Genealogie Glas

English version of genealogy Glas.

Inleiding

Tot voor kort was ik met genealogie Glas niet verder terug gekomen dan Derk Reinders die in 1725 te Schildwolde trouwde met Frouwke Jans.

Dankzij Gert Schansker is daar nu een heel stuk voorouders bijgekomen. Hij maakte mij attent op een artikel van mevrouw P.J.C. Elema in Gens Nostra 1993, p. 437 e.v.: Genealogie (Homan) van der Heide, glazenmakers in Emden en Termunten. In dit artikel wordt Derck Reinders alleen genoemd met zijn tweede vrouw Aaltje Jans. Zijn nageslacht wordt in dit artikel niet vermeld, aangezien hij de enige tak is waarvan de nazaten niet de familienaam van der Heide aannemen.

In mijn genealogie Glas zal ik de voorouders van Derk Reinders slechts in het kort vermelden. Voor de details wordt verwezen naar het voornoemde artikel waarop het grootste deel van mijn informatie van zijn voorouders is gebaseerd.

Verder bedank ik hier A. E. Glas, L. Rijlaarsdam-Clement, D. Alverson, L. Anderson en A. Moon voor hun aanvullingen op mijn gegevens.

GENERATIE I

I.1  Reinko (Rintko/Reiner) Heddes, van Eijlsum, glazenmaker te Emden, tr. (burgerlijk/ kerkelijk) 15-2-1634/ 9-4-1634 te Emden met Anna (Anneke) Andreesen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Tiaeke Reiners, tr. (burgerlijk/kerkelijk) 19-1/5-3-1656 te Emden met Herman Teijssen, glazenmaker.

2.   Hedde Reiners, volgt II.1

3.   Andries Reiners, ged. 14-3-1644 te Emden.

4.   Andries Reiners, ged. 14-3-1648 te Emden, tr. (burgerlijke/kerkelijk) 11-7/12-10-1671 te Emden met Geeske Lubberts, wilen Lubbert Hobbes eheliche tochter.

Mogelijk is er verwantschap met Andrias ter Heide, van Graafschap Lippe, tr. (1) 24-3-1682 te Noordbroek met Anneke Wempen, weduwe van Jan Clasen, van Graafschap Cloppenburg, tr. (2) als Andries van der Heijde, van Noordbroek, 5-2-1699 te Noordbroek met Geeske Jurjens, weduwe van Lambert Steijl.

GENERATIE II

II.1   Hedde Reiners, zoon van I.1, geboren ca. 1635-1640 te Emden, tr. (burgerlijk/kerkelijk) 7-4-1666/ 30-5-1666 te Emden met Elschke Buiters (Buters), dochter van Gysbert Buiters en Elscke van der Stegen. Zij tr. (1) (burgerlijk/kerkelijk) 23-8-1656/ 7-10-1656 te Emden met Goosen Jansen, van Rossum.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Reinder Heddes, ged. 10-1-1667 te Emden, volgt III.1

2.   Jan Heddes, ged. 21-10-1668 te Emden.

3.   Neeltie Heddes, ged. 1-5-1670 te Emden.

GENERATIE III

III.1   Reijnder Heddes, zoon van II.1, gedoopt 10-1-1667 te Emden, vermoedelijk overleden 26-4-1731 te Termunten, glasemaker op de Holm, tr. (1) 20-3-1692 te Termunten met Martien Uffes (Offes), weduwe van Siwert Reinders en Antonius Jacobs Munninckshof, overleden 12-10-1697 te Termunten, tr. (2) in Oostfriesland in de loop van 1698 met Emme Dercks, dochter van Derck (Jans?) en Foelke? Uffes.

RA Farmsum, inv.nr. 349: 15 september 1715: Roebert Wetter verkoopt aan Reinder Hiddes (=Heddes) en Emme Dercks zijn behuisinge staande en gelegen tot Termunten op Amptman Mensinghs grond (volgens keerskoopbrief de dato 15 december 1712 en bij executie door Roebert Wetter op 28 maart 1715 gekocht) voor 790 car gld die de verkoper ten volle van controlleur Hinderik Engelberts had ontvangen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Hedde Reinders, ged. 22-4-1694 te Termunten (tweeling), ovl. tussen 1737 en 1742 op de Holm te Termunten, tr. 29-3-1723 te Termunten met Fenne Wyrts, ged. 27-2-1707 te Termunten, ovl. na april 1791, dochter van Wiert Eppes en Aagtje Jans. Zij tr. (2) 21-1-1742 te Termunten met Hans Jans.

2.   Sijwert Reinders, ged. 22-4-1694 te Termunten (tweeling), ovl. 20-5-1694 te Termunten.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

3.   Elske Reinders, ged. 26-2-1699 te Termunten. Jong overleden.

4.   Derck Reinders, ged. 21-5-1701 te Termunten, volgt IV.1

5.   Reijnder Reinders, ged. 15-7-1703 te Termunten.

6.   Foelke Reinders, geb. ca. 1705, ovl. na juni 1772, tr. (1) met Lubbartus Popkes, tr. (2) (ondertr. 23-4-1757 te Nieuwolda) (h.c. Termunten 21-4-1757) met Heere Klaasen, van Vriescheloo, tr. (3) 12-11-1768 te Termunten met Meindert Jans.

7.   Jan Reinders (van der Heide), ged. 1-4-1708 te Termunten, ovl. 28-2-1783 te Termunten, glazenmaker en verver aldaar, tr. (1) 2-1-1735 te Termunten met Froucke Geertruid Molters, van Backemoor in Oostfriesland, ovl. voor oktober 1771, dochter van Johann Gustav Molter en Agneta Bollinghausen, tr. (2) 13-10-1771 te Termunten met Hilligien Leenderts.

8.   Elsjen Reinders, ged. 6-2-1711 te Termunten.

9.   Jacob Reinders, ged. 8-4-1714 te Termunten, ovl. tussen februari 1770 en medio 1772, meester-glazenmaker in de Scheemda, tr. 15-5-1740 te Scheemda met Diever Geerts, geb. 19 en ged. 24-12-1713 te Eexta, ovl. 8-4-1773 te Scheemda, dochter van Geert Derks en Jesel Nannens.

10.  Neeltjen Reinders, ged. 1-11-1716 te Termunten.

GENERATIE IV

IV.1   Derck Reinders, zoon van III.1, gedoopt 21-5-1701 te Termunten (bij eerste huwelijk van Schildwolde, bij tweede huwelijk van Termunten!), ovl. na 23-4-1782, glazenmaker te Schildwolde, tr. (1) 28-10-1725 te Schildwolde met Frouwke Jans, gedoopt 23-10-1707 te Schildwolde, ovl. tussen 16-8-1739 en 31-1-1751, dochter van Jan Pieters en Annigjen Edzes, tr. (2) 31-1-1751 te Schildwolde met Aeltijn (Aaltjen) Jans, weduwe van Geert Hommes.

Dat Derck Reinders een zoon is van Reinder Heddes blijkt naast de vernoemingen ook uit het feit dat hij voorkomt met zijn tweede vrouw op het huwelijkscontract van zijn zuster Foelke Reinders op 21-4-1757 te Termunten.

Derk Reinders wordt verschillende malen vermeld in het Staatboek 1760-1780 van de N.H. kerk te Hellum (inv.nr.8). Dit boek bevat gegevens betreffende de inkomsten en uitgaven van die kerk in de periode 1760 tot ca. 1780.

uitbeelding van het beroep glazenmakerBij de uitgaven wordt Derk Reinders als glazemaker verschillende malen genoemd tussen 1760 en 1774 (de bedragen in die tijd werden vermeld in guldens - stuivers - plakken, waarbij er 8 plakken in een stuiver gaan en 20 stuivers in een gulden):

1760:   aan Derk Reinderts glasemaker voor een panglas in de pastorie ƒ 0-11-0

nog an deselven voor ruiden stoppen in de pastorie ƒ 0-03-0

1761:   aan Derk Reinders glasemaker voor ruiden stoppen ƒ 0-05-0

aan Derk Reijnders glasemaker bet: voor ruiden zetten in de kosters huis en scholen ƒ 0-15-0

1762:   an Derk Reijnders betaalt volgens quit: N. 27 ƒ 1-06-0

an Derk Reijnders betaalt volgens quit: N. 30 ƒ 1-07-0

In 1766 werd een andere glazenmaker betaald: mester Geert Glasemaker: ƒ 0-6-0.

1768:   an Derk Reijnders glasemaker bet: volgens quitantie N. 22 ƒ 4-11-0

an Derk Reinderts bet: volgens quitantie N. 41 ƒ 1-12-0

1772:   aan Derk Reinderts voor glasemaken in de kerk en schole betaald N. 33 ƒ 3-17-0

aan Derk Reinderts glasemaker ƒ 4-13-0

1773:   Derk Reinders glazemaker ƒ 0-08-0

1774:   Derk Reinders glazemaker ƒ 0-10-0

Vanaf 1778 werd een andere glazenmaker en verver betaald: Jan Hansen.

Ook in het Staatboek van de N.H. kerk te Schildwolde (doos 5) komt hij voor bij de uitgaven, daar wordt echter nergens erbij vermeld waarvoor hij betaald is. Hij komt daar nergens voor met de naam Glas, maar zijn zoon komt daar vanaf eind 1765 wel voor als Jan Derks Glas.

31-5-1759:   An Derk Reinders betaald ƒ 54-8-4, zijnde verdient arbiets loon in gev. quit.

9-10-1761:   An Derk Reinders ƒ 4-3-0 in gev. qute.

11-1-1765:   An Derk Reinders ƒ 35-19-0 in gev. qute.

19-5-1773:   An Derk Reinders ƒ 38-5-0 in gevolge qutansi.

24-6-1775:   An Derk Reinders ƒ 29-12-0 in gevolg qute.

27-2-1776:   An Derk Reinders ƒ 7-4-0 in gevolg qute.

1779, No. 10:   An Derk Reinders betaalt blijk. quit. ƒ 11-19-0.

Op 5 november 1779, Groningen verkopen Derk Reinders en Aaltjen Jans aan Sjabbo W. Bronnes en Jeltje Lauwes ten eerste de eigendom van 5 deimatten hooiland gelegen over het Schildmaar onder het schatregister van Schildwolde. Ten tweede haare behuizinge met de beklemming van het heem en verdere landerijen daarbij gebruikt, staande en gelegen in de heerd land van koperen te Schildwolde, doende aan dezelve jaarlijks ƒ 8 huur. Verkocht voor ƒ 175.

Wagenborgen 23 april 1782: Jan Derks Glas, van Schildwolde, namens zijn vader Derk Reinders en stiefmoeder, Aaltjen Jans, van Schildwolde, leent aan Jan Eltjes Vos en Vrouke Jans ehel. van Wagenborgen, 225 gld. tegen 4% rente. Getuigen: Pieter Roelfs en Albert Heres, beiden van Veendam.

Dit is de laatste vermelding van Derk Reinders terwijl hij nog leefde! Vermoedelijk zal hij kort daarna zijn overleden. Hij heeft dus een leeftijd bereikt van over de 80 jaar, wat voor die tijd een vrij uitzonderlijke situatie was.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Reinder Derks, ged. 7-9-1727 te Schildwolde, ovl. voor 28-2-1731.

2.   Jan Derks Glas, ged. 23-1-1729 te Schildwolde, volgt V.1

3.   Reinder Derks Glas, ged. 28-2-1731 te Schildwolde, volgt  V.2

4.   Annechien Derks Glas, ged. 1-1-1733 te Schildwolde, volgt V.3

5.   Emmina Derks, ged. 12-12-1734 te Schildwolde, vermoedelijk jong overleden.

6.   Jacob Derks Glas, ged. 16-8-1739 te Schildwolde, volgt  V.4

GENERATIE V

V.1   Jan Derks Glas (zoon van IV.1), gedoopt 23-1-1729 te Schildwolde, ovl. 26-8-1797 te Schildwolde, herbergier, tr. juni 1753 te Schildwolde met Anje (Antje) Daniels, ovl. na 9-5-1798, mogelijk gedoopt 11-1-1733 te Schildwolde als dochter van Lambert Daniels en Geertruit Jans.

Met innerlyke smerte betreur ik, en myn Dochter, ’t overlyden van myn geliefde Man, Jan Derks Glas, oud ruim 68 Jaren, aan een pynlyke uitterende ziekte, geve hier van aan Vrienden en goede Bekenden door dezen kennis.

Schildwolda, den 26 Augustus 1797

Anje Daniels, Wedw. J. D. Glas

Jan Derks Glas is voor zover ik nu weet de eerste die de familienaam Glas gebruikte: in het Staatboek van de N.H. kerk te Schildwolde (doos 5) komt hij voor bij de uitgaven van die kerk.

Hij komt vermoedelijk ook voor bij de inkomsten: 27-12-1757 van de kerke meijers ontvangen: van Jan Glas voor 3 deimt hooiland ƒ 1-10-0. Dat zou dan de eerste vermelding met de familinaam Glas zijn. Op 24-12-1765 is hij het zeker die Jan Derks Glas wordt genoemd. Helaas wordt daar nergens vermeld waarvoor hij werd betaald. De volgende betalingen werden aan hem gedaan:

31-5-1759   An Jan Derks betaal ƒ 4, zijnde verdient arbiets loon.

24-12-1765   An Jan Derks Glas ƒ 9-14-0 in gev. qute.

13-12-1766   An Jan Derks Glas ƒ 11-17-0 in gev. qute.

15-1-1768   An Jan Derks Glas ƒ 6-17-4 in gev. qute.

17-12-1768   An Jan Derks Glas ƒ 6-11-4 in gev. qute.

12-1-1770   An Jan Derks Glas ƒ 5-18-0 in gev. qute.

25-7-1773, No.6 An Jan Derks Glas ƒ 1-6-0 in gevl. qute.

1777, No. 17   An Jan Derks Glas ƒ 12-2-0 in gevolge qute.

1779, No. 13   An Jan Derks Glas blijk quiantie ƒ 6-10-0.

1782, No. 11   An Jan Derks Glas bet. blijk quitantie ƒ 3-12-0.

1783, No. 9   An Jan Derks Glas blijk quitantie ƒ 2-4-4.

1796, No. 2   An Jan Derks Glas, op den 25 August. bet. blijk quitantie ƒ 15-12-0.

Ook op 3 mei 1765 komt hij als Jan Derk Glas voor: Slochteren, 3 mei 1765: De heer Rekenmr L. Wijchel en mevrouw H. Geertsema verkopen aan Jan Derks Glas en Anje Daniels (ehel) ten eerste een behuizing te Schildwolde met de beklemming van het heem in zoverre het kerkengrond is, doende jaarlijks ƒ 2 grondpagt aan de kerk te Schildwolde. Zwettende ten N: de dijk, ten O: en Z: de Heereweg, ten W: Jan Antonij en consorten. Ten tweede de beklemming van een heemstede te Schildwolde met als zwetten ten N: de groene dijk, ten O: de kerk van Schildwolde, ten Z: de Heereweg, ten W: Antonij Leffers meijerwijse. Verkocht voor ƒ 685-17 waarvan ƒ 150 is voldaan en de rest op 2 termijnen (mei 1766 en 1767). De kopers moeten jaarlijks ƒ 8 huur betalen voor de beklemming van het tweede heem.

Daarna kopen ze op 16 juni 1770 een andere behuizing: Heijte Berents te Schildwolde verkoopt aan Jan Derks Glas en Anje Daniels (ehel) te Schildwolde zijne behuisde heemstede en tuin staande en gelegen te Schildwolde en doende jaarlijks ƒ 5 huur aan de kerk te Schildwolde. Zwettende ten N: Sjabbe Brons, ten O: de kercke van Schildwolde, ten Z: de laane, ten W: de Heereweg. Verkocht voor ƒ 305.

En op 22 januari 1773 volgt de verzegeling van de verkoop van een ander huis dat ze blijkbaar al enkele jaren eerder hadden verkocht: Jan Derks Glas en Anje Daniels (ehel) verkopen aan Jan Jans en Grietje Pieters (ehel) haar behuizinge met de beklemming van de grond waarop de behuizing staat alsmede 2 mudden roggeland en 3 deimatten hooiland en een koeweide op het meenteschaar staande en gelegen te Schildwolde en doende ƒ 12 tot jaarlijkse huur aan Gerrit Seebes en vrouw. Het is reeds aanvaard en wordt reeds door kopers bewoond en gebruikt. Verkocht voor ƒ 300 waarvan ƒ 100 is voldaan. De rest blijft staan tegen 4% huur in plaats van rente vanaf 1 mei 1774.

Wagenborgen 14 mei 1782: Wijbe Garrebrants en Abeltje Alberts, ehel. te Oostwold, lenen van Jan Derk Glas, mede namens zijn vrouw Anje Daniels, van Schildwolde, ƒ  1100 tegen 4% rente.

Ook komt hij voor op het Huwelijkscontract te Siddeburen 1-6-1781 van Jacob Doornbos en Geertjen Amels als vreemde voogd van de bruidegoms kinderen, en noemt zich dan Jan Derks Glas (RA Fivelingo, inv. nr. 722). Op 18-12-1795 dient Jan Derks Glas van Schildwolda als vreemde voogd samen met de andere voogden de rekening in over de minderjarige kinderen van Jacob Dorenbos bij wijlen Aaltje Epkes. Op 13-3-1800 wordt er opnieuw een rekening ingediend, maar nu is Jan Derks Glas, vreemde voogd reeds overleden (RA Fivelingo, inv. nr. 719).

Op 9-3-1785 te Hellum (RA Fivelingo, gerecht Siddeburen, inv.nr. 722, fol. 171v-172) kopen Jan Derks Glas en diens huisvrouw Anje Daniels van Monsr. M. Kim als bevolmagtigt van J. Woltman en Harm Remmers, ingevolge procuratie d.d. 13-8-1784, en die als bevolmagtigde van de gesamentlijke erfgenamen van wijlen Jacob Hillebrands en Trijnje Pieters, d.d. 11 janr.: hunne verkoperen behuist heemstede met een tuin gelegen te Hellum (dit zal een schrijffout zijn: het lag te Schildwolde), wordende door Having Luitjens in huire gebruikt, jaarlijks voor 4 guld. en 10 st. telkens op 1 maij verschijnende; ten N: de Heere wech, O: en Z: Rigt Fokkes, W: Remt Hinds. Verkocht voor 120 car. gld.

Op 2-7-1796 te Siddeburen (inv.nr. 724) verkoopt J. G. van Wijchel wonende te Schildwolde, caverende voor zijn vrouw [niet genoemd] aan Jan Derks Glas en Einje Daniels wonende te Schildwolde: de vaste beklemming van een stuk meente schaar, plus minus groot 5 deimten, zijnde het voorste met de Dellen tot aan de eerste wring. Zwetten zijn ten N: de verkoper, O: Abel Eilkes, Z: verkoper, W: de kerk van Schildwolde. Te aanvaarden op St. Meerten 1796 op volgende condities: 1. koper moet jaarlijks op St. Meerten tot vaste huur betalen 12 gld; 2. sal de vrije overdrift met wagen of beesten moeten lijden en een ordentelijke menning houde na agteren, … Verkocht voor 250 gld.

De volgende vermeldingen komen uit RA Fivelingo, inv.nr. 478 (gerecht Hellum-Schildwolde: minuten van akten 1791-1802): Op 15-6-1792 lenen Jan Harms en zijn vrouw Engel Jans van Jan Derks Glas en Anje Daniels ƒ250, waarvan ƒ100 voor een verzegeling ter harer laste aan de weman? Albert Geerts in qlte betaald en door dezelve gequiteert, en de overige ƒ150 in contante penningen aan haar selfs, jaarlijks voor 4 % rente. Daarna werd op 1-5-1794 door Jan Derks Glas en Einje Daniels ƒ1000 tegen 4 % rente geleend aan Jan Dorenbos en diens vrouw Martje Pieters. Ook komt Jan Derks Glas twee maal als dedigsman (getuige die meestal niet verwant is) voor op een huwelijkscontract: 11-11-1796 te Schildwolde h.c. tussen de jm Pieter Hindriks en Martjen Wessels, wedw. wijlen Klaas Hindriks (geen ‘zijden’ vermeld) en 18-2-1797 te Schildwolde h.c. tussen Harm Jans, weduwnaar van Swaantje Ottes en de jd Harmke Jans als dedigsman aan bruidszijde. Na het overlijden van haar man verkoopt Ainje Daniels, Wedw. van Jan Derks Glas op 30-4-1798 te Schildwolde twee stukken land. Ten eerste aan Doctor A. Hartsing en vrouw Aaltje Jacobs Bontdrager ehl.: De vaste beklemming van plus minus 5 deimten hooiland gelegen onder Schildwolda, de Weeren genaamt. Doende jaarlijks tot vaste huur ƒ 3. Zwettende ten N: ‘t Schiltmaar. ten O: de Meenteweg, ten Z: de costerie, ten W: Abel Ailkes. Voor de somma ƒ 536 te betalen in 3 termijnen: de helft ƒ 268 op maij 1798 (is ontfangen), de 2e termijn een kwart op maij 1799 en de 3e termijn ook een kwart op november 1799. En ten tweede aan aan Harm Jans en Harmke Jans ehl.: De vaste beklemming van plus minus 5 deimten land gelegen op het Meenteschaar tot Schildwolda. Doende jaarlijks tot vaste huur ƒ 12. Zwettende ten N: Abel Ailkes, ten O: de Heer Wijchgel, ten Z: de kerk van Schildwolda, ten W: Klaas Ebes. Verkogt voor de somma ƒ 230 te betalen in 3 termijnen: de helft ƒ 115 op maij 1798 (is ontfangen), de 2e termijn een kwart op maij 1799 en de 3e termijn ook een kwart op november 1799. Vervolgens verkoopt haar schoonzoon namens haar haar huis op 2-5-1798 te Slochteren: Jan Eltjes Vos in qualiteit als gevolmachtigde van sijn schoonmoeder Ainje Daniels, Wedw. Jan Derks Glas kracht procuratie in dato 2-5-1798, bekende verkogt te hebben aan de aud wedman Albert Geerts en Eppo H. Bronds en vrouw Geessien Alberts: Ten eerste des verkopers in qlte behuizinge en het schopje daarbij staande met alles daaraan aart, paal en nagelvast word bevonden, als mede de vaste beklemminge van het heemstede waar de behuisinge op staat en daarbij behorende tuin en appelhof, doende op Martini tot een vaste jaarlijkse huire de somma van 9 guldens. Ten tweede de vaste beklemminge van een kampje land plus minus vijfvierendeel deimt, doende jaarlijks op Martini tot vaste huur 10 guldens. Dog van welk kampje een gedeelte is verhuirt an Tomas Jonas sjaar voor 3 guldens die daar nog 2 jaar in kan continueren, mids de huire kome ten voordele van de kopers. Alles staande en gelegen te Schildwolde. Swettende de behuisinge en heemstede en tuin ten N: de Hereweg, ten O: Abel Ailkes, ten Z: het hierin gemelde kampje land, ten W: de laan. Swettende het kampje land ten N: bovengemelde tuin, ten O: Abel Ailkes, ten Z: E. H. Bronds meijerwijse, ten W: de kerk van Schildwolda en Tomas Jonas meijerwijse. Het kampje land doet een vierel akker landslasten. Alles in dier voegen als door verkoper in qlte is bewoond en beseten en volgens aankomst brieven welke bij desen an kopers zullen worden overgegeven. Samen verkogt voor een somma van 1404 guldens en 16 stuiver, te betalen in 3 termijnen: de eerste termijn de geregte halfscheid ƒ 702-8-0 op 1-5-1798 welke is ontfangen, de tweede termijn op 1-5-1799 ƒ 351-4-0 en de derde termijn op 1-11-1799 ook ƒ 351-4-0. Zolang niet alles betaald is blijft het eigendom van de verkopers.

Wagenborgen, 9 mei 1798: Sijmen Jannes, van Nieuwenklooster onder Jukwerd, mede namens zijn vrouw Albertje Jannes, lenen van Anje Daniels, weduwe van Jan Derks Glas, van Wagenborgen, 750 gld. tegen 4% rente. Borgen: Jannes Hiltjes en Weia Simons (ehel.), van de Dellen onder Wagenborgen. Getuigen: Albert Bartels en Simen Willems.

Jan Derks Glas wordt vermeld in het artikel Een Oranjeklant verwekt opschudding in Schildwolde. - Genealogie Kuiman / Kuman, door H. H. Jansonius en P. Bos, Gruoninga 1996/1997, p. 117-139, voor Jan Derks Glas: p. 120 en 128-129. Een oranjegezinde onruststoker Jacob Kuman slaat te Schildwolde Dr. Harsing, die later het huis van Jan Glas in vlucht. Bij het getuigenverhoor (RAG, HJK inv.nr. 2061) verklaart Jan Derks Glas, herbergier te Schildwolde dat Dr. Harsing nadat hij geslagen was (wat hij niet gezien heeft), bij hem met bebloed hoofd naar binnen kwam. Ook had hij de zogenaamde “Guarde du Corps” nadien met een degen op de weg zien schermutselen. Maar verder weet hij nergens van.

Jan Derks Glas (volgens ‘Een Terugblik op 10 Eeuwen Schildwolde’) of Jacob Derks Glas (volgens ‘Geschiedenis van Slochteren’) was vaandeldrager van de prinsgezinde burgerwacht te Schildwolde in 1787. Meest waarschijnlijk is Jan omdat die te Schildwolde woonde, terwijl Jacob te Noordbroek woonde. In de Sappemeerster Courant van eind februari t/m begin maart 1887 moet hierover mogelijk ook iets vermeld staan, in verband met een feest ter ere van het dan 100 jarige vaandel. Dit moet ik nog opzoeken.

Kind uit dit huwelijk:

1.   Frouke Jans Glas, ged. 22-6-1753 te Schildwolde (als Vrouwke), volgt VI.1

Reinder Jans en Jantje Jans, zij zijn als neef en nicht in 1805 aanwezig bij de sluiting van het huwelijkscontract van twee kinderen van Reinder Derks Glas.

V.2   Reinder Derks Glas, zoon van IV.1, ged. 28-2-1731 te Schildwolde, ovl. 4-4-1806 te Noordbroek (nalatende 7 kinderen uit 1 huwelijk, 75 jaren, in de zesde gilde), tr. 24-5-1761 te Schildwolde (h.c. Noordbroek 21-5-1761) met Aaltje Jans, geb. ca. 1737 te Korengarst (haar ouders waren doopsgezind, dus ze is bij de geboorte niet gedoopt), ovl. 14-7-1814 in huis nr. 181 te Noordbroek, dochter van Jan Harms en Trijntje Sebes.

h.c. Noordbroek 21-5-1761 tussen Reijnder Derks en Aaltjen Jans:

Bij kinderloos versterf krijgt de langstlevende ƒ100. Getuigen aan bruidegoms zijde: Derk Reijnders en Aaltjen Jans als volle vader en stiefmoeder, Jan Derks en Anje Daniels als volle broer en aangetrouwde zuster, Jacob Derks als volle broer. Aan bruids zijde: Jacob Harms en Trijntje Sebes als stiefvader en volle moeder, Sebo Jans als volle broer, Diever Jans als volle zuster, Grietje Jans als volle zuster. Getuigen: Otto Willems en Claas Jans.

Op 14 juni 1777 lenen Reinder Derks en Aaltjen Jans woonachtig in Noordbroeksterhamrik van zijn broer Jan Derks Glas en Anje Daniëls (te Schildwolde ƒ 750, heerkomstig wegens reeds ontvangen en opgeschoten penningen ingevolge twee obligaties d.d. 1-5-1771 en 1-5-1773, welke door dezen worden gemortificeerd. Hierover jaarlijks 4% rente vanaf mei 1778.

Aaltje Jans was van huis uit doopsgezind en Reinder is het vermoedelijk na zijn huwelijk geworden, aangezien ik geen dopen van hun kinderen heb kunnen vinden.

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Jan Reinders Glas, geb. ca. augustus 1763 te Noordbroek, volgt VI.2

2.   Derk Reinders Glas, geb. 8-12-1765 te Noordbroek?, volgt VI.3

3.   Jacob Reinders Glas, geb. 13-12-1767 te Noordbroek?, volgt VI.4

4.   Sebo Reinders Glas, ovl. na 1-6-1792.

5.   Trijntje Reinders Glas, volgt VI.5

6.   Diewer Reinders Glas, ovl. na 4-4-1806.

7.   Frouke Reinders Glas, geb. ca. 1775 te Noordbroek, volgt VI.6

8.   Hindrik Reinders Glas, geb. 4-3-1778 te Noordbroek, volgt VI.7

V.3   Annechien Derks Glas, dochter van IV.1, ged. 1-1-1733 te Schildwolde, ovl. 6-6-1816 te Groningen (81 jaar, geen ouders vermeld), kalkverkoopster te Groningen in de Loppersummergang, wijk O, huis nr. 149, tr. 23-6-1775 te Groningen (N.K.) (ondertr. ald. 29-4-1775) met Jan (ook: Johannes) Reiners Birza (Birsa), ged. 22-10-1741 te Groningen (als Johannes?), ovl. 10-2-1814 te Groningen, zoon van Derk Reinder Birza en Pietertje van Helderen.

Zij kregen geen kinderen. Nog doen: onderzoek in het notariaat of er mogelijk iets te vinden is over de scheiding van de nalatenschap van Annechien Derks.

De gegevens over de familie Birza zijn ontleend aan Het geslacht Birza, stamreeks van 1589 tot 1946, door K. van Baaren, 1947, p. 15.

V.4   Jacob Derks Glas, zoon van IV.1, ged. 16-8-1739 te Schildwolde, ovl. 14-6-1823 te Alkemade, arbeider te Oudewetering, Z.H. (1814), tr. 22-5-1768 te Noordbroek met Arentje Reinders, ged. 4-3-1744 te Noordbroek, ovl. 12-8-1803 te Noordbroek en ald. begr. 19-8-1803, dv Reijnder Boeles en Remke Luppes.

Jacob woonde bij het aangaan van zijn huwelijk te Korengarst. Hij woonde in 1814 te Oudewetering in Zuid-Holland. Wegens de afstand kwam hij niet naar het huwelijk van zijn dochter. Daarom liet hij op 18-2-1814 door Pieter van Veen, openbaar notaris te Oudewetering een akte van “vaderlijk consent” opstellen, waarbij hij verklaarde met het huwelijk van zijn dochter in te stemmen. Dochter Frouke  woonde al in 1802 te Oude Wetering waar ze toen trouwde. Of haar vader daar toen al was is me niet bekend, maar zijn vrouw overleed in elk geval in 1803 te Noordbroek.  Je vraagt je af hoe ze in die tijd toen de verbindingen nog niet zo best waren vanuit Noordbroek in Zuid-Holland terecht kwamen en wat de reden daarvan was.

Op 13 juni 1776 zijn Jacob Derks en Arentje Reijnderts als aangetrouwde neef en volle nicht van de bruidegom aanwezig op het huwelijkscontract van Poppo Boewes, zoon van Boewe Boeles en wijlen Margjen Poppes, met Wopke Carsjens, dochter van Carsjen Tammes en Frauke Ottes. Hieruit en uit de dopen van Noordbroek is af te leiden dat ze een dochter moet zijn van Reijnder Boeles en Remke Luppes.

Kinderen:

1.   Frauke Jacobs (Glas), geb. sondag 18-2-1770 te Noordbroek en ald. ged. 25-2-1770, ovl. 19-11-1832 te Alkemade, tr. 2-5-1802 te Oude Wetering met Willem Lelieveld, timmerman, zoon van Huig Lelieveld en Baligje van Vianen.

Kinderen:

1.   Huig Lelieveld, geb. 7-3-1804 te Alkemade en ald. ged. 11-3-1804.

2.   Jacob Lelieveld, geb. 17-8-1806 te Alkemade en ald. ged. 24-8-1806.

3.   Baaligje Lelieveld, geb. 20-2-1809 te Alkemade en ald. ged. 26-2-1809

4.   Jacob Lelieveld, geb. 30-10-1811 te Alkemade en ald. ged. 3-11-1811. Hij was timmerman.

5.   Willem Lelieveld, geb. 24-10-1814 te Alkemade. Hij was timmerman.

2.   Reinder Jacobs Glas, geb. donderdag 7-10-1773 te Noordbroek en ald. ged. 24-10-1773, volgt VI.8

3.   Derk Jacobs Glas, geb. saturdag 15-3-1777 te Noordbroek en ald. ged. 20-3-1777, volgt VI.9

4.   Remke Jacobs Glas, geb. donderdag 9-3-1780 te Noordbroek en ald. ged. 16-3-1780, volgt VI.10

5.   Jan Jacobs (Glas), geb. donderdag 17-4-1783 te Noordbroek en ald. ged. 27-4-1783. Mogelijk jong overleden?

6.   Annechien Jacobs Glas, geb. saturdag 26-11-1785 te Noordbroek en ald. ged. 4-12-1785, volgt VI.11

GENERATIE VI

VI.1   Frouke Jans Glas, dochter van V.1, gedoopt 22-6-1753 te Schildwolde (als Vrouwke), ovl. 28-4-1804 te Wagenborgen (volgens de Ommelander Courant), tr. 10-11-1776 te Wagenborgen met Jan Eltjes Vos, gedoopt 24-1-1750 te Wagenborgen, ovl. 20-7-1825 te Termunten, deurwaarder te Wagenborgen, later kastelein te Termunten, zoon van Eltje Pieters Vos en Aaltje Jans. Jan Eltjes Vos hertrouwde op 15-3-1810 te Wagenborgen (h.c. Wagenborgen 15-3-1810) met Margaretha Jannes Haikens.

Bij haar doop wordt vermeld dat de ouders “wiens houwelijk voorleden zondag voor de derde maal voorgestelt maar daar in nog niet bevestigt waren” (zie ook ‘Geschiedenis van Slochteren’ door K. ter Laan, p. 263).

De gegevens van dit gezin zijn grotendeels ontleend aan ‘In oirconde de waerheyt, deel 1, band 3, Groningse families Vos in de 17e en 18e eeuw’, door R. Vos, Gouda/Norg, 1994, p. 267 en 311.

h.c. Wagenborgen 15 maart 1810 tussen Jan Eltjes Vos en Margariete Jannes Harkes. Aan bruidegomszijde: J. J. Vos en Grietje K. Kewe, (ehel.), zoon; Derk J. Vos en Pieter J. Vos, zoons; Waldrik Udes en Anje J. Vos (ehel.),  dochter; Aaltje J. Vos, dochter; Jacob R. Glas, van Noordbroek, en, Tidde Derks, van Farmsum, en Jacob J. Bosscher voorstanderen over de 3 jongste kinderen. Tidde Derks en Trijntje E. Vos, (ehel.), zuster; Augustinus Arends en Aaltje E. Vos, (ehel.), zuster; Klaas J. Lewe en Wijpke Berends, (ehel.), neef en nicht; Aan bruidszijde: Aaltje J. Harkes, dochter; L. M. Smeding en J. E. Vos,  voorstanderen over bovengenoemde dochter; S. Haikens, grootvader; Egbert J. Haikens, half‑broer, en Niesjen Sibolts Haan, aangetrouwde zuster; Jacob J. Haikens, half‑broer; Weia J. Haikens, half‑zuster; C. C. Pelog en S. J. Haikens (ehel.), half‑zuster; Getuigen: Hindrik Berends en Hindrik Reinders.

Kinderen:

1.   Eltjo Jans Vos, ged. 2-12-1776 te Wagenborgen, ovl. 14-11-1808 te Wagenborgen.

2.   Jan Jans Vos, ged. 18-10-1778 te Wagenborgen, ovl. 29-2-1828 te Termunten, deurwaarder te Wagenborgen, tr. (1) 26-11-1801 te Wagenborgen met Grietje Claassens Lewe, ged. 27-3-1785 te Wagenborgen, ovl. tussen 15-3-1810 en 26-6-1819, dochter van Claas Jacobs Lewe en Wieke (Wijpke) Berends, tr. (2) 26-6-1819 te Termunten met Martje Fokkes van Delden.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Wieke Jans Vos, ged. 15-2-1802 te Wagenborgen, ovl. voor 3-4-1803.

2.   Wieke Jans Vos, ged. 3-4-1803 te Wagenborgen, ovl. voor 17-5-1807.

3.   Wieke Jans Vos, ged. 17-5-1807 te Wagenborgen, tr. 27-8-1831 te Ten Boer met Roelf Derks Helder.

3.   Derk Jans Vos, ged. 25-12-1783 te Farmsum, broodbakker te Termunten, tr. (1) 3-8-1810 te Loppersum met Martje Koerts Heikema, tr. (2) 23-5-1812 te Termunten met Martje Wiepkes, geb. 15-3-1789 te Wagenborgen, dochter van Wiepke Berends en Yktje, tr. (3) 21-1-1829 te Termunten met Cornelske Claassens Bolt.

4.   Pieter Jans Vos, ged. 7-3-1786 te Wagenborgen, ovl. voor 1-5-1787.

5.   Pieter Jans Vos, geb. 1-5-1787 te Wagenborgen, tr. 22-3-1822 te Delfzijl met Marijke Derks Knol, dochter van Eppe Claassens Knol en Anje Symens Weert.

6.   Anje Jans Vos, ged. 11-1-1789 te Wagenborgen, ovl. 6-11-1838 te Termunten, tr. 22-12-1808 (h.c. Wagenborgen 22-12-1808) met Waldrik (Udes) Udema, van Wagenborgen, ws. zv Ude Wijpkes en Martje Hindriks.

7.   Aaltje Jans Vos, ged. 3-7-1792 te Wagenborgen, ovl. 16-11-1832 te Delfzijl. Ongehuwd.

VI.2   Jan Reinders Glas, zoon van V.2, geb. ca. augustus 1763 te Noordbroek, ovl. 5-7-1831 in huis nr. G 13 te Tripscompagnie (67 jaar en 11 maand), landgebruiker te Sappemeer (1821) en dagloner te Tripscompagnie (1821-1831), tr. (ondertr. 26-4-1793 te Sappemeer, vertrokken naar “de Middelbrug”) met Annigje (Annechien) Gerrits ten Cate, geb. 3-3-1767 te Kleinemeer, ovl. 15-8-1837 te Sappemeer, dochter van Gerrit Abrahams ten Cate en Jantje Berends Withaar, landbouwers te Kalkwijk.

Zij waren doopsgezind en lieten hun kinderen bij de geboorte dus niet dopen.

Kinderen:

1.   Reinder Jans Glas, geb. ca. 1793/1794 te Sappemeer, volgt VII.1

2.   Jantje Jans Glas, geb. ca. 1796/1797, volgt VII.2

3.   Aaltje Jans Glas, geb. ca. 1797/1798 te Sappemeer, volgt VII.3

4.   Frouke Jans Glas, geb. ca. 1800 te Sappemeer, ovl. 17-10-1821 in huis nr. G 12 te Tripscompagnie (21 jaar).

5.   Dievertje Jans Glas, geb. ca. oktober 1807 te Tripscompagnie, ovl. 22-1-1831 in huis nr. G 13 te Tripscompagnie (23 jaar).

VI.3   Derk Reinders Glas, zoon van V.2, van Noordbroek, geb. 8-12-1765 (volgens weerbare mannen 1811) te Noordbroek? en ged. 21-3-1806 te Hellum “na afgelegde belijdenis des geloofs” als “Dirk Reinders”, ovl. na 1830, ws. ook na 1842, voor 1852, arbeider te Hellum (1811), tr. op pinxteren 14-5-1795 te Hellum met Diewer (Dievertje) Hendriks Schipper, ged. 14-10-1770 te Hellum, ovl. 26-3-1853 te Hellum, dochter van Hindrick Claassen (Schipper) en Tjaatje Edses.

RA Fivelingo, gerecht Hellum/Schildwolde, inv.nr. 479, 22-1-1803, Schildwolde: Jan Jans als gevolmagtigde van Harm Jans en Trijntje Pieters ehl. wonende te Wagenborgen, hebben verkogt aan Jan Hindriks en Martje Harms, en aan Derk Reinders en Diever Hindriks ehl. te Hellum: de vaste beklemminge van plm. 2½ mudde roggeland gelegen te Hellum, zullende een vrije vaart en drift houden voor de an de Oostzijde leggende landen, ten N: Jan Hindriks, ten O: Tomas Jans, ten Z: Jan Harms Pastoor, ten W: M: Kim, Klaas Mighiels en Eilt Hindriks. Doende tot een vaste jaarlijkse huur de summa ƒ 2 gulden en 10 st.. Doet ¼ akker in verponding en sijlschot en 1 deimt molenlasten. Voor ƒ 150 te betalen in 1 termijn op maij 1803.

Jan Hindriks was een broer van Diever Hindriks.

Volgens de lijst met weerbare mannen van het kanton Appingedam in 1811 was hij arbeider te Hellum. Volgens de eerste kadastrale gegevens was hij koopman en woonde rond 1830 te Hellum (aan de oostkant, ten zuiden van de Hoofdweg) in een huis en erf te sectie G nr. 198, groot 0.05.30 ha, met tuin sectie G nr. 199 (0.05.30 ha) en bouwland sectie G nr. 200 (0.19.10 ha). Verder had hij (o.a.) nog land te Siddeburen: sectie E nr. 420, weiland, groot 1.54.30 ha.

In het bevolkingsregister van Hellum van ca. 1852 woont Dievertje Schipper in huis nr. 3, later omgenummerd tot nr. 7. Dit was hetzelfde huis als hiervoor vermeld is.

Dirk Reinders werd op 19-3-1806 aangenomen tot lidmaat te Hellum en zijn vrouw Diewer Hindriks in 1810 (de exacte datum wordt niet vermeld). Vervolgens werd hij op 15-12-1817 voor een termijn van twee jaar gekozen als diaken van de kerk te Hellum en op 3-8-1819 werd hij, eveneens voor twee jaar, verkozen tot ouderling.

Op de lidmatenlijsten van Hellum komt Dirk Reinders in 1809 voor aan de oostkant van Hellum en in 1812 ook daar, maar dan samen met zijn vrouw, die in de tussentijd lidmate was geworden.

Zij kregen geen kinderen. Zoek zijn memorie van successie!

VI.4   Jacob Reinders Glas, zoon van V.2, geb. 13-12-1767 (volgens het registre civique van Noordbroek in 1811) te Noordbroek?, ovl. 29-7-1852 te Noordbroek, timmerman te Noordbroek (1834), tr. 22-8-1805 te Noordbroek (h.c. Noordbroek 22-8-1805) met Yktje Jans Schledder, geb. 1777 te Noordbroek (volgens bevolkingsregister 1850), ovl. 16-2-1855 te Noordbroek, ouders onbekend.

h.c. Noordbroek 22-8-1805 Tussen Jacob Reinders Glas en Yktje Jans Sledder: Alle goederen zullen ongemeen zijn, winst en verlies is gemeen. Zoons en dochters zullen even na en sibbe zijn en het recht van representatie genieten, welk recht ook gegeven wordt aan de kinderen van Jan Reinders en Annegijn Gerrits. Bij kinderloos versterf moet het lijfstoebehoren met een vierendeel jaars worden uitgekeerd aan de naaste vrienden, die daarentegen verpligt zijn de doodsonkosten te voldoen. Bij kinderloos versterf krijgt de langstlevende alle goederen van de ander, lijftochtswijze.

Aan bruidegomszijde: Reinder Derks en Aaltje Jans als volle vader en moeder, Jan Reinders als volle broeder, Hindrik Reinders en Antje Lieuwes als volle broeder en aangetrouwde zuster, Jacob Fokkes en Frouwke Reinders als aangetrouwde broeder en volle zuster, Diewer Reinders als volle zuster.

Aan bruidszijde: Pieter Geerts en Stijnke Hindriks als halve neef en aangetrouwde halve nicht, Eilke Obbes en Sijpke Geerts als aangetrouwde halve neef en halve nicht.

Ondertekend op speciaal verzoek door twee getuigen: Augustinus Arends en Hindrik J Buurma.

N.B.: Gezien het feit dat alleen door de getuigen wordt ondertekend zullen zij waarschijnlijk doopsgezind zijn geweest.

Volgens het “registre civique” van Noordbroek in 1811 was hij timmerman en woonde in huis nr. 99. Het bevolkingsregister van Noordbroek in 1850 meldt als huisnr. 121. Zij zijn dan Nederlands Hervormd en beiden zonder beroep.

Kinderen:

1.   Reinder Jacobs Glas, geb. 26-7-1807 te Noordbroek en ald. ged. 30-8-1807, volgt VII.4

2.   Jan Jacobs Glas, geb. 15-11-1810 te Noordbroek en ald. ged. 9-12-1810.

VI.5   Trijntje Reinders Glas, dochter van V.2, ovl. na 4-4-1806, tr. (h.c. Noordbroek 15-5-1805) met Roelf Lieuwes (Bos?), geb. 27-3-1771 te Noordbroek, zoon van Lieuwe Oenes en Nantje Roelfs.

Hun huwelijkscontract is grotendeels hetzelfde als dat van hun broer en zus Hindrik Reinders Glas en Antje Lieuwes Bos die gelijktijdig trouwden.

Alleen bij kinderloos overlijden krijgt de bruidegom hier ƒ200 of de bruid ƒ700, beide lijftochtswijze.

VI.6   Frouke Reinders Glas, dochter van V.2, geb. ca. 1775 te Noordbroek (volgens bevolkingsregister Noordbroek in 1850), ovl. na 1860, winkelierse te Noordbroek, tr. 1803 te Noordbroek (doopsgezind) met Jacob Fokkes Oosthoff, geb. 15-7-1774 te Noordbroek, ovl. tussen 23-7-1810 en 1850, zoon van Fokke Jacobs en Nantje Roelfs.

In het bevolkingsregister van Noordbroek 1850-1860 is ze weduwe en woont als winkelierse in huis nr. 204, later is dit nr. 93. Ze is dan Nederlands Hervormd. Jacob Fokkes Oosthoff is een halfbroer van Roelf Lieuwes (Bos?) (zie VI.5) en Antje Lieuwes Bos (zie VI.7). Voor 1811 waren zij doopsgezind, want zij staan in de ledenlijst van de doopsgezinde gemeente van Noordbroek / Nieuw Scheemda vermeld met hun vier kinderen. Hierin wordt ook het jaar van hun huwelijk vermeld en de geboortedatum van Jacob en zijn kinderen.

Kinderen (o.a.):

1.   Nantje Jacobs Oosthoff, geb. 6-12-1803 te Noordbroek.

2.   Aaltje Jacobs Oosthoff, geb. 11-12-1805 te Noordbroek.

3.   Siebentje Jacobs Oosthoff, geb. 18-8-1808 te Noordbroek, ovl. 8-12-1888 te Noordbroek, tr. 18-2-1830 te Noordbroek met Rigte Simons Dallinga, weduwnaar van Kundina Theodoricus Wildeman, geb. 13-12-1803 te Veendijk onder Siddeburen (volgens zijn overlijdensakte) en ged. 25-12-1803 te Siddeburen, ovl. 4-7-1836 te Noordbroek, landbouwer, zoon van Simon Rigtes Dallinga en Trijntje Hooites Meursing.

4.   Dijver Jacobs Oosthoff, geb. 23-7-1810 te Noordbroek.

VI.7   Hindrik Reinders Glas, zoon van V.2, geb. 4-3-1778 te Noordbroek (volgens zijn overlijdensakte, of 20-3-1778 volgens het registre civique), ovl. 4-9-1834 te Noordbroek, huisverver en glazenmaker, tr. 15-5-1805 te Noordbroek (h.c. Noordbroek 15-5-1805) met Antje Lieuwes Bos, geb. 24-2-1769 te Noordbroek, ovl. 10-11-1840 te Noordbroek, dochter van Lieuwe Oenes en Nantje Roelfs.

h.c. Noordbroek 15-5-1805 tussen Hindrik Reinders en Antje Lieuwes: De aangebrachte goederen zullen vererven en versterven naar de zijde waar ze vandaan komen, verlies en winst uit het huwelijk zal half en half gedeeld worden, zoons en dochters zullen even na en sibbe zijn met betrekking tot de nalatenschap en bij kinderloos overlijden zal het lijftoebehoren na een vierendeel jaars worden uitgekeerd aan de naaste vrienden (=familie), die wel verplicht zullen worden de doodskosten te betalen. Bij kinderloos overlijden krijgt de bruid uit de bruidegoms boedel ƒ 200 of andersom krijgt de bruidegom ƒ 600 uit de bruids boedel, beiden lijftochtswijze.

Getuigen aan bruidegoms zijde: Reinder Derks en Aaltje Jans als vader en moeder, Jan Reinders als volle broeder, Derk Reinder en Diewer Hendriks als volle broeder en aangetrouwde zuster, Jacob Reinders als volle broeder, Trijntje Reinders en Roelf Lieuwes als volle zuster en aanstaande zwager, Jacob Fokkes en Frouke Reinders als aangetrouwde broeder en volle zuster, Diewer Reinders als volle zuster, Reinder Jans en Jantje Jans als volle neef en nicht.

Aan bruids zijde: Fokke Jacobs en Nantje Roelfs als stiefvader en volle moeder, Isaak Hendriks en Grietje Lieuwes als aangetrouwde broeder en volle zuster, Roelf Lieuwes en Trijntje Reinders als volle broeder en aankomende aangetrouwde zuster, Jacob Fokkes en Frouke Reinders als halfbroeder en aangetrouwde halve zuster.

Onafhankelijke getuigen: Eppo Harms en H. J. Burema (alleen zij tekenen, de laatste als Hindrik J Burema).

RA Noordbroek 25-11-1805: Johannes Jans Cardas, mede gevolmagtigd door zijn vrouw verkopen met toestemming van het gerecht en op schade en bate van Albert Kornelis en Hendrikje Fokke aan Hindrik Reinders Glas en Antje Lieuwes: ene behuizing met tuin, zijnde vrij en eigen grond, staande en gelegen te Noordbroek, met alles wat aan dezelver aard muur en nagelvast is. De naaste zwetten zijn ten N: Enjo Harms, ten O: de Hereweg, ten Z en W: Tjakke Jacobs. Dus verkocht zo groot en klein, zo goed en kwaad als het bevonden wordt, voor de somma van ƒ 1320-10-0 caroliguldens, te betalen in drie termijnen, waarvan twee termijnen op heden zijn betaald en de derde termijn ter somma van ƒ 440-3-2 vervalt op primo Maij 1806. Getuigen: Geert Sebes en Harm S Hillinga.

Volgens het “registre civique” van Noordbroek in 1811 was hij huisverver en woonde in huis nr. 231.

Kind:

1.   Reinder Hindriks Glas, geb. 29-9-1806 te Noordbroek en ald. ged. 12-10-1806, volgt VII.5

VI.8   Reinder Jacobs Glas, zoon van V.4, geb. donderdag 7-10-1773 te Noordbroek en ald. ged. 24-10-1773, ovl. 8-11-1811 in huis nr. 246 te Noordbroeksterhamrik (38 jaar), boeredagloner, tr. 19-5-1799 te Zuidbroek met Etje (Ettjen) Tjapkes Koning, geb. 6-7-1773 te Uiterburen en ged. 11-7-1773 te Zuidbroek, arbeidsvrouw te Noordbroeksterhamrik (1822, 1833), dochter van Tjapko Pieters en Fenje Berends.

Volgens het “registre civique” van Noordbroek in 1811 was hij dagloner en woonde in huis nr. 331.

Bij zijn huwelijk was Reinder “van Noordbroeksterhamrik” en Etje “van Zuidbroek in Uiterburen”.

Kinderen:

1.   Arentje Reinders Glas, geb. 29-12-1799 te Borgercompagnie en ged. 2-2-1800 te Zuidbroek, volgt VII.6

2.   Fenje Reinders Glas, geb. 19-10-1802 te Uiterburen en ged. 7-11-1802 te Zuidbroek.

3.   Jakob Reinders Glas, geb. ca. 1805 te ?, ovl. 30-6-1819 in huis nr. 246 te Noordbroeksterhamrik (“niet wel 14 jaar”), boereknegt.

4.   Jan Reinders Glas, geb. 3-9-1805 te Noordbroek en ald. ged. 29-9-1805. [Is dit mogelijk dezelfde als de vorige? Is zijn naam mogelijk fout door mij gelezen of staat hij fout in het doopboek?]

5.   Tjapke Reinders Glas, geb. 29-5-1807 te Noordbroek en ald. ged. 7-6-1807, volgt VII.7

VI.9   Derk Jacobs Glas, zoon van V.4, geb. “saturdag” 15-3-1777 te Noordbroek en ald. ged. 20-3-1777, ovl. 16-10-1838 te Wagenborgen (60 jaar), tapper en koopman te Wagenborgen, tr. 24-5-1801 te Noordbroek met Marieke (Marijke / Maria) Klaassens (Schipper), ovl. na 14-7-1849, tappersche/kasteleinse te Wagenborgen (1844, 1849), dochter van onbekend

Bij haar werd de familienaam meestal niet gebruikt!

Volgens het “registre civique” van Noordbroek in 1811 was hij dagloner en woonde in huis nr. 340.

Kinderen:

1.   Anna Derks Glas, geb. 1-2-1806 te Noordbroek en ald. ged. 9-2-1806, volgt VII.8

2.   Arendje Derks Glas, geb. 11-8-1808 te Noordbroek en ald. ged. 21-8-1808, volgt VII.9

3.   Jakobje Derks Glas, geb. 21-12-1810 te Noordbroek en ald. ged. 27-1-1811.

4.   Frouke Glas, geb. 1816/1817 te Wagenborgen, volgt VII.10

VI.10   Remke Jacobs Glas, dochter van V.4, geb. donderdag 9-3-1780 te Noordbroek en ald. ged. 16-3-1780, ovl. na 19-5-1836, dan arbeidster te Noordbroek, tr. 19-10-1800 te Noordbroek met Arent Willems Hartman, van Siddeburen, ovl. 5-10-1821 te Noordbroek.

Kinderen (o.a.):

1.   Grietje Arents Hartman, geb. 31-8-1812 te Noordbroek, trouwt met haar neef Tjapke Reinders Glas. Volgt VII.7!

VI.11   Annechien Jacobs Glas, dochter van V.4, geb. saturdag 26-11-1785 te Noordbroek en ald. ged. 4-12-1785, ovl. 6-11-1840 te Meeden (55 jaar), arbeidster te Meeden (1814, 1840), tr. (1) 30-9-1809 te Noordbroek met Kornelis Luppes, geb. 18-3-1781 te Meeden en ald. ged. 25-3-1781, ovl. 6-7-1811 te Meeden en ald. begr. 9-7-1811 (30 jaar, wonende in de Molengilde in huis no. 16, nalatende zijn vrouw en een kind), zoon van Luppe Cornellis en Ida Hindriks, tr. (2) 4-3-1814 te Meeden met Roelf Berents Westera, geb. 24-9-1786 te Meeden en ald. ged. 1-10-1786, ovl. na 6-11-1840, boerenknecht te Meeden (1814) en arbeider aldaar (1840), zoon van Berent Warnderts Westera en E(e)nje Roelfs.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Luppo Kornelis, geb. 19-11-1809 te Meeden en ald. ged. 10-12-1809. Zou mogelijk de familienaam ‘Zondag’ kunnen voeren?

GENERATIE VII

VII.1   Reinder Jans Glas, zoon van VI.2, geb. 1793/1794 te Sappemeer, ovl. na 13-2-1862, dagloner te Sappemeer en landbouwer te Tripscompagnie (gem. Muntendam) (1856) en zonder beroep te Sappemeer (1862), tr. 21-5-1825 te Sappemeer met Aaltje Willems Deen, geb. 5-1-1807 te Tripscompagnie (gem. Muntendam) en gedoopt 11-1-1807 te Zuidbroek, ovl. na 13-2-1862, dochter van Willem Hansens Deen en Fransina Jochems, landbouwers te Tripscompagnie.

Kinderen:

1.   Annechien Reinders Glas, geb. april 1826, ovl. 27-4-1826 te gem. Zuidbroek (14 dagen oud).

2.   Willem Reinders Glas, geb. mei 1827 te Tripscompagnie, ovl. 5-8-1827 te gem. Muntendam (11 weken oud).

3.   Jan Glas, geb. 25-4-1829 te Tripscompagnie (gem. Muntendam), volgt VIII.1

4.   Francina Glas, geb. 23-11-1834 te Muntendam, volgt VIII.2

5.   Annechien Reinders Glas, geb. juli 1837 te Tripscompagnie, ovl. 11-8-1837 te gem. Muntendam (1 maand oud).

6.   Stijntje Glas, geb. 28-5-1844 te Muntendam, volgt VIII.3

VII.2   Jantje Jans Glas, dochter van VI.2, geb. 1796/1797, tr. 12-4-1821 te Zuidbroek met Benjamin Sijpkens, geb. 1790/1791, zonder beroep te Zuidbroek, zoon van Sijpko Tiddes Sijpkens, koopman en Anneke ter Horsten? (ovl. 24-1-1813 te Zuidbroek).

VII.3   Aaltje Jans Glas, dochter van VI.2, geb. 1797/1798 te Sappemeer, tr. 4-5-1822 te Sappemeer met Johan Heinrich Freudenberg, zich noemende Hindrik Hindriks Friedenberg, geb. 1788/1789 te Bramsche, Vorstendom Osnabrug, Koningrijk Hannover, boerenknecht te Sappemeer, zoon van Johann Heinrich Freudenberg en Adelheid Balken, dagloners te Bramsche.

VII.4   Reinder Jacobs Glas, zoon van VI.4), geb. 26-7-1807 te Noordbroek en ald. ged. 30-8-1807, ovl. na 1860, voor 15-11-1879, wever te Noordbroek, tr. 5-12-1834 te Noordbroek met Elsien (Elsijn) Edzerts (Esderts) Hassebroek, geb. 3-10-1812 te Winschoten, ovl. na 15-11-1879, dochter van Edzert Simons Hassebroek en Geertje Jans Nap.

Volgens het bevolkingsregister van Noordbroek 1850-1860 wonen ze in huis nr. 217, later is dit nr. 106. Ze zijn Nederlands Hervormd en hij is wever.

Kinderen:

1.   Jakob Reinders Glas, geb. ca. eind 1838, ovl. 3-8-1840 te Noordbroek (1¾ jaar oud).

2.   Geertje Glas, geb. april 1849 te Noordbroek, volgt VIII.4

VII.5   Reinder Hindriks Glas, zoon van VI.7, geb. 29-9-1806 te Noordbroek en ald. ged. 12-10-1806, ovl. 28-9-1894 te Noordbroek, eerst bakker en daarna verver, tr. 18-7-1833 te Noordbroek met Elizabeth Jans Steenhuis, geb. 17-5-1814 te Nieuwolda, ovl. 30-6-1875 te Noordbroek, dochter van Jan Everts Steenhuis en Annechien Jans Prenger.

Kinderen:

1.   Antje Glas, geb. 11-2-1834 te Noordbroek, volgt VIII.5

2.   Annechien Glas, geb. 10-5-1835 te Noordbroek, ovl. 9-11-1920 te Winschoten. Ze was ongehuwd.

3.   Hindrik Glas, geb. ca. 1836 te Noordbroek, ovl. 26-7-1838 te Noordbroek.

4.   Jan Glas, geb. ca. februari 1838 te Noordbroek, ovl. 17-7-1838 te Noordbroek (5 maand oud).

5.   Hinderika Glas, geb. ca. juli 1839 te Noordbroek, ovl. 3-11-1840 te Noordbroek (16 maand oud).

6.   Hindrik Glas, geb. 13-1-1841 te Noordbroek, ovl. 1861/1862 op zee overboord geslagen en verdronken. Hij was ongehuwd.

7.   Jan Glas, geb. 22-12-1842 te Noordbroek, ovl. 10-3-1920 te Groningen, wagenmaker (1876). Hij was ongehuwd.

8.   Frouwe Glas, geb. 24-3-1845 te Noordbroek, volgt VIII.6

9.   Freerk Glas, geb. 20-12-1849 te Noordbroek. Volgt VIII.7

10.  Jakob Glas, geb. 12-7-1853 te Noordbroek. Volgt VIII.8

11.  Simon Glas, geb. 20-6-1856 te Noordbroek. Volgt VIII.9

VII.6   Arentje Reinders Glas, dochter van VI.8), geb. 29-12-1799 te Borgercompagnie en ged. 2-2-1800 te Zuidbroek, tr. (1) 8-8-1822 te Noordbroek met Willem Harms van der Schans, geb. 17-3-1895 te Nieuw Scheemda, ovl. 5-5-1824 te Noordbroek, boerenknecht, zoon van Harm Willems van der Schans en Fenje Egberts, tr. (2) 6-6-1833 te Noordbroek met Johann Heinrich Kloene, ook wel genaamd Hindrik Kleun, weduwnaar van Lammechien Rijkels Prins (ovl. 10-9-1827 te Siddeburen), geb. 25-4-1791 te Gehrde in het Vorstendom Osnabrück, arbeider te Noordbroek (1833) en te Uiterburen (1850-1860), zoon van Johann Hermann Kloene, timmerman te Lingen in het Koningrijk Hannover en Catharina Maria Eilerman (ovl. 18-12-1826 te Zuidbroek).

Uit: Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren, door H. Antonides, p. 111: In 1811 werden lotelingen ingeschreven (voor de komende dienstplicht). Hierbij was ook als loteling aanwezig: Johan Hendriks Kleune, boerenknecht, zoon van Johan Herman en Catharina Maria Eilermans.

In het bevolkingsregister van Zuibroek 1850-1860 wordt hij Hindrik Kleun genoemd. Ze wonen daar te Uiterburen A 60. Hij is arbeider en Evangelisch Luthers en zij Nederlands Hervormd.

Arentje kreeg tussen haar twee huwelijken door een kind:

1.   Reinder Glas, geb. ca. 1830 te Siddeburen, zeeman te Uiterburen (1850). Hij vertrok op 20-10-1857 van Uiterburen naar Groningen.

VII.7   Tjapke (Tjapko) Reinders Glas, zoon van VI.8, geb. 29-5-1807 te Noordbroek, ovl. na 11-5-1872, boerenknecht te Noordbroek en koopman te Uiterburen (1850-1872), tr. 19-5-1836 te Noordbroek met Grietje Arents Hartman, dochter van VI.10, geb. 31-8-1812 te Noordbroek, ovl. tussen 1848 en 1850, ws. te Zuidbroek.

Kinderen:

1.   Etje Glas, geb. 17-9-1837 te Noordbroek, volgt VIII.10

2.   Remke Glas, geb. 29-3-1841 te Noordbroek. “dient te Dragtster Compagnie” volgens bevolkingsregister van Zuidbroek 1850-1860.

3.   Reinder Glas, geb. 5-8-1844 te Zuidbroek, volgt VIII.11

4.   Arent Glas, geb. 29-11-1848 te Zuidbroek.

In het bevolkingsregister van Zuidbroek 1850-1860 is hij als weduwnaarin huis nr. A 10 te Uiterburen koopman.

VII.8   Anna Derks Glas, dochter van VI.9, geb. 1-2-1806 te Noordbroek en ald. ged. 9-2-1806, tr. 12-4-1830 te Nieuwolda met Jan Jans Klein, geb. 16-3-1806 te Nieuwolda, schipper te Nieuwolda, zoon van Jan Hindriks Klein en Trijntje Jans Helder.

VII.9   Arendje Derks Glas, dochter van VI.9), geb. 11-8-1808 te Noordbroek en ald. ged. 21-8-1808, tr. (1) 26-12-1844 te Groningen met Koop Nuissema, geb. 18-11-1814 te Gronigen, zonder beroep te Groningen (1844), zoon van Hijlke? Nuissema en Wijbrigje Sjoukes Tjepkema.

VII.10   Frouke Glas, dochter van VI.9, geb. 1816/1817 te Wagenborgen, tr. 14-7-1849 te Haren met Jan Reinders de Ruiter, weduwnaar van Hinderkien Harms, geb. 1814/1815? te Peize, wonende te Haren (1849), zoon van Jan Reinders en Hillegien Jans.

GENERATIE VIII

VIII.1   Jan Glas, zoon van VII.1, geb. 25-4-1829 te Tripscompagnie (gem. Muntendam), ovl. na 29-5-1890, landbouwer te Tripscompagnie (1856, 1887) en te Achterdiep (1862), tr. (1) 3-1-1856 te Sappemeer met Geertje Dekker, geb. 20-4-1834 te Achterdiep, dochter van Pieter Makkes Dekker en Eelje Arends van Dam, tr. (2) 22-5-1858 te Slochteren met Gezina Doorenbos, geb. 14-1-1837 te Slochteren, ovl. na 29-5-1890, landbouwerse (1887).

Jan Glas kreeg bij de loting voor de Nationale Militie nummer 12 toegewezen, wat hem tot de dienst verplichtte. Hij voldeed hieraan door “het stellen van een nommerverwisselaar”. Zijn signalement was: lengte 1 el 6 palm 2 duim en 0 strek, aangezicht en voorhoofd ovaal, ogen blauw, neus en mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrouwen bruin en geen merkbare tekenen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Reinder Glas, geb. 23-10-1860 te Achterdiep, volgt IX.1

2.   Jan Glas, geb. 1862/1863 te Tripscompagnie, volgt IX.2

3.   Eiso Glas, geb. 12-1-1869 te Tripscompagnie, volgt IX.3

nog 4 kinderen die jong zijn overleden.

VIII.2   Fransina Glas, dochter van VII.1, geb. 23-11-1834 te Muntendam, tr. 3-5-1855 te Muntendam met Folkert Freerks Groeneveld, geb. 10-10-1827 te Hoogezand, ovl. 26-5-1898.

Zij kregen 6 kinderen.

VIII.3   Stijntje Glas, dochter van VII.1, geb. 28-5-1844 te Muntendam, tr. 13-2-1862 te Sappemeer met Hendrik Mantinga (ook wel Muntinga), geb. 28-9-1842 te Sappemeer, koornpelmolenaar te Sappemeer (1862), zoon van Jan Mantinga (ook Muntinga) en Anke Venema.

Hendrik voldeed aan de Nationale Militie door het stellen van een plaatsvervanger. Hij had blauwe ogen en blond haar.

VIII.4   Geertje Glas, dochter van VII.4, geb. april 1849 te Noordbroek, tr. 15-11-1879 te Noordbroek met Lambertus Weers, geb. 1848/1849 te Schildwolde, landbouwer te Schildwolde (1879), zoon van Jan Lambartus Weers en Zwaantje Pieters van Dijken.

VIII.5   Antje Glas, dochter van VII.5, geb. 11-2-1834 te Noordbroek, ovl. 8-10-1916 te Winschoten, tr. 26-5-1869 te Winschoten met Hendrik Dik, geb. 16-10-1840 te Winschoten, ovl. 22-12-1908 te Winschoten.

Kinderen:

1.   Jan Dik, geb. 19-3-1870 te Winschoten, ovl. 21-11-1934 te Alkmaar. Hij was ongehuwd.

2.   Reinder Dik, geb. 8-3-1873 te Winschoten, ovl. 27-5-1965 te Velsen, tr. met Imke van Dijk, 22-3-1874 te Nieuwolda, ovl. 17-3-1943 te Winschoten

Kinderen:

1.   Hendrik Dik, geb. 23-3-1897 te Finsterwolde, ovl. 5-7-1952 te Vlissingen, tr. met Emke Jansen, geb. 4-2-1902 te Finsterwolde, ovl. 7-11-1970 te Vlissingen.

2.   Aagina Antina Dik, geb. 29-11-1899 te Finsterwolde, ovl. 16-9-1980 te Velsen, tr. met Pieter Jacob Delleman.

3.   Jacob Dik, geb. 6-1-1903 te Winschoten, zonder beroep wonende te Terapelkanaal (1987), tr. met A. Laurens, ovl. voor 1987.

4.   Jan Dik, geb. 16-11-1903 te Winschoten, ovl. 25-6-1965 te Vlissingen, tr. met Margaretha Groenhoff.

5.   Antje Dik, geb. 30-7-1907 te Winschoten, staande onder curatele (1987), tr. met H. Kwant, ovl. voor 1987.

6.   Annechien Dik, geb. 30-6-1910 te Winschoten, ovl. 1-9-1978 te Velsen, tr. met F. Haan.

7.   Pieter Dik, geb. 14-9-1912 te Winschoten, zonder beroep wonende te Ter Apel (1987), tr. met H. van Klinken.

8.   Reinder Dik, geb. 28-7-1918 te Winschoten, zonder beroep wonende te Wormerveer (1987), tr. met A. Fasten.

3.   Mettje Wubbiena Dik, geb. 17-10-1875 te Winschoten, tr. met Johan Bernardus van der Borg, geb. 21-8-1879 te Groningen, ovl. 15-4-1919 te Winschoten.

Kinderen:

1.   Antje van der Borg, geb. 31-3-1902 te Winschoten, ovl. 21-8-1984 te Utrecht, zonder beroep wonende te Utrecht (1984), tr. met W. Dijs, ovl. 1971.

2.   Elizabeth Reindina van der Borg,, geb. 16-10-1903 te Winschoten, zonder beroep wonende te Winschoten (1987), tr. met Berend Visser, ovl. 25-3-1984 te Wageningen.

3.   Gezina Christina van der Borg, geb. 22-9-1904 te Winschoten, ovl. 16-9-1986 te Haren, zonder beroep wonende te Haren (1984), tr. (1) met F. Lameris, waarvan ze is gescheiden, daarna tr. (2) met E. de Ruiter, ovl. voor 16-9-1986.

4.   Hendrik van der Borg, geb. 2-12-1905 te Winschoten, ovl. 2-12-1943 te Utrecht, tr. met Neeltje Maagendans, geb. 11-1-1906 te Dordrecht, ovl. 19-7-1975 te Amersfoort.

5.   Harmanna Maria Elizabeth van der Borg, geb. 31-1-1907 te Winschoten, ovl. 9-3-1974 te Brunssum, tr. (1) met W. Dekker, tr. (2) met R. Moed, geen kinderen.

6.   Annegien van der Borg, geb. 5-4-1908 te Winschoten, zonder beroep wonende te Utrecht (1987), tr. met A. C. Peters, ovl. voor 1987.

7.   Christina Elisabeth Hinderika van der Borg, geb. 31-7-1909 te Winschoten, zonder beroep wonende te Utrecht (1987), tr. met G. J. van Buuren, ovl. voor 1987.

8.   Jantina van der Borg, geb. 4-9-1911 te Winschoten, ovl. 10-10-1971 te Utrecht, tr. met H. van Zanten.

9.   Bernardus Antonius van der Borg, geb. 20-3-1913 te Winschoten, ovl. 23-4-1985 te Nieuwegein, zonder beroep wonende te Utrecht (1984), tr. met Carolina Fokkens, ovl. voor 23-4-1985.

10.  Johan Bernardus van der Borg, geb. 27-12-1919 te Winschoten, boekhouder wonende te Winschoten (1987), tr. met Frouwke Beertema, ovl. voor 1987.

VIII.6   Frouwke Glas, dochter van VII.5, geb. 24-3-1845 te Noordbroek, ovl. 23-2-1903 te Leeuwarden, tr. 25-5-1871 te Groningen met Willem Zwama.

Kind:

1.   Reinder Hendrik Zwama, geb. 18-7-1876 te Groningen, ovl. 13-2-1925 te Leeuwarden, tr. met ?

Kind:

1.   Froukje Zwama, geb. 17-5-1906 te Leeuwarden, ovl. 20-2-1984 te Leeuwarden. Ze was ongehuwd.

VIII.7   Freerk Glas, zoon van VII.5, geb. 20-12-1849 te Noordbroek, ovl. 18-1-1919 te Grand Rapids, Michigan, USA, tr. 21-5-1874 te gemeente Oostdongeradeel met Japke Douma, geb. 10-12-1854 te Anjum, ovl. 1939 te Grand Rapids, U.S.A.

Ze emigreerden op 23-2-1881 vanuit Anjum naar de USA.

Kinderen:

1.   Reinder Glas (Richard Glass), geb. 7-11-1874 te Anjum, volgt IX.4

2.   Auke Glas (Isaac Glass), geb. 18-11-1876 te Anjum, ovl. 27-6-1956 te Grand Rapids, Michigan, USA. Hij was ongehuwd.

3.   Elizabeth Hinderika Glas (Elizabeth Harriet Glass), geb. 27-12-1878 te Anjum, volgt IX.5

4.   Douwe Glas (David Glass), geb. 21-4-1881 te Grand Rapids, volgt IX.6

5.   Antje Glas (Anna Glass), geb. 5-12-1883 te Grand Rapids, volgt IX.7

6.   Vrouwtje Glas (Flora Glass), geb. 14-11-1885 te Grand Rapids, volgt IX.8

7.   Jakob Glas (Jacob Glass), geb. 5-1-1888 te Grand Rapids, volgt IX.9

8.   Jan Glas (John Glass), geb. 14-2-1890 te Grand Rapids, volgt IX.10

9.   Fogeltjen Glas (Bertha Glass), geb. 11-7-1892 te Grand Rapids, volgt IX.11

10.  Hinderik Glas (Henry Glass), geb. 27-4-1895 te Grand Rapids, volgt IX.12

11.  Frederik Glas (Fredrick Glass), geb. 21-9-1901 te Grand Rapids, volgt IX.13

VIII.8   Jakob Glas, zoon van VII.5, geb. 12-7-1853 te Noordbroek, ovl. 4-2-1939 te Siddeburen, zeeman, later landbouwer en winkelier, tr. 23-12-1876 te Noordbroek met Folcherdina Bloupot, geb. 29-5-1849 te Noordbroek, ovl. 20-4-1920 te Siddeburen, naaister, dochter van Pieter Andries Bloupot en Grietje Folkerts Bergman.

Ze woonden eerst te Noordbroek waar Jakob zeeman was, daarna te Hellum (koopman) en tenslotte te Siddeburen.

Kinderen:

1.   Elizabeth Glas, geb. 2-11-1877 te Noordbroek, volgt IX.14

2.   Hindrik Folchert Glas, geb. 2-11-1879 te Noordbroek, volgt IX.15

3.   Reinder Glas, geb. 25-11-1881 te Hellum, volgt IX.16

4.   Pieter Glas, geb. 30-9-1883 te Hellum, volgt IX.17

5.   Jan Glas, geb. 8-12-1885 te Hellum, volgt IX.18

6.   Grietje Glas, geb. 17-12-1888 te Hellum?, volgt IX.19

VIII.9   Simon Glas, zoon van VII.5, geb. 20-6-1856 te Noordbroek, ovl. ?-3-1928 te Groningen, tr. (1) 27-11-1884 te Noordbroek met Hilje Harkema, geb. 28-11-1856 te Aduard, ovl. 11-11-1890 te Groningen, tr. (2) 10-11-1892 te Noordbroek met Liefke Moesker, geb. 28-9-1861 te Noordbroek, ovl. ?-1-1925 te Groningen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Reinard Johan Glas, geb. 21-11-1885 te Groningen, ovl. voor 8-3-1984.

2.   Hillegonda Elizabeth Glas, geb. 21-11-1887 te Groningen, ovl. 4-6-1889 te Groningen.

3.   Hillegonda Elizabeth Glas, geb. 25-3-1890 te Groningen, ovl. 3-3-1971 te Groningen, tr. met S. Bruinsma. Geen nakomelingen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

4.   Nicolaas Jan Glas, geb. 2-12-1893 te Groningen, ovl. 23-6-1974 te Groningen.

5.   Jacoba Glas, geb. te Groningen, ovl. 10-2-1945 te Groningen.

6.   Jan Glas, geb. 30-11-1897 te Groningen, ovl. 8-3-1984 te Groningen. Hij was ongehuwd en woonde laatst te Groningen aan de Coehoornsingel 55A.

7.   Elizabeth Antje Glas, geb. 26-3-1899 te Groningen, ovl. 26-11-1954 te Groningen, tr. met M. H. Hefting. Geen nakomelingen.

8.   Frederik Hendrik Glas, geb. 18-8-1901 te Groningen, ovl. 5-11-1962 te Groningen.

De hierboven genoemde Jan Glas die in 1984 overleed was de laatste nazaat van Simon Glas. Krachtens testament gaf hij aan de notaris opdracht om alle erfgenamen uit te zoeken. Aangezien de erfgenamen inmiddels over de hele wereld verspreid waren kostte het nogal wat tijd om iedereen te vinden. De officiële akte van scheiding van zijn nalatenschap kwam daarom pas op 19-5-1987 tot stand. Dankzij deze nalatenschap zijn er nu echter wel veel buitenlandse nazaten bekend die anders vermoedelijk niet terug waren gevonden.

VIII.10   Etje (Ettjen) Glas, dochter van VII.7, geb. 17-9-1837 te Noordbroek, tr. 3-6-1865 te Zuidbroek met Hindrik de Groot, geb. 12-3-1843 te Midwolda, smidsknecht te Midwolda (1865), zoon van Willem Hindriks de Groot en Geesien Heikes Waterman.

VIII.11   Reinder Glas, zoon van VII.7, geb. 5-8-1844 te Zuidbroek, ovl. na 25-2-1911, timmerman te Zuidbroek (1872, 1911), tr. 11-5-1872 te Zuidbroek met Antje Bronkema, geb. 18-10-1839 te Eenrum, ovl. na 25-2-1911, dochter van Leuwe Pieters Bronkema en Grietje Jans Bouwman.

Kinderen: (o.a.)

1.   Grietje Glas, geb. 1875/1876 te Zuidbroek, volgt IX.20

GENERATIE IX

IX.1   Reinder Glas, zoon van VIII.1, geb. 23-10-1860 te Achterdiep, ovl. 9-1-1933 te Groningen, zonder beroep te Tripscompagnie (1887) en landbouwer te Sappemeer 1890-1914, tr. 14-5-1887 te Noorddijk met Rienje Boerma, geb. 16-12-1859 te Noorddijk, ovl. 14-10-1923 te Groningen, dochter van Eltje Boerma en Grietje de Waard, landbouwers te Noorddijk.

Kinderen:

1.   Jan Glas, geb. 24-3-1888 te Sappemeer, volgt X.1

2.   Grietje Gesina Glas, geb. 7-10-1889 te Sappemeer, volgt X.2

3.   Gezina Glas, geb. 9-7-1894 te Midwolda, volgt X.3

IX.2   Jan Glas, zoon van VIII.1, geb. 1862/1863 te Tripscompagnie, zonder beroep (1887) en landbouwer te Tripscompagnie (1890), tr. 29-5-1890 te Hoogezand met Grietje Kremer, geb. 1857/1858 te Windeweer, dochter van Jan Berends Kremer en Annechien Leutscher.

IX.3   Eiso Glas, zoon van VIII.1, geb. 12-1-1869 te Tripscompagnie, tr. 7-5-1896 te ? met Jantina Hamminga, geb. 6-3-1872 te Muntendam.

Kinderen:

1.   Jan Reinder Glas, geb. 21-9-1897, ovl. ca. 1913 (16 jaar).

2.   Jan Glas, geb. 22-7-1901, volgt X.4

IX.4   Reinder Glas (Richard Glass), zoon van VIII.5, geb. 7-11-1874 te Anjum, ovl. 27-11-1962 te Grand Rapids, tr. met ?

Kinderen:

1.   Pauline Glass, geb. 4-3-1897 te Grand Rapids, ovl. 19-10-1984 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1984). Ongehuwd.

2.   Frederick Richard Glass, geb. 10-3-1899 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grant, Michigan (1987).

3.   Marvin Glass, geb. 2-10-1901 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987). Hij was toen weduwnaar.

4.   Raymond Laurence Glass, geb. 2-9-1904 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987). Ongehuwd.

5.   Richard Glass, volgt X.5

6.   Lucille Muriel Glass, geb. 22-4-1912 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met  Arnold L. McKey.

7.   Vivian Glass, geb. 18-12-1914 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met R. Dale Berger.

IX.5   Elizabeth Hinderika Glas (Elizabeth Harriet Glass), dochter van VIII.5, geb. 27-12-1878 te Anjum, ovl. 31-10-1919 te Grand Rapids, tr. met Jacob Top.

Kind:

1.   Jeanette Top, geb. 10-4-1903 te Grand Rapids, ovl. 1-7-1957 te Grand Rapids?, tr. met Jerome Hazenberg.

IX.6   Douwe Glas (David Glass), zoon van VIII.5, geb. 21-4-1881 te Grand Rapids, ovl. 24-9-1961 te Grand Rapids, tr. met ?

Kinderen:

1.   Gerald Glass, geb. 10-3-1904 te Grand Rapids, ovl. 17-10-1983 te Grand Rapids?

2.   Fred Glass, ovl. 22-1-1980, volgt X.6

3.   Bernice Glass, ovl. 6-6-1983, volgt X.7

IX.7   Antje Glas (Anna Glass), dochter van VIII.5, geb. 5-12-1883 te Grand Rapids, ovl. 18-7-1942 te Grand Rapids, tr. met Henry Bush.

Kinderen:

1.   Julius Frederick Bush, geb. 31-5-1909 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met D. Kalkofen.

2.   Robert Bush, ovl. 13-11-1962, tr. met Genevieve Cordone.

IX.8   Vrouwtje Glas (Flora Glass), dochter van VIII.5, geb. 14-11-1885 te Grand Rapids, ovl. 8-1-1981 te Grand Rapids, tr. met ... Vanden Hout.

Kinderen:

1.   Walter Vanden Hout, geb. 6-2-1906 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?

2.   Fred Vanden Hout, geb. 2-5-1910 te Grand Rapids, verkoper wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?

3.   Elizabeth Vanden Hout, ovl. 5-12-1972 (12-5-1973 volgens Dave Alverson) te ?, tr. met ... Misner.

4.   Dorothy Jane Vanden Hout, geb. 5-10-1921 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Sparta, Michigan (1987), tr. met H. Freeman.

IX.9   Jakob Glas (Jacob Glass), zoon van VIII.5, geb. 5-1-1888 te Grand Rapids, ovl. 27-9-1965 te Grand Rapids, tr. met Fannie Terpstra, geb. 28-2-1884, ovl. 14-8-1972, dochter van John Terpstra en Angie Dykstra.

Kinderen:

1.   Angeline (Angie) Glass, geb. 25-6-1907 te Grand Rapids, ovl. 8-3-2000, wonende te Grand Rapids (1987), tr. 26-10-1928 met William T. Vander Wall, geb. 28-1-1906 te Grand Rapids, ovl. 22-5-1974.

Kinderen:

1.   Roger VanderWall, geb. 28-5-1930

2.   Doris VanderWall, geb. 22-8-1932 te Grand Rapids.

3.   Maxine VanderWall, geb. 27-6-1934.

4.   Lois VanderWall, geb. 24-5-1937 te Grand Rapids.

2.   Arthur (Auther) Glass, geb. 24-7-1909 te Grand Rapids, volgt X.8

3.   Gertrude (Gert) Glass, geb. 6-12-1910, volgt X.9

4.   Eleanor (Ellenor) Glass, geb. 18-11-1923 te Grand Rapids, wonende te Wyoming, Michigan (1987), tr. 26-10-1945 met Martin H. Kooistra, geb. 7-11-1921.

Kinderen:

1.   Thomas Kooistra, geb. 20-9-1948.

2.   Dale Kooistra, geb. 18-11-1950.

3.   Kenneth Kooistra, geb. 4-5-1953.

4.   Sharon Kooistra, geb. 31-3-1956.

5.   Jack Glass, geb. 11-9-1925, ovl. 8-4-1945 op zee tijdens de tweede wereldoorlog. Hij was ongehuwd.

6.   Ronald (Ron) Leroy Glass, geb. 28-6-1929 te Grand Rapids, volgt X.10

IX.10   Jan Glas (John Glass), zoon van VIII.5, geb. 14-2-1890 te Grand Rapids, ovl. 14-9-1966 te Grand Rapids, tr. met Anna Krottje.

Kinderen:

1.   Genevieve Glass, geb. 9-3-1915 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met John H. van Lonkhuyzen.

2.   Mary Ann Glass, geb. 29-3-1922 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met Hoyt E. Kremer.

IX.11   Fogeltjen Glas (Bertha Glass), dochter van VIII.5, geb. 11-7-1892 te Grand Rapids, ovl. 6-2-1969 te Grand Rapids, tr. met William McFall.

Kinderen:

1.   William Fredrick McFall, geb. 3-11-1913 te Holland, Michigan, zonder beroep wonende te Portage, Michigan (1987), tr. met ?, ovl. voor 1987.

2.   Evelyn McFall, geb. 9-9-1919 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grandville, Michigan (1987), tr. met Marvin Oosterink.

IX.12   Hinderik Glas (Henry Glass), zoon van VIII.5, geb. 27-4-1895 te Grand Rapids, ovl. 26-12-1926 te Grand Rapids, tr. met ?

Kinderen:

1.   Robert Glass, geb. 18-7-1920 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?

2.   Henry Glass, geb. 30-12-1924 te Grand Rapids, aannemer wonende te Rockford, Michigan (1987), tr. met ?

3.   Richard Glass, geb. 15-7-1922 te Grand Rapids, installatietechnicus wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?

4.   Donald Glass, geb. 7-1-1927 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?, ovl. voor 1987.

IX.13   Frederik Glas (Fredrick Glass), zoon van VIII.5, geb. 21-9-1901 te Grand Rapids, ovl. 27-3-1976 te Grand Rapids, tr. met ?

Kinderen:

1.   Fred Caleb Glass, geb. 2-12-1921 te Alpine Township, ondernemer wonende te Comstock Park, Michigan (1987), tr. met ?

2.   Arlene Glass, geb. 20-6-1925 te Alpine Township, fabrieksarbeidster wonende te Battle Creak, Michigan (1987), tr. met Leroy Despins.

3.   Betty Ann (Elizabeth) Glass, geb. 17-7-1929 te Alpine Township, zonder beroep wonende te Comstock Park (1987), tr. met G. G. Shafer.

4.   Karl Raymond Glass, geb. 17-3-1935 te Sparta, ingenieur wonende te Grand Rapids (1987), tr. met ?

IX.14   Elizabeth Glas, dochter van VIII.6, geb. 2-11-1877 te Noordbroek, ovl. 29-4-1959 te Annen, tr. 4-11-1905 te Slochteren met Jakob Boerema, weduwnaar van Renske Ruben, geb. 29-9-1877 te Hellum, ovl. 26-6-1965 te Annen, landbouwer en voerman laatst te Annen, zoon van Rigte Boerema en Grietje Bielsema.

Ze woonden eerst o.a. te Siddeburen en Harkstede, en vanaf 1940 aan de Zuidlaarderweg te Annen. Ze kochten de boerderij daar in 1940 voor ƒ 5000.

Kinderen:

1.   Jakob Boerema, geb. 31-8-1906 te Siddeburen, ovl. 12-11-1993 te Groningen, fabrieksarbeider te Harkstede, tr. 28-4-1934 te Slochteren met Elsje Elzinga, geb. 29-6-1910 te Kolham, ovl. 5-9-1993 te Haren, dochter van Teunis Elzinga en Anje Daanje.

2.   Grietje Folcherdina Boerema, geb. 2-9-1907 te Siddeburen, ovl. 10-3-1999 te Haren, tr. 3-11-1928 te Slochteren met Jan Bont, geb. 20-12-1903 te Loppersum, ovl. 6-8-1994 te Winschoten, hotelhouder, zoon van Harm Bont en Hindertje Moesker.

3.   Folcherdina Boerema, geb. 11-11-1908 te Siddeburen, ovl. 8-4-1994 te Groningen, tr. 30-4-1929 te Slochteren met Roelf Bont, geb. 19-11-1906 te Loppersum, ovl. 30-6-1982 te Groningen, transportondernemer, zoon van Hendrik Bont en Maria Stuivinga.

4.   Harm Boerema, geb. 26-10-1909 te Siddeburen, ovl. 29-12-1986 te Annen, veehandelaar tr. 6-1-1932 te Coevorden met Wietske van Dekken, geb. 21-6-1910 te Coevorden, ovl. 17-9-2000 te Eelde, dochter van Pieter van Dekken en Aaltje van Wijk.

5.   Gretha Boerema, geb. 7-4-1912 te Siddeburen, ovl. 5-10-1985 te Dokkum, tr. 15-12-1930 te Slochteren met Josephus Henricus van Druenen, geb. 8-3-1905 te ’s Hertogenbosch, ovl. 3-4-1998 te Noardburgum, meubelmaker, zoon van Pieter van Druenen en Geertruida Oorsouw.

6.   Trijntje Boerema, geb. 27-2-1914 te Siddeburen, ovl. 13-12-1995 te Groningen, tr. 1-2-1936 te Slochteren met Egbert Thoma, geb. 22-1-1910 te Slochteren, ovl. 8-12-1961 te Kolham, fabrieksarbeider, zoon van Geert Thoma en Jeltje Kolkema.

7.   Henderika Folgerdiena Boerema, geb. 4-2-1915 te Siddeburen, tr. 7-5-1940 te Slochteren met Jan Ebel Luursema, geb. 25-9-1910 te Tjuchem, ovl. 23-3-1988 te Groningen, commissionair in granen, zoon van Pieter Luursema en Sietje Westing.

8.   Rieno Boerema, geb. 1-6-1916 te Groningen, ovl. 12-4-2015 te Annen, landbouwer/huisslachter te Annen, tr. 9-9-1966 te Annen met Egberdina Grietina Aalders, geb. 30-9-1931 te Eext, dochter van Geert Aalders en Geesje Dolfing.

9.   Reinder Boerema, geb. 14-4-1918 te Siddeburen, ovl. 22-10-1999 te Groningen, melkhandelaar, tr. 19-9-1942 te Anloo met Egbertien Scheffers, geb. 19-5-1922 te Annen, ovl. 28-12-2003 te Annen, dochter van Albertus Scheffers en Egbertien Gerbers.

10.  doodgeboren kind, 27-9-1919 te Siddeburen.

11.  Jacoba Elizabeth Boerema, geb. 27-4-1921 te Siddeburen, tr. 27-4-1956 te Anloo met Roelf Vedder, geb. 26-4-1926 te Borger, ovl. 21-7-1976 te Groningen, zoon van Willem Vedder en Annechina Jantina Jacoba Wilting.

IX.15   Hindrik Folchert Glas, zoon van VIII.6, geb. 2-11-1879 te Noordbroek, ovl. 18-10-1949 te Sappemeer, slager, tr. 8-5-1909 te Nieuwolda  met Grietje van der Veen, geb. 20-11-1885 te Nieuwolda, ovl. 28-1-1981 te Richmond, Canada, dochter van Aapko van der Veen en Pieterke de Vries.

Kinderen:

1.   Pieterdina Folcherdina Glas, geb. 23-7-1910 te Siddeburen, zonder beroep wonende te Richmond (1987), tr. met J. E. A. MacDonald, ovl. voor 1987.

2.   Folcherdina Jacobina Glas, geb. 11-1-1913 te Siddeburen, zonder beroep wonende te Richmond (1987). Ze is ongehuwd.

IX.16   Reinder Glas, zoon van VIII.6, geb. 25-11-1881 te Hellum, ovl. 4-12-1918 te Hellum, bakker, tr. 15-11-1910 te Slochteren met Trientje Jager, geb. 6-12-1882 te Hellum, ovl. 19-7-1976 te Thornleigh, Australië, dochter van Tjapko Jager en Kundina Boerema.

Kind:

1.   Kundina Jacobina Glas, geb. 7-10-1911 te Hellum, ovl. 16-11-1994 te Sydney, Australië, zonder beroep wonende te Oakville, Australië (1987), tr. 20-5-1935 te Slochteren met Derk Stuut, geb. 19-10-1905 te Siddeburen, herenkapper, zoon van Egbert Stuut en Lubbarta Asselina Lingbeek.

IX.17   Pieter Glas, zoon van VIII.6, geb. 30-9-1883 te Hellum, ovl. 21-10-1981 te Groningen, tr. met Geessien Doornbos.

Zij kregen geen kinderen.

IX.18   Jan Glas, zoon van VIII.6, geb. 8-12-1885 te Hellum, ovl. 1-5-1974 te Delfzijl, landbouwer, tr. 16-3-1907 te Slochteren met Frouke Boerema, geb. 7-1-1888 te Hellum, ovl. 6-4-1939 te Groningen, dochter van Rigte Boerema en Grietje Bielsema.

Kinderen:

1.   Jakob Glas, geb. ca. juni/juli 1907 te Siddeburen, ovl. 16-6-1908 te Siddeburen (11 maand oud).

2.   Folgerdiena Glas, geb. 27-8-1908 te Siddeburen, ovl. begin 1995, zonder beroep wonende te Kolham (1987), tr. 15-11-1938 te Slochteren met Jan Derk Prins, geb. 24-3-1912 te Slochteren, ovl. 12-2-1980 te Slochteren, melkventer, zoon van Hindrik Prins en Abeltje Keulen.

3.   Rigte Glas, geb. 22-1-1910 te Siddeburen, ovl. 26-8-1981 te Siddeburen, hotelhouder/melkventer, tr. 3-5-1932 te Slochteren met Meike Meijer, geb. 22-7-1911 te Schildwolde, dochter van Jan Meijer en Janna Blaauw.

4.   doodgeboren kind, 24-3-1912 te Siddeburen. Dit is volgens het boek Dallinga. Zelf heb ik echter de aangifte van dit levenloos kind niet kunnen vinden in de gemeente Slochteren! Dus mogelijk klopt dit niet.

5.   Jacob Glas, geb. 15-5-1914 te Siddeburen, ovl. 24-6-1997 te Siddeburen, pluimveehouder en zonder beroep wonende te Hellum (1987), tr. 14-5-1941 te Slochteren met Frouwke Dallinga, geb. 18-6-1918 te Hellum, ovl. 29-8-1984 te Hellum, dochter van Heiko Dallinga en Meentje Kampen.

6.   Grietje Glas, geb. 22-12-1915 te Siddeburen, overleden 25-2-1997 te Slochteren, zonder beroep wonende te Slochteren (1987), tr. met Hendrik Ebels, geb. 1909/1910 te ?, ovl. 24-5-1998 te Slochteren (88 jaar).

7.   Hendrik Glas, geb. 3-4-1918 te Siddeburen, winkelier te Schildwolde, tr. 29-4-1942 te Slochteren met Hendrikje Kampen, geb. 7-9-1922 te Hellum, dochter van Geert Kampen en Geessiena Snijder.

IX.19   Grietje Glas, dochter van VIII.6, geb. 17-12-1888 te Hellum?, ovl. 20-2-1972 te Siddeburen, tr. 20-5-1913 te Slochteren? met Hendrik Sjabbo Bronts, geb. 28-8-1886 te Hellum, ovl. 25-2-1977 te Siddeburen, landbouwer op “Onder de Linden” te Noordbroek 1927-1941 (BB Noord/Zuidbroek nr. 28), zoon van Sjabbo Eppes Bronts en Tjawina Brouwer.

Kinderen:

1.   Sjabbo Eppes Bronts, geb. 13-5-1914 te Hellum, ovl. ?-?-1981 te Amsterdam, tr. met Jantje Auke Strijk, ovl. 1982 te Amsterdam.

2.   Folgerdina Tjawina Bronts, geb. 16-7-1919 te Hellum, zonder beroep wonende te Ezinge (1987), tr. met B. Woldhuis.

3.   Tjawina Folgerdina Bronts, geb. 4-2-1923 te Hellum, zonder beroep wonende te Siddeburen (1987), tr. met en gescheiden van W. de Boer.

IX.20   Grietje Glas, dochter van VIII.11, geb. 1875/1876 te Zuidbroek, naaister (1911), tr. 25-2-1911 te Vries met Harm Dolfing, geb. 2-2-1866 te Holthe, ovl. 22-9-1930 te Vries, dienstknecht te Vries (1911), zoon van Jan Dolfing en Jantje Speelman.

GENERATIE X

X.1   Jan Glas, zoon van IX.1, geb. 24-3-1888 te Sappemeer, ovl. 9-1-1953 te Midwolda, landbouwer Hoofdweg 31 te Midwolda 1891-1919 (BWO 37), tr. 19-5-1919 te Noordbroek met Neeltje Niessina ten Have, geb. 30-8-1899 te Noordbroek, dochter van Scholto ten Have en Wilkelina Tuinier, landbouwers te Noordbroek (BB Noord/Zuidbroek 14).

Zij kopen in 1925 de boerderij van zijn ouders voor ƒ 70.500,-. Hun zoon volgt hen op, eerst als pachter en vanaf 1971 als eigenaar.

Kinderen:

1.   Wilkelina Glas, geb. 8-3-1920 te Midwolda.

2.   Rienje Glas, geb. 9-7-1921 te Midwolda.

3.   Reinder Glas, geb. 24-11-1923 te Midwolda, volgt XI.2

X.2   Grietje Gesina Glas, dochter van IX.1, geb. 7-10-1889 te Sappemeer, ovl. 15-12-1957 te Oberholzer (Transvaal), tr. 5-9-1912 te Midwolda met Engel Engels, geb. 26-6-1887 te Noordbroek, ovl. 12-10-1940 te Oberholzer (Transvaal), landbouwer te Noordbroek (BB Noord/Zuidbroek 24), vertrok januari 1928 naar Zuid Afrika, zoon van Eppo Engels en Yktjen Oosthoff.

6 Kinderen waarvan verdere gegevens onbekend.

X.3   Gezina Glas, dochter van IX.1, geb. 9-7-1894 te Midwolda, ovl. 22-3-1957 te Scheemda, tr. 12-5-1915 te Scheemda met Gerhard Geuko Toxopeus, geb. 14-2-1886 te Scheemda, ovl. 18-5-1967 te Winschoten, zoon van Nantko Toxopeus en Rikste Edzes, landbouwers.

Kinderen:

1.   Nantko Toxopeus.

X.4   Jan Glas, zoon van IX.3, geb. 22-7-1901, tr. 23-10-1923 met Henderika Berendina Eltjens, geb. 23-12-1899 te Oude Pekela.

Kinderen:

1.   Jantina Wubbina Glas, geb. 21-9-1924.

2.   Aeilko Eiso Glas, geb. 4-9-1932 te Muntendam.

3.   Gezina Glas, geb. 17-5-1938.

X.5   Richard Glass, zoon van IX.4, ovl. 13-12-1981, tr. met ?

Kinderen:

1.   William Richard Glass, geb. 29-12-1931 te Grand Rapids, ondernemer wonende te Port Charlotte, Florida (1987). Hij is gehuwd.

2.   Dolores Glass, geb. 23-8-1933 te Grand Rapids, barkeepster wonende te Bay City, Michigan (1987), tr. met R. Kraenzlein of Robert Krandleen.

3.   Dorothy Glass, geb. 23-8-1933 te Grand Rapids, zonder beroep wonende te Bay City (1987), tr. met Ronald Sherman.

4.   Jacqueline Joy Glass, geb. 10-7-1937 te Grand Rapids, boekhoudster wonende te Bay City (1987), tr. met Fred A. Wager.

X.6   Fred Glass, zoon van IX.6, ovl. 22-1-1980, tr. met ?

Kinderen:

1.   Sally Glass, tr. met … Huyser.

2.   Diana Glass, tr. met Paul Fulkerson, woont Lowell, MI.

3.   Philip Glass.

4.   Kenneth Glass.

X.7   Bernice Glass, dochter van IX.6, ovl. 6-6-1983, tr. met Peter Hordyk.

Kinderen:

1.   Edward Hordyk.

2.   Elaine Hordyk, tr. met Wesley Stafford.

3.   David Hordyk.

4.   Roger Hordyk.

X.8   Arthur (of: Auther?) Glass, zoon van IX.9, geb. 24-7-1909 te Grand Rapids, ovl. 19-10-1973, tr. 26-6-1936 met Emilia Blok, geb. 25-11-1910 te Krakow, Alberta, Canada, dochter van George Blok en Anna Muszcenska.

Kinderen:

1.   Nancy Lynne Glass, geb. 29-4-1939 te Grand Rapids, verkoopster wonende te Santa Barbara, California (1987), tr. met R. A. Morrow.

2.   Daniel Glass, geb. 13-2-1942 te Grand Rapids, wonende te Grand Rapids (1987). Ongehuwd.

3.   Susan Glass, geb. 2-5-1948 (2-4-1948 volgens Dave Alverson) te Grand Rapids, secretaresse wonende te Grand Rapids (1987), tr. 3-10-1971 met Ronald L. Foster, geb. 4-7-1946.

4.   Diane Gail Glass, geb. 6-7-1950 te Grand Rapids, wonende te Grand Rapids (1987), tr. met R. J. Yonkers.

X.9   Gertrude (Gert) Glass, dochter van IX.9, geb. 6-12-1910, ovl. 12-3-1978 in Minnesota, tr. met Leo Long.

Kinderen:

1.   Gilbert Arnold Long, geb. 14-10-1931 te Grand Rapids, wonende te Minneapolis, Minnesota (1987), tr. met ?

2.   Donna Mae Long, geb. 10-4-1938 te Minneapolis, wonende te Marine, Minnesota (1987), tr. met L. R. Anderson.

3.   Lynette Jean Long, geb. 30-9-1946 (of 30-9-1945?) te Minneapolis, assemblagetechnicus wonende te Brooklyn Park, Minnesota (1987), tr. met S. J. Glatzel.

X.10   Ronald (Ron) Leroy Glass, zoon van IX.9, geb. 28-6-1929 te Grand Rapids, directeur wonende te Rodney, Michigan (1987), tr. 17-2-1950 met Joan Ruth Ruiter, geb. 9-10-1930.

Kinderen:

1.   Jack Glass, geb. 11-5-1951.

2.   Janice Glass, geb. 17-12-1952.

3.   Judy Kay Glass, geb. 9-10-1955.

4.   Joyce Ann Glass, geb. 26-1-1959.

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail