-1692: Roelof Harms voormond en Grietien Evers, wonende Wildervank (doorgehaald: en Egbert Hindriks van Noortlaren sibbevoogd over het kind van Roelof Everts en Jantijn Geers) nemen op rente (=lenen) van Egbert Hindriks sibbevoogd en Harm Geers vreemde voogd over het kind (=Evert Roelofs) van Roelof Evers en Jantijn 100 gld.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Geert Roelefs Kuiper, gedoopt 5-9-1669 te Meeden. Volgt III.1 (zoon van mr. Roeleff Everts en Anneke)

2.   Harmke Roelefs, gedoopt 1-12-1671 te Meeden. Volgt III.2 (dochter van mr. Roelef Everts en Anneke)

3.   Evert Roelefs, gedoopt 14-12-1673 te Meeden. (zoon van Roelef Everts en Anneke)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

4.   Evert Roelefs, gedoopt 16-10-1687 te Meeden. Tweeling. (zoon van Roelef Everts kuiper)

5.   Anneke Roelefs, gedoopt 16-10-1687 te Meeden. Tweeling. (dochter van Roelef Everts kuiper)

6.   Evert Roelefs, gedoopt 7-10-1688 te Meeden. (zoon van Roelef Everts kuiper)

GENERATIE III

III.1   Geert Roelefs Kuiper (zv II.1), ook wel Geert Roelefs genoemd, gedoopt 5-9-1669 te Meeden, trouwde 1696 (ondertrouw 22-12-1695 te Meeden) (h.c. Meeden 6-2-1696) met Corneliske Haijes, gedoopt 12-6-1671 te Meeden als “Corneljes”, dochter van mr. Haijo Eltjens en Lutgert.

Vermoedelijk was Haijo Eltjens, die “mr.” genoemd wordt meester kleersnijder, want bij twee andere dopen wordt een Haijo Elties, snijder genoemd. Daar wordt echter geen naam van een vrouw bij vermeld.

Hun huwelijkscontract werd gesloten twee à drie weken na hun huwelijk. Voor Geert traden als getuigen op: Harmke Everts zijn zuster en Hilke Does als sibbevoogd. Voor Corneliske waren aanwezig: Haijo Elties haar vader en Jan Hindrix haar oom.

uitbeelding van het beroep kuiperTegelijk met dit huwelijkscontract werd op 6-2-1696 te Meeden door Geert Roelefs en Corneliske Haijes ook een koop gesloten met zijn zuster Harmke Roelefs. Harmke verkoopt aan haar broer haar helft van hun huis en schuur op eigen grond met de tuin gelegen te Meenden. Ook hierbij verkocht wordt het kuipsgereedschap, nooitholt?, hoepen en klapholten etc. Ook wordt bedongen dat Harmke Roelefs het kuipampt op de Mieden niet mag uitoefenen zolang haar broer dat kuipampt doet. Voor het huis, de schuur en de tuin krijgt Harmke ƒ 100 en voor de rest ƒ 65, dus samen ƒ 165.

Kinderen:

1.   Roelef Geerts, gedoopt 2-12-1696 te Meeden, later bijgeschreven: “doot”.

2.   Roelef Geerts, gedoopt 1-1-1698 te Meeden.

3.   Roelef Geerts, gedoopt 30-7-1699 te Meeden.

4.   Roelef Geerts, gedoopt 6-10-1700 te Meeden. De vader wordt hier voor het eerst genoemd met het beroep en/of de familienaam Kuiper.

5.   Haijo Geerts, gedoopt 24-9-1702 te Meeden. Volgt IV.1

6.   Anke (Antie) Geerts, gedoopt 31-10-1706 te Meeden (als Antie). Volgt IV.2

7.   Lutgert Geerts, gedoopt 8-9-1709 te Meeden. Volgt IV.3

8.   Jantien Geerts, gedoopt 4-10-1711 te Meeden. Volgt IV.4

III.2   Harmke Roelefs (dv II.1), gedoopt 1-12-1671 te Meeden, trouwde 15-3-1696 te Meeden (ondertr. 15-3-1696! te Scheemda) (h.c. Meeden 12-3-1696) met Hiltie Uepkens, gedoopt 3-3-1672 te Scheemda, zoon van Upko Hilties en Grietien Coerts.

Bij hun huwelijkscontract was voor Hiltie als getuige aanwezig: Jan Alders zijn sibbevoogd. Voor Harmke waren aanwezig: Geert Roelefs en Corneliske Haijes als broeder aan aangetrouwde zuster, Hilke Does als principale voormond, Jan Hindrix als vreemde voogd en Hendrick Everts als oom.

Kinderen:

1.   Upko Hiltiens, ged. 11-4-1697 te Scheemda.

GENERATIE IV

IV.1   Haijo Geerts Cuiper (zv III.1), gedoopt 24-9-1702 te Meeden, overleden 12-8-1782 te Meeden (nalatende 4 kinderen), trouwde 7 mei 1729 te Veendam (proclamatie 10 april 1729 te Meeden) met Anje Harms, (van Veendam volgens proclamatie, van Meeden volgens trouwboek Veendam), gedoopt 29-10-1702 te Meeden (als Annegijn) dochter van Harm Mensens, mulder te Meeden (een broer van een van mijn voorouders Edzo Menses) en Lamke (Lamme) Egges.

Haijo Geerts en Anje Harms komen voor op het huwelijkscontract Meeden 17-9-1735 tussen Haijo Tonkens, van Midwolda en Trijntje Harms van de Mieden aan beide zijden. Ze zijn volle neef en (aangetrouwde) nicht van de bruidegom, en zwager en volle zuster van de bruid.

Kinderen:

1.   Geert Haijes, gedoopt 14 mei 1730 te Meeden, overleden voor 2-7-1735.

2.   Harm Haijes Kuiper, gedoopt 8 juni 1732 te Meeden, volgt V.1

3.   Geert Haijes Cuiper, gedoopt 2 juli 1735 te Meeden, volgt V.2

4.   Knelske Haijes, geboren 31 augustus 1737 te Meeden en gedoopt 1 september 1737 te Meeden, trouwde ca. 1765 met Arend Egberts, overleden na 1777.

Kinderen:

1.   Egbert, ged. 3-11-1765 te Meeden.

2.   Anje, geb. 9-10-1767 en ged. 11-10-1767 te Meeden.

3.   Haije, geb. 28-4-1771 en ged. 4-5-1771 te Meeden.

4.   Trijntje, geb. 15-6-1774 en ged. 25-6-1774 te Meeden.

5.   Hindrikje, geb. 17-5-1777 en ged. 25-5-1777 te Meeden.

5.   Hindrik Haijes, gedoopt 1 juni 1740 te Meeden, overleden na 10-12-1762, volgt V.3

IV.2   Anke (Anneke/Antie) Geerts (dv III.1), gedoopt 31-10-1706 te Meeden (als Antie), trouwde (h.c. Meeden 2-5-1732) (ondertrouw 13-4-1732 te Meeden) met Pieter Jans, gedoopt 29-6-1704 te Meeden, zoon van Jan Pieters, schoenmaker en Grietje Febes.

Bij het huwelijkscontract waren voor de bruidegom als getuigen aanwezig: Jan Pieters als vader, Anje Jans en Antje Jans als volle zusters. Voor de bruid waren aanwezig: Haijo Geerts en Anje Harms als volle broeder en aangetrouwde zuster, Lutgert Geerts en Juike (tekent IJantie) Geerts als volle zusters, Hindrik Haijens als volle oom, Eltjo Haijens en Geeske Jans als volle oom en aangetrouwde moije, Meint Harms als vreemde voogd. Neutrale getuigen waren: Rudolphus Kuen en Samuel Blanckstein.

Kinderen:

1.   Corneliske Pieters, ged. 31-5-1733 te Meeden, trouwde 13-1-1760 te Meeden met Berend Jans Veentjer, weduwnaar van Maria Harms (h.c. Meeden 19-3-1751), ged. 28-7-1726 te Meeden (als zoon van Jan in ’t Veen), zoon van Jan Hindriks Veentjer en Grietje Memmes, stiefmoeder was Aaltje Coens.

Berend Jans en Cornelske Pieters komen voor als halfbroer en zwagersche van de bruidegom op het huwelijksconctract Meeden 30-6-1769 tussen Coene Jans, zoon van Jan Hindriks en Aaltje Coenes, en Anje Jans, dochter van Jannes Hindriks en Anke Jans van Noordbroek.

2.   Jan Pieters, geb. 21-1-1735 en ged. 30-1-1735 te Meeden.

3.   Grietje Pieters, ged. 1-2-1738 te Meeden. Waarschijnlijk getrouwd ca. 1762 met Jan Derks.

IV.3   Lutgert Geerts (dv III.1), gedoopt 8-9-1709 te Meeden, overleden na 19-7-1771, trouwde 18-5-1738 te Winschoten (trouwattestatie Beerta 18-5-1738) (h.c. Winschoten 17-5-1738) met Pieter Pieters, van Winschoterzijl, gedoopt 30-7-1713 te Winschoten, zoon van Peter Jurriens en Bouwe Jans.

Op het huwelijkscontract komen voor aan bruidegomszijde: Bouwe Jans, weduwe van Peter Jurriens, moeder, Rijke Peters, huisvrouw van Jan Bour, volle zuster, Jurrien Peters en Hille Eppes, volle broer en aangetrouwde zuster. Aan bruidszijde: Haijo Geerts en Anje Harms, volle broer en aangetrouwde zuster, Peter Jans en Anneke Geerts, zwager en volle zuster, Ubbo Hindriks en Jantje Geerts, zwager en volle zuster.

Kinderen:

1.   Roelf Pieters, ged. 17-2-1754 te Winschoten.

IV.4.   Jantien Geerts (dv III.1), gedoopt 4-10-1711 te Meeden, trouwde 1-12-1737 te Veendam (h.c. Veendam 29-11-1737) met Obbo (Ubbe) Hindriks, gedoopt 10-2-1709 te Veendam, zoon van Hindrik Ubbes en Grietjen Jacobs.

Kinderen:

1.   Grietjen Obbes, ged. 17-8-1738 te Veendam.

2.   Hindrik Obbes, ged. 15-11-1739 te Veendam.

3.   Hindrik Obbes Venema, ged. 23-10-1740 te Wildervank, ovl. 6-4-1826 te Veendam Westerdiep 861 als rentenier, koopman, vroeger schipper, dijkrichter voor het Benedeverlaat, lidmaat Veendam december 1788, trouwde (ondertrouw 2-2-1766 te Veendam) met Geertruid Daniels Loerop, van Veendam.

4.   Knelske Obbes, ged. 5-5-1743 te Veendam.

5.   Geert Obbes van Dam, ged. 23-5-1744 te Veendam, geb 12-5-1744 te Veendam, schipper Oosterdiep 135 (1811), trouwde (ondertrouw 23-11-1777 te Veendam) met Renske Jans, van Veendam.

6.   Haije Obbes, ged. 24-3-1746 te Veendam.

7.   Korneliske Obbes, ged. 28-7-1748 te Veendam.

8.   Grietje Obbes, ged. 27-2-1751 te Veendam.

9.   Haijo Obbes, ged. 16-9-1753 te Veendam.

GENERATIE V

V.1.   Harm Haijes Kuiper (zv IV.1), gedoopt 8 juni 1732 te Meeden, overleden zondag 18 januari 1818 in de Kerkelaan te Veendam, huis nr. 793, trouwde 18 januari 1754 te Nieuwe Schans (ondertrouw 7 januari 1754 te Meeden) met Lukke Karsjens, van Nieuwe Schans, overleden na 13-12-1794.

In ca. 1811 was hij arbeider en woonde te Veendam aan het Westerdiep 725.

Kinderen:

1.   Haijo Harms Kuipers, gedoopt 30-5-1754 te Veendam. Volgt VI.1

2.   Kars Harms Kuiper, gedoopt 11-1-1756 te Veendam. Volgt VI.2

3.   Annechien Harms, gedoopt 7-1-1759 te Veendam.

4.   Roelfien Harms, gedoopt 18-9-1763 te Veendam.

5.   Geert Harms Kuiper(s), gedoopt 18-10-1767 te Veendam. Volgt VI.3

6.   Hindrik Harms, gedoopt 6-5-1770 te Veendam.

7.   Harm Harms, gedoopt 28-5-1775 te Veendam.

V.2   Geert Haijes Cuiper (zv IV.1), gedoopt 2 juli 1735 te Meeden, trouwde (h.c. Meeden 19-7-1771) met Tetje Hindriks, gedoopt 22-3-1748 te Meeden, dochter van Hindrik Pieters en Moeder Nantkes. Hij is dus pas op vrij hoge leeftijd gehuwd.

Op hun huwelijkscontract komen voor als getuigen aan bruidegomszijde:Haijo Geerts als vader, Harm Haijes en Lukje Carsjes als volle broer en zwagersche, Hindrik Haijes en Lutgert Hindriks als volle broer en zwagersche, Corneliske Haijes als volle zuster, Trijntje Harms als volle moij, Lutgert Geerts als volle moij, Harm Menses en Jantje Doewes als volle neef en angetroude nigt, Claas en Harm Eltjes als volle neefs. Aan bruidszijde: Hindrik Pieters en Jantje Eilerts als vader en stiefmoeder, Hindrik Haijes en Lutgert Hindriks als zwager en volle zuster, Frouke Pieters als volle moij, Hindrik Emes, Harm Jans en Meerten Jans als volle neefs, Tetje Jans als volle nigt.

Kinderen:

1.   Haijo Geerts Kuiper, geb. 4-10-1772 en ged. 11-10-1772 te Meeden. Volgt VI.4

2.   Anje Geerts Kuiper(s), geb. 27-3-1776 en ged. 7-4-1776 te Meeden. Volgt VI.5

3.   Frouke Geerts, geb. 18-3-1780 en ged. 25-3-1780 te Meeden.

4.   Cornelske Geerts, geb. 6-1-1784 en ged. 18-1-1784 te Meeden, ovl. 10-5-1785 te Meeden.

5.   Hindrikje Geerts Kuipers, geb. 28-5-1790 en ged. 6-6-1790 te Meeden, tr. (1) 17-6-1828 te Meeden met Foppo Jans Foppens, weduwnaar van Swaantje Stoffers Leuwerik, geb. 31-12-1778 te Meeden, landgebruiker, zv Jan Klaassens en Aaltje Foppes, tr. (2) 4-6-1841 te Meeden met Pieter Harms Kubbe, weduwnaar, van Sietske Martens Riks, geb. ca 1793 te Meeden, wagenaar, zv Harm Pieters Kubbe en Eike Eikes.

V.3   Hindrik Haijes (zv IV.1), gedoopt 1 juni 1740 te Meeden, overleden na 25-8-1769, trouwde (h.c. Meeden 25-8-1769) met Lutgert Hindriks, gedoopt 5-4-1745 te Meeden, dochter van Hindrik Pieters en Moeder Nantkes.

Op hun huwelijkscontract komen voor als getuigen aan bruidegomszijde: Haijo Geerts als vader, Geert Haijes als volle broer en Arend Egberts als zwager. Aan bruidszijde: Hindrik Pieters en Moeder Nantkes als vader en moeder, Tetje Hindriks als volle zuster.

Volgens een mededeling van Jan Boven nam het nageslacht hiervan de naam “Koetje” aan.

Kinderen:

1.   Hindrik Hindriks, geb. 21-12-1769 en ged. 24-12-1769 te Meeden.

2.   Annigjen Hindriks, ged. 13-12-1772 te Veendam.

GENERATIE VI

VI.1   Haijo Harms Kuipers (zv V.1), gedoopt 30-5-1754 te Veendam, kuiper, trouwde (h.c. Meeden 13-12-1794) met Elke Boewes, geboren 11-12-1758 en gedoopt 15-12-1758 te Meeden, dochter van Boewe Deddes en Trijntje Geerts.

Op hun huwelijkscontract komen voor als getuigen aan bruidegomszijde: Lukje Carsens als moeder, Carsjen Harms en Geerd Harms als volle broers. Aan bruidszijde:Trijntje Geerds als moeder, Jurjen Harms als zwager, Dedde Boewes als broer, Fokke Tiddes als halve oom.

Kinderen:

1.   Harm Haijes Kuipers, geb. 21-10-1794 en ged. 2-11-1794 te Meeden, volgt VII.1.

2.   Boewe Haijes, geb. 22-6-1798 en ged. 8-7-1798 te Meeden.

3.   Lukjen Haijes, geb. 1-12-1801 en ged. 6-12-1801 te Meeden.

VI.2.   Karsjen Harms Kuiper (zv V.1), gedoopt 11-1-1756 te Veendam (als Kars), ovl. 19-12-1839 te Meeden, kuiper, tapper en arbeider te Westerdiep 725 (1811), trouwde (ondertrouw 29-6-1783 te Veendam, beide van Veendam) met Beeltje Jans, gedoopt 8-1-1752 te Veendam, dv Jan Ties en Teitje Caspers.

Kinderen:

1.   Lukjen Karsjens Kuiper, gedoopt 31-7-1785 te Veendam, tr. 15-5-1814 te Groningen met Hindrijk Boer, ged. 30-1-1791 te Groningen, timmerman, zv Hindrik Derks en Trijntje Hindrijks.

2.   Jan Kars(jens) Kuiper, gedoopt 2-3-1788 te Veendam, volgt VII.2.

3.   Tettje Karsjens Kuiper, gedoopt 26-6-1791 te Veendam, tr. 23-4-1822 te Muntendam met Daniel Lammerts Drenth, ged. 13-8-1786 te Veendam, dagloner, zv Lammert Jans en Trijntje Jans.

VI.3   Geert Harms Kuiper(s) (zv V.1), gedoopt 18 oktober 1767 te Veendam, overleden 14 januari 1822 in huis nr. 454 te Nieuwe Pekela, arbeider, trouwde 6 november 1796 te Nieuwe Pekela (ondertrouw 16 oktober 1796 te Veendam) met Geertruid Hindriks Rosewinkel, geboren 1768/1769 te Nieuwe Pekela?, overleden donderdag 7 februari 1833 in huis nr. 467 te Nieuwe Pekela (nalatende 5 kinderen), dochter van Hindrik Jans Rosewinkel en Geessien Freriks.

Gezien zijn naam zou Hindrik Jans Rosewinkel of zijn (voor)ouders mogelijk afkomstig kunnen zijn van Roswinkel bij Emmen. Hindrik Jans Rosewinkel overleed op woensdag 9 mei 1821 te Nieuwe Pekela als gealimenteerde in het armwerkhuis aldaar, huis nr. 551, 81 jaar oud, nalatende 1 dochter.

Kinderen:

1.   Geesjen Geerts Kuipers, gedoopt 27 augustus 1797 te Veendam, tr. 16-6-1828 te Meeden met Jan Hinderks Kuntkes, geb. 26-9-1800 te Muntendam, arbeider, zv Hinderk Jans Sieverts en Aaltje Derks.

Kinderen:

1.   Geert Kuntkes (Kunnekes), geb. ca 1834 te Meeden, arbeider, tr. (1) 22-5-1858 te Veendam met Anna Maria Luining, geb. ca 1826 te Noorddijk, dv Trientje Pieters Luining, tr. (2) 25-2-1865 te Veendam met Johanna de Jonge, geb. ca 1840 te Oude Pekela, dv Wolter Harms de Jonge en Petronella Jagers.

2.   Hindrik Kunnekes, geb. ca 1837 te Westerlee, zeeman, tr. 4-3-1869 te Oude Pekela met Grietje Balsters, geb. ca 1840 te Oude Pekela, dv Geert Geerts Balsters en Jantje Simons Taaij.

2.   Harm Geerts Kuiper, gedoopt 14 april 1799 te Veendam, volgt VII.3.

3.   Hindrik Rozewinkel Kuiper, geboren dinsdag 7 april 1801 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 12 april 1801, volgt VII.4.

4.   Karsijn Geerts Kuiper, geboren vrijdag 20 mei 1803 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 29 mei 1803. Hij moet voor 15 april 1805 zijn overleden.

5.   Karssijn Geerts Kuiper, geboren vrijdag 12 april 1805 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 15 april 1805, volgt VII.5

6.   Lukkien Geerts Kuiper, geboren 11 augustus 1808 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 21 augustus 1808, trouwde 30 april 1834 te Nieuwe Pekela met Kasper Jans Klein, geboren 8 december 1805 te Westerlee, boerenknecht, zoon van Jan Derks Klein en Trientje Kaspers.

VI.4   Haijo Geerts Kuipers (zv V.2), geb. 4-10-1772 en ged. 11-10-1772 te Meeden, kuiper, trouwde ca. 1799 met Geesien Abrahams Wolthuis (ook: Woltman).

Kinderen:

1.   Tetje Haijes, geb. 21-2-1800 en ged. 23-2-1800 te Meeden, ovl. 9-8-1800 te Meeden.

2.   Lammegien Haijes Kuipers, geb. 19-3-1801 en ged. 29-3-1801 te Meeden, tr. 21-5-1831 te Meeden met Sijger Lucas Taden, weduwnaar van Stientje Bonnes Romeling, geb. 11-6-1798 te Nieuwe Pekela, arbeider, zv Lucas Taden en Aaltje Sijgers.

3.   Geert Haijes Kuipers, geb. 19-6-1802 en ged. 27-6-1802 te Meeden, volgt VII.6.

4.   Abraham Haijes, geb. 20-5-1804 en ged. 27-5-1804 te Meeden.

5.   Eppo Haijes, geb. 25-5-1805 en ged. 2-6-1805 te Meeden.

6.   Hindrik Haijes Kuiper(s), geb. 16-2-1807 en ged. 22-2-1807 te Meeden, volgt VII.7.

7.   Tetje Haijes, geb. 23-10-1808 en ged. 30-10-1808 te Meeden.

8.   Jan Haijes Kuiper(s), geb. 6-3-1811 en ged. 17-3-1811 te Meeden, volgt VII.8.

9.   Pieter Haijes Kuipers, geb. ca 1814 te Meeden, volgt VII.9.

VI.5   Anje Geerts Kuiper(s) (dv V.2), geb. 27-3-1776 en ged. 7-4-1776 te Meeden, trouwde ca. 1801 met Derk Jans Jager, arbeider.

Kinderen:

1.   Jan Derks, geb. 26-11-1801 en ged. 6-12-1801 te Meeden.

2.   Tetje Derks, geb. 29-2-1804 en ged. 4-3-1804 te Meeden.

3.   Jan Derks Jager, geb. 4-3-1808 en ged. 17-3-1808 te Meeden, tr. 12-11-1836 te Meeden met Eetje Ottes Holt, geb. 15-2-1810 te Winschoten, dv Otto Engels Holt en Hinderktje Folkers.

4.   Hilje Derks Jager, geb. 25-7-1817 te Meeden, tr. (1) 17-5-1838 te Meeden met Hindrik Egberts Prins, geb. 3-12-1797 te Meeden, zv Egbert Hindriks Prins en Harmanna Sanders, tr. (2) 17-5-1853 te Meeden met Frans Kling, geb. ca 1825 te Noordbroek, zv Harm Pieters Kling en Roelfien Jans Baas.

GENERATIE VII

VII.1   Harm Haijes Kuipers (zv VI.1), geb. 21-10-1794 en ged. 2-11-1794 te Meeden, werkman, tr. 17-5-1826 te Meeden met Trijntje Deddes Kammenga, geb. 4-7-1796 te Westerlee, werkvrouw, dv Deddo Boeës Kammenga en Grietje Jans Bosscher.

Kinderen:

1.   Elke Kuipers, geb. ca 1835 te Meeden, tr. 19-12-1866 te Meeden met Pieter Molema, weduwnaar van Trientje de Vries, geb. ca 1833 te Meeden, arbeider, zv Pieter Pieters Molema en Leentje Berends Zuiderveen. Bij hun huwelijk wettigen ze 1 kind.

VII.2   Jan Kars(jens) Kuiper (zv VI.2), gedoopt 2-3-1788 te Veendam, zeeman, tr. 28-12-1819 te Muntendam met Geesjen Ernst Witkop, ged. 23-10-1796 te Veendam, dv Ernst Hindriks Witkop en Anna Tobias de Roode.

Kinderen:

1.   Ernst Jans Kuiper, geb. ca 1820 te Veendam, zeeman, volgt VIII.1.

2.   Elijsabeth Jans Kuiper, geb. ca 1822 te Veendam, naaister, tr. 12-7-1847 te Veendam met Jan Arents de Vries, geb. ca 1823 te Veendam, zeeman, zv Arent Jans de Vries en Roelfjen Klaasens de Jonge.

VII.3   Harm Geerts Kuiper (zv VI.3), gedoopt 14 april 1799 te Veendam, arbeider te Nieuwe Pekela, trouwde (1) 14 juni 1834 te Nieuwe Pekela met Elizabeth Susanna Kuen, weduwe van Melle Johannes Angelbeek, geboren 6 juni 1805 te Nieuwe Pekela, dochter van Wolter Johannes Kuen en Alagonda Lijphart, trouwde (2) 1 mei 1841 te Nieuwe Pekela met Trientje Harms Smit, geboren 22 november 1801 te Oude Pekela, dochter van Harm Geerts Smit en Grietje Hindriks Huizing.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Geertruida Kuiper, geb. 1834/1835 te Nieuwe Pekela, trouwde 24-12-1858 te Nieuwe Pekela met Arend Blok, geb. 1819/1820 te Nieuwe Pekela, arbeider, zoon van Garrelt Jans Blok en Antje Harms Sputter.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Harm Kuiper, geb. ca 1842 te Nieuwe Pekela, volgt VIII.2.

VII.4   Hindrik Rozewinkel Kuiper (zv VI.3), geboren dinsdag 7 april 1801 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 12 april 1801, scheepstimmerknecht, trouwde 11 mei 1830 te Oude Pekela met Roelofje (Roelfien) Everts Korvinga, naaister (1830, geboren 26 augustus 1800 te Oude Pekela, dochter van Evert Lukens Korvinga, inlandsche kramer en Elizabeth Karssiens.

Kinderen:

1.   Evert Kuiper, geb. ca 1831 te Oude Pekela, volgt VIII.3.

2.   Geert Kuiper, geb. ca 1834 te Oude Pekela, volgt VIII.4.

VII.5   Karssijn (Karsien) Geerts Kuiper (zv VI.3), geboren vrijdag 12 april 1805 te Nieuwe Pekela en aldaar gedoopt op 15 april 1805, arbeider, trouwde (1) 11 april 1829 te Nieuwe Pekela met Mettje Reinders Drent, geboren 21 april 1805 te Nieuwe Pekela, overleden 10 januari 1866 te Nieuwe Pekela, dochter van Reinder Goossens Drent en Annechien Mekkes, trouwde (2) 1 juni 1867 te Nieuwe Pekela met Lambertina Groen, geboren 17 september 1843 te Groningen, overleden 19 januari 1914 te Oude Pekela, dochter van Jan Hindriks Groen en Nieske Aeilts Comdeur.

Lambertina Groen hertrouwde 28-8-1875 te Oude Pekela met Derk de Jonge, geb. ca. 1844 te Oude Pekela, arbeider, zoon van Helena Derks de Jonge.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Geert Kuiper, geb. 15-3-1830 te Nieuwe Pekela, volgt VIII.5

2.   Reinder Kuiper, geb. ca. 1832 te Nieuwe Pekela, volgt VIII.6

3.   Annechien Kuiper, geb. 1838/1839 te Nieuwe Pekela, trouwde 10-2-1866 te Nieuw Pekela met Geert Toren, geb. 1847/1848 te Hoorn, gem. Wedde, arbeider, zoon van Harm Geerts Toren en Hillechien Reints Grave.

4.   Geertruid Kuiper, geb. 1840/1841 te Nieuwe Pekela, trouwde 6-6-1863 te Nieuwe Pekela met Geert Geitz, geb. 1837/1838 te Nieuwe Pekela, arbeider, zoon van Wilhelm Geitz en Gepke Geerts Fokkens.

Kinderen uit het tweede huwelijk (o.a.):

1.   Aijold Kuiper, geboren 28 juni 1867 te Nieuwe Pekela, volgt VIII.7

2.   Niessina Kuiper, geb. ca. 1869 te Nieuwe Pekela, zonder beroep, trouwde 2-11-1889 te Oude Pekela met Rutgert Franzen, geb. ca. 1867 te Oude Pekela, dagloner, zoon van Remko Franzen, schoenmaker en Catharina Koekkoek.

VII.6   Geert Haijes Kuipers (zv VI.4), geb. 19-6-1802 en ged. 27-6-1802 te Meeden, kuiper, tr. 19-3-1832 te Meeden met Engeltje Harms Bareveld, geb. 25-5-1800 te Meeden, dv Harm Alberts Bareveld en Jantje Jans.

Kinderen:

1.   Haijo Kuipers, geb. ca 1833 te Meeden, volgt VIII.8.

VII.7   Hindrik Haijes Kuiper(s) (zv VI.4), geb. 16-2-1807 en ged. 22-2-1807 te Meeden, kuiper, tr. (1) 5-5-1836 te Meeden met Imke Geerts Rademaker, geb. 20-4-1804 te Meeden, dv Geert Henrijkes Rademaker en Mettje Klaassens, tr. (2) 6-1-1846 te Muntendam met Geertruid Haijkes Hagenius, geb. ca 1802 te Noordbroek, dv Haijko Reints Hagenius en Reina Onnes.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Jantje Kuiper, geb. ca 1840 te Muntendam, tr. 22-5-1867 te Meeden met Wilto Stel, geb. ca 1840 te Midwolda, stelmaker, zv Albartus Stel en Geessien Wiltes Beerthuis.

VII.8   Jan Haijes Kuiper(s) (zv VI.4), geb. 6-3-1811 en ged. 17-3-1811 te Meeden, kuiper, tr. 9-5-1846 te Meeden met Lutgert Geerts Fokkens, geb. ca 1819 te Meeden, dv Geert Fokkes Fokkens en Hilje Jans van der Laan.

Kinderen:

1.   Heijo Kuiper, geb. ca 1859 te Meeden, volgt VIII.9.

VII.9   Pieter Haijes Kuipers (zv VI.4), geb. ca 1814 te Meeden, kuiper, tr. 12-12-1851 te Meeden met Lutgert van der Laan, geb. ca 1826 te Meeden, dv Geert Jans van der Laan en Frouwke Pieters Smedes.

Kinderen:

1.   Heijo Kuipers, geb. ca 1853 te Meeden, volgt VIII.10.

2.   Eppo Kuipers, geb. ca 1857 te Meeden, volgt VIII.11.

3.   Geessien Kuipers, geb. ca 1863 te Meeden, tr. 12-6-1897 te Meeden met Hendrik Osheer, weduwnaar van Hermanna Flim, geb. ca 1857 te Meeden, rijksambtenaar, zv Jan Leenderts Oshaar en Aaltje Troff.

4.   Geert Kuipers, geb. ca 1866 te Meeden, volgt VII.12.

GENERATIE VIII

VIII.1   Ernst (Jans) Kuiper (zv VII.2), geb. ca 1820 te Veendam, zeeman/schipper, tr. 5-11-1855 te Veendam met Marchien Holman, geb. ca 1828 te Veendam, dv Friedrich Berends Holman en Jantje Nannes van der Wijk.

Kinderen:

1.   Gesina Kuiper, geb. ca 1856 te Veendam, tr. 13-2-1878 te Veendam met Lukas Vegter, geb. ca 1851 te Veendam, klerk, zv Ernst Simons Vegter en Jantje Lukas Sok.

2.   Jantina Kuiper, geb. ca 1858 te Veendam, tr. 28-4-1885 te Veendam met Geert Nust, geb. ca 1859 te Veendam, bakker, zv Jan Nust en Roelfien Jonker.

3.   Elizabeth Kuiper, geb. ca 1863 te Veendam, tr. 21-9-1891 te Veendam met Jan Groenier, geb. ca 1857 te Veendam, commies bij rijksbelastingen, zv Willem Harmannus Groenier en Geertje Roelfsema.

VIII.2   Harm Kuiper (zv VII.3), geb. ca 1842 te Nieuwe Pekela, arbeider, tr. 7-7-1866 te Oude Pekela met Hinderika van Dijk, geb. ca 1843 te Vlagtwedde, dv Cornelis van Dijk en Zwaantje Hinderikus Engelkes. Hinderika van Dijk hertrouwde 14-3-1885 te Oude Pekela met Jan Hamminga, weduwnaar van Trijntje Voorraad, zv Jan Luurts Hamminga en Antje Tjarks Kroder.

Kinderen:

1.   Harm Kuiper, geb. ca 1869 te Oude Pekela, volgt IX.1.

2.   Zwaantje Kuiper, geb. ca 1873 te Nieuwe Pekela, tr. 11-3-1893 te Oude Pekela met Klaas Sagel, geb. ca 1869 te Oude Pekela, papiermaker, zv Kornelis Sagel en Maria Korte.

VIII.3   Evert Kuiper (zv VII.4), geb. ca 1831 te Oude Pekela, timmerman, tr. (1) 27-10-1860 te Beerta met Jantjen Priet, geb. 9-9-1837 te Beerta, ovl. voo 1874, dv Jan Berends Priet en Elsien Frans Bos, tr. (2) 28-10-1874 te Winschoten met Sophie Maria Eleonore Osterloh, geb. ca 1846 te Klein-Lessen, Duitsland, dv Anna Catharine Osterloh.

Kinderen:

1.   Hendrik Kuiper, geb. ca 1862 te Oude Pekela, volgt IX.2.

2.   Jan Kuiper, geb. ca 1865 te Oude Pekela, volgt IX.3.

3.   Elsiena Kuiper, geb. ca 1871 te Oude Pekela, tr. 13-10-1894 te Oude Pekela met Albert Klok, geb. ca 1867 te Oude Pekela, sigarenmaker, zv Albert Naamden Klok en Assina Vrugd.

VIII.4   Geert Kuiper (zv VII.4), geb. ca 1834 te Oude Pekela, timmerman, tr. 11-5-1861 te Oude Pekela met Hillechien Bonthond, geb. ca 1837 te Westerlee, dv Pieter Lupkes Bonthond en Anna Jans de Jonge.

Kinderen:

1.   Anna Kuiper, geb. ca 1865 te Oude Pekela, tr. 13-6-1891 te Oude Pekela met Simon Xaverius Sijpkens, geb. ca 1863 te Oude Pekela, timmerman, zv Tiddo Sijpkens en Lamchien Schuit.

2.   Hinderika Kuiper, geb. ca 1868 te Oude Pekela, tr. 24-5-1898 te Oude Pekela met Koert van Wijk, geb. ca 1866 te Nieuwe Pekela, agent van politie, zv Klaas van Wijk en Grietje Hagedoorn.

3.   Menko Kuiper, geb. ca 1871 te Oude Pekela, volgt IX.4.

4.   Aaltje Kuiper, geb. ca 1874 te Oude  Pekela, tr. 23-10-1902 te Oude Pekela met Eelze van der Veen, geb. ca 1875 te Grijpskerk, veldwachter, zv Lolkje van der Veen.

VIII.5   Geert Kuiper (zv VII.5), geb. 15-3-1830 te Nieuwe Pekela, ovl. 16-2-1872 te Wildervank, arbeider, trouwde 10-5-1849 te Nieuwe Pekela met Hinderika Westra, geb. 20-7-1828 te Zuidbroek, dv Warnder Roelfs Westra en Elizabeth Johannes Borgers.

Kinderen:

1.   Bertus Kuiper, geb. ca 1855 te Nieuwe Pekela, volgt IX.5.

2.   Mettje Kuiper, geb. 27-8-1857 aan boord van een binnenschip te Nieuwe Pekela, ovl. 7-7-1917 te Oude Pekela, trouwde 13-5-1876 te Wildervank met Eppe Veendorp, geb. 1-2-1857 te Muntendam, ovl. 20-12-1932 te Winschoten, zv Berend Veendorp en Engeltje Smit.

VIII.6   Reinder Kuiper (zv VII.5), geb. ca. 1832 te Nieuwe Pekela, ovl. 17-12-1900 te Oude Pekela (68 jaar), arbeider, trouwde 23-10-1862 te Nieuwe Pekela met Geessien Kuiper, geb. 1841/1842 te Oude Pekela, ovl. na haar man, dochter van Hindrik Derks Kuiper en Jantje Aaldriks Pott.

Kinderen:

1.   Berendje Kuiper, geb. 1862/1863 te Nieuwe Pekela, dienstmeid, trouwde 23-5-1891 te Nieuwe Pekela met Johannes Kip, geb. 1863/1864 te Wildervank, arbeider, zoon van Uge Kip en Marchien de Vries.

2.   Karsien Kuiper, volgt IX.6.

3.   Hendrik Kuiper, geb. ca 1867 te Nieuwe Pekela, volgt IX.7.

4.   Reinder Kuiper, geb. ca 1870 te Nieuwe Pekela, volgt IX.8.

5.   Jan Kuiper, geb. ca 1872 te Nieuwe Pekela, volgt IX.9.

6.   Metje Kuiper, geb. ca 1875 te Oude Pekela, tr. 7-5-1898 te Oude Pekela met Rutgert de Boer, geb. ca 1873 te Nieuwe Pekela, arbeider, zv Albert de Boer en Roelfjen Oldenburger.

7.   Gezinus Kuiper, geb. ca 1877 te Oude Pekela, volgt IX.10.

8.   Geert Kuiper, geb. ca 1880 te Oude Pekela, volgt IX.11.

9.   Bernard Kuiper, geb. ca 1883 te Oude Pekela, volgt IX.12.

VIII.7   Aijold Kuiper (zv VII.5), geboren 28 juni 1867 te Nieuwe Pekela, dagloner/arbeider, trouwde 2-11-1889 te Oude Pekela met Hinderkien Jager, geboren 16 september 1872 te Middenweg? (Muntendam), dochter van Harm Jager, dagloner en Lutia Bieze.

Kinderen:

1.   Derk Kuiper, geb. ca 1890 te Oude Pekela, volgt IX.13.

2.   Harm Kuiper, geb. ca 1892 te Nieuwe Pekela, volgt IX.14.

3.   Lambertus Kuiper, geb. ca 1894 te Nieuwe  Pekela, volgt IX.15.

4.   Lucas Kuiper, geb. ca 1895 te Oude Pekela, volgt IX.16.

5.   Karsien Kuiper, geb. ca 1897 te Oude Pekela, volgt IX.17.

6.   Aijolt Kuiper, geb. begin 1901 te Oude Pekela, ovl. 4-8-1901 te Oude Pekela (5 maand).

7.   Niessina Hinderika Kuiper, geboren 26 juni 1902 te Oude Pekela, overleden te Rotterdam (zh) op 2 augustus 1983, tr. 4 april 1931 te Oude Pekela met Albertus Stratingh, mijnwerker en los werkman, geboren 10 augustus 1905 te Winschoten, overleden 12 februari 1970 te Rotterdam, zoon van Cornelus Stratingh en Everdina Hekman.

8.   Lambertina Helena Kuiper, geboren 9 oktober 1906 te Oude Pekela, overleden 10 april 1974 te Rotterdam, tr. 16 juni 1928 te Oude Pekela met Simon Stratingh, grondwerker en los werkman, geboren 17 augustus 1906 te Winschoten, overleden 8 november 1978 te Stadskanaal, zoon van Cornelus Stratingh en Everdina Hekman.

9.   Hinderkien Kuiper, geb. 1910 te Oude Pekela, ovl. 11-4-1911 te Oude Pekela (1 jaar).

10.   Willemina Kuiper, geb. eind 1910/begin 1911 te Oude Pekela, ovl. 2-9-1911 te Oude Pekela (8 maand).

11.   Jan Kuiper, geb. 1916 te Oude Pekela, ovl. 13-6-1916 te Oude Pekela (7 weken).

VIII.8   Haijo Kuipers (zv VII.6), geb. ca 1833 te Meeden, timmerman, tr. 4-11-1865 te Meeden met Aaltje Oost, geb. ca 1840 te Veendam, dv Onno Remkes Oost en Christina Hindriks Bok.

Kinderen:

1.   Harm Kuipers, geb. ca 1871 te Meeden, volgt IX.18.

VIII.9   Heijo Kuiper (zv VII.8), geb. ca 1859 te Meeden, bakker, tr. 24-7-1886 te Beerta met Geeske Drenth, geb. ca 1856 te Finsterwolde, dv Karsien Drenth en Aaffien Bos.

Kinderen:

1.   Lutgerdina Kuiper, geb. ca 1896 te Meeden, dienstbode, tr. 21-3-1921 te Veendam met Jan van der Veen, geb. ca 1894 te Noordbroek, schildersknecht, zv Pieter van der Veen en Gezina Buurke.

VIII.10   Heijo Kuipers (zv VII.9), geb. ca 1853 te Meeden, kuiper, tr. 29-5-1897 te Meeden met Mettje Doedens, weduwe van Tammo Meedendorp, geb. ca 1857 te Veendam, dv Berend Berends Doedens en Anje Daniels Udema.

VIII.11   Eppo Kuipers (zv VII.9), geb. ca 1857 te Meeden, commies, tr. 6-11-1886 te Nieuweschans met Ettje Alkea Jansen, geb. ca 1863 te Nieuweschans, naaister, dv Helmer Geerts Jansen en Grietje Jans Groen.

VIII.12   Geert Kuipers (zv VII.9), geb. ca 1866 te Meeden, arbeider, tr. 21-5-1904 te Meeden met Alberdina Beijering, geb. ca 1869 te Meeden, dv Aaltje Beijering.

GENERATIE IX

IX.1   Harm Kuiper (zv VIII.2), geb. ca 1869 te Oude Pekela, dagloner, tr. 11-3-1893 te Oude Pekela met Jantje Korthuis, geb. ca 1873 te Meerland, dv Labartus Korthuis en Grietje Ellerbrak.

Kinderen:

1.   Lubbertus Kuiper, geb. ca 1895 te Winschoten, arbeider, tr. 27-1-1918 te Vlagtwedde met Frederika Looden, geb. ca 1895 te Finsterwolde, dv Bernhard Looden en Geertje Wildeboer.

2.   Grietje Kuiper, geb. ca 1897 te Oude Pekela, tr. 6-5-1916 te Bellingwolde met Harm Spier, geb. ca 1892 te Midwolda, schipper, zv Jan Spier en Grietje Vosding.

3.   Zwaantje Kuiper, geb. ca 1899 te Oude Pekela, tr. 8-7-1916 te Bellingwolde (gescheiden 5-7-1941) met Hendrik Smalbil, geb. ca 1891 te Odoorn, dagloner, zv Jan Smalbil en Alida Kleinman.

4.   Harm Kuiper, geb. ca 1902 te Oude Pekela, arbeider, tr. 30-10-1920 te Bellingwolde (gescheiden 3-11-1926) met Jantje Kuiper, geb. ca 1902 te Bellingwolde, dv Roelf Kuiper en Zwaantje Vrieze.

IX.2   Hendrik Kuiper (zv VIII.3), geb. ca 1862 te Oude Pekela, timmerman, tr. 9-7-1898 te Oude Pekela met Cornelia Maria Zijlstra, geb. ca 1873 te Oude Pekela, dv Hendrik Zijlstra en Immerencia Gebina Breuring.

Kinderen:

1.   Jantina Immerencia Kuiper, geb. ca 1899 te Oude Pekela, tr. 27-11-1920 te Nieuwe Pekela met Willem Schipper, geb. ca 1893 te Oude Pekela, zv Klaas Schipper en Frouwke de Groot.

IX.3   Jan Kuiper (zv VIII.3), geb. ca 1865 te Oude Pekela, timmerman, tr. 17-5-1890 te Oude Pekela met Grietje Nieuwenweg, geb. ca 1872 te Oude Pekela, dv Geert Nieuwenweg en Grietje Zijl.

IX.4   Menko Kuiper (zv VIII.4), geb. ca 1871 te Oude Pekela, timmerman, tr. 17-5-1899 te Wedde met Jantina de Ruiter, geb. ca 1879 te Wedde, dv Remko de Ruiter en Hilje Hötefalk.

IX.5   Bertus Kuiper (zv VIII.5), geb. ca 1855 te Nieuwe Pekela, arbeider, tr. 28-2-1880 te Wildervank met Tjitska Koster, geb. ca 1852 te Wildervank, dv Hindrik Hindriks Koster en Janneke Tijsens Bakker.

Kinderen:

1.   Geert Kuiper, geb. ca 1881 te Wildervank, arbeider, tr. 23-5-1903 te Wildervank met Grietje Rogaar, geb. ca 1880 te Wildervank, dv Ritzo Rogaar en Antje Driessen.

2.   Janneke Kuiper, geb. ca 1882 te Wildervank, tr. 8-7-1905 te Wildervank met Nikolaas Vos, geb. ca 1886 te Veendam, arbeider, zv Johannes Vos en Janna Gorter.

3.   Hinderika Karsina Kuiper, geb ca 1884 te Wildervank, tr. (1) 24-6-1905 te Wildervank met Johannes Jacobus Ros, geb. ca 1884 te Wildervank, arbeider, zv Roelof Ros en Trijntje Reinders, tr. (2) 5-8-1911 te Beerta met Roelf Bleeker, weduwnaar van Maria Greven, geb. ca 1882 te Beerta, arbeider, zv Andries Bleeker en Hinderktje Dijkhuis.

3.   Susanna Kuipers, geb. ca 1886 te Wildervank, tr. 18-5-1907 te Wildervank met Hendrik Jan Hiddingh, geb. ca 1882 te Anloo, arbeider, zv Geert Hiddingh en Willemiena Jobing.

4.   Aletta Kuiper, geb. ca 1888 te Wildervank, tr. 8-5-1909 te Wildervank met Jan Hazewinkel, geb. ca 1887 te Amsterdam, smidsknecht, zv Jan Cornelis Hazewinkel en Hendrikje van der Ark.

5.   Trijntje Kuiper, geb ca 1890 te Wildervank, tr. 3-7-1909 te Wildervank met Seije Jakobus Woltjes, geb. ca 1887 te Veendam, meubelmaker, zv Fokko Woltjes en Immegien Tebbenhof.

IX.6   Karsien Kuiper (zv VIII.6), geb. 1864/1865 te Nieuwe Pekela, arbeider, later schipper, trouwde 28-5-1887 te Nieuwe Pekela met Hinderika Everdina Beikes, geboren 1864/1865 te Oude Pekela, dienstmeid, dochter van Jan Beikes en Elizabeth Maria Witt.

Kinderen:

1.   Reinder Kuiper, geb. 1887/1888 te Oude Pekela, schipper, trouwde 2-8-1913 te Nieuwe Pekela met Henderkien Bick, geb. 1887/1888 te Nieuwe Pekela, dochter van Hendrik Bick en Grietje Dodde.

2.   Geessien Kuiper, geb. 1890/1891 te Nieuwe Pekela, trouwde 28-7-1917 te Nieuwe Pekela met Wolterus Johannes de Jonge, geb. 1889/1890 te Nieuwe Pekela, arbeider, zoon van Jans de Jonge en Geertruida Spelbrink.

3.   Jan Kuiper, geb. 1889/1890 te Oude Pekela, schipper, trouwde 5-2-1920 te Nieuwe Pekela met Hanna Timmer, geb. 1892/1893 te Onstwedde, dienstbode, dochter van Hindrik Timmer en Albertje Stratingh.

4.   Elizabeth Maria Kuiper, geb. 1894/1895 te Nieuwe Pekela, trouwde 20-1-1917 te Nieuwe Pekela met Jan Kip, geb. 1891/1892 te Onstwedde, veenarbeider, zoon van Hindrik Kip en Hindrika Beikes.

5.   Berendje Kuiper, geb. 1897/1898 te Nieuwe Pekela, trouwde 9-3-1918 te Nieuwe Pekela met Gezinus Meijer, geb. 1896/1897 te Winschoten, sigarenmaker, zoon van Lubbertus Meijer en Willemina Alberdina Nederhoed.

IX.7   Hendrik Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1867 te Nieuwe Pekela, dagloner, tr. 3-8-1889 te Oude Pekela met Hinderika Kroese, geb. ca 1870 te Hoogezand, dv Johannes Kroese en Webina Klinkenberg.

IX.8   Reinder Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1870 te Nieuwe Pekela, dagloner, tr. 20-5-1893 te Oude Pekela met Jantje Boswijk, geb. ca 1871 te Nieuwe Pekela, dv Jan Boswijk en Marchien Warta.

Kinderen:

1.   Geessien Kuiper, geb. ca 1894 te Oude Pekela, tr. 11-5-1918 te Oude Pekela met Hindrik Mulder, geb. ca 1897 te Oude Pekela, sigarenmaker, zv Jan Mulder en Wupke Wegman.

2.   Marchien Hemmechina Kuiper, geb. ca 1895 te Oude Pekela, tr. 20-9-1922 te Oude Pekela met Johannes Brouwer, geb. ca 1896 te Oude Pekela, reiziger, zv Hindrik Brouwer en Jantina Sterkeboer.

IX.9   Jan Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1872 te Nieuwe Pekela, arbeider, tr. 21-5-1898 te Oude  Pekela met Antje Zuur, geb. ca 1877 te Oude Pekela, dv Hendrik Zuur en Mensien Engels.

Kinderen:

1.   Geessien Kuiper, geb. ca 1900 te Oude Pekela, tr. 5-2-1921 te Oude Pekela met Jan Johannes Eelsing, geb. ca 1903 te Wedde, arbeider, zv Jan Eelsing en Jantje Visker.

IX.10   Gezinus Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1877 te Oude Pekela, arbeider, tr. 12-8-1899 te Oude Pekela met Annechien Bos, geb. ca 1880 te Horsten, dv Albert Bos en Grietje Plaggenborg.

Kinderen:

1.   Geessien Kuiper, geb. ca 1900 te Oude Pekela, tr. 22-5-1920 te Oude Pekela met Johannes Jan Hogenbirk, geb. ca 1900 te Oude Pekela, constructiewerker, zv Henderikus Hogenbirk en Frederika Talens.

IX.11   Geert Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1880 te Oude Pekela, arbeider, tr. 10-10-1903 te Oude Pekela met Anna van der Veen, geb. ca 1884 te Oude Pekela, dv Lubbert van der Veen en Cornelia Boltendal.

IX.12   Bernard Kuiper (zv VIII.6), geb. ca 1883 te Oude Pekela, arbeider, tr. 18-5-1907 te Oude Pekela met Engeltje Dik, geb. ca 1881 te Oude Pekela, dv Hendrik Dik en Aike Kenter.

IX.13   Derk Kuiper (zv VIII.7), geb. ca 1890 te Oude Pekela, hellingknecht (1911), trouwde (1) 21-9-1911 te Winschoten met Hillechien Kuiper, geb. ca 1890 te Finsterwolde, dv Hilko Kuiper en Aaltje Drenth, trouwde (2) met Albertje Niezen, gescheiden van Lambertus Kuiper, geb. 2-6-1896 te Oostwold, dochter van Eltje Niezen, schoorsteenveger, en Klasien Bruins, arbeidster.

Kinderen: (o.a.)

1.   Klaas Kuiper, geboren 3-6-1927 te Oude Pekela, volgt X.1

IX.14   Harm Kuiper (zv VIII.7), geb. ca 1892 te Nieuwe Pekela, arbeider, tr. 21-2-1914 te Oude Pekela met Grietje Holman, geb. ca 1895 te Oude Pekela, dv Lammechien Holman.

Bij hun huwelijk erkenden ze een kind.

IX.15   Lambertus Kuiper (zv VIII.7), geb. ca 1894 te Nieuwe  Pekela, arbeider, tr. 13-3-1915 te Oude Pekela met Albertje Niezen, geb. 2-6-1896 te Oostwold, dochter van Eltje Niezen, schoorsteenveger, en Klasien Bruins, arbeidster. Zij trouwde later met Derk Kuiper, de broer van haar man.

IX.16   Lucas Kuiper (zv VIII.7), geb. ca 1895 te Oude Pekela, fabrieksarbeider, tr. 21-2-1920 te Veendam met Siena Schipper, geb. ca 1899 te Veendam, dv Jacob Schipper en Mettje Bos.

IX.17   Karsien Kuiper (zv VIII.7), geb. ca 1897 te Oude Pekela, metaalbewerker, tr. 21-10-1922 te Veendam met Elizabeth Bos, geb. ca 1895 te Veendam, dv Egbert Bos en Aaltje Post.

IX.18   Harm Kuipers (zv VIII.8), geb. ca 1871 te Meeden, smid, tr. 28-5-1904 te Meeden met Frouwke Kamphuis, geb. ca 1865 te Nieuwolda, dv Daniel Ritzes Kamphuis en Aaltje Streumer.

GENERATIE X

X.1   Klaas Kuiper (zv IX.13), geboren 3-6-1927 te Oude Pekela, trouwde 22-5-1953 te Annen met Henderika Egberdina Aalders, geboren 18-4-1929 te Zwiggelte, dochter van Geert Aalders en Geesje Dolfing.

Kinderen:

1.   Geesje Kuiper.

2.   Derk Kuiper.

3.   Geert Kuiper.

4.   Jan Hendrik Kuiper.

5.   Johan Kuiper.

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail