Genealogie Dolfing

Inleiding

Laatste inhoudelijke wijziging: 23 februari 2001.

NB: een grondig herziene en verbeterde versie van genealogie Dolfing is verschenen in het Drents genealogisch jaarboek 2002 uitgegeven door de Drentse Historische Vereniging. Geadviseerd wordt om die publikatie te gebruiken en niet de versie hieronder omdat er nogal wat veranderd is. Het is wel de bedoeling om deze pagina bij te werken maar het kan nog wel even duren voordat het zover is.

Hieronder staat het voorlopige resultaat van mijn onderzoek naar de familie Dolfing afkomstig uit Orvelte. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in de eerste generaties nogal wat onzekerheden zijn aangaande de juiste afstammingslijn. Wel lijkt het zo te zijn dat alle Dolfings oorspronkelijk van een en dezelfde voorouder afstammen. Een bijkomend probleem is dat hoewel de DTB boeken van Westerbork al in 1658 beginnen, ze voor een groot deel slecht zijn bijgehouden en er vaak alleen de naam van de vader wordt vermeld bij de dopen. Hierdoor is het vaak moeilijk gelijknamige personen uit elkaar te houden. Verder zijn ook nog niet alle gegevens uit de burgerlijke stand nagetrokken. Vooral veel overlijdens van aangetrouwden zijn nog niet opgezocht. Ook de Dolfings in de provincie Groningen na 1811 heb ik nog niet onderzocht. Voor aanvullingen en correcties houd ik me dan ook van harte aanbevolen: e-mail.

Met dank aan Martin Cramer voor een aantal aanvullingen.

GENERATIE I

I.1   J(oh)an Dolfing, vermeld te Orvelte in de goorspraken aan het eind van de 16e eeuw.

Vermoedelijk gaat het bij het volgende ook om hem:

Goorspraken van Drenthe IV, 1583-1589, p. 18-19: Dalen, 15 maart 1584:

Roeleff Bults laeth verbeden de Dolfinge tho Orvelde de arffenis van saligen Hindrick Bults, biss ter tijdt he sall vertoenet hebben segel und breven, wel de arffenissenn sal behoeren tho gneten, den 2 Aprilis 83.

De buren tugen Roleff tho bewijsen binnen 3 weken, dat de Dolfingen enige arffenisse, daer he tho gerechtiget, ontfangen hefft; alsdan hoer up ontbruick, anders Roleff yn en onrecht verbott.

Kind is waarschijnlijk:

1.   Jan Dolfing. Volgt II.1

GENERATIE II

II.1   Jan Dolfing (ws. zv I.1), wonende op het Dolfinge-erf te Orvelte, genoemd aldaar (als Jan Dolffinge) in 1612 op de lijst van bezaaide landen (OSA 621) met 39 mud land, tr. met ? [onbekend].

Kinderen zijn waarschijnlijk:

1.   Jan Dolfing, Volgt III.1

2.   Hendrik Dolfing, Volgt III.2

3.   Lambert Dolfing, Volgt III.3

4.   ... Dolfing (een dochter), Volgt III.4

GENERATIE III

III.1   Jan Dolfing (ws. zv II.1), van Orvelte, ovl. tussen 1692 en 1694 te Orvelte?, tr. (voor 1658) met Griete ..., beide lidmaten in 1658.

Het is ook best mogelijk dat de Jan Dolfing die bij het haardstedengeld in 1691 en 1692 genoemd wordt een ander is, zo niet dan moet hij op hoge leeftijd zijn overleden.

Jan Dolvinge was op 31-5-1668 te Westerbork doopgetuige bij de doop van Jan, zv Willem Otten (de jonge?) en zijn huisvrouw.

OSA 845 (of 858?): meting der essen, 1640: Jan Dolfen heeft 54-1-1-1 mud bouwland te Orvelte.

idem, grondschatting 1642: Jan Dolvinge te Orvelte: 54 mud en 1 schat bouwland ƒ4882; huis en hof ƒ1400; vierdehalf [= 3½] vordel waardeel, met nog een dardediel van een vordel en een achtendiel van een vordel ƒ2969; 12 dachmat hooiland ƒ3000; is in totaal ƒ12251.

idem, grondschatting 1646: Jan Dolfinge, te Orvelte: o.a. ¾ waardeel en ⅛, met nog een dardediel van een vordel en een achtendiel van een vordel.

idem, grondschatting 1654: Jan Dolfinge, te Orvelte: o.a. 1 volle waar + een kwart vordel en nog een kwart vordel van Tijedo Huigen ƒ3187-10-0, totale waarde boedel ƒ11091-18-0.

Haardstedengeld: 1672, 1691, 1692: Jan Dolfinge ƒ4, 1694: Luijtien Dolfinge ƒ4.

Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 komt te Orvelte voor Jan Dolfinge met een snaphaan.

Schultenprotocol Westerbork inv.nr. 111, deel 1, fiche 2 (protocol van vrijwillige rechtspraak):

fol. 240?: Jan Dolfinge tot Orvelde enerzijds en Tijmentje Tijmens, weduwe Jan Wolberts ter andere zijde.

Verzoekende dat Jan Dolfinge op die uthmijninge van Barelt Wolberts eenige injurij of worden solde gesejt hebben tegen Tijmentje Tijmens wegen het onthalen van eijcken holt t welck Jan Dolfinge expreslick ontkent.

... zij verdragen zich weer, Jan Dolfinge betaalt de kosten ... 12 Aprilis 1657. (handtekening Jan Dolvenge)

Idem, deel 3, fiche 9: Op den 30-12-1677 heeft Jan Dolfinge deese 4 navolgende brijven int protocol gebracht:

1. een verstockte rente brief van Hindrick Ronderinge ter somma van ƒ200 tegen 5 % rente d.d. 13-6-1669; buir waren Willem Otten en Jan Luijtijens. Erbij vermeld staat: ‘is betaalt’.

2. noch een verstockte rente brief over Hindrick Ronderinge ter somma van 100 daler, d.d. 13-6-1669; buir waren Willem Otten en Jan Luijtijens.

3. noch een verstockte rente brief over Jan Albers ter somma van 100 daler tegen 5 % rente, d.d. 10-5-1676; buir waren Willem Otten en Willem Wolbers.

4. een verstockte rente brief over Jan Grootijans ter somma van ƒ200 tegen 5 % rente, d.d. mei 1677; buir waren Willem Otten en Jan Luijtiens.

Idem: op 1-3-1679 heft Jan Dolfinge een verstockde versegelde treck brief aan Hindrick Runderinge? anteken [laten?] ... van ƒ338, ... d.d. maij 1679; buir Wyllem Otten en Jan Luijtiens.

Mogelijk ook 28-1-1680 een Jan Dolfinge?

Idem: 16-6-1689 heeft Jan Dolfinge tot Orvelde laten aantekenen een verstockte versegelde obligatie over Geertien Rondering tot Orvelde ƒ150, d.d. 13-1-1689.

Kinderen:

1.   waarschijnlijk Luichien Dolfing, gezien het feit dat een Luijtien Dolfinge in 1694 de opvolger is in het haardstedenregister van een Jan Dolfinge. Volgt IV.1

2.   mogelijk Hendrik Dolfing, jg van Orvelte. Volgt IV.2

3.   Jan Dolfing, van Orvelte. Volgt IV.3

4.   mogelijk een vrouwelijke Dolfing gehuwd met een Hachtinge.

Kinderen waarschijnlijk (o.a.):

1.   Jan Dolvinge Hachtinge, tr. met ?

Hij zou ook best zoon van een ander echtpaar kunnen zijn!

Kinderen daarvan (o.a.):

1.   Roelfien, geb. 5-9-1698 te Orvelte en ged. 11-9-1698 te Westerbork.

2.   mogelijk ook: Aerent (Olde) Dolvinge, zie V.11, geb. 12-8-1695 te Orvelte en ged. 18-8-1695 te Westerbork als zv Jan Dolfinge. Deze kan echter ook een zoon zijn van Jan Dolfinge en Jantien Paddinge (zie IV.6).

5.   mogelijk Roelof Dolfing. Volgt IV.4

6.   mogelijk Lambert Jansen, van Oervelde, trouwt 11-11-1683 te Westerbork met Aeltien Jansen, van Leen (=Lhee??).

III.2   Hendrik Dolfing (ws. zv II.1), ws. ovl. tussen 10-6-1695 en 20-4-1705 (OSA 818 I en IV), boer te Orvelte, tr. (1) met Jantje Dillinge, ovl. voor 20-8-1655, dv Jan Dilling, tr. (2) (huwelijkse voorwaarden 20-8-1655) met Luichijn (Luitje) Hoevinge, van Drouwen.

Het is ook best mogelijk dat de Hendrik Dolfing die bij het haardstedengeld in 1691-1694 genoemd wordt een ander is, zo niet dan moet hij op hoge leeftijd zijn overleden.

Bij de huwelijkse voorwaarden van 20-8-1655 werd ook het ‘eenkindschap’ geregeld van de voorkinderen van Hendrik Dolfing. Dit blijkt uit een rekest van Timan Dillinck, Jan Dolfinge, Willem Dilling en Jan Bavinge als voormomberen over deze kinderen uit Hendriks eerste huwelijk met Jantje Dillinge (zie Etstoel 14, boek 16, p.259).

Veel later komen we in de momberprotocollen van Westerbork (Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 113, dl. 1, fiche 1 ook als medemombers een Jan Bavinge (van Zuidlaren) en een Tijmen Dillinge (van Bronniger) tegen, met als hoofdmomber Hindrik Altinge te Orvelte over de minderjarige kinderen van zal: Jan Otten en Aaltien Altinghe. (rekeningen gedaan op 30-10-1725, 2-6-1727, 27-2-1732, 24-8-1733). Vermoedelijk is dat echter toeval.

Hindrick Dolvinge was op 15-12-1660 te Westerbork (samen met Jonge Willem Otten) doopgetuige bij de doop van Hindrick, dv Olde Willem Otten en Lutgert. Mogelijk was er een familierelatie? Willem Otten, ouderling en Lutgert zijn huisvrouw komen voor als lidmaten te Orvelte in 1658.

Hendrik Dolfing was ouderling in 1661 en kerkvoogd in 1663 en 1664.

Bij de grondschatting in 1654 werd te Orvelte nog alleen een Jan Dolfinge genoemd. Mogelijk was dat zijn vader die dan nog in leven was, of anders woonde hij op dat moment nog samen met zijn broer. In 1672 woonden ze echter wel al apart.

Haardstedengeld: 1672, 1691, 1692, 1694 Orvelte: Hindrick Dolfinge ƒ4.

Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 komt te Orvelte voor Hindrick Dolfinge met een snaphaan.

Bij de goedschattingen in 1694 en 1695 wordt te Orvelte Hindrick Dolfinge aangeslagen voor ƒ400 (OSA 818 I), terwijl hij in 1705 is opgevolgd door Lambart Dolfinge.

N.B.: Hendrik Dolfinge had vermoedelijk twee dochters met de naam Jantien!

Kinderen (volgorde onbekend):

1.   Marretien Dolfing, van Orvelte, tr. 1664 te Westerbork met Willem Hachtinge.

Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt in 1689 komt te Drouwen voor Willem Hachtinge met een roer.

Kinderen ws.:

1.   Jantien Haghtinge, tr. met Harmen Oostinge, in 1733 wonende te Borger.

2.   Hinderick Haghtinge, in 1733 wonende te Drouwen.

3.   Arent Haghtinge, in 1733 wonende te Drouwen.

2.   Jantien Hindriks Dolfing, van Orvelte, mogelijk kort na haar tweede huwelijk gestorven: zie lidmaten pasen 1674, tr. (1) 18-12-1670 te Westerbork met Meijnt Egberts Meijnders, van Borger, ws. tr. (2) 12-7-1673 te Westerbork met Willem Jansen, weduwnaar, van Borger.

Kind uit eerste huwelijk ws.:

1.   Hinderickien Meinderts, in 1733 weduwe van Roelof Coops wonende te Borger.

3.   Roeleff Hindrix Dolfing, van Orvelte, ovl. voor 1733, na 20-4-1705, tr. 29-4-1677 te Westerbork met Jantien Willems (volgens trouwboek Jantjen Roeleffs), weduwe van Roeleff Luijchjes, van Orvelte.

Zij kregen geen kinderen.

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 111, deel 2: Op 15-11-1677 hefft Roeleff Dolfinge en Jantijen Luijtiens voormombers gestelt voor de kynderen van zall. Roeleff Luijtijns. Jan Luijtiens hoofdmomber, Jan Brunstinge, Jans Lange en Harm Wyllems als medemombers. Er werd een contract van eenkindschap gemaakt.

Er werd op 20-11-1677 een huwelijkscontract en eenkindschapcontract opgemaakt, omdat Jantien Willems uit haar eerste huwelijk met Roelof Luichies 4 nog levende kinderen had (o.a. Claas Luichiens), waarvan de jongste 7 jaar oud is (Roelefjen, ged. 19-6-1670 te Westerbork, geb. te Orvelte, getuigen: Geesje Dolvinge en Harmen Willems de Jonge). Roelof Dolfing overlijdt kinderloos.

Bij de goedschattingen van 1694 en 1695 (OSA 818 I) te Orvelte als Roelef Luijtiens aangeslagen voor ƒ450 en in 1705 (OSA 818 IV) voor ƒ600. Bij de aangegeven kapitalen te Westerbork op 21-7-1704 kwam hij voor met een kapitaal van ƒ200 (OSA 818 III).

Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 komt te Orvelte voor Roeleff Luytiens met een snaphaan.

Haardstedengeld 1691, 1692, 1694 Orvelte: Roeleff Luijtiens ƒ4.

Op de zomerlotting van de etstoel in 1733 diende een rechtszaak aangespannen door de erfgenamen ab intestato (buiten testament) van hun oom en broer Roelof Dolphinge uit Orvelte. Dit waren Hinderickien Meinderts, weduwe van wijlen Roelof Coops tot Borger, Jantien Haghtinge x Harmen Oostinge te Borger, Hinderick Haghtinge te Drouwen, Hinderick Dolfinge tot Orvelte, Hinderick Grootjans tot Orvelte, Arent Haghtinge tot Drouwen, Jantien Grootjans x Luichien Jans tot de Wildervanck, en Jan Dolfinge tot Orvelte (deze laatste is vermoedelijk een broer, de rest allen oomzeggers). Zij procedeerden tegen Claas Luichiens te Orvelte. Deze was in het bezit van de boedel van wijlen zijn stiefvader Roelof Dolphinge. Beide partijen meenden recht te hebben op de gehele erfenis. Bij het hertrouwen van de moeder van Claas Luichiens was er een contract van eenkindschap gemaakt. Maar omdat uit het tweede huwelijk geen kinderen waren geboren werd nu betwist of dat nu wel geldig was, want er waren geen kinderen om het eenkindschap mee te ‘delen’. Op 4 december wees de Etstoel een aantal gecommitteerden aan om te trachten partijen in der minne te schikken. Op 11 december 1733 deed deze commissie uitspraak en bepaalde dat Claas Luichiens duizend gulden plus rente vanaf de sterfdag van Roelof Dolphinge moest betalen aan de andere erfgenamen. Geen van de partijen was het met deze tussenoplossing eens. De zaak kwam op 24 juni 1734 in beroep voor de volle Etstoel, die alvorens te beslissen rechtsgeleerd advies van een ‘onpartijdigh rechtsgeleerde’ wilde hebben. Het advies werd verstrekt door de jurist Quirinus Beeltsnijder uit Rolde. Op 12 juli 1735 gaf de Etstoel uitspraak in appel en wees de eis van de klagers toe. Zij hadden dus recht op de gehele nalatenschap.

Zie Etstoel, inv.nr. 14, deel 44, fol. 120-120v, 148-148v, 223v-224; en inv.nr. 15 (rechtsgeleerd advies).

Dit staat ook vermeld als voorbeeld in het boek Drenten Gezocht, door Redmer Alma en Paul Brood, red., Assen/Den Haag, 1998, p. 143-144 (daar wordt echter foutief vermeld dat het om een oom en zwager van de eisers ging.

4.   Lambert Hendricks Dolfing, Volgt IV.5

5.   Jan Hendrickx Dolfing, Volgt IV.6

6.   Lammetien Dolfing, ged. 27-12-1659 te Westerbork. Deze in elk geval uit het tweede huwelijk. Vermoedelijk jong overleden.

7.   Jantien Dolfinge, jd. van Orvelde, ws. ged. 15-1-1668 te Westerbork (en dan uit het tweede huwelijk), Volgt IV.7

III.3   Lambert Dolfinge / O(e)stinge (ws. zv II.1), wonende te Westerbork, gezien de periode waarin hij leefde en de naam Dolfing die hij eerst voerde vermoedelijk een broer van Jan en Hendrik Dolfing, tr. met onbekend.

Schultenprotocol Westerbork inv.nr. 111, deel 1, fiche 2 (protocol van vrijwillige rechtspraak):

* Citatije bij die Gorspracke den 3 Septemb. 1645 Jannes Groetjans laat die E. Lamb. Dolfinge wegen dat hij doer sijn flaes [vlas?] gefaren hadde.

OSA 845 (of 858?): meting der essen 1640: Lambert Dolfinge te Westerbork heeft in totaal 19-3-1-8 land.

idem, grondschatting 1642: Lambert Oestinge te Westerbork heeft 19 mud en 3 schat land ter waarde van ƒ1482, een huis en hof ƒ600, ... waardeel ƒ600, derdehalf dachmat hoeijland ƒ625, en een dachmat in ... ƒ...

idem, grondschatting 1646: Lambart Oestinge te Westerbork heeft een halve waar = ƒ1000, totaal bezit is ƒ2947-10-0.

idem, grondschatting 1654: Lambart Ostinge te Westerbork heeft 19 mud, 3 schat en 1 spint boulant = ƒ990-12-8, verder nog een halve vordel = ƒ1000, ..., totaal = ƒ3345-7-8.

Bij de goedschattingen in 1694, 1694 en 1705 komt te Westerbork een Willem Oostinge voor eerst aangeslagen voor ƒ140 (OSA 818 I) en in 1705 voor ƒ100 (OSA 818 IV). Deze kwam ook daar voor op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 als pieckenier of voorjaeger.

III.4   ... Dolfinge (ws. dv II.1), mogelijk was er een dochter die tr. met Jan Bavinge, die voorkomt als medemomber over de kinderen van Hendrik Dolfing (III.2). Er kan echter ook een andere familierelatie zijn!

GENERATIE IV

IV.1   Luichien Dolfing (ws. zv III.1), ovl. na 20-4-1705 (OSA 818 IV), tr. 19-8-1666 te Westerbork met Geesje Luities (Dolfing), van Orvelte.

Waarschijnlijk is hij een zoon van een Jan Dolfing want in het haardstedenregister volgt in 1694 te Orvelte Luijtien Dolfinge een Jan Dolfinge op. Ook mogelijk is dat hij een zoon is van Lambert Dolfinge, genoemd in 1643, want de eerste zoon is een Lambert.

Bij de goedschattingen in 1694 en 1695 (OSA 818 I) wordt Luijtien Dolfinge te Orvelte aangeslagen voor ƒ600 en in 1705 (OSA 818 IV) voor ƒ800. Hij wordt als eerste genoemd van Orvelte, wat er dus ook op duidt dat hij in plaats kwam van Jan Dolfinge.

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing, ged. 28-7-1667 te Westerbork. Volgt V.1

2.   ... Dolfing, ged. 9-3-1670 te Westerbork.

3.   Jan Dolfing, zou dezelfde kunnen zijn als nr. 2. Volgt V.2

IV.2  Hendrik Dolfing (ws. zv III.1), jg van Orvelte (kan ook zoon van een andere Dolfing zijn), tr. 1666 te Westerbork met Jantien Paddinge, van Pesse, na 1700 overleden te Erm als weduwvrouw.

Kind:

1.   Roelof Padding of Wulferinge, woont omstreeks 1700 te Sleen (of Erm?) op Wulferinge, tr. ca. 1699? met ?

N.B. in oktober 1697 wordt een Derck gedoopt als kind van Wulferinge mejer tot Ermen Frerick. Gezien de namen zal dit wel een ander zijn.

Kinderen:

1.   Jan Wulferinge, ged. 15-7-1700 te Sleen (als zv Roelef Paddinge of Wulferinge).

2.   Hendrik Dolfings, ged. in 1701 te Sleen (als zv Roeleff Paddinge).

Een Hindrik Dolfing te Noordsleen wordt genoemd in Etstoel 14 deel 44, fol. 128: 1-12-1733 contra Jan Mensen Wolderinge.

3.   Jan Roelfs Padding, (mogelijk dezelfde als nr. 1?), tr. met Hindrickien Willems, beide van Erm en wonende op Strabbing.

OSA 1785, deel 20 (1747-1752), blz. 4447 (1751?) - Nr. 74: Jan Paddinge te Erm genoemd.

IV.3   Jan Dolfing (Jan Altinge) (ws. zv III.2), van Orvelte, na zijn huwelijk wonende te Elp, tr. in 1680 te Westerbork met Aeltien Altinge, van Elp, ws. ged. 27-10-1661 te Westerbork (doopgetuige Harmentie Altinge) als dv de ette Hindrick Altinge en Grietie Harders.

N.B.: Hij zou ook wel eens al een kleinzoon van III.1 kunnen zijn, zo niet dan is hij en/of zijn vader pas op late leeftijd getrouwd.

Jan Dolfinge van Elp werd in 1681 aangenomen tot lidmaat te Westerbork. Bij de goedschatting in 1694 en 1695 werd hij als Jan Dolfinge aangeslagen voor ƒ500 (OSA 818 I) en mogelijk in 1705 als Jan Altinge (of was dat een andere persoon?) voor ƒ750 (OSA 818 IV). In 1695 was hij een van diegenen die de lijst van de goedschatting in het kerspel Westerbork opmaakten en ondertekenden.

Op de monsterrol met weerbare mannen opgemaakt 29-1-1689 komt te Elp voor Jan Dolfinge met een snaphaan.

Mogelijk woonde hij op het “Altinge” erf te Elp en noemde hij zich later ook Jan Altinge.

Kinderen:

1.   ... Dolfing, ged. 24-8-1681 te Westerbork. Zowel in september 1704 als in september 1707 werd er een Jan Dolfinge, j.g. van Elp tot lidmaat aangenomen. Mogelijk was dat de in 1681 gedoopte persoon, maar daarvoor komt ook de hieronder bij nummer 4 vermelde Hindrik Altinge in aanmerking!

2.   Grietien Dolfing, geb. 19-7-1684 te Elp en ged. 20-7-1684 te Westerbork. (tweeling)

3.   Marchien Dolfing, geb. 19-7-1684 te Elp en ged. 20-7-1684 te Westerbork. (tweeling). Zij werd in december 1706 (als j.d. te Elp) tot lidmaat aangenomen.

4.   vermoedelijk: Hindrik (Hendrik) Alting(h)e, jg van Elp, waarschijnlijk gedoopt 24-8-1681 te Westerbork, ovl. enige jaren voor 23-10-1761 te Orvelte (tussen 1754 en 29-9-1761), ette, woonde te Orvelte, tr. 12-11-1702 te Westerbork met Edegien Timens Dilling, weduwe van Roelof Dolfinge (zie IV.4), geb. ca. 1660 te Drouwen, ovl. “een jaar of twee” voor Hindrik Altinge te Orvelte (na 17-11-1742, toen “ruim 80 jaar”, voor 29-9-1761), dv Tijmen Dilling en Geesien Teenge. Zie voor haar eerste huwelijk IV.4.

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Hindrik Altinghe ƒ 2, 1754 - Hindrik Altinghe, Ette ƒ 2

OSA 858 (register nieuwgebouwde huizen) Orvelte, 1741-ca. 1755 de Ette Altinge, met het meijerhuis van Jan Wever ook in zijn bezit.

Bij de gegevens van de goedschatting komt hij voor op een lijst met aangegeven kapitalen, te Westerbork opgemaakt op 21-7-1704: Hindrick Altinge Dolfing te Orvelde ƒ200 (OSA 818 III). In 1705 werd hij als Hindrick Altinge te Orvelte aangeslagen voor ƒ800 (OSA 818 IV).

Kind:

1.   Aeltien (Dolfing) Alting(h), ws. geb. 16-12-1704 te Orvelte en ged. 20-12-1704 te Westerbork (als Aeltien, dv Hind. Dolfing), ovl. (na 27-7-1749), tr. 31-10-1734 te Anloo met Bronne (Bronno) Meursing(h)(e), geb. te Eext en ged. 4-8-1700 te Anloo, ovl. (na 1769), zv Albert Meursinge en Marchien Hendriks Bavingh.

Bronno Meursinge was landeigenaar, landbouwer en brouwer te Eext, landdagcomparant in 1750, 1755, 1759, 1763 en 1769. In het haardstedengeld register werd hij aangeslagen als vijfpaardsboer. De gegevens van dit gezien komen uitParenteel Albert Meursinge en Marchien Bavingh, door J. R. Smit in Drents Genealogisch Jaarboek 1999.

Kinderen:

1.   Albert Meursinge, geb. te Eext en ged. 15-5-1735 te Anloo (doophefster Aaltje Meursingh), ovl. 8-3-1820 te Eext, tr. 30-11-1786 te Anloo met Grietje van Veen, ged. 1-4-1759 te Diever, ovl. 29-6-1837 te Eext, dv Jan Hendriks van Veen en Aaltien Jans Hessels.

Hij was landeigenaar, landbouwer, brouwer, landmeter (admissie 1755) en schatbeurder te Eext, ouderling, volmacht op de landdag in 1785 en 1786, representant van het ‘Volk van Drenthe’ wegens Anloo 1795-1796, rentmeester der Domeinen in Drenthe.

OSA 1503, afgegeven patenten 1806, Anloo: Eext, 14 Febr. A. Meursing kastelein etc. den eed gedaan ƒ3-0-0.

Kohier vaste goederen 1807: Orvelte huis nr. 106 - A. Meursing eigenaar en Hendrik Wiggebels gebruiker van een huis, schuur en hof met landerijen en 2 vorrel waardeel in de markte van Orvelte.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 is dit huis dan sectie C nr. 354 in het bezit van Jan Meursings Braams, landbouwer te Eext.

Kinderen: zie het hiervoor genoemde artikel.

2.   Hindrikus Meursinge, geb. te Eext en ged. 25-11-1736 te Anloo. Vermoedelijk jong overleden, ws. al voor 22-9-1737.

3.   Hindrika (Hendrika) Meursinge, geb. te Eext en ged. 22-9-1737 te Anloo, tr. 29-6-1787 te Anloo met Reinder Reinders, ged. 25-1-1728 te Kropswolde, schulte van Kropswolde, zv ? en ?

4.   Margje (Marchien) Meursinge, geb. te Eext en ged. 31-7-1740 te Anloo (doopgetuige Jantje Hebeling), begr. 30-4-1799 te Smilde, tr. 3-10-1779 te Diever (ondertr. 12-8-1779 te Anloo) met Tijmen Sikkens, geb. te Hoogersmilde en ged. 16-3-1760 te Diever, begr. 15-4-1790 te Smilde, bakker te Smilde, zv Evert Reinders Sikkens en Hendrikje Timens Winst.

Kinderen: zie het hiervoor genoemde artikel.

5.   Ida Meursinge, geb. te Eext en ged. 20-9-1745 te Anloo (doopgetuige: Trijntje Meursing), tr. 13-6-1779 te Zuidlaren (ondertr. 20-5-1779 te Anloo) met Tijmen Veltman, ged. 22-10-1758 te Groningen, zv Tijmen Veltman en Hendrikje Jacobs. Hij hertrouwde met Willemina Woelesius.

Kinderen: zie het hiervoor genoemde artikel.

IV.4   Roel(o)f (Jans?) Dolfinge (mogelijk zv III.1), van Orvelte, ovl. ca. 1700 te Orvelte?, tr. 21-9-1684 te Westerbork met Edegien Timens Dillinge, geb. ca. 1660 te Drouwen, ovl. “een jaar of twee” voor Hindrik Altinge te Orvelte (na 17-11-1742, toen “ruim 80 jaar”, voor 29-9-1761), dv Tijmen Dilling en Geesien Teenge.

Zij hertrouwt als Idegien Dillinge, weduwe Dolfinge tot Orvelte, op 12-11-1702 te Westerbork met de ette Hendrik Alting, (jg. van Elp), ws. ged. 24-8-1681 te Westerbork, ovl. enige jaren voor 23-10-1761 te Orvelte (na 1754, voor 29-9-1761), wonende te Orvelte, ws. zv Jan Dolfing en Aaltien Alting, zie verder IV.3.

Hieruit nog een dochter:

1.   Aeltien (Dolfing) Alting, zie hiervoor bij IV.3.4.

Bij de gegevens van de goedschatting komt Hendrik Alting voor op een lijst met aangegeven kapitalen, te Westerbork opgemaakt op 21-7-1704: Hindrick Altinge Dolfing te Orvelde ƒ200 (OSA 818 III). In 1705 werd hij als Hindrick Altinge te Orvelte aangeslagen voor ƒ800 (OSA 818 IV).

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Hindrik Altinghe ƒ 2, 1754 - Hindrik Altinghe, Ette ƒ 2

OSA 858 (register nieuwgebouwde huizen) Orvelte, 1741-ca. 1755 de Ette Altinge, met het meijerhuis van Jan Wever ook in zijn bezit.

Een gedeelte van de gegevens van dit echtpaar en hun nageslaacht werd ook vermeld in Dolphing - Dolving - Dolfing - Dolfin - Dolfijn; Drentse voorouders van een Gronings geslacht, door A. Smegen en P. J. C. Elema, in Gruoninga 1990, p. 201-209. In dit artikel komen echter een aantal onjuistheden voor.

In 1761 werd er een proces gevoerd waarbij de nakomelingen van Roelf Jans Dolfing en van Hindrik Altinge betrokken waren.

Eerst kwam de zaak op de goorsprake van 29-9-1761 te Beilen ter sprake. Jan Dolfinge, Roelef en Willem Dolfinge nevens Harmtien Jansen Nijenhuis weduwe wijlen Jan Dolfinge als voogdesse over Albert en Hendrik Dolfinge te Garminge, klagen over Roelef Otten tot Orvelde. De beklaagde gebruikt een schuur staande tot Orvelde voor het huis door wijlende Ette Hendrik Alting bewoond geweest. Deze schuur heeft Roelef Otten aangekocht van Roelef Dolfinge en consorten. De schuur stond echter “op een afbreuk” op de grond van Jan, Roelef, Willem Dolfinge, Aeltien Dolfinge getrout an Hendrik Coops, Gesijn, Ida, Albert, Hendrik en Jantien Dolfinge. Omdat beklaagde deze schuur niet wil verwijderen dienen zij deze klacht in. L. Nijsingh geeft hun gelijk. Hiertegen protesteren Hidde Oomkes noie uxoris, Roelof Dolfinge van de Rohaan, Yda Dolfinge wed. van Jan Dolfinge tot Zuidbroek. Zij interveniëren voor Roelof Otten tot Orvelde.

Op 23-10-1761 werd er te Orvelte een rechtbrief opgesteld ten overstaan van de keurnoten en eigenerfden te Orvelte Willem Luichies en Roelef Luichies. De scholte L: Nijsingh tot Diever compareerde in qualite als volmagt van Jan Dolfinge, Roelef en Willem Dolfinge, nevens Harmtien Jansen Nijenhuis als voogdesse over Albert en Hendrik Dolfinge tot Garminge. Hij gaf te kennen dat zijne principalen desen dag van regte hebben doen aanstellen tot justificatie van hunne ... [eis?] op de laatste Beiler goorsprake ingedient, over Roelef Otten te Orvelde, ter oirsake beklaegde een schure staende tot Orvelde voor het huis daer wijlen Ette Hendrik Alting bewoont geweest gebruik, ende welke schure op een afbreuk staet op de grond van klaegeren en worden beklaegde niet tegenstaande minnelijk en regtelijk instantie verweigert, immerts niet kan revolveren ...

Roelof Dolfinge van de Rohan, Ida Dolfinge wed. van Jan Dolfinge tot Zuidbroek intervenieren voor Roelof Otten ...

De scholte in zijn qualite heeft vragen opgesteld die door de volgende getuigen werden beantwoord: Hendrik Grootjans, om de 70 jaar (zie III.2.7.2), Gesijn Otten, negen week voor meij 43 jaar, Hendrik Hindriks, om de 25 jaar, Geertruit Roelefs, 27 jaar, en Willem Berents 28 jaar. Uit de vragen [nog uitgebreider opschrijven] blijkt o.a. dat de Ette Hendrik Altinge te Orvelte voor enige jaren is overleden, zijnde getrouwd geweest aan Ida Dillinge, een jaar of twee voor Hendrik Altinge overleden, nalatende een dochter Aeltien Altinge, getrouwd geweest aan Bronne Meursing te Eext. Ida Dillinge was eerst getrouwd met Roelef Dolfinge, waaruit geprocreert ... Bij haar tweede huwelijk werd een contract van eenkindschap gesloten [niet gevonden bij Etstoel?]. De zoon Arent Dolfinge werd afgekocht. [rest nog opschrijven]

Er werd vervolgens geprocedeerd bij de Etstoel (RAD, Etstoel 14, dl. 54, lotting 25-11-1761). De zoon Jan Roelfs Dolfing was toen al overleden en het ging dan ook tussen zijn zoons Jan, Roelof en Willem met hun moeder Harmtyn Jansen Nijenhuis als voogdes over Albert en Hendrik, allen te Garminge, contra Roelof Otten te Orvelte, die van de kinderen van Tijmen Dolfing “op afbraak” een schuur te Orvelte had aangekocht, terwijl de grond aan de kinderen van Jan toebehoorde. Daar zat een voorgeschiedenis aan vast: het ging in wezen om de nalatenschap van de ette Hendrik Alting (tweede echtgenoot van moeder Idegien Dilling), via wie het oude Dolfinge erf te Orvelte naar zijn eigen- en stiefkinderen was vererfd. Bij de scheiding was aan de kinderen van Tijmen Dolfing de schuur toebedeeld. Wat aan de “Rohaansters” toeviel zou worden afgebroken (dat was o.a. het “Bansereijnde”), de rest zou blijven staan. Uit naam van Hidde Oomkes nomine uxoris (namens zijn vrouw), Roelof Dolfinge, en Ida Dolfinge, wed. Jan Dolfing, die het dus opnemen voor de aangeklaagde Roelof Otten, werd echter verklaard dat er van een afbraakverplichting geen sprake was.

Over en weer werden er verklaringen afgelegd, waarna de Etstoel besloot de partijen op aanstaande lotting te horen.

Kinderen:

1.   Tijmen Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 27-9-1685 te Westerbork. Volgt V.3

2.   Jantien Dolfing, geb. 20-12-1688 te Orvelte en ged. 16-12-1688 te Westerbork. Vermoedelijk jong overleden.

3.   Jan Roelfs Dolfing, geb. (ca. 1690?). Volgt V.4

4.   Geesien Dolfing, geb. 10-5-1693 te Orvelte en ged. 14-5-1693 te Westerbork. Volgt V.5

5.   Aerent Dolfing, geb. 30-1-1696 te Orvelte en ged. 2-2-1696 te Westerbork. Volgt V.6

IV.5   Lambert Hendricks Dolfing (ws. zv III.2), jg van Orvelte, tr. 28-4-1678 te Westerbork met Roeleffjen Hovinge, jd van Borger.

Hij was vermoedelijk de opvolger van zijn vader op diens deel van het Dolfinge erf te Orvelte, want bij de goedschattingen in 1694 en 1695 wordt daar nog Hindrick Dolfinge vermeld en in 1705 Lambart Dolfinge, die dan wordt aangeslagen voor ƒ450 (OSA 818 IV).

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 16-5-1680 te Westerbork.

2.   Jantijn Dolfing, geb. 8-2-1686 te Orvelte en ged. 14-2-1686 te Westerbork. Volgt V.7

3.   Hinderick Dolfing, geb. 15-7-1688 te Orvelte en ged. 22-7-1688 te Westerbork. Volgt V.8

4.   Marchien Dolfing, geb. 28-7-1692 te Orvelte en ged. 31-7-1692 te Westerbork.

IV.6   Jan Hendrickx Dolfing (ws. zv III.2), jg van Orvelte, ws. ovl. na 12-7-1735, tr. 24-9-1682 te Westerbork (attestatie gegeven 22-9-1682 te Ruinen) met Hilligien Jans Paddinge, jd van Pesse.

Kinderen:

1.   Aeltien Dolfing, geb. 19-7-1683 te Orvelte en ged. 22-7-1683 te Westerbork, ovl. voor 1-1-1685.

2.   Aeltien Dolfing, geb. 29-12-1684 te Orvelte en ged. 1-1-1685 te Westerbork. Volgt V.9

3.   Geesien Dolfing, geb. 14-11-1687 te Orvelte en ged. 20-11-1687 te Westerbork. Volgt V.10

4.   Jantien Dolfing, geb. 14-3-1690 te Orvelte en ged. 16-3-1690 te Westerbork.

5.   Jan Dolfing, geb. 15-11-1692 te Orvelte en ged. 20-11-1692 te Westerbork.

6.   mogelijk: Arent Dolfing (Oldedolving?), geb. 12-8-1695 te Orvelte en ged. 18-8-1695 te Westerbork (als zoon van Jan Dolvinge). Volgt V.11

Zou hij eventueel ook een zoon kunnen zijn van Jan Dolfinge Hachtinge (zie III.1.4) die onder die naam een dochter Roelfie doopte 11-9-1698 te Westerbork, en geb. 5-9-1698 te Orvelte?

IV.7   Jantien Dolfinge (ws. dv III.2), jd. van Orvelde, ws. ged. 15-1-1668 te Westerbork (en dan uit het tweede huwelijk), tr. 22-9-1689 te Westerbork met Jannes (Johannes) Grootejans, jg van Orvelde, ws. ged. 23-1-1661 te Westerbork (als Johannes), ws. zv Jan Grootejans en Jantien.

Jannes Grootians werd bij de goedschatting in 1705 aangeslagen voor ƒ150 (OSA 818 IV). In 1694 en 1695 werd een Jan Grootjans genoemd (OSA 818 I), vermoedelijk zijn vader, die werd aangeslagen voor ƒ100.

Kinderen:

1.   ... Grootejans, geb. te Orvelte en ged. 26-12-1690 te Westerbork, ws. jong overleden.

2.   Hindrick Grootjans, geb. te Orvelte en ged. 30-10-1692 te Westerbork; ovl. na 23-10-1761, tr. (hij als jg. te Orvelde) te Westerbork (ondertr. 4-11-1725 te Westerbork) met Trijntien Willems Nijweeninge, jd. van Wesup, dv ? en ?

Hij woonde in 1733 en 1751 te Orvelte.

Op 23-10-1761 komt Hendrik Grootjans, oud “om de 70 jaer” voor als getuige bij het opstellen van een regtbrief (Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 107, fiche 3).

Kinderen waarschijnlijk (o.a.):

1.   Margien Hendriks Grootjans, jd. van Orphelde, tr. (ondertr. 6-5-1759 te Beilen) met Jan Jans, jg. van Wijster.

2.   Grietje Hindriks Grootjans, van Orvelte, tr. 29-5-1768 te Beilen (ondertr. 8-5-1768 te Westerbork) met Geert Hamering, van Drouwen.

3.   Jans Hindriks Grootjans, woonagtig te Orvelte, tr. met Hillighien Harms.

Schultengerecht Westerbork 111, fiche 11, fol. 125: Orvelde 1-5-1768: beken ik ondergeschr. Jans Grootjans met Hillighien Harms sijn huisvrouw  woonagtig tot Orvelte op rente genomen te hebben van Jan Thijn Dolfinge met haare erfgenamen, woonaghtig tot Orvelte: 100 gld., waarvan jaarlijks 3 gld. rente, het eerste jaar verschijnt meij 1769. Onderstond: Jans Hindriks Grootjans tot Orvelte. 1769 is betaalt, 1770, 1771, 172, 1773 idem. Anno 1773 bekenne ik Jans Grootjans met Hillighijn Harms te Orvelte op rente genomen te hebben van Jan Thijn Dolfinge en erfgenamen 50 gld. te verrenten met 1 gld. 10 st. per jaar. Was getekend Jans Hindriks tot Orvel.

De genoemde Jan Thijn Dolfinge te Orvelte is voorlopig nog niet te plaatse. Of moet het misschien toch Janthijn Dolfinge zijn, wat ik minder waarschijnlijk vind.

3.   Jan... Grootejans, geb. te Orvelte en ged. 31-3-1695 te Westerbork, ws. jong overleden.

4.   Jantien Grootjans, geb. te Orvelte en ged. 25-4-1697 te Westerbork, tr. (zij als jd. van Orvelde) te Sleen (ondertr. 1-10-1724 te Westerbork) met Luichien Jans, jg. van Noortsleen, in 1733 wonende te Wildervank, zv ? en ?

GENERATIE V

V.1   Lambert Dolfing (zv IV.1), ged. 28-7-1667 te Westerbork, ovl. (na 1742, voor 1754), tr. 15-10-1699 te Westerbork met Harmentien Alinge, jd van Gasselte, geb. vrijdagsmorgens 8-6-1677 te Gasselte en ald. ged. 10-6-1677, dv Luichjen Alinge en Roelofje Hendricks Hachting.

Lammert Dolfinge werd 3 weken na pinksteren 1700 aangenomen tot lidmaat.

OSA 858: 1741/1742: Lambert Dolfinge heeft 3 gebint nieuw huis getimmerd, wyt 26 voet en 3 gebint nieuwe schuur, wyt 20 voet. ca. 1745 is zijn huis en kamer (= een keuter huissijn) groot 9 vak en 26 voet wyt, de hooischuur 4 vak en 20 voet wyt, het schaapschot 4 vak en 20 voet wyt. Tezamen gerekend op ƒ350-0-0. In ca. 1753 eveneens (huis en kamer ƒ270, hooischuur ƒ40 en schaapschot ook ƒ40). Van het oude Dolfinge heeft hij ¼ part dus ƒ198-15-0, verder van Jannes plaetse te Elp voor ƒ60 en ⅛ part van Tijmentje Tijmens [in 1657 de weduwe van Jan Wolbers] is ƒ59, waarde tezamen ƒ317-15-0, terwijl het nu ƒ350 waard is. Dus nu meer ƒ32-5-0, hierover moest ƒ0-0-11 grondschatting betaald worden.

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Lambert Dolfinge ƒ4, hij werd in 1754 opgevolgd door zoon Roelof Dolfing.

Kinderen: (mogelijk nog meer kinderen?, te Gasselte?)

1.   Roelfien Dolfing (doop niet gevonden te Westerbork), tr. te Westerbork (ondertr. Westerbork 29-4-1725) met Willem Alberts, beide van Orvelte.

Roelfien Dolfing zou eventueel ook nog de dochter kunnen zijn van Jan Dolfinge Hachtinge (zie III.1.4), en dan is ze geb. 5-9-1698 te Orvelte en ged. 11-9-1698 te Westerbork.

Kinderen:

1.   Albert Willems, ged. 2-10-1729 te Westerbork.

2.   Albert Willems, ged. 9-9-1731 te Westerbork.

mogelijk (maar vermoedelijk een kind van een andere Willem Alberts):

3.   Jantien Willems, geb. te Eursinge en ged. 4-5-1742 te Westerbork.

2.   Lucas Dolfing, geb. 6-10-1703 te Orvelte en ged. 7-10-1703 te Westerbork. Jong overleden.

3.   Gesien Dolfing, geb. 19-1-1705 te Orvelte en ged. 25-1-1705 te Westerbork, ws. tr. 1-6-1724 te Westerbork met Arent Dolfing, jm van Orvelte. Volgt V.11!

4.   Lucas Dolfing, geb. 30-10-1707 te Orvelte en ged. eveneens 30-10-1707 te Westerbork.

Schultenprotocol Westerbork inv.nr. 113, deel 1, fiche 1 (momberprotocol): 27-2-1732: in deze momberrekening wordt bij de uitgaven vermeld dat aan Lucas Dolfinge ƒ 0-12-0 betaald is voor een daghuur in Tinge.

N.B.: het is echter niet onmogelijk dat hiermee zijn neef Luichien Dolfinge wordt bedoeld.

5.   Jan Dolfing, geb. 1-10-1710 te Orvelte en ged. 5-10-1710 te Westerbork. Jong overleden.

6.   Jan Dolfing, geb. 20-1-1712 te Orvelte en ged. 24-1-1712 te Westerbork.

7.   Joannes Dolfing, geb. 13-3-1715 te Orvelte en ged. 17-3-1715 te Westerbork.

8.   Roelf Dolfing, geb. 2-4-1718 te Orvelte en ged. 3-4-1718 te Westerbork. Volgt VI.1

V.2   Jan Dolfing (zv IV.1), mogelijk ged. 9-3-1670 te Westerbork (maar daar wordt geen naam vermeld), ws. ovl. tussen 1742 en 1745 te Orvelte, ws. tr. met Jantien Alinge, “nu Dolving” die op midwinter 1704 met attestatie van Gasselte kwam, ged. 23-7-1682 te Gasselte, dv Luichjen Alinge en Roelofje Hendricks Hachting.

OSA 858: 1741/1742: Jan neije Dolfinge heeft 10 gebint nieu huis gebouwd, 26 voet wyt, en 7 gebint nieuwe schuur, 21½ voet wyt. Vanaf ca. 1745 staat het huis op naam vaan zoon Luighien Dolfinge.

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Jan Dolfinge ƒ4. Opgevolgd in 1754 door zoon Luichien Dolfinge.

Kinderen:

1.   Luichien Dolfing, geb. 24-11-1705 te Orvelte en ged. 29-11-1705 te Westerbork, ovl. 1786 te Orvelte. Hij was ongehuwd.

OSA 858: aangetimmerde huizen te Orvelte ca. 1745: Luighien Dolfinge (als opvolger van Jan neije Dolfinge): het huis is groot 9 vak en 26 voet weid, de torf schuire 2 vak bij 13 voet, de hoeij schuire 3 vak bij 23 voet, en de schape schot 4 vak bij 21 voet. Totale waarde ƒ359-10-0. In ca. 1753 eveneens (huis ƒ270, turfschuur ƒ13, hooischuur ƒ45 en schaapschot ƒ42). Van het oude Dolfinge heeft hij ¼ part dus ƒ198-15-0, verder van Jannes plaetse te Elp voor ƒ60 en ⅛ part van Tijmentje Tijmens [in 1657 de weduwe van Jan Wolbers] is ƒ59, waarde tezamen ƒ317-15-0, terwijl het nu ƒ370 waard is. Dus nu meer ƒ52-5-0, hierover moest ƒ0-1-3 grondschatting betaald worden.

Haardstedengeld Orvelte: 1754, 1764, 1774 - Luichien Dolfinge ƒ4, 1784 - idem ƒ3. In 1794 opgevolgd door Jan Dolfinge, een zoon van zijn broer Roelof.

OSA 1025, Westerbork, p. 8: 14-9-1786: Jan Dolfinge tot Orvelte heeft de arffe van Luighien Dolfinge angegeven.

2.   Hinderick Dolfing, geb. 23-5-1708 te Orvelte en ged. 27-5-1708 te Westerbork. Volgt VI.2

3.   Jan Dolfing, geb. 14-2-1711 te Orvelte en ged. 15-2-1711 te Westerbork. Volgt VI.3

4.   Roelf Dolfing, geb. 2-9-1713 te Orvelte en ged. 10-9-1713 te Westerbork. Volgt VI.4

5.   Geesje Dolfing, geb. 24-12-1718 te Orvelte en ged. 26-12-1718 te Westerbork. Volgt VI.5

V.3   Tijmen (Timon) Dolfing (ook wel Tijmen Dilling(e) genoemd) (zv IV.4), geb. te Orvelte en ged. 27-9-1685 te Westerbork, ovl. na 23-4-1732 en voor 24-2-1747 te Engelbert, woonde eerst te Orvelte en vanaf 1729 te Engelbert, diacon te Engelbert 21-6-1741, tr. te Westerbork (ondertrouw aldaar 28-10-1708) met Jantien Roelfs Helinge, geb. 10-10-1683 te Westerbork en ald. ged. 14-10-1683, ovl. kort voor 26-11-1774 te Groningen (toen lijklaken M.K. werd geboekt voor Jantyn Heeling, wed. van Tymen Dolvijn), dv Roelf Egberts Helinge en Lammichjen Coops.

Timen Dolvinge tot Orvelde werd op pasen 1709 aangenomen tot lidmaat te Westerbork.

Het echtpaar verhuisde in 1729 met attestatie van Westerbork naar Engelbert, waar ze op 19-4-1729 werden ingeschreven als lidmaten.

De vrouw was de langstlevende. In de lidmatenlijsten van Engelbert van november 1755 en november 1766 kwam zij nog voor als Jantjen Roelfs, wed. van Timon Dolphinge. Nadien moet zij naar de stad zijn verhuisd, waar ze in 1774 stierf. Zij zal daar vermoedelijk ingewoond hebben bij haar dochter Lammegien.

Kinderen:

1.   Lammechien Dolfing, geb. 18-10-1709 te Orvelte en ged. 20-10-1709 te Westerbork. Volgt VI.6

2.   Roelf Dolfing, geb. 17-6-1712 te Orvelte en ged. 19-6-1712 te Westerbork. Volgt VI.7

3.   Gesien Dolfing, geb. 29-6-1715 te Orvelte en ged. 30-6-1715 te Westerbork. Volgt VI.8

4.   Jan Dolfing, geb. 18-4-1718 te Orvelte en ged. 25-4-1718 te Westerbork. Volgt VI.9

V.4   Jan Roelfs Dolfing (zv IV.4), geb. ca. 1690?, ovl. na 1754, voor 25-11-1761, tr. 28-4-1720 te Westerbork met Harmentien Jans Nijenhuis, geb. 26-2-1699 te Garminge en ged. 5-3-1699 te Westerbork, ovl. (tussen 1774 en 1784), dv Jan Nijenhuis en Aeltien Veninge.

Ze woonden na hun huwelijk te Garminge. Mogelijk bij haar ouders op Nijenhuis?

Jan Dolvinge tot Garmen werd op pasen 1720 aangenomen tot lidmaat te Westerbork. Zijn doop komt niet voor in het doopboek van Westerbork, maar hij zal vermoedelijk rond 1690 zijn geboren.

Hij legde op 16-3-1734 de eed af als landdagcomparant voor het dingspil Beilen en komt ook nog als zodanig voor op 22-3-1740.

Haardstedengeld: (Garminge) 1742+1754 Jan Dolfinge ƒ4, 1764+1774 weduwe Jan Dolfinge ƒ4.

OSA 858 (Garminge) 1741/1742: Jan Dolfinge 2 gebinten nieuw aan de schuur getimmerd, wyt 22 voet. Daarna ca. 1745/1753: Zijn huis is 9 vak lang en 27 voet wyt, de schuur en schaapschot 5 vak en 22¼ voet en de turfschuur 3 vak en 11½ voet, tezamen gewaardeerd op ƒ342-10-0. Vroeger ƒ300-0-0.

In 1721/1722 vererfde er van Jantien Bavinge op Hendrik Schaange en consorten twee boerderijen te Taarlo, ter waarde van ƒ4000. Hierover moest de 30-ste penning betaald worden (OSA 1785, kopiedeel 2149). Bij de consorten behoorde ook Jan Dolfing. Vermoedelijk via de moeder van zijn vrouw. De erfgenamen waren vermoedelijk de nazaten van de kinderen van Hendrick Olde Schaenge en Jantien Rosinge. Zie ook Ons Waardeel 1992: ‘Olden Schaange te Benneveld II’ door A. Smegen en Petronella J. C. Elema, o.a. p. 142 en 144 en Ons Waardeel 1991: ‘Olde Huisinge te Benneveld I’ door A. Smegen, p. 89 en p. 92. Op 30-11-1762 kochten Jan Olden Schaenge en consorten van de erfgenamen van Jan Dolvinge ⅓ part van 1/5 part van twee plaatsen te Taarlo voor ƒ300 (OSA 1785, kopiedeel 5298). Op 26-11-1761 was uit deze boedel al een stuk hofgrond verkocht (OSA 1785, kopiedeel 5212), waarna de twee boerderij op 18-6-1767 werden verkocht (OSA 1785, kopiedeel 5762).

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 111, deel 3 (fiche 10): Harmtien Jansen Nienhuis, wedw wijlen Jan Dolfinge te Garminge, voor mij selfs en als boedelhouderssche, bekenne opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan vrouw A: Oldenhuis, wed. wijlen de scholtes H. Nijsingh een somma van 441 car. gl. 2 stuiver en 12? penningen, wesende herkomstig van resterende meijer penningen, schattingen, gerigts en advocaten salarien, etc., daarbij ontvangen en op rente genomen 75 car. gl., tesamen ƒ 516-2-12, waarover 3 % rente betaald moet worden. Wijders blijven int geheel hierbuiten zodane ƒ 984-16-12 ingevolge handschrift van 24-10-1759 en nog ƒ 200 volgens handschrift van 16-6-1760 verschuldigt. Garminge, 16-3-1763; geregistreerd 31-3-1763. Akte is doorgestreept [voldaan?]

Handtekeningen: Hermentien Niuens, Jan Dolfenge, Roelof Dolfinge.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 7-5-1721 te Garminge en ged. 11-5-1721 te Westerbork, ovl. na 6-8-1798, mogelijk voor eind 1798? (kijken bij Nijens/Nijenhuis?), keuter te Garminge. Waarschijnlijk ongehuwd.

Op de goorsprake van 29-9-1761 te Beilen werd aangegeven dat Derk Wolthers claegt over Jan Dolfinge te Garmen dat die hem zijn paard (of de getaxeerde waarde daarvan) niet terug wil geven. Jan Dolfinge zou dat paard in de maand februari of daaromtrent gehuurd hebben om te gebruiken tijdens het zaaijen. De beklaagde protesteerde tegen deze rechteloze en ongefundeerde actie. Dit geval kwam vervolgens ook voor de Etstoel (zie Etstoel 14, deel 54, fol. 43v).

Haardstedengeld vanaf 1784: ... [details nog opzoeken!] mogelijk 1784: als Jan Oldejans ƒ 3 en in 1794 Jan Dolfinge in de kamer ƒ 1. In 1804 niet vermeld? (overleden?).

De volgende gegevens komen uit de registers van weerbare mannen 1797/1798 (OSA 1383).

1. registratielijst 1797, huis 115 (Garminge): Jan Dolfinge, 76 jaar, keuter; Roelof Dolfing, 74 jaar, die broeder; Albert Dolfinge, 58 jaar, die broeder, innosent.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 115: Jan Dolfen, vrij.

3. registratielijst 1798, huis 115: Roelf Dolvinge, 76, keuter, ongehuwd; Albert Dolvinge, 60, broeder, dito.

Op de laatste lijst wordt Jan Dolfing niet meer genoemd. Mogelijk was hij kort daarvoor overleden, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat hij op de tweede lijst als vrijgesteld wordt aangegeven.

2.   Roel(o)f Dolfing, geb. 19-7-1723 te Garminge en ged. 25-7-1723 te Westerbork, ovl. na 6-8-1798, keuter te Garminge. Ongehuwd (op dat moment, dat stond namelijk ook bij weduwnaars! Maar vermoedelijk ook niet gehuwd geweest.). Hij woonde bij zijn broer Jan.

Mogelijk legde hij op 23-3-1751 de eed af als landdagcomparant voor het dingspil Beilen, waarna hij ook nog als zodanig verscheen op 8-11-1751, 22-4-1766 en 21-3-1775. Het kan echter ook een andere Roelof Dolfing geweest zijn, want er wordt geen woonplaats bij vermeld en ter zelfder tijd woonden te Orvelte ook nog twee gelijknamige personen (VI.1 en VI.4).

3.   Aeltie Dolfing, geb. 17-2-1726 te Garminge en ged. 24-2-1726 te Westerbork. Volgt VI.10

4.   Willem Dolfing, geb. 14-3-1729 te Garminge en ged. 20-3-1729 te Westerbork, ovl. na 11-5-1768, ws. voor 5-4-1796.

5.   Geesien Dolfing, geb. 19-7-1732 te Garminge en ged. 27-7-1732 te Westerbork. Volgt VI.11

6.   Ida Dolfing, geb. 14/15-1-1735 te Garminge en ged. 16-1-1735 te Westerbork, ovl. te Garminge en begr. ?-7-1793 te Westerbork als Ida Nijens of Dolfinge van Garminge.

OSA 1025, Westerbork, p. 44: Op 30-8-1793 heeft Roelf Dolfinge tot Garminge de arffenis van zijn zuster IJda Dolfinge angegeven.

7.   Jantjen Dolfing, geb. 7-2-1737 te Garminge en ged. 10-2-1737 te Westerbork, ovl. voor 12-5-1743.

8.   Albert Dolfing, geb. te Garminge en ged. 18-9-1740 te Westerbork, ovl. na 12-3-1801. Volgens registratielijst 1797 “innocent”. Hij woonde bij zijn broers Jan en Roelof te Garminge en was waarschijnlijk verstandelijk gehandicapt (werd innosent genoemd).

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 113 (momberprotocol): Op 12-3-1801 dient Alof Otten tot Orvelt de mombaar rekening in over de innocent Albert Dolfing tot Garming in presentie van de medemombaren Albert Bruntinge, Roelof Dolfinge en de scholte locaal. Bij de uitgaven wordt o.a. vermeld: 14-8-1798 an Hillegien Dolfinge tot Orvelt voor naaijen ƒ0-2-8; 8-4-1799 an Jantien Dolfinge van Garmen voor een ... wolle ƒ0-6-0.

Op 31-5-1803 werd er door Alof Otten van Orvelte opnieuw rekening gedaan over de innocent Albert Dolfinge van Garmen.

9.   Jantien Dolfing, geb. te Garminge en ged. 12-5-1743 te Westerbork, ovl. na 5-4-1796. Mogelijk begr. 30-3-1797 te Westerbork als Jantijn Nijens. Echter zie het hiervoor bij Albert Dolfing vermelde: 8-4-1799 an Jantien Dolfinge van Garmen voor een ... wolle betaald ƒ0-6-0.

10.   Hendrik Dolfing, geb. te Garminge en ged. 12-5-1743 te Westerbork, ovl. na 25-11-1761, ws. voor 5-4-1796.

V.5   Geesien Dolfing (dv IV.4), geb. 10-5-1693 te Orvelte en ged. 14-5-1693 te Westerbork, ovl. (na 3-9-1724, voor 18-4-1736 en ws. ook al voor 27-7-1732), tr. (ondertrouw 4-7-1719 te Westerbork) te Westerbork met Willem Otten, van Orvelte, ovl. (na 17-11-1742, ws. tussen 1764 en 1774), landbouwer te Orvelte en diaken en keurnoot te Westerbork (1742: schultengerecht Westerbork inv.nr. 107, fiche 2), ws. zv Hindrik Otten en ?

Haardstedengeld: (Orvelte) 1742, 1754, 1764: Willem Otten ƒ4, daarna 1774 Hindrik Otten ƒ4.

Registers van sinds 1654 nieuwgebouwde huizen (OSA 858) noemt te Orvelte 1741 en 1742-1755 Willem Otten [eerst doorgestreept: Hindrick Otten] met daarnaast Hindrick Tinge (1742-1755 Hindrick Otten).

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 113 (momberprotocol), deel 1, fol. mmm, fiche 1: Op 18-4-1736 werd Hindrick Altinge tot Orvelte als hoofdmomber, en Jan Nijsingh tot Meppel, Jan Dolfing tot Garminge en Willem Luighies tot Orvelde als medemombers aangesteld over de minderjarige kinderen van Willem Otten tot Orvelte en zijn zal: vrouw Gesijn Dolfinge, met namen Hendrick en Roelof Otten. Dit werd door schulte H. Nijsing pas in 1750 geregistreerd! Gezien de leeftijd van de kinderen heeft toen (in 1750) ook de uiteindelijk afhandeling van de voogdij plaatsgevonden. Willem Otten, weduwnaar van Orvelde hertrouwde (ondertrouw 22-4-1736 te Rolde) met Aeltjen Hemsink, jd. van Schoonloo.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Hinderick Otten, geb. 26-4-1722 te Orvelte en ged. 3-5-1722 te Westerbork, ws. begr. 20-12-1796 te Westerbork, ws. tr. met Gesijn Jansen.

Haardstedengeld: (Orvelte) Hindrik Otten - 1774 ƒ 4, 1784 en 1794 ƒ 1.

2.   Roel(o)f Otten, geb. 28-8-1724 te Orvelte en ged. 3-9-1724 te Westerbork, ovl. na 25-11-1761, ws. begr. 17-1-1797 te Westerbork, ws. tr. met Lammegijn ..., begr. 13-3-1794 te Westerbork (als Lammegijn, vrouwe van Roelf Otten te Orvelte), dv ? en ?

Haardstedengeld: (Orvelte) Roelof Otten 1764, 1774, 1784 ƒ 4, 1794 ƒ 3.

Kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Otten:

3.   Hendericus Otten, geb. 28-2-1737 te Orvelte en ged. 3-3-1737 te Westerbork.

Haardstedengeld: (Orvelte) 1804 - Hinderikus Otten ƒ 1.

Kohier van vaste goederen in 1807 te Orvelte:

huis nr. 109 - Henderikus Otten en cons. bezitters en de Wed. Jacob? [niet Jan?] Roelofs gebruikersche van een huis, schuur en hof met landerijen en 2½ vorrel waardeel.

huis nr. 110 - Henderikus Otten en cons. bezitter en gebruiker van een kamer en schuur.

4.   Hillechien Otten, ged. 24-4-1740 te Westerbork, ovl. 28-9-1811 te Orvelte in huis nr. 103. Ze is gehuwd geweest, haar ouders waren al overleden en haar overlijden werd aangegeven door Hendrijkus Otten en Alof Otten, beiden te Orvelte en “vermaagschapten” van de overledene.

V.6   Arent Dolfing (zv IV.4), geb. 30-1-1696 te Orvelte en ged. 2-2-1696 te Westerbork, begr. 8-3-1773 te Zuidbroek (nalatende 2 dochters en 1 stiefzoon), brouwer te Zuidbroek, lidmaat op belijdenis aldaar 3-12-1722, diaken aldaar (1728) en boekhoudend diaken (1731), tr. 8-3-1722 te Zuidbroek (ondertrouw 1722 te Meppel, h.c. Zuidbroek 30-1-1722) met Elcke Sijpkens, geb. 24-1-1692 te ? (volgens familieboek Stheeman), ovl. 24-6-1754 te Zuidbroek en ald. begr. 1-7-1754, dv Sijpko Heeres en Diewer Amsingh.

Elcke Sijpkens was eerst op 23-12-1714 te Zuidbroek getrouwd met de brouwer Hermannus Stheeman.

Op 30-1-1722 werd er te Zuidbroek een huwelijkscontract opgemaakt (RAG, RA Oldambt toegang 731, inv.nr. 7435) tussen de Eersame Arent Dolfingh van Orvelde onder Westerborg in het Landschap Drenthe als Bruidegom, en de deugdsame Elcke Sypkens weduwe van wijlen de Brauwer Hermannus Stheman te Zuidbroek. Bruidegom, beneffens desselfs Vader ende Moeder, beloven tot stuir deses houwelyks in gereede penningen aan te brengen de summa van een duisent ende vyf hondert, seggen 1500 Caroli gulden. Soo wanneer naa houwelyks insegeninge de Bruidegom overleed voor syne Bruid, ‘t zy dat er kinderen uit dit houwelyk naablyven ofte niet, en in alle andere gevallen sonder onderscheid, sal de Bruid van alle des Bruidegoms goederen, geene uitbesondert, haar leven lang de lyftocht behouden, self ook indien de Bruidegom overleed voor Vader en Moeder so sal de Bruid lyftuchtswyse besitten die goederen welke geseide Vader en Moeder nalaten, so verre als Bruidegom, indien dan nog in leven waare geweest, had konnen erven. Aan de andere kante, so de Bruid overleed na houwelyks voltrekkinge voor haren Bruidegom, in gelyken gevalle als voren, sal de Bruidegom van eene summa van duisent Caroli gulden uit des Bruids goederen de lyftucht behouden en genieten. Als dedidgslieden waren aanwezig aan bruidegomszijde Hindric Alting en Idichjen Dilling als stiefvader en moeder, Timon Dolfingh als broeder, Jan Dolfingh als broeder, Willem Otten en Geesjen Dolfingh als swager en suster.

Aan bruidszijde de deugdsame Vrouw Anna Amsingh, weduwe van wijlen de Solliciteur P. Luicken als Moey, Wibrant Amsingh als Oom, de Wedman Gerrit Brongers als Swager van haar overleden Eheman, Hero Jans en Aaltjen Hindricks ehl. als Neef en Nicht, Hero Tiddens als Neef, de Heer L. Bekkering Secretaris der Provincie en desselfs huisvrouw Catharina Sypkens als Neef en Nichte, de Koopman Henricus Sypkens als Neef en als Voormond over Hero Tiddens minderjarige Dochter neffens syn huisvrouw Mettjen Eltjes als Nichte, Syntko Heuwes en Anna Fockes, Albert Eggens en Wya Jans, Fokko Waldricks en Geertruida Luiken als Neefs en Nichten.

In het kohier van taxatiegeld van 1730/1731 wordt Arent Dolphyn wonende te Zuidbroek aangeslagen voor ƒ 12. Dit was een soort belastingheffing waarbij men ingedeeld werd in klasses afhankelijk van o.a. de financiële draagkracht moest er tussen de ƒ 1 en ƒ 22 betaald worden. Het bedrag van ƒ 12 dat hij betaalde duidt erop dat hij bij de meest welgestelde inwoners van Zuidbroek behoorde.

We komen Arent Dolfing vele malen tegen in de rechterlijke archieven van Zuidbroek, o.a.:

RAG, RA Oldambt toegang 731, inv.nr. 7435, 8-12-1722: Willem Kiers, Gerigts Substituut te Zuidbroek bekende ontfangen en op rente genomen te hebben van de Brouwer Arent Dolfing en desselfs huisvrouw Elke Sijpkens de summa van 600 car. gl. waarover 5 % rente per jaar.

Idem, 29-1-1727: Wessel Geerts en Jan Alberts in qualitè diakenen des kaspels Zuidbroek hebben in haar qualiteit verkoft aan de Brouwer Arent Dolfing en Elke Sijpkens te Zuidbroek ehl.: eene diaconie behuisinge te Muntendam, staande op de gront van deselve diaconie, so als tegenwoordig van Hans Jurjens en sijn huisvrouw wordt bewoont en gebruikt, wordt bij desen aangeveerdet, eerd en nagelvast met bomen en plantagien op de heemstede staande. Voor 75 car. gl. te betalen in 3 gelijke termijnen op 1-5-1727, 1-5-1728 en 1-5-1729. Verders bekenden diakenen opgemelt aan de eheluiden voornoemt in beklemminge verhuirt te hebben het plaatsje op welke bovengenoemde behuisinge staat, voor eene summa huire jaalyx van 6 car. gl., het eerste jaar op Michiel naastaanstaande sullende verschijnen.

Idem, 23-5-1732: de Brouwer Arent Dolfing en desselfs huisvrouw Elke Sijpkes als halve neef en aangehuwde nigte komen voor aan bruidegomszijde op het h.c. van Willem Houwing (Houwink), schoolmeester in de Beerta en de jd. Barbertje Hindriks te Zuidbroek. Details zie bij zijn broer Timon Dolfing.

Idem, inv.nr. 7438, 20-7-1742, 25-1-1743 en 12-6-1743: de brouwer A. Dolfing als sibbevoogd, samen met de voormond Roelf Jans en de vreemde voogd kerkvoogd Onno Fokkens treden op namens het kind van [wijlen] Luighjen Aling bij Harmannus Rotgers. Arent Dolfing zal gezien zijn optreden als sibbevoogd vermoedelijk een familierelatie hebben met Luighjen Aling, maar hoe dat is mij niet bekend.

Idem, 7-12-1745: De koopman Eppo Dries en huisvrouw Juffr. M. Amsing, de brouwer A. Dolfing en huisvrouw E. Sijpkes als erfgenamen van wijlen Anna Amsing, weduwe van Peter Luiken ter ener, en Louwert Richtes en Claassien Waldrix ehl. en Klaas Nantkes en Anna Fockens ehl. als erfgenamen van wijlen Focko Waldriks ter anderen zijde hebben “tot ontruiming van questien over en wegens de nagelatene boedel van wijl. de Solliciteur Peter Luiken” dit contract opgesteld. Volgen details...

In 1755 is de brouwer Arent Dolfing te Zuidbroek failliet gegaan, want in dat jaar werden hun goederen bij executie verkocht, waarna de opbrangsten onder de schuldeisers werd verdeeld. (RAG, RA Oldambt, inv.nr. 168: 1 omslag)

In dit stuk wordt vermeld wat de schuldeisers nog van Arent Dolfing tegoed hadden en wat ze uiteindelijk kregen. Van verschillende schuldeisers is een lijst bijgevoegd met bedragen die ze nog tegoed hadden. Hieruit blijkt dat er al vanaf 1725 rekeningen niet betaald werden! De volgende rekeningen zijn bijgevoegd (alles werd in detail gespecificeerd, maar hier worden alleen de totalen vermeld):

1. rekening van Jan de Wit van 12-10-1750 t/m 27-5-1752, totaal ƒ16-11-5, vooral voor geleverd brood.

2. rekening van Tjasse Jans van 26-7-1748 t/m juli 1753, totaal ƒ31-7-0, vooral voor boekweit en rogge zichten en dorschen etc.

3. rekening van David Derks van 1744, 1745, 1749 en 1750, totaal ƒ25, vooral ploegen en mennen.

4. rekening van Imel Klasens van 7-4-1731 t/m 5-11-1732, totaal ƒ28-8-0, vooral mennen, etc.

5. rekening van Harm Jans van 5-1-1725 t/m 1751, totaal ƒ92-3-0, vooral voor daglonen.

6. rekening van C. Huis van 24-8-1739 t/m 24-11-1745, totaal ƒ38-10-0, vooral voor geleverde gerst.

7. rekening van ? (mogelijk ook C. Huis?) van 11-11-1741 t/m 6-12-1743, totaal ƒ67-17-0, vooral voor geleverde molt, haver en rogge.

8. rekening van Evert Jans van 12-6-1745 t/m 20-3-1753, totaal ƒ31-19-0, vooral voor daglonen, en apart de doodsonkosten van 25-6-1754 t/m 12-7-1754, totaal ƒ 9-16-4, vooral voor geleverde etenswaren.

9. rekening van ? van 5-6-1732 t/m 22-4-1747, totaal ƒ 83-7-0, vooral voor timmerwerkzaamheden.

10. rekening van A. Beerens van 10-7-1743 t/m 12-4-1752, totaal ƒ22-10-0, vooral voor smidswerkzaamheden.

Kinderen:

1.   Ida Dolfing, geb. 13-11-1723 te Zuidbroek en ald. ged. 14-11-1723. Volgt VI.9 (tr. met haar neef!)

2.   Roelf Dolfing, geb. 10-1-1725 te Zuidbroek en ald. ged. 14-1-1725. Jong overleden.

3.   Diewerdina Dolfing, geb. en ged. 7-7-1726 te Zuidbroek. Volgt VI.12

4.   Megteltje Dolfing, geb. 2-8-1727 te Zuidbroek en ald. ged. 3-8-1727. Jong overleden.

5.   Anna Dolfing, geb. 25-4-1729 te Zuidbroek en ald. ged. 1-5-1729. Jong overleden.

6.   Geesjen Dolfing, geb. 1-3-1734 te Zuidbroek en ald. ged. 7-3-1734. Vermoedelijk jong overleden.

V.7   Jantijn Lammers Dolfing (dv IV.4), geb. 8-2-1686 te Orvelte en ged. 14-2-1686 te Westerbork, ovl. na 10-1-1745, tr. te Westerbork (ondertrouw aldaar 31-10-1706) met Jan Luichies Conderinge, jg van Garminge, ovl. voor 10-1-1745, ws. zv Luijtien Konderinge.

Schultengerecht Westerbork 111, fiche 10, (fol. 87?): Bekenne ik ondergeschreven Hindrik Dolfinge tot Orvelde, Aeltien Hameringe mijn huisvrouw, schuldig te zijn an Jantien Dolfinge en haar soon Luighien Leevinge tot Zwigteler, de somma van 600 car. gulden, herkomende van beloofde afkoopspenningen, welke ik belove te verrenten met 3 guldens het 100, en sullen anvangen op maij 1745 en het 1e jaar rente verschijnt op meij 1746. Swigteler 10-1-1745. Was getekend Hindrik Dolfinghe. Geprotocolleerd 5-6-1769.

Kinderen: (zoeken te Beilen?) N.B.: ZOEK BIJ DE NAAM Levinge!

1.   Luighien Leevinge, doop onbekend, ovl. na 10-1-1745.

2.   Hillichien, geb. te Holte en ged. 16-1-1718 te Westerbork! (dv Jan Luichies en N.N.)

V.8   Hinderick Lammerts Dolfing (zv IV.5), geb. 15-7-1688 te Orvelte en ged. 22-7-1688 te Westerbork, ovl. (na 10-1-1745, voor 9-12-1751), tr. 17-9-1719 te Borger (ondertr. 27-8-1719 te Westerbork) met Aeltien Geerts Hameringe, van Buinen, ovl. (na 23-11-1769), dv Geert (Hameringe).

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Hindrik Dolfinge ƒ4, 1754 - Hindrik Dolfinge ƒ2, 1764 - Hindrik Dolfinge weduwe ƒ2, 1774 - weduwe Hindrik Dolfinge ƒ1. De persoon in 1754 is mogelijk een andere Hindrik Dolfinge, want de hierboven vermelde persoon was toen al overleden. De opvolger was waarschijnlijk de persoon VI.2, die geen zoon was. Het is echter ook mogelijk dat zijn weduwe bedoeld werd zonder dat dat erbij staat, want in 1765 maakt zij een schuldbekentenis waarbij ze ƒ 100 schuldig is wegens schattingen en haardstedengeld.

N.B.: in 1754 woonde naast Hendrik Dolfinge ook nog een Hindrik Wever aangeslagen voor ƒ 2. Mogelijk was dat ook een Dolfing, want in die familie waren wel meer wevers.

Etstoel 14, deel 50-2, fol. 126v, 9-12-1751: In saken van Hindrik Grootjans en Aaltien Geerts, wed: van H: Dolfing contra de Gemeene Bour van Orvelte. Partijen gehoort en door ons tusschenspreken in der minne geaccorderet dat de gereqrde den eisch van impetn. hebben aangenomen, met dien verstande dat impetn. en anderen, ofschoon geen beesten op de guste weijde mogten drijven, evenwel gehouden zullen zijn de beestehoeder te lonen en voedern na het waerdeel en impetn. en anderen mogen wanneer zelfs geen beesten op de guste weide drijvende, de vrijheid hebben om die beeste weide aan anderen te verhuren, etc....

Etstoel 14: 5-7-1768, deel 56, fol. 108v, 123v, 155: wijlen Hindrik Dolfinge, man van Aaltien Hameringe. Details nog opzoeken.

Tussen 1765 en 1769 werden in het schuldprotocol van Westerbork vele schuldbekentenissen van dit echtpaar geregistreerd (Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 111, deel 3, fiche 10 en 11), o.a. de volgende:

- (fol. 87) Bekenne ik ondergeschreven Hindrik Dolfinge tot Orvelde, Aeltien Hameringe mijn huisvrouw, schuldig te zijn an Jantien Dolfinge en haar soon Luighien Leevinge tot Zwigteler, de somma van 600 car. gulden, herkomende van beloofde afkoopspenningen, welke ik belove te verrenten met 3 guldens het 100, en sullen anvangen op maij 1745 en het 1e jaar rente verschijnt op meij 1746. Swigteler 10-1-1745. Was getekend Hindrik Dolfinghe. Geprotocolleerd 5-6-1769.

Kinderen: (meer voor 1?)

1.   Lammert Dolfing, geb. 4-5-1721 te Orvelte en ged. 11-5-1721 te Westerbork.

2.   Roelfie Dolfing, geb. 3-12-1722 te Orvelte en ged. 6-12-1722 te Westerbork.

3.   Jan Dolfing, geb. 31-1-1725 te Orvelte en ged. 4-2-1725 te Westerbork. Jong overleden.

4.   Geert Dolfing, geb. 27-3-1728 te Orvelte en ged. 29-3-1728 te Westerbork. Jong overleden.

5.   Gesien Dolfing, geb. 2-11-1730 te Orvelte en ged. 5-11-1730 te Westerbork. Volgt VI.13

6.   Geert Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 3-4-1733 te Westerbork. Volgt VI.14

7.   Roelof Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 1-5-1735 te Westerbork.

8.   Jan Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 29-11-1739 te Westerbork.

V.9   Aeltien Dolfing (dv IV.6), geb. 29-12-1684 te Orvelte en ged. 1-1-1685 te Westerbork, ws. tr. te Beilen (ondertrouw 18-11-1703 te Westerbork) met Jan Roelfs Hoppinge, jg van Zwiggelte.

Kinderen: (van Jan Hoppinge x NN)

1.   Luichien Jans Hoppinge, geb. te Elp en ged. 10-1-1712 te Westerbork.

2.   Hillichien Jans Hoppinge, geb. te Elp en ged. 10-12-1713 te Westerbork.

3.   IJdiggie Jans Hoppinge, geb. te Zwiggelte en ged. 17-10-1717 te Westerbork.

4.   Libechien Jans Hoppinge, geb. te Zwiggelte en ged. 25-4-1723 te Westerbork.

V.10   Geesien Jans Dolvinge (ws. dv IV.6), ws. geb. 14-11-1687 te Orvelte en ged. 20-11-1687 te Westerbork, ws. ovl. 28-5-1749 te Holthe, tr. te Westerbork (ondertrouw aldaar 30-10-1718) met Jan Lammerts (Dolvinge), mogelijk geb. te Spier, ws. ovl. 7-11-1752 te Holthe, zv Lammert Coops en Wemmichien Lammerts.

Jan Lammerts kwam in juni 1715 met zijn ouders, zijn zus Geesie, en zijn broer Koop met attestatie van Beilen naar Westerbork. Zijn vader woonde in 1694 en 1695 te Spier waar hij in de goedschattingsregisters als Lambert Coops aangeslagen werd voor ƒ400. Naast hem woonde een Albert Coops, mogelijk was dat een broer? Bij de goedschatting in 1705 woonde daar geen Lambert Coops meer, maar wel een Lambert Wuerdinge die aangeslagen werd voor ƒ300. Zou dat dezelfde persoon kunnen zijn?

Zijn broer Koop Lamberts liet op 6-5-1725 een zoon Lambert dopen te Westerbork, geboren 1-5-1725 te Elp. De naam van zijn vrouw wordt niet vermeld. De naam Dolfing heeft Jan Lammerts waarschijnlijk overgenomen van zijn vrouw (alhoewel het niet geheel onmogelijk is dat zijn moeder ook van de familie Dolfing afstamt).

Kinderen:

1.   Wemmichie (Wummechien) Jans(en) Dolfing, geb. 19-3-1720 te Elp en ged. 24-3-1720 te Westerbork. Volgt VI.15

2.   Lambert Jans Dolfing, geb. 27-8-1724 te Elp en ged. 3-9-1724 te Westerbork, ovl. voor 26-1-1727 te Elp.

3.   Lambert Jans Dolfing, geb. 21-1-1727 te Elp en ged. 26-1-1727 te Westerbork. Volgt VI.16

waarschijnlijk:

4.   Hindrikje Jans Dolfing, Volgt VI.17

V.11   Arend (Olde?) Dolfing (ws. zv IV.6, of van III.1.4?), ws. geb. 12-8-1695 te Orvelte en ged. 18-8-1695 te Westerbork, ovl. (tussen 1774 en 1784 te Westerbork), tr. 1-6-1724 te Westerbork met Geesien Dolfing (dv V.1), van Orvelte, ws. geb. 19-1-1705 te Orvelte en ged. 25-1-1705 te Westerbork. Vermoedelijk is deze (of een andere want geen momber protocol gevonden?) Arend Dolfing tr. (2) (ca. 1740?) met Marchien Z?o...sen?, is Margien Snides of Suides?, is Marrij Geers, ovl. (na 16-11-1768), dv ? en ?

Zou hij eventueel ook een zoon kunnen zijn van Jan Dolfinge Hachtinge die onder die naam een dochter Roelfie doopte 11-9-1698 te Westerbork, en geb. 5-9-1698 te Orvelte?

Pasen 1728 werd een Arent Dolvinge tot lidmaat aangenomen te Westerbork, en een Geesien Dolvinge tot Orvelde in juni 1728. Mogelijk gaat het om het hierbovenstaande echtpaar.

Haardstedengeld: Orvelte: 1742 - Arent Dolfinge ƒ2, 1754 - Arend Dolfinge ƒ4, 1764 - Arent Dolfinge ƒ1; Westerbork - 1774 Arent Dolfinge heeft 3 peerden en 30 mud land gesaay ƒ3. Waarschijnlijk gaat het bij de laatse om dezelfde Arent Dolfinge die eerst te Orvelte woonde. Hij moet dan tussen 1764 en 16-11-1768 naar Westerbork zijn verhuisd.

Schultengerecht Westerbork 111, fiche 10, fol. 100: Ik ondergeschr. Arent Dolfinge woonagtig tot Orvelte, met Margien Snides? [of Suides?] sijn egte huisvrouw mede woonagtig tot Orvelte, hebben ontfangen en op rente genomen van Roelof Luighies tot Orvelte met Aeltien Albers sijn huisvrouw mede aldaar 100 karoli guldens waarvoor jaarlijks 3 gld. rente. De eerste rente verschijnt up meij 1751. Anno 1705 [zal een schrijffout zijn: 1750 bedoeld!], Arent Dolfinge. Geprotocolleerd 19-10-1770.

Idem, fol. 101: Bekenne ik Arent Dolfinge van Westerbork met Marrij Geers, schuldig te wesen en oprente genomen te heben van de Wed. en erfgenamen van de Scholtes H. Nijsingh tot Westerbork: volgens handschrift van 7-5-1757 250 car. gld., op dato 18-10-1767 75 car. gld.; op 6-12-1767 25 car. gld., op 7-3-1768 50 car. gld., rente van bovengenoemde tot Allerheiligen 1768 15-3-0 car. gld., schatting en heerstede gelt van 1767 44-4-11(?)car. gld., … 5-4-5 car. gld., 16-?-1768 35-8-0 car. gld., tesamen 500 car. gld. De jaarlijkse rente bedraagt 15 car. gld. waarvan het eerste jaar verschijnt Allerheiligen 1769. 16-11-1768, Arent Dolfinge.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Roelfien Dolfing, geb.20-11-1724 te Orvelte en ged. 26-11-1724 te Westerbork.

2.   Roelfien Dolfing, geb. 19-3-1728 te Orvelte en ged. 21-3-1728 te Westerbork. De vader wordt Arent Olde Dolvinge genoemd.

N.B.: in juni 1720 werd een Roelfien Oldedolvinge, van Orvelde aangenomen als lidmaat te Westerbork. Mogelijk was zij een zuster van Arend? Of waarschijnlijker: een zuster van Geesien!

Zij zou dezelfde kunnen zijn als Roelfien Dolfing, die trouwde te Westerbork (ondertr. Westerbork 29-4-1725) met Willem Alberts, beide van Orvelte.

Vreemd is dan echter wel dat zij twee maal als eerste werd vernoemd, terwijl ze nog niet overleden was!

Kinderen uit het tweede (?) huwelijk: (geen momberprotocol?)

1.   Jan Arends Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 26-2-1741 te Westerbork. Volgt VI.18

2.   Hindrik Arends Dolfing, geb. te Orvelte en ged.  22-12-1743 te Westerbork. Volgt VI.19

mogelijk:

3.   Harmen Arents, Volgt VI.20

4.   Margien Arents, Volgt VI.21

5.   Geesje Arents, Volgt VI.22

GENERATIE VI

VI.1   Roelof Dolfing (zv V.1), geb. 2-4-1718 te Orvelte en ged. 3-4-1718 te Westerbork, begr. 21-4-1797 te Westerbork, tr. 21-10-1743 te Beilen met Hillegien Otten Wolting, geb. te Wijster en ged. 4-12-1718 te Beilen (jd van Wijster), ovl. (ws. na 1797?), dv Otte Jansen Woltinge en ? (Wemmegien?)

Haardstedengeld Orvelte: 1742 - Lambert Dolfinge ƒ4, 1754 - Roelof Dolfinge ƒ1, 1764+1774+1784 - Roelof Dolfinge ƒ4, 1794 - Roelof Dolfinge, 2 paarden ƒ3 (dus hij deed er iets bij!), 1804 - Lambert Dolfinge (?) ƒ1.

OSA 1025, Westerbork, p. 4: Op 15-5-1779 heeft Roelof Dolfinge tot Orvelte angegeven dat hij een plaats van zijn neef Roelof Dolfinge tot Orvelte gekogt heeft voor ƒ4400. Kantlijn: op 6-2-1781 als restant opgegeven.

Welke Roelof hierboven nu koper was en welke de verkoper is mij nog niet duidelijk, maar ik vermoed dat VI.1 de koper is.

Gewapende burgermacht 1797/1798:

1. registratielijst 1797, huis 107:

- Roelof Dolfinge, 80 jaar, boer, gehuwd, dood [doorgestreept].

- Lambert Dolfinge, 35, de zoon, gehuwd.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 107: Lambert Dolfing, klasse 3-1, bedrag ƒ7-4-0.

3. registratielijst 1798, huis 107: Lambert Dolvinge, 37, boer, gehuwd, 1 kind.

Kinderen:

1.   Lucas Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 30-8-1744 te Westerbork. Volgt VII.1

2.   Otte Dolfing, Volgt VII.2

3.   Harmtje Dolfing, geb. 7-1-1751 te Orvelte en ged. 14-1-1751 te Westerbork. Vermoedelijk jong overleden; mogelijk kort voor 14-2-1773 omdat haar broer Lucas toen een dochter naar haar vernoemde.

4.   Wummegijn/Wemmegien Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 19-9-1756 te Westerbork. Volgt VII.3

5.   Lambert Dolfing, geb. 3-1-1763 te Orvelte. Volgt VII.4

VI.2   Hendrik (Hindrik) Dolfing (ws. zv V.2), geb. 23-5-1708 te Orvelte en ged. 27-5-1708 te Westerbork, ovl. (na 25-9-1760), ws. keurnoot te Westerbork in 1742 (Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 107, deel 1, fiche 2), tr. (ca. 1749?) met Jantje (Jantien) Willems, ovl. (na 25-9-1760), dv (mogelijk dv Harm Willems?).

N.B.: Jantje Willems was mogelijk eerder gehuwd met Lambert Hindriks (mogelijk ook een Dolfing?, mogelijk V.8.1?).

Haardstedengeld Orvelte: (N.B.: de eerste vier vermeldingen horen ws. bij een andere Hindrik Dolfinge, nl.V.8, echter het is ook mogelijk dat de hier vermelde Hendrik Dolfing al vanaf 1754 genoemd staat, want de andere was toen al overleden) 1742 - Hindrik Dolfinge ƒ4, 1754 - Hindrik Dolfinge ƒ2, 1764 - Hindrik Dolfinge weduwe ƒ2, 1774 - weduwe Hindrik Dolfinge ƒ1, 1784 - Harm Dolfinge ƒ4, 1794 - Harm Dolfinge ƒ1, 1804 - Hindrik Dolfinge ƒ3. N.B.: in 1754 woonde naast Hendrik Dolfinge ook nog een Hindrik Wever aangeslagen voor ƒ 2. Mogelijk was dat ook een Dolfing, want in die familie waren wel meer wevers.

Mogelijk is dan de boerderij tussen 1774 en 1784 gekocht door Harm Dolfinge van de erfgenamen van Hendrik Dolfinge en Aaltien Geerts Hameringe, die veel schulden hadden (zie V.8).

Kinderen:

1.   Geesjen Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 15-3-1750 te Westerbork (moeder niet vermeld), ovl. eind februari 1799 en begraven 1-3-1799 te Westerbork.

OSA 1786, Westerbork, p. 350 (ook p. 348): Op 17-3-1799 heeft Hindrik Dolfinge van Orvelte die arfenis van zijn zuster Geesien Dolfinge tot Orvelte, voor 3 weken overleden, angegeven, begroot op ƒ3000. Op 30-1-1800 is de 30-ste penning betaald met ƒ100. Hieraf ƒ2-10 voor de ontvanger.

2.   Jan Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 27-2-1752 te Westerbork. Volgt VII.5

3.   Harm Dolfing, geb. ca. 1752/1753 te ?, ongehuwd landbouwer te Orvelte, woonde samen met zijn broer op nr. 104 volgens de lijsten van de weerbare mannen uit 1797/1798 (volgens een doorgehaalde leeftijd op een van deze lijsten zou hij twee jaar jonger zijn). Vermoedelijk overleden voor 1804.

4.   Hendrik Dolfing, geb. 28-9-1756 te gem. Westerbork. Volgt VII.6

5.   Lucas Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 18-2-1759 te Westerbork. Waarschijnlijk jong overleden.

6.   Hindrikje (Hinderkien) Dolfing, jd van Orvelte, geb. 25-9-1760 te gem. Westerbork, ovl. 10-12-1841 te Noordbarge, tr. 29-4-1792 te Westerbork (ondertr. 29-4-1792 te Emmen) met Willem Hamming Frieling(e) (Vrijling), jm van Noortbarge, ged. 27-4-1755 te Emmen, ovl. te Noordbarge (na 1811, voor 10-12-1841), zv Albert Vrijlinge en Jantien Hammings (= Jantien ten Rodengate).

Hij leefde nog in 1811: op de lijst van weerbare mannen uit dat jaar komt hij voor als landman wonende te Noordbarge, geboren 27-4-1755.

Zij kregen geen kinderen.

De memorie van aangifte van haar nalatenschap werd 7-3-1842 ingediend, waarna 26-3-1842 nog een aanvulling volgde. De aangifte werd gedaan door Gerrit Sikken, landbouwer te Orvelte in kwaliteit als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen Jan en Harmentje bij wijlen zijne vrouw Jantje Dolfing (die geweest is een broeders kint) in echte verwekt, als voor de ene helft erfgenamen, en Jan Maats, landbouwer te Orvelte, als vader en voogdf over zijn minderjarige zoon Lambert bij wijlen zijne vrouw Lammegien Dolfing (die mede geweest is een broeders kint) in echte verwekt, als voor de ene helft erfgenaam.

Lambert Maats krijgt krachtens testament van de overledene gepasseerd voor notaris Cassa en getuigen op 23-1-1834 en geregistreerd 3-1-1842 te Coevorden, bij vooruitmaking gelegateert eenige gelden en onroerende goederen gelegen in de marke van Mantinge (gem. Westerbork) en Beilen. De waarde hiervan is ƒ 3425,50.

De totale waarde van het actief was ƒ 15587,75, waartegenover stond een passief van ƒ 4797,825.  Dus bleef er per saldo ƒ 10789,925 over, waarvan zoals genoemd Lambert Maats ƒ 3425,50 vooruit kreeg, en de rest ƒ 7363,325 werd verdeeld tussen de erfgenamen. Hiervan af gingen nog wel de successierechten die voldaan werden op 22-4-1842.

VI.3   Jan Dolfing / Jan Horringe (zv V.2), geb. 14-2-1711 te Orvelte en ged. 15-2-1711 te Westerbork, boer te Westenesch (op Horringe?), ovl. te Westenesch en begr. 31-1-1787 te Emmen, geh (1) 7-4-1743 te Emmen met Eemtjen (Eme) Horringe / Seubers, van Westenesch, ged. 2-3-1718 te Emmen, ovl. te Westenesch en begr. 6-3-1744 te Emmen, dv Egbert Soebers en Jantjen Rabbers (gehuwd 6-12-1716 te Emmen), tr. (2) 8-5-1746 te Emmen met Marregien (Margje) Tolen / Talen, van Roswinkel, ovl. te Westenesch en begr. 5-7-1781 te Emmen, dv ? en ?

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Egbert Horringe, ged. 23-2-1744 te Emmen. Volgt VII.7

Kind uit het tweede huwelijk:

1.   Jantien Dolphinge, ged. 12-2-1747 te Emmen. Volgt VII.8

VI.4   Roelof Dolfing (zv V.2), geb. 2-9-1713 te Orvelte en ged. 10-9-1713 te Westerbork, ovl. (na 15-5-1779, in/voor 1780), tr. te Westerbork (ondertrouw 8-6-1745 te Emmen, met attestatie naar Westerbork) met Jantien Horringe / Seubers, van Westenesch, ged. 28-1-1720 te Emmen, ovl. (na 1780), dv Egbert Soebers en Jantjen Rabbers (gehuwd 6-12-1716 te Emmen).

OSA 1025, Westerbork, p. 4: Op 15-5-1779 heeft Roelof Dolfinge tot Orvelte angegeven dat hij een plaats van zijn neef Roelof Dolfinge tot Orvelte gekogt heeft voor ƒ4400. Kantlijn: op 6-2-1781 als restant opgegeven.

Welke Roelof hierboven nu koper was en welke de verkoper is mij nog niet duidelijk, maar ik vermoed dat VI.4 de verkoper is.

Schultengerecht Emmen, Odoorn, Roswinkel, inv.nr. 72, deel 3, #1128: Berend Leusinge en Geert Leusinge te Emmen lenen ƒ 600 van Jantje Seubers, wed. van Roelof Dolphing te Orvelte, 1780; geregistreerd 23-4-1781.

Kinderen: (meer?)

1.   Jan Roelfs Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 19-9-1756 Westerbork. Volgt VII.9

2.   Roelofje (Roelfien) Roelofs Dolfing, Volgt VII.10

VI.5   Geesje Dolfing (dv V.2), geb. 24-12-1718 te Orvelte en ged. 26-12-1718 te Westerbork, tr. (1) (ca. 1740?) met Willem Otten, ws. geb. te Orvelte en ged. 28-7-1709 te Westerbork, ovl.(kort)  na 1-6-1741, voor 17-11-1742 ws. te Orvelte, ws. zv Jan Otten en Aaltien Altinge, tr. (2) (begin. 1743?) met Albert Bos (Bus), ws. ged. 5-11-1699 te Westerbork (als Albert Thijn), zv Derck Bus en ?

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 107 (recht- en contrarechtbrieven), deel 1, fiche 2. Op 17-11-1742 werd er een rechtbrief gemaakt aangaande: “vraagstukken opgesteld of doen opstellen door Geesjen Jansen Dolfinge tot Orvelte”. Als getuigen worden genoemd de Ette H. Altinge, oud - [niet ingevuld], Ida de vrouw van de Ette H. Altinge, ruim 80 jaar, Aaltijn, de vrouw van Willem Lugijs, 40 jaar, Jan Carsijs, out omtrent 33/34 jaar, Jantijn Tinge omtrent 56/57 jaar, Hilbert Tinge, omtrent 26? jaar, en Roelof Lugijs, om de 30 jaar. Er werden vragen opgesteld, die de getuigen moesten beantwoorden, welke antwoorden zullen zijn gebruikt als bewijs in het kort daarna gevoerde proces voor de Etstoel (zie hieronder). Uit de vragen wordt het volgende duidelijk. Willem Otten, “nu ruim een jaar of anderhalf overleden” is met Geesjen Jansen Dolfinge ten houwelijk verloofd geweest. Zijn ouders, alsmede zijn broer Jan Otten en zijn zuster Aaltijn Otten zijn al overleden, de ouders voor de kinderen. Willem Otten heeft twee broers nagelaten, genaamd Hindrik en Berent Otten en dat Willem en Hindrik Otten destijds hun broer Berent Otten hebben afgekocht van de ouderlijke vaste en tilbare goederen, welke afkooppenningen ook betaald zijn. Willem Otten is overleden ten huize van de mede getuige de ette H. Altinge en heeft ongeveer 148 caroli gulden nagelaten. De getuige Jan Carsijs woont als meijer op een plaats te Garminge, die voor de helft toebehoort aan Willem en Hindrik Otten en voor de andere helft aan Jan Nijsinge tot Meppelte. De meijer is voor hun helft nog 15 ½ mud rogge schuldig. De getuigen Jantijn Tinge en Hilbert Tinge (moeder en zoon) wonen als meijers op een plaats te Orvelte toebehorend aan Willem en Hindrik Otten. Zij zijn nog 8 mud rogge en 26 car. gl. en 14 st. schuldig aan hun. De getuige Roelof Lugijs verklaart dat Willem Otten als knecht gewoond heeft bij zijn vader Claas Lugijs en dat zijn vader nog 11? gl. huire schuldig is aan Willem Otten. Willem Otten heeft verder met zijn beide broers Hindrik en Berent Otten een nieuw huis en nieuwe schuur tot Orvelte getimmert, te samen groot 15 gebinten, welke timmeragie is geschied na het overlijden van hun ouders. Ook heeft Willem Otten een goed gedeelte klederen en linnen gehad en verder 2 hemtrocken met silveren knopen, 3 paar silveren gespen en een bijbel met silveren haken. Tenslotte verklaart de keurnoot Willem Otten (ws. tak V.5) dat aan hem als diaken het legaat van 21 gld. door de overledene aan de diaconij gemaakt, reeds betaald is. Ondertekend door de schulte H. Nijsingh en de keurnoten Willem Otten en Hindrick Dolfin (waarschijnlijk tak VI.2?).

Etstoel 14, deel 47-2, fol. 140-140v, 24-11-1742: In saken Henderik Otten en Berent Otten als universele erfgenamen van wijlen haar broeder Willem Otten, impetn. ter eenre, en Geesien Jans Dolfinge, verweerdersche ter ander sijden, hebbende de impetn. contradictie doen bestieren tegens sodane testamentaire dispositie als wijlen Willem Otten ten faveur van Geesien Jansen den 1 Junij 1741 hadde opgerigt, en waarbij aan gecontradiceerde waren gelegateert 300 guldens, met nogh een swart kleed als tabbert, rock en schorteldoek. Waartegens Albert Bos, als getrouwt aan Geesien Dolfinge wierde geobjicieert de exceptie van informele procedure om dat sij minderjarigh den 1 Nov: tegens den lottinck waar geciteert, sonder haar vader tot adsistentie, dat de contradicenten van de minderjarigheit niet onkundig waren geweest, om dat die qualiteit bij andere gerigts exploiten wel hebben weten te exprimeren. De contradicenten contendeerden tot rejectie desen ingediende exceptie. Assessor en 24 Etten admitteren de ingediende exceptie, condemnerende de contradicenten in de kosten.

Gezien de rechtszaak waren er uit het eerste huwelijk geen kinderen.

Kinderen: (de naam van de moeder wordt niet vermeld bij de dopen)

1.   Derk Bus (Bos), geb. 6-8-1743 (volgens de overlijdensakte) en ged. 25-8-1743 te Westerbork, ovl. 6?-2-1821 te gem. Westerbork, landbouwer.

2.   Jan Bus/Bos, geb. 18-2-1750 (volgens de overlijdensakte) en ged. 22-2-1750 te Westerbork, ovl. 30?-9-1817 te gem. Westerbork, landman.

3.   Harm Bos, ged. 20-5-1753 te Westerbork (als Harmen), ovl. 4-4-1822 te Westerbork, landman (geen vermelding gehuwd/ongehuwd).

Kohier vaste goederen 1807: Westerbork huis nr. 50 Jan en Harm Bos.

VI.6   Lammechien Dolfing (dv V.3), geb. 18-10-1709 te Orvelte en ged. 20-10-1709 te Westerbork, ovl. kort voor 20-11-1789 te Groningen (breuk betaald), werd lidmaat te Groningen maart 1739 (als Lammichjen Dolphing in Heerestr.), tr. 20-5-1738 te Groningen (M.K.) met Jacob Upkens, van Odoorn, ovl. kort voor 7-12-1775 (breuk betaald en lijklaken M.K.), zv ? en ?

Zij woonden in de Heerestraat te Groningen, maar na de dood van haar echtgenoot moet Lammegien zijn verhuisd, want bij haar eigen overlijden was het adres ‘in de Groote Krom Elleboog’.

‘Monsuur Jacob Upkens en Lammegien Dolfingh maakten eind 1770 een testament, waarbij de langstlevende het vruchtgebruik kreeg toebedeeld. (GAG III y, 17-12-1770) Na diens dood viel de boedel als gebruikelijk in twee helften. De neef van Jacob Upken, Jan Smienk (of bij diens vooroverlijden de andere neef Jacob Smienk) was een prelegaat ad ƒ300 toebedacht. Kinderen waren er dus blijkbaar niet.

VI.7   Roelf Dolfing (zv V.3), geb. 17-6-1712 te Orvelte en ged. 19-6-1712 te Westerbork, overleden 13-2-1785 te Engelbert, lidmaat op belijdenis te Engelbert maart 1745, in 1761, 1766, 1773 en 1785 genoemd als kerkvoogd te Engelbert, tr. 12-5-1748 te Engelbert (met att. van Roden) met Jantyn Sinninge, ged. 19-2-1719 te Roden, overleden 10-9-1783 te Engelbert, lidmaat te Engelbert in 1755, 1766 en 1773, dv Geert Sinninge en Jeichien Freriks.

Zij woonden op Roodehaan.

Kinderen:

1.   Ida Roelfs Dolfing (Dolphin), geb. 9-5-1749 te Engelbert en ald. ged. 11-5-1749. Volgt VII.11

2.   Jantien Roelfs Dolfing, geb. 16-12-1751 te Engelbert en ald. ged. 19-12-1751. Volgt VII.12

3.   Tymen Roelfs Dolfing, geb. 6-9-1754 te Engelbert en ald. ged. 8-9-1754. Volgt VII.13

4.   Geert Roelfs Dolfing, geb. en ged. 2-4-1758 te Engelbert. Waarschijnlijk jong overleden.

5.   Lammegje Roelfs Dolfing (Dolfien), geb. in de nacht van 19 op 20-3-1761 te Engelbert en ald. ged. Paasmaandag 23-3-1761. Volgt VII.14

VI.8   Gesien Dolfing (dv V.3), geb. 29-6-1715 te Orvelte en ged. 30-6-1715 te Westerbork, ovl. (na 28-5-1763), tr. 16-5-1745 te Engelbert (ondertr. 24-4-1745 te Groningen) met Hedde Oomkes, ged. 17-5-1719 te Engelbert, ovl. (na 28-5-1763), lidmaat te Engelbert 11-9-1745 met att. van Groningen, zv Oomke Brunes en Grietje Offringa.

Kinderen:

1.   Tymen Heddes, geb. 18-2-1747 te Engelbert en ald. ged. 19-2-1747.

2.   Oomke Heddes, geb. 29-12-1752 te Engelbert en ald. ged. 31-12-1752.

3.   Tymen Heddes (Dolfijn), ged. 16-11-1755 te Engelbert. Volgt VII.15

VI.9   Jan Dolfing (zv V.3), geb. 18-4-1718 te Orvelte en ged. 25-4-1718 te Westerbork, begr. 22-8-1757 te Zuidbroek (nalatende vrouw en 2 kinderen), lidmaat te Groningen september 1745 (als Jan Dolfin in Heerestr.), brouwer te Zuidbroek, tr. (ondertr. 21-1-1747 te Groningen) (h.c. Zuidbroek 24-2-1747) met zijn nicht Ida Dolfing (dv V.6), geb. 13-11-1723 te Zuidbroek en ald. ged. 14-11-1723, ovl. (na 4-10-1771).

Ida Dolfing hertrouwt 29-5-1763 te Zuidbroek (ondertr. 23-4-1763 te Groningen, att. gepasseert, voor haar J. Upken als zwager) (h.c. Zuidbroek 28-5-1763) met Haico Nienborgh, van Winschoten, ovl. (na 4-10-1771), zv Willem Haikes en Anna Emens.

Op 24-2-1747 werd er te Zuidbroek een huwelijkscontract van Jan en Ida Dolfing opgesteld. Alle goederen zouden ongemeen zijn en zoons en dochters zouden even sibbe zijn en het recht van representatie genieten. Bij kinderloos overlijden kreeg de langstlevende levenslang lijftochtswijze alle aangebrachte en ouderlijke goederen en alle mobilia. Als getuigen waren aanwezig aan bruidegomszijde: Jantien Heling, wed. Dolfing als moeder, Roelf Dolfing als broeder, Jacob Upkens en Lammichjen Dolfing ehl. als zwager en zuster. En aan bruidszijde: A. Dolfing en zijn huisvrouw Eelke Sypkes als vader en moeder, Deuwerdina Dolfing als zuster, wedman S. Stheman en Hayke Egges als halfbroeder en aangetrouwde halfzuster, de koopman Eppo Dreuws en zijn huisvrouw M. Amsing als aangetrouwde neef en volle nicht van bruids moeder.

Jan en Ida gingen in Zuidbroek wonen en betrokken daar de brouwerij die in het bezit was van halfbroer Sypko Stheeman, moeder Elckes voorzoon. Deze kochten zij, met inbegrip van alle brouwersgereedschap, op 13-2-1754 van heem voor ƒ3350. (RAG, RA V z 10 Scheemda) Bij zijn begrafenis werd in de collecteschaal van Zuidbroek ƒ14-2-1 aangetroffen.

In 1763 werd er van de brouwer Jan Dolfingh en zijn vrouw Ida Dolfingh een boedelinventaris opgesteld (RA Oldambt, inv.nr. 3470). Dit in verband met het hertrouwen van Ida.

Bij het tweede huwelijk van Ida werd ook een huwelijkscontract opgemaakt. Aan bruidegomszijde waren zijn ouders aanwezig. Aan bruidszijde getuigden: Arent Dolfing als vader, wedman Sypko Stheman als halfbroeder, Berent Buining en Dieverdina Dolfing als zwager en zuster, de eerste tevens sibbevoogd over de bruids kinderen, Roelf Dolfing, volle neev en voormond, met zijn vrouw Jantje Sinninge, Jacob Upkens en Lammigjen Dolfing aangetrouwde neef en volle nicht, Hedde Oomkes en Geesjen Dolfing idem, Wya Stheman nicht, Fokko Synkes vreemde voogd.

Kinderen van Jan en Ida:

1.   Timen Dolfing, geb. 6-10-1747 te Zuidbroek en ald. ged. 8-10-1747, ws. begr. 7-2-1749 te Zuidbroek.

2.   Arent Dolfing, geb. 19-1-1749 te Zuidbroek en ald. ged. 26-1-1749. Volgt VII.16

3.   Roelf Dolfing, ged. 5-11-1752 te Zuidbroek, ws. begr. 24-8-1753 te Zuidbroek.

4.   Timen Dolfing, geb. 3-4-1755 te Zuidbroek en ald. ged. 13-4-1755, begr. 18-5-1811 te Zuidbroek (nalatende zijnen broeders).

5.   Jan Dolfing, geb. 12-2-1758 te Zuidbroek en ald. ged. 19-2-1758 (postuum). Volgt VII.17

Kinderen van Heiko Nienborg en Ida Dolfing:

1.   Willem Nienborg, geb. 13-1-1766 te Zuidbroek en ald. ged. 26-1-1766, ovl. voor 19-6-1767 te Zuidbroek.

2.   Willem Nienborg, geb. 16-6-1767 te Zuidbroek en ald. ged. 19-6-1767.

VI.10   Aeltie Dolfing (dv V.4), geb. 17-2-1726 te Garminge en ged. 24-2-1726 te Westerbork, ovl. 26-3-1796 te Hoogeveen en aldaar begraven 1-4-1796 (als vrouw van H. Wildeboer), tr. 14-10-1757 te Yhorst/de Wijk met Hendrik Coops Wildeboer, van Schiphorst, ws. begr. 16-4-1790 te Hoogeveen (als Hendrik Koops), zv ? en ?

Kind:

1.   Coob Hendriks, geb. te Dijkstatingehuizen en ged. 17-12-1758 te Yhorst/De Wijk.

Dit kind moet jong zijn overleden gezien het volgende:

OSA 1025, De Wijk, p. 115: Op 2-12-1794 heeft Hendrik van Hees uit het Pesserveld aangegeven dat hij op opslagh conditien uit de hand van de kinderen Dolphinge met toestemming van Claas Blecker van Meppeld gekogt, de korte slag, so als deselve op 28-11-1794 in opslag is geweest, voor ƒ325; en een vette koe gerekent op ƒ75.

OSA 1786, Zuidwolde, p. 495 (ook p. 493): Op 5-4-1796 hebben Klaas Bleeker nom. ux., Jan, Roelof, Jantien en Aaltien [wordt hier misschien Albert bedoeld?] Dolphinge van Garmen aangegeven dat de nalatenschap van desselven zuster Aaltien Dolphinge, den 26-3-1796 op het Hogeveen overleden, is verervt, en begroot op ƒ75. Hiervan werd op 25-5-1796 de 30-ste penning ƒ2-10 betaald.

VI.11   Geesien Dolfing (dv V.4), geb. 19-7-1732 te Garminge en ged. 27-7-1732 te Westerbork, ws. begr. 27-1-1805 te Meppel (als vrouw van Klaas Kok, van de Cleke), tr. (1) (ondertrouw ?-?-1759 te Meppel) met P(i)eter Claes Bleeker, geb. van de Groote Blut/Bleeke te Meppelt, begr. 29-5-1781 te Meppel (als Pieter Klaas Bleeker), zv ? en ?, tr. (2) (ondertrouw 10-4-1785 te Meppel) met Claas Derks Kok, weduwnaar van Matjen Klaas, van Rouveen.

In 1807 (kohier van vaste goederen) is Klaas Derks Kok van Meppel bezitter van de volgende twee huizen te Garminge (mogelijk afkomstig van de broers van zijn vrouw?): nr. 123 - Arend Hindriks (Dolfing?) [ws. VI.19] gebruiker van huis een schuur en landerijen alsmede 2½ vorrel waardeel in de markte van Westerborkerbroek; en nr. 124 - Koert Hindriks gebruiker van een kamer en schuur en landerijen met 2½ vorrel waardeel aldaar.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Gesina Bleeker, ged. 23-10-1760 te Meppel (peet was Jentjen Hendriks), begr. 27-10-1760 te Meppel (als kind van Peter Klasen, van de Groote Bleeke en Geesijn Jans Dolfijnk).

2.   Gesina Bleeker, ged. 23-8-1761 te Meppel (peet was Jentjen Wessels), ws. begr. 10-4-1764 te Meppel (als kind van Peter Klasen, van de Grootte Blek).

3.   Klaas (Claas) Ble(e)ker, ged. 2-6-1763 te Meppel (peet was Jentjen Wessels), tr. (voor 5-4-1796) met ?

4.   Jan Dolfen Bleeker, ged. 9-8-1765 te Meppel (als Jan Dolfen) (peet was Aaltjen Jans Dolfen), begr. 16-4-1770 of 28-4-1771 te Meppel als kind van Pieter Claes Bleeker.

5.   Hermannus Bleeker, ged. 17-9-1769 te Meppel , begr. 16-4-1770 of 28-4-1771 te Meppel als kind van Pieter Claes Bleeker.

6.   Jan Bleeker, ged. 2-8-1772 te Meppel (tweeling), begr. 12-8-1772 te Meppel als kraamkind van Pieter Claes Bleeker, of 3-10-1772 te Meppel als kind van Pieter Claes Bleeker.

7.   Harmanus Bleeker, ged. 2-8-1772 te Meppel (tweeling), begr. 12-8-1772 te Meppel als kraamkind van Pieter Claes Bleeker, of 3-10-1772 te Meppel als kind van Pieter Claes Bleeker.

8.   Jan Dolfing Bleker, ged. 2-4-1775 te Meppel (als Jan Dolfink), ovl. (na 25-5-1831), tr. (1) (als Jan Peeters Bleeker, jm geb. van Meppelte, wonende te Garminge) 28-8-1808 te Westerbork met Aaltje Klazen, ovl. (voor 25-5-1831), dv ? en ?, tr. (2) 25-5-1831 te Westerbork met Janna Masselink, geb. 1794/1795 te ?, dv Hendrik Masselink en Fenna Masselink.

VI.12   Diewerdina Dolfing (dv V.6), geb. en ged. 7-7 (of 4?)-1726 te Zuidbroek, ovl./begr. 29-10-1781 te Zuidbroek, tr. 14-5-1752 te Zuidbroek (h.c. Zuidbroek 13-5-1752) met Berent Geerts Buining(h), ged. 26-4-1722 te Haren, ovl./begr. 22-4-1784 te Zuidbroek, zv Geert Jans en Trijntje Geers.

Bij huwelijkscontract aan bruidegoms zijde aanwezig: zijn beide volle broeders Jan Geerts Buning en Geert Geerts Buning. Aan bruidszijde: de beide ouders Arent Dolfing en Elke Stheeman, haar zwager en zuster Jan en Ida Dolfing en Mechteltjen Amsing, volle nichte van bruids moeder (naar wie in 1727 nog een andere, jonggestorven zuster van de bruid was vernoemd).

In1784 werd er van Berent Bueningh te Zuidbroek een boedelinventaris opgesteld (RA Oldambt, inv.nr. 4617). Mogelijk is hij in dat jaar hertrouwd?

Kinderen uit dit huwelijk:

1.   Elke Buining, geb. te Zuidbroek en ald. ged. 22-7-1753.

2.   Geert Buining, geb. 13-9-1754 te Zuidbroek en ald. ged. 15-9-1754.

3.   Geert Buining, geb. 8-11-1755 te Zuidbroek en ald. ged. 16-11-1755. Trouwde (voor 30-4-1786) met Willemina IJsbrands Bultena.

4.   Elke Buning, geb. 19-8-1757 te Zuidbroek en ald. ged. 21-8-1757. Trouwde (voor 25-8-1782) met Meerten Sjoerts.

5.   Trijntje Buning, geb. 31-10-1760 te Zuidbroek en ald. ged. 2-11-1760.

6.   Arend Buning, geb. 4-4-1762 te Zuidbroek en ald. ged. 11-4-1762.

7.   Trijntjen Buning, geb. 1-12-1766 te Zuidbroek en ald. ged. 4-12-1766.

8.   Arend Buning, geb. 30-1-1771 te Zuidbroek en ald. ged. 3-2-1771.

VI.13   Gesien Dolfing (dv V.8), geb. te Orvelte en ged. 5-11-1730 te Westerbork, ws. tr. 15-10-1758 te Beilen met Jan Jansen Weerds, jg van Drijber, geb. te Drijber en ged. 17-9-1719 te Beilen, zv Jan Jansen Weerds en NN.

Kinderen: niet te Westerbork of Beilen?

VI.14   Geert Dolfing (zv V.8), geb. te Orvelte en ged. 3-4-1733 te Westerbork, ovl. na 1771, ws. tr. met ?

Geert Dolfing te Orvelte komt in 1771 voor op fiche 5 (zeer licht en daardoor zeer slecht leesbaar) van schultengerecht Westerbork, inv.nr. 107: recht en contrarechtbrieven contra Harm Boer te Orvelte en diens vrouw Roelofje Jans.

Schultengerecht Westerbork 111, fiche 10, nr. 85: Obligatie, geprotocolleerd 26-2-1769: Geert Dolfinge van Orvelte bekent in goeden gangbaren gelde ontvangen en op rente genomen te hebben 200 car. gld. van Jan Lambers in Olden have bij Ruinen. Hierover zal hij jaarlijks 2 gld. en 15 stuivers per 100 gld. rente betalen. Hij stelt al zijn goederen zowel te Orvelte als elders tot onderpand. De eerste rente verschijnt maaij 1769. Ruinen, den 29-6-1767. Geert Dolfinge tekent met een merk X.

Idem, fol. 97: Anno 1766 bekenne ik Aaltijn en Geert Dolfinge tot Orvelte op rente genomen te hebben van Hindrik Wiggering en sijn vrouw tot Westerbork 100 gld. op meij 1766, waarover jaarlijks 3 gld. ten 100 rente. Onderstont Aaltijn Dolfinge, Geert Dolfinge. Geregistreerd 29-8-1770.

Kinderen: (o.a.)

1.   waarschijnlijk Hendrik Dolfing, Volgt VII.18

VI.15   Wemmichie (Wummechien) Jans(en) Dolfing (dv V.10), geb. 19-3-1720 te Elp en ged. 24-3-1720 te Westerbork, ovl. te Garminge (na 19-3-1752, voor 13-6-1755), tr. (ca. 1744) met Warner Was(sen), ged. 2-7-1713 te Westerbork (van Garminge), ovl. (na 21-9-1765), zv Was Wassen en Aeltien Hinderiks (zij ondertrouwden (hij jg. van Velthuisen, zij van Westerbork) op 20-4-1710 te Westerbork).

Warner Was, weduwnaar van Garminge, hertrouwde 15-6-1755 te Beilen met Jantien Jans, weduwe van Hijken.

Op 13-6-1755 werd Lambert Jans van Holte als hooftmomber en Hindrik Was, van Oorsinge te Beijlen, Jan Was van Beijlen en Hindrik Hindriks van Holte als mede mombaren aangesteld over de minderjarige kinderen van Warner Was en Wummechien Jansen van Garminge met namen Albert, Aeltien en Was bij gelegenheit van het hertrouwen van deselve Warner Was met Jantien Jans.

Op dezelfde dag werd er tussen de mombaren en Warner Was en Jantien Jans een houwelijks contract en contract van eenkindschap op approbatie van den loffelijken Etstoel in presentie van de Scholtes locaal gededigt en gesloten als volgt.

1. Zijn bruidegom en bruid wel tevreden met wederzijds hebbende en verkrijgende goederen welke in het huwelijk worden gebracht.

2. Als er uit dit huwelijk kinderen mochten komen, dan zal er eenkindschap zijn met de voorkinderen, zullende de voorkinderen echter vooruit genieten des overleden moeders klederen en elk een schaap.

3. Als er uit dit huwelijk geen kind of kinderen voorkomen dan zal wederzijds zowel vaste als tilbare goederen retourneren naar de kant waar ze vandaan komen, edog winst en verlies zal gemeen zijn.

Ondertekend te Westerbork door de mombaren, bruidegom, bruid en bruids naaste vriend.

Handtekeningen: Lambert Jansen, Hendrik Was, Jan Was, X merk van Hindrik Hindriks, Warner Was, X merk van Jantien Jansen, Berend Jansen [bruids naaste vriend].

Kinderen:

1.   Aeltien Warners, jd. van Manting, ged. 29-11-1744 te Westerbork, tr. (ondertr. 12-11-1769 te Beilen) met Jan Willems Alberts, jg. van Hijken, zv ? en ?

2.   Albert Warners, ovl. 1786 te Garminge. Zijn doop werd niet gevonden te Westerbork.

OSA 1025, Westerbork, p. 8: Op 26-7-1786 heeft Was Warners tot Garminge de arfenis van zijn broer Albert Warners angegeven.

3.   Was Warners, ged. 19-3-1752 te Westerbork (van Mantinge), ovl. 31?-10-1842 te gem. Westerbork (als zv Wander Wassen en Jantje! Dolfing), landbouwer, tr. 10-5-1778 te Westerbork met Albertien Wolters, van Balinge, ovl. (na 10-7-1819), dv ? en ?

Bij de gegevens van de weerbare mannen 1797/1798 komt hij voor (te Garminge) in huis nr. 126:

1. registratielijst 1797: Wasse Warners, 45 jaar, boer en Warner Wassens, 19 jaar, zoon.

2. quotisatielijst 6-8-1798: Was Warners, klasse 2-2, bedrag ƒ1-16.

3. registratielijst 1798: Wasse Wanders, 47, boer, gehuwd, 5 kinderen; Wander Wassen, 21, zoon, ongehuwd; Wolter Wassen, 16, zoon, ongehuwd.

Kinderen: (o.a.)

1.   Warner Wassen / Wander Wasse, ged. 4-10-1778 te Westerbork, tr. (hij als jm. van de Klenke) 15-5-1806 te Oosterhesselen met Roelofje Jansen Heersping, (bij huwelijk Roelfien Jansen) jd van Gees.

  Kind: (o.a.)

  1.   Albertje Wanders Wasse, geb. 1806/1807 te ?, tr. 22-12-1830 te Westerbork met Lambert Pronk (zie VII.23.1), ged. 30-1-1803 te Westerbork, zv Roelof Jans Pronk en Jantje Lamberts Dolfing (zie VII.16). Kinderen: zie bij hem VII.23.1.

2.   Wolter Wassen, ged. 12-7-1780 te Westerbork, tr. (hij als jm. van de Klenke) ? te ? [datum vergeten op te schrijven] met Hinderkien Alberts, jd. van Balen.

3.   Jan Wassen, ged. 16-4-1784 te Westerbork, tr. (hij als jm. op den Klenke) 26-12-1807 te Sleen (ondertr. 25-12-1807 te Oosterhesselen; met attestatie naar Sleen) met Grietje Roelofs, jd. van Gasselte.

4.   Was Wasse, ged. 3-3-1786 te Westerbork, landbouwer te gem. Westerbork, tr. 10-7-1819 te Westerbork met Aaltje Dolfing (zie VIII.31), geb. 1-3-1799 te gem. Westerbork, ovl. 27-3-1837 te Balinge, boerin, dv Geert Lamberts Dolfing en Jantje Roelofs Mulders (zie VII.20). Voor hun kinderen zie bij haar VIII.31.

5.   (5 kinderen volgens registratielijst 1798, doop niet gevonden in index)

VI.16   Lambert Jans Dolfing (zv V.10), geb. 21-1-1727 te Elp en ged. 26-1-1727 te Westerbork, begr. 13-3-1800 te Westerbork, landbouwer en wever, tr. (1) ca. 1750 te ? met Grietjen Geerts, (mogelijk geboren te Borger, waar het doopboek pas in 1732 begint), bgr. 25-4-1765 te Holte, dv ? en ?, tr. (2) 3-11-1765 te Beilen met Aaltje Jans Keurs, geb. 25-11-1742 te Emlichheim (volgens haar overlijdensakte; ik heb haar doop daar echter niet kunnen vinden), ovl. 4-5-1822 te Westerbork, dv Jan Keurs en Annegien Brands.

Op 22-3-1759 werden Hindrik Roelfs Kamps van Zuidsleen als hoofdmomber, en Luichijn Jansen van Elp, Willem Roelfs van Alen [Sleen?] en Lambert Jansen van Holte als medemombaren aangesteld over Hindrikje, de minderjarige dochter van Albert Jansen Bour [van waar? Elp?], weduwnaar van wijlen Swaantie Kamps. Albert Jansen Bour gaat hertrouwen met Harmtie Jansen van Hoorn. Lambert Jansen was een neef van Albert Jansen Bour, die een zoon was van Jan Alberts Buur en Geesien Lammerts.

Op 21-9-1765 werden mombaren aangesteld over de minderjarige kinderen van Lambert Jans tot Holte bij wijlen Grietjen Geerts in egte verwekt: als hoofdmomber Egbert Jacobs Mulders tot Makking, en als medemombaren Harm Geerts van Borger, Warner Was van Garmen en Hendrik Dolfinge van Holte.

Ter gelegenheit dat Lambert Jans tot Holte, weduwnaar van wijlen Grietjen Geerts in een tweede huwelijk stont te treden met Aaltjen Jans van Ermen, is er tussen de toekomstige ehelieden ter ene (de laatstgenoemde geassisteert met haar broeders Jan en Albert Jans) en de hoofdmomber Egbert Jacobs Mulders en de medemombaren ... over de minderjarige kinderen van Lambert Jans bij Grietjen Geerts ter andere zijde een contract van éénkindschap, éénzusterschap en éénbroederschap gemaakt, zodat de kinderen gelijk zullen worden behandeld met de nog komende kinderen. Echter de voorkinderen zullen vooruit genieten hun moeders lijftoebehoren, alsmede ieder een schaap.

Lambert betaalde in 1764 ƒ2 gulden haardstedengeld en woonde toen te Holthe. In 1754 woonde hij mogelijk bij zijn zwager Hendrik Dolfinge te Holthe (die daar ook in 1764 nog moet hebben gewoond, aangezien hij in 1765 in het momberprotocol genoemd wordt als wonende te Holte), die ƒ4 gulden betaalde, want hoewel we via de doop van zijn kinderen weten dat hij ook te Holthe woonde, komt hij niet voor in het haardstedenregister van 1754.

In 1774: woonde hij vermoedelijk bij Hindrik Dolfinge te Eursinge die ƒ4 gulden betaalde. In 1784: ook, maar dan wonende te Westerbork, die toen ook ƒ4 gulden betaalde.

1794: Lambert Dolfinge, ƒ 5 gulden!, en wonende te Westerbork, met vermelding: “3 paarden, en doet het weven”.

1804:”Wed. Lambert Dolfinge laat door haar zoons weven”, ƒ 4 gulden, en wonende te Westerbork.

In de kohieren van de vaste goederen 1807: huis nr. 14 te Westerbork: Eigenaar A. H. Nijsingh op de Smilde, gebruiker wed. Lambert Dolfinge.

Op 31-10-1822 werd te Westerbork de memorie van aangifte van de nalatenschap van Aaltje Jans Keurs ingediend:

Wij ondergetekende Roelof Dolfing, Jan Dolfing, Jantje Mulders, weduwe van Geert Dolfing als moeder en voogdesse over mijne minderjarige kinderen met namen Grietje, Marrigjen, Aaltjen, Lambert, Roelofje, Roelof en Geesje Dolfing, wonende te Westerbork, Albert Dolfing en Hendrik Dolfing wonende te Baling, Roelof Pronk wonende te Garming wegens zijn vrouw Jantje Dolfing, en Koert Sikken wegens zijn vrouw Geesje Dolfing wonende te Westenes, gemeente Borger, kiezende domicilie ten huize van Roelof Dolfing in no. 14 te Westerbork. Verklaren dat de nalatenschap van Aaltje Keurs, weduwe van Lambert Dolfing onzen moeder, aangehuwd moeder en grootmoeder, overleden 4-5-1822 te Westerbork, door haar kinderen en kleinkinderen geerf wordt. En verklaren wij voorts dat hiertoe gene onroerende goederen behoren.

Opmerkelijk is dat de kinderen van Geert Dolfing hiervoor ook genoemd worden, want Aaltje Keurs was niet zijn moeder! Mogelijk gebeurde dit omdat er bij het aangaan van het tweede huwelijk van Lambert Dolfing een contract van eenkindschap werd gesloten. Maar waarom worden hierboven dan de kinderen van Jan Dolfing (die zelf al was overleden, en een halfbroer was van de hierboven vermelde Jan Dolfing!) en Annigje Egberts niet vermeld? Ook Jannes Dolfing wordt trouwens niet vermeld, maar hij was waarschijnlijk al overleden zonder kinderen na te laten.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Jan Dolfing, geb. te Holthe en ged. 27-6-1751 te Beilen. Mogelijk is hij uit nog een eerder huwelijk van zijn vader (zijn moeder wordt bij de doop niet genoemd) gezien het feit dat zijn kinderen bij verervingen van zijn halfbroer Jan en zijn stiefmoeder Aaltje Keurs niet genoemd worden, terwijl dat voor Geert en zijn kinderen wel het geval is. Een andere mogelijkheid is dat hij voor die tijd uit de boedel is uitgekocht. Volgt VII.19

2.   Geert Dolfing, geb. te Holthe en ged. 5-3-1753 te Beilen. Volgt VII.20

3.   Jannes Dolfing, geb. te Holthe en ged. 2-5-1756 te Beilen. [mogelijk tr. 15-9-1805 te Westerbork (ondertrouw 9-9-1805 te Dalen) met Fenna Berends, weduwe van Jan Santing, wonende te Erm, hij van Eursing onder Westerbork, vermoedelijk is dit echter een ander.] Het is mij nog niet duidelijk naar wie hij vernoemd is. Mogelijk naar een broer van Grietje Geerts?

4.   ? Dolfing (mogelijk een Hendrik omdat voor deze doop in het doopboek een Hendrik werd gedoopt), geb. te Holthe en ged. 15-6-1760 te Beilen. Vermoedelijk jong overleden.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Geesjen Dolfing, geb. te Holthe en ged. 28-9-1766 te Beilen. Volgt VII.21

2.   Hendrik Dolfing, geb. 11-6-1768 te Holthe en ged. 19-6-1768 te Beilen. Volgt VII.22

3.   Roelof Dolfing, geb. te Holthe en ged. 15-10-1769 te Beilen, ovl. 13-1-1848 te Westerbork, landman te Westerbork (1812, 1813, 1820) en wever aldaar (1815) en landbouwer aldaar (1817, 1836, 1848). In 1797/1798 nog ongehuwd. [mogelijk tr. 1804 te Westerbork met Annegien Jansen, beide van Elp, maar ws. niet!]

4.   Jantijn (Jantje) Dolfing, geb. te Eursinge en ged. 2/6-10-1771 te Westerbork. Volgt VII.23

5.   Jan Dolfing, geb. te Eursinge en ged. 20-3-1774 te Westerbork, ovl. (voor 16-10-1777).

6.   Jan Dolfing, ged. 16-10-1777 te Westerbork, ovl. 18-2-1836 te Westerbork, landbouwer aldaar. Op de overlijdensakte staat als geboortedatum 10-11-1777 vermeld. Hij was niet gehuwd.

Uit zijn (zeer slecht leesbare) memorie van successie (nr. 7688) opgegeven door Roelof Dolfing, landbouwer te Westerbork, blijkt dat hij te Hoogeveen voor notaris … (onleesbaar) in 1832 een testament had gemaakt, geregistreerd te Meppel 23-2-… Waaruit blijkt dat … tot enige en algemene … zijn … Lambert … en … bovengenoemd, hebbende de laatste woonstede gehad te … een derde van de volgende …

Volgens testament komt aan Lambert en Roelof Dolfing ⅓ deel is ƒ 236,67, als voor de helfte neven van de overledene, zoons van wijlen Geert Dolfing, in leven broeder van Jan Dolfing.

In geval van ab intestato zijn erfgenamen geweest: Hendrik Dolfing, landbouwer te Garminge, Albert Dolfing, wever te Holthe, Jantje Dolfing, echtgenote van Roelof Pronk, landbouwer te Garminge, Geesje Dolfing, weduwe van wijlen Koert Sikkens te Wesdorp en Roelof Dolfing, landbouwer te Westerbork, broeders en zusters van de overledene, en de kinderen van wijlen Geert Dolfing, met namen Grietje Dolfing, gehuwd met Harm ten Berge, landbouwer te Westerbork, Marchien Dolfing, echtgenote van Berend Speelman, wever te Zwiggelte, Aaltje Dolfing, huisvrouw van Wasse Wassen, landbouwer te Balinge, Roelofje Dolfing, gehuwd met Klaas Lodewijk, molenaar te Smilde en Geesje Dolfing, landbouwerse te Westerbork, … van de overledene, dochters van wijlen … Dolfing, broeder van testator Jan Dolfing. Zijn zijn erfgenamen voor het overige ⅔ deel.

Ook hier is weer opmerkelijk dat de kinderen van zijn gelijknamige halfbroer Jan Dolfing in het geheel niet genoemd worden als erfgenamen terwijl de kinderen van zijn andere halfbroer Geert Dolfing wel als zodanig voorkomen!

7.   Albert Dolfing, geb. 8-3-1781 te Eursinge en ged. 18-3-1781 te Westerbork. Volgt VII.24

Opmerkelijk bij de namen van de kinderen uit dit tweede huwelijk is, dat de moeder van Aaltien Jans Keurs helemaal niet vernoemd wordt, en ook haar vader Jan wordt pas bij de derde zoon vernoemd (maar mogelijk was de tweede dochter Jantijn ook al naar hem vernoemd)! De Hendrik is vermoedelijk vernoemd naar een zwager, en de Roelof is mij op dit moment nog niet duidelijk. Albert is vernoemd naar een broer van Aaltien.

VI.17   Hindrikje Jans Dolfing (ws. dv V.10), tr. met Hindrik (Hindriks)(of Jans?) Dolfing, landbouwer te Holthe, zv ? en ?

In de overlijdensakte van zoon Jan en in de huwelijksbijlagen van kleindochter Hendrikje Jans (Dolfing) worden zij genoemd Hendrik Jans(en) en Hendrikje Jans. N.B.: als het patroniem Jans van Hindrik Dolfing juis is, dan is het ook mogelijk dat hij een broer is van de vorige kinderen!

Het bewijs dat Hindrik Hindriks, in 1755 genoemd als momber over de kinderen van Warner Was en Wummechien Jansen, en Hendrik Dolfinge, in 1765 genoemd als momber over de kinderen van Lambert Jans en Grietjen Geerts, beiden keren wonende te Holthe en tekenend met een kruis, vinden we in de registers van de goorspraken. Op 29-9-1761 werd er een goorspraak te Beilen gehouden, waarbij als volmachten van Holte optraden Arent Lambers en Hindrik Hindriks Dolfinge. Hoe zijn verwantschap met de familie Dolfing precies in elkaar zit heb ik nog niet kunnen achterhalen. Mogelijk was hij de Hindrik Dolvinge die april 1732 te Westerbork aangenomen werd met de vermelding ‘knegt van Ruinen’? Als hij daar vandaan kwam is hij mogelijk verwant aan Hendrik Dolfing gehuwd in 1666 met Jantien Paddinge, zie tak G.II.2.1.

In 1754 woonde Hendrik Dolfinge volgens het haardstedenregister te Holthe, waar hij aangeslagen werd voor ƒ 4. Ook in 1764 moet hij daar nog hebben gewoond, aangezien hij in 1765 in het momberprotocol genoemd wordt als wonende te Holte, maar hij komt dan niet voor in het haardstedenregister (nog kijken: mogelijk als Hindrik Hindriks?). In 1774 woonde Hindrik Dolfinge mogelijk te Eursinge en betaalde dan ƒ 4, evenals in 1784, maar dan wonende te Westerbork. Het is echter ook mogelijk dat dit een andere gelijknamige persoon was!

Kinderen:

1.   Jan Hendriks Dolfing, geb. te Holthe en ged. 21-3-1751 te Beilen. Volgt VI.25

2.   ‘kind van Hendrik Dolfing van Holte’ begraven: diaconie-register Beilen 13-3-1759.

VI.18   Jan Arends Dolfing (zv V.11), geb. te Orvelte en ged. 26-2-1741 te Westerbork, ovl. 3-1-1822 te Orvelte, landbouwer te Orvelte, tr. met Geesje Lamberts, ws. ged. 1-6-1747 te Westerbork, ovl. 13-4-1812 te Orvelte in huis nr. 107 (65 jaar), boerin, ws. dv Lambert Hindricks (mogelijk ook een Dolfing??: tak V.8.1?) en ? (Hindrikje?)

Volgens zijn overlijdensakte is Jan op 1-3-1741 geboren.

1. registratielijst 1797, huis 94 (Orvelte?): Jan Arents, 56 jaar, boer, gehuwd.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 94: Jan Arends, klasse 3-2, bedrag ƒ2-8.

Kohier vaste goederen in 1807 te Orvelte: huis nr. 116 - de Wed. Jan Dolfing bezittersche, gebruiker Jan Arends [niet Arend Jans?]

Kinderen (allen gedoopt als kinderen van Jan Arents en Geesje Lamberts):

1.   Hindrikje Jansen Dolfing, ged. 10-8-1766 te Westerbork; gehuwd met Lambert Dolfing. Volgt VII.4!

2.   Arent Dolfing, ged. 16-10-1768 te Westerbork. Jong overleden, voor 7-9-1788.

3.   Lambert Dolfing, ged. 30-6-1771 te Westerbork. Jong overleden, voor 5-2-1775.

4.   Lambert Dolfing, ged. 5-2-1775 te Westerbork, vermoedelijk jong overleden.

5.   Harmen Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 6-10-1782 te Westerbork, vermoedelijk jong overleden.

6.   Arend Dolfing, landbouwer te Orvelte (huis 107), ged. 7-9-1788 te Westerbork, geb. 10-5-1789 te Orvelte (volgens overlijdensakte!), ovl. 30-1-1827 te Orvelte, tr. 11-1-1807 te Westerbork met Grietje Dolfing (dv VII.19), geb. te Mantinge en ged. 29-6-1783 te Westerbork, ovl. 7-2-1867 te ter Horst (gem. Beilen), wonende te gem. Beilen (1849). Kinderen hiervan zie bij Grietje Dolfing! Volgt VIII.22!

7.   Margje (Margien) Dolfing, ged. 12-9-1790 te Westerbork, ovl. 18-6-1840 te Zwiggelte, linnennaaister. Ze was ongehuwd en woonde in huis nr. 60 te Zwiggelte.

Op 9-9-1840 werd de memorie van successie ingediend van de nalatenschap van Margje Dolfing, linnennaaister in leven wonende te Zwiggelte in huis nr. 60. Deze nalatenschap groot per saldo ƒ339,48.5 werd voor de helft geerfd door Jannes, Lambert en Geesje Dolfing en voor de andere helft door hun moeder Grietje Dolfing als weduwe van Arend Dolfing. Arend Dolfing was de broer van Margje Dolfing. Er behoorden geen onroerende goederen tot de nalatenschap. Vreemd genoeg werd bij de kinderen van Arend niet zoon Jan Dolfing genoemd. Hij was wel al overleden, maar had nog een dochter die in zijn plaats genoemd had moeten worden volgens mij.

VI.19   Hindrik Arends Dolfing (zv V.11), geb. te Orvelte en ged.  22-12-1743 te Westerbork, ovl. (na 1798), boer te Garminge. Het is niet helemaal zeker met wie hij gehuwd was. Er zijn twee mogelijkheden: A - tr. 15-5-1768 te Westerbork met Grietje Harmens, tot Westerbork; of B - tr. 20-5-1771 te Westerbork met Hindrikje Janssen, tot Mantinge.

OSA 1025, Westerbork, p. 10: ca. 1787 een keuterije door Hindrik Arens tot Orvelte bij openbare uitmijninge verkogt (?) voor ƒ981; 40-ste penning = ƒ24-10-8. Op 7-1-1788 in het protocol gezet.

1. registratielijst 1797, huis 114 (Garminge): Hindrik Dolfinge, 55 jaar, boer, gehuwd; Arent Hindriks, 30, zoon [doorgestreept]

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 114: Hendk. Dolfen, klasse 1-2, bedrag ƒ1-10; Arend Hendriks, klasse 1-1, bedrag ƒ4-10.

3. registratielijst 1798, huis 114: Hendrik Dolvinge, 57 jaar, boer, gehuwd, 3 kinderen; Arent Hindriks, 32, zoon, ongehuwd.

Kohier vaste goederen 1807, Garminge huis nr. 124: eigenaar Klaas Derks Kok te Meppel (zie VI.11); gebruiker Arend Hindriks. Bestaat uit huis en schuur met landerijen en 2½ vorrel waardeel in de markte van Westerborkerbroek.

Kinderen: (3 in 1798)

1.   Arent Hendriks (Dolfing), geb. ca. 1766/1767 te ?

Kinderen van Hindrik Arents en Grietje Harmens:

1.   Arend Hindriks, ged. 17-9-1769 te Westerbork.

2.   Jantien Hindriks, ged. 7-3-1773 te Westerbork.

Kinderen van Hindrik Arents en Hindrikje Janssen:

1.   Arent Hindriks, geb. te Mantinge en ged. 22-3-1772 te Westerbork.

2.   Jan Hindriks, geb. te Mantinge en ged. 12-2-1775 te Westerbork.

3.   Lammegien Hindriks, geb. te Mantinge en ged. 7-2-1779 te Westerbork.

VI.20   Harmen Arents (ws. zv V.11), jg, tr. (ondertr. 13-5-1770 te Beilen) met Geesje Jans(en), tot Mantinge, gewoond te Swigteloo.

Kinderen:

1.   Lammegien Harms, geb. te Mantinge en ged. 14-4-1771 te Westerbork.

2.   Margijn Harms, geb. te Mantinge en ged. 2-6-1776 te Westerbork.

VI.21   Margien (Marchien) Arents (mogelijk dv V.11), tr. (geen huwelijk gevonden in index) met Jan Egberts.

Kinderen:

1.   Egbert Jans, geb. te Garminge en ged. 22-2-1767 te Westerbork.

2.   Lamgien Jans, geb. te Garminge en ged. 10-3-1769 te Westerbork.

3.   Fennegien Jans, geb. te Garminge en ged. 7-4-1771 te Westerbork.

4.   Arend Jans, geb. te Garminge en ged. 28-3-1773 te Westerbork.

5.   Geesje Jans, geb. te Garminge en ged. 1-1-1776 te Westerbork.

6.   Jan Jans, geb. te Garminge en ged. 22-2-1778 te Westerbork.

VI.22   Geesje Arents (mogelijk dv V.11), tr. (geen huwelijk gevonden in index) met Roelof Egberts.

Kinderen:

1.   Albert Roelofs, geb. te Garminge en ged. 16-8-1772 te Westerbork.

2.   Fennegijn Roelofs, geb. te Garminge en ged. 22-1-1775 te Westerbork.

3.   Lammegijn Roelofs, geb. te Garminge en ged. 8-11-1778 te Westerbork.

GENERATIE VII

VII.1   Lucas Dolfing (zv VI.1), geb. te Orvelte en ged. 30-8-1744 te Westerbork, ovl. (na 1804, voor 14-1-1814), keuter en schoolmeester volgens registratielijst 1797, tr. te Westerbork (ondertrouw 5-4-1772 te Beilen) met Aeltjen Lefferts Meiering, ged. 2-2-1749 te Beilen (jd van Halen), ovl. 27-10-1811 te Orvelte in huis nr. 102 (62 jaar, aangegeven door Roelof Sikken en Roelof Lefferts te Orvelte, vermaagtschappen), boerin (1811), dv Leffert Roelofs en ws. Hilligjen Pieters.

Haardstedengeld Orvelte (niet zeker of het steeds dezelfde persoon is):

1774 - Luicas Weever ƒ2, 1784 - ?, 1794 - Luicas Dolfinge ƒ1, 1804 - Lucas Dolfinge ƒ3.

OSA 1025, Westerbork, p. 16: Op 8-3-1789 heeft Luicas Dolfinge, van Orvelte angegeven een keuterij van Albert Teenge tot Drouwveen, gelegen tot Orvelte, aangekogt voor ƒ850.

Gewapende burgermacht 1797/1798:

1. registratielijst 1797, huis 95:

- Lukas Dolfinge, 52 jaar, keuter en schoolmr, gehuwd

- Roelof Sikkinge, 26 jaar, schoonzoon, gehuwd

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 95: Lucas Dolving, klasse 2-2, bedrag ƒ1-16; Roelf Sikkinge, klasse 1-1, bedrag ƒ1-10.

3. registratielijst 1798, huis 95: Lukas Dolvinge, 59 jaar, keuterboer, gehuwd, 3 kinderen; Roelf Sikkinge, 28 jaar, schoonzoon, gehuwd, 2 kinderen.

N.B.: Lucas had twee dochters genaamd Hillechien!

Kinderen: (ook te Beilen kijken?)

1.   Harmtje (Harmtijn) Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 14-2-1773 te Westerbork. Volgt VIII.1

2.   Hillechien Lucas Dolfing, geb. 12-10-1775 te gem. Westerbork Volgt VIII.2

3.   Hillechien Dolfing, geb. ca. 1781 te ? Volgt VIII.3

VII.2   Otte Dolfing (zv VI.1), geb. ws. Orvelte, ovl. 11-3-1792 te Wagtum, tr. (1) 31-5-1772 te Emmen met Annegien Alberinge, ged. 28-3-1751 te Emmen, ovl. te Zuidbarge en begr. 15-1-1777 te Emmen, dv Geert Alberinge en Hillegien Reinders Bebinge, tr. (2) 11-11-1787 te Dalen met Hindrikje Ensing, weduwe van Roelf Oeverman, van Wagtum, ovl. 3-2-1789 te Wagtum, dv ? en ?

Schultengerecht Emmen, Odoorn, Roswinkel, inv.nr. 72, deel 3, #1175: Hilligje Bebing, wed. Geert Albering, van Zuidbarge, momber Otto Dolphing, leent ƒ 1000 van Jacob Jans, Jacob Warners voor hem en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen te Ruinerwold, Peter Roodbardt getrouwd met Roelofje Jans te Meppel, tezamen volmachten ook van Hindrik Jans van Koekange. Wegens een obligatie van ƒ 650 d.d. 1-5-1751, hierbij vernietigd, en nu ƒ 350 nu gekregen. Emmen, 27-3-1783; geregistreerd 17-5-1783. Keurnoten: Willem Hidding en Geert Vrijling.

Schultengerecht Emmen, Odoorn, Roswinkel, inv.nr. 72, deel 4, #1323: Hilligje Reinders Bebing, wed. Geert Albering en Otto Dolphing getrouwd geweest aan Annigje Alberts en als vader en voogd zijner minderjarige zoontje maken afspraken over de nalatenschap van Geert Albering, waarvan zijn weduwe de lijftucht van het erfachtige vaste goed en de eigendom der tilbaren competeerrt, uitgezonderd de legitime porties welke Otto Dolphing en kind competeert. De wed. houdt de volle nalatenschap met alle voordelige en nadelige schulden, en zal jaarlijks aan Otto Dolphing en het kind gedurende haar leven ƒ 16 betalen, en een zesde van de reparatien dragen. Na haar dood zullen Otto en kind de helft van haar vast goed die ze met haar man te Zuidbarge bezeten heeft, Alberinge plaats genaamd met land, bij Berend Hindriks en zoon in gebruik genieten, en als dan aan de Schulte op deze boedel zijnde de somma ƒ 1862, daarvan de helft ƒ 931 betalen. Alles onder de konditie dat het zoontje zijn grootmoeder de weduwe overleeft. Zuidbarge, 11-5-1778; geregistreerd 13-6-1792.

OSA 1025, Dalen p. 19: Op 28-2-1789 heeft Otte Dolphinge te Wagtum aangegeven in de 30e penning de erfenisse van zijn vrouw Hendrikje Ensing, op den 3-2-1789 te Wagtum overleden, waarvan hij t tilbaer en de lijftugt heeft, en de eigendom van t vaste erfagtige op Klaas Beebers te Dalerveen is gedevolveert.

OSA 1025, Dalen p. 44: Op 20-4-1792 heeft Lambert Dolphinge van Orvelte voor hem en consorten de erfenisse van Otto Dolphinge tot Wagtum, overleden 11-3-1792, aangegeven.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Geert Alberinge, geb. te Zuidbarge en ged. 12-9-1773 te Emmen.

VII.3   Wummegijn/Wemmegien Dolfing (dv VI.1), geb. 14-9-1756 (volgens haar overlijdensakte) te Orvelte en ged. 19-9-1756 te Westerbork, ovl. 19-10-1830 te Westerbork, tr. te Westerbork (ondertrouw 3-4-1785 te Westerbork) met Berent Jans Speelman, van Westerbork, zv ? en ? (Jan en Annigje?)

N.B.: is hij dezelfde als Berend Jannes van Westerbork die als medemomber optreedt over het kind van wijlen Jan Dolfing en Fennighien Hoving, zie hieronder?

Kohier vaste goederen 1807: Westerbork huis nr. 36: Berend Speelman bezitter en gebruiker.

Kinderen: (van Berent Jans en Wemmegien Roelofs)

1.   Hillegijn Berents, ged. 2-3-1786 te Westerbork.

2.   Roelof Berents Speelman, ged. 9-1-1791 te Westerbork (tweeling), tr. (1) met Willemtje Jacobs, ovl. (voor 10-6-1837), dv ? en ?, tr. (2) 10-6-1837 te Westerbork met Hendrikje Vos, weduwe van Albert Hoekman, geb. 1790/1791 te ?, dv Jannes Vos en Hillegien Jans Timmer.

3.   Annigje Berents, ged. 9-1-1791 te Westerbork (tweeling).

VII.4   Lambert Dolfing (zv VI.1), geb. 3-1-1763 te Orvelte, ovl. 19-7-1836 te Orvelte, landbouwer te Orvelte (1830), tr. (1) (ca. 1797) met Hinderkien Jansen (Hindrikje Dolfing) (dv VI.18), ged. 10-8-1766 te Westerbork , begr. 16-5-1799 te Orvelte, tr. (2) ca. 1800/1801 met Fennechien (Fennigje) Hoving, weduwe van (Lamberts achterneef) Jan Dolfing (zie VII.5), van Noortbarge, ged. 15-4-1759 te Emmen, ovl. 2-3-1814 te Orvelte in huis nr. 106 (55 jaar, aangegeven door de buren Roelof Bartels en Arend Dolfing te Orvelte), boerenvrouw (1814), dv de ette Geert Hoving en Hannegijn Vrijlinge.

OSA 1025, Westerbork, p. 46: Op 13-10-1794 heeft Lambert Dolfinge van Orvelte aangegeven dat hij een keuterije van Gerrijt Huiker heeft overgenomen voor ƒ1150 en in die hand gegeven ƒ200 = ƒ1350. Dit wordt door Luicas Jansen bewoont en is gelegen te Orvelte. Overgenomen op den 27-9-1794.

OSA 1025, Westerbork, p. 53: Op 7-12-1803 heeft Lambert Dolfing van Orvelte aangegeven dat hij op heden van Hidding Bastiaans van Holte hadde gekogt zijn aandeel ofwel den ¼ plaatse door Hindrik Vonk te Orvelte meijerwijs bewoont, voor ƒ1300.

OSA 1484, Westerbork, p. 166: Op 4-5-1805 heeft Lambert Dolfinge te Orvelte van de hooftmomber Jan Geughies te Elp en verder mede mombaren over de minderjarige kinderen van Jan Lucas Wever en Jantien Jansen te Elp, bij openbare uitmijninge een stuk hooijland, genaamd de Rijsebos, gelegen in de markte van Orvelte, gekogt voor ƒ 99.

Gegevens weerbare mannen 1797/1798 te Orvelte:

1. registratielijst 1797, huis 107: Roelof Dolfinge, 80, boer, dood: doorgestreept; Lambert Dolfinge, 35, de zoon, gehuwd.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis107: Lambert Dolfing, klasse 3-1, bedrag ƒ7-4.

3. registratielijst 1798, huis107: Lambert Dolvinge, 37 jaar, gehuwd, 1 kind

Kohier vaste goederen 1807 te Orvelte: huis nr. 100 - Lambert Dolfing bezitter en Wolter Lamberts gebruiker van huis en hof met landerijen en ½ en ⅛ vorrel waardeel. Idem huis nr. 114: Lambert Dolfing en Jantien Dolfing bezitters en gebruiker is Barteld Roelofs van huis, schuur en hof met landerijen en 2 vorrel waardeel. Idem huis nr. 115 - Lambert Dolfing bezitter en gebruiker van een kamer en schuur met landerijen en ½ vorrel waardeel.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Geesje Dolfing, ws.geb. te Orvelte en ged. 28-3-1798 te Westerbork (als Geesijn, dv Lambert Dolfing en Geesijn Lamberts, waarbij de naam van de moeder dan fout vermeld staat: nu staat er de naam van de grootmoeder van moederskant), ovl. (na 16-10-1800). Vermoedelijk jong overleden.

Kind uit het tweede huwelijk:

1.   Geert Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 23-10-1803 te Westerbork. Volgt VIII.4

Schultengerecht Westerbork: momberprotocol inv.nr. 113, 16-10-1800:

Harm Dolfinge tot Orvelte als hoofdmomber, Jan Hovinge van Noordbarge, Willem Hovinge tot Exloo en Hendrik Dolfinge tot Orvelte als medemombers aangesteld over het minderjarige kind van wijlen Jan Dolfing en Fennighien Hoving tot Orvelte met name Jantien, oud int 5 jaar.

Tegelijkertijd worden Jan Arents van Orvelte als hoofdmomber, Geert Roelofs van Westerbork [wat is zijn familierelatie?], Berend Jannes van Westerbork en Lucas Dolfinge tot Orvelte als medemombers aangesteld over het minderjarige kind van Lambert Dolfinge en wijlen Hindrikien Jansen tot Orvelte met name Geesien, oud 2¼ jaar.

Er worden inventarissen opgemaakt en Lambert Dolfinge en Fenneghien Hoving maken met de mombers over hun kinderen afspraken over hun opvoeding.

VII.5   Jan Dolfing (zv VI.2), geb. te Orvelte en ged. 27-2-1752 te Westerbork, begr. 6-4-1798 te Orvelte als “Jan Dolphinge alias de Bijker”, tr. te Westerbork (ondertrouw 3-3-1793 te Emmen) met Fennechien (Fennigje) Hoving, van Noortbarge, ged. 15-4-1759 te Emmen, ovl. 2-3-1814 te Orvelte in huis nr. 106 (55 jaar, aangegeven door de buren Roelof Bartels en Arend Dolfing te Orvelte), boerenvrouw (1814), dv de ette Geert Hoving en Hannegijn Vrijlinge. Zij hertrouwde met de achterneef Lambert Dolfing (zie VII.4).

Gegevens weerbare mannen 1797/1798 te Orvelte:

1. registratielijst 1797, huis 106: Jan Dolfinge, 46 jaar, boer, gehuwd.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis106: Jan Dolfing wed., klasse 5-2, bedrag ƒ4-16.

3. registratielijst 1798, huis106: weduwe Jan Dolvinge, 33 jaar, 1 kint

Kind:

1.   Jantje Dolfing, geb. 5-6-1795 te gem. Westerbork. Volgt VIII.5

VII.6   Hendrik (Hindrik) Dolfing (zv VI.2), geb. 28-9-1756 te gem. Westerbork (van Orvelte), ovl. 29-9-1829 te Orvelte, landbouwer te Orvelte, tr. (ondertrouw in 1796 te Westerbork) met Jantje Hoving, geb. te Meppen en ged. 28-2-1762 te Zweeloo, ovl. (na 19-4-1821?), dv Jannes Hoving en Lammechien Lanting.

1. registratielijst 1797, huis 104: Hindrik Dolfinge, 40½ jaar, boer, gehuwd; Harm Dolfinge, 44, zijn broer.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis104: Hend. Dolfing, klasse 5-2, bedrag ƒ4-16; Harm Dolfing idem.

3. registratielijst 1798, huis104: Hindrik Dolvinge, 42 jaar, boer, gehuwd, 1 kint; Harm Dolvinge, [44 doorgestreept] 46 jaar, zijn broer, ongehuwd.

Kohier vaste goederen 1807 te Orvelte: huis nr. 111 - Hendrik Dolfing, bezitter en gebruiker van huis, schuur en hof met landerijen en 2 vorrel waardeel.

Kinderen:

1.   Hendrik Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 29-10-1797 te Westerbork. Waarschijnlijk jong overleden.

2.   Lammegien Dolfing, ged. 23-3-1800 te Westerbork. Volgt VIII.6

VII.7   Egbert Horringe (zv VI.3), ged. 23-2-1744 te Emmen, tr. ca. 1773 te Emmen met Hillechien Schirringe, ged. 25-1-1750 te Emmen, dv Jan Schirringe en Trijntie Schirringe.

Hun huwelijk heb ik niet kunnen vinden maar rond 1773 is er een hiaat in het trouwboek van Emmen.

Kinderen:

1.   Jan Horringe, ged. 5-12-1773 te Emmen.

2.   Eemtjen Horringe, geb. te Westen Esch en ged. 13-8-1775 te Emmen.

3.   Jan Horringe, geb. te Westen Esch en ged. 25-12-1776 te Emmen.

4.   Trijntien Horringe, geb. te Westen Esch en ged. 16-1-1779 te Emmen.

5.   Jantien Horringe, geb. te Westen Esch en ged. 23-2-1783 te Emmen.

6.   Geertien Horringe, geb. te Westen Esch en ged. 2-10-1791 te Emmen.

VII.8   Jantien Dolphinge / Jantien Horringe (dv VI.3), ged. 12-2-1747 te Emmen, tr. 17-6-1770 te Emmen met Willem Hindrik Gerrijs (Gerrits), ged. 23-12-1742 te Emmen, schoolmeester te Emmen, zv Hindrik Harm Gerris, meester en Lammigjen Schuttrups.

Kinderen:

1.   Lammegien Willems (Gerrits), ged. 24-3-1771 te Emmen.

2.   Margien Willems (Gerrits), ged. 13-5-1781 te Emmen.

VII.9   Jan Roelfs Dolfing (zv VI.4), geb. te Orvelte en ged. 19-9-1756 Westerbork, begr. 3-6-1803 te gem. Westerbork, ws zv Roelof Dolfing en Jantien Horringe/Seubers (van Westenesch, ondertr. 8-6-1745 te Emmen), tr. ca. 1780 te Westerbork? met Aaltje Roelofs Luchies (Lugies), geb. 23-3-1753 te gem. Westerbork (volgens overlijdensakte), ovl. 23-3-1817 te Orvelte (nalatende 4 meerderjarige kinderen: Roelof, Albertje, Geesje en Jans [moet Jantje zijn! heb ik dit fout gelezen?]), boerin (1817), dv Roelof Luichies (Lugies) en Albertjen Alberts Warries. Haar doop heb ik te Westerbork niet kunnen vinden, wel een zuster van haar Geesjen, ged. 15-7-1752 en mogelijk een broer Albert, ged. 5-1-1744 en geb. te Orvelte en mogelijk nog een broer Lucas en een zuster Jantie geb. te Elp 1746 en 1740. Bij de laatste drie wordt de naam van de vrouw niet vermeld.

1. registratielijst 1797, huis 98 (Orvelte): Oljan Jans Dolfing, 40½ jaar, boer, gehuwd.

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 98: Jan Dolfing, klasse 7-2, bedrag ƒ7-4.

3. registratielijst 1798, huis 98: Jan Dolvinge, 42 jaar, boer, gehuwd, 5 kinderen.

Kohier vaste goederen 1807 te Orvelte: huis nr. 103: Wed. Jan Dolfinge bezittersche en gebruikersche van huis, schure en hof met landerijen en 2 ½ vorrel waardeel.

Kinderen:

1.   Albertje (Albertijn) Dolfing, geb. 18-10-1781 (volgens overlijdensakte) te Orvelte en ged. 21-10-1781 te Westerbork, ovl. 23-3-1824 te Orvelte. Geen vermelding gehuwd/ongehuwd.

2.   Jantje (Jantien) Dolfing, geb. 19-6-1783 (volgens overlijdensakte) te Orvelte en ged. 22-6-1783 te Westerbork, ovl. 25-3-1823 te Orvelte. Geen vermelding gehuwd.

3.   Roelfje (Roelfien) Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 14-2-1785 te Westerbork, ws. begr. ?-1-1803 te Orvelte.

4.   Roelof Dolfing(e), geb. te Orvelte en ged. 7-1-1787 te Westerbork. Volgt VIII.7

5.   Geesje Jans Dolfing, geb. te Orvelte en ged. 25-4-1790 te Westerbork. Volgt VIII.8

VII.10   Roelofje (Roelfien) Roelofs Dolfing (dv VI.4), geb. ca. 1752, begr. 7-10-1802 te Westerbork (als Roelfien, wed. van Harm Tonnis), tr. met Harm(en) Tonnis (Tunnis), geb. te Swiggelte en ged. 18-10-1744 te Beilen, begr. 14-4-1797 te Westerbork (gepredikt uit Handelingen 13x36), boer te Westerbork, zv Teunis Harms en ?

Hij komt niet voor te Orvelte in het haardstedenregister. Mogelijk woonde hij in bij zijn zwager Jan Dolfing.

1. registratielijst 1797, huis 105 (Orvelte):

- Harm Teunis, 52, boer, dood (doorgestreept).

- Harm Teunis Wedw., 45, baukerij [=bakkerij?]

- Lambert Kuijk, 46, knegt; - Geert Jalvinge, 33, knegt, gehuwd (doorgestreept), - Hendk. Jans (doorgestreept).

2. quotisatielijst 6-8-1798, huis 105: [nog opzoeken]

3. registratielijst 1798, huis 105: [nog opzoeken]

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 113 (momberprotocol): Op 2-11-1802 worden Jan Dolfinge van Orvelte als hoofdmomber, en Jan Enninge en Willem Enninge van Brunninger en Roelof Mulders van Orvelte als medemombers aangesteld over de minderjarige dochter van wijlen Harm Tunnis en Roelofje Dolfinge.

Op 8-6-1803 wordt Roelof Mulders van Orvelte aangesteld als hoofdmomber in plaats van Jan Dolfinge, en wordt Derk Bos van Westerbork benoemd tot medemomber.

De familierelatie met Roelof (Jans?) Mulders [mogelijk degene die tr. was met Margien Jans Peeks?] is mij op dit moment nog niet bekend.

Kinderen:

1.   Aaltje Harms, geb. te Orvelte en ged. 6-6-1779 te Westerbork (als dv Harmen Tonnijs en Roelfin Roelofs). Mogelijk tr. met Roelof Jansen (Mulders)?, want op 7-5-1833 te Westerbork huwt Lutgertje Roelofs, 26 jaar, dv Roelof Jansen en Aaltje Harms, met Lukas Sikken, zie verder bij VIII.1.1!

2.   Hendrikje Harms Dolfing, geb. ca. 1784 te ?, ovl. 1-1-1824 te Smilde, tr. (voor 13-11-1806) met Hendrik Alberts Timmer, ovl. 11-9-1826 te Smilde, zv Albert Roelofs (begr. 24-12-1793 te Westerbork) en Lugien Remmelts (Zwierts) (ovl. 11-1-1829? te Westerbork).

Kinderen: (o.a.)

1.   Roelofje Timmer, geb. 13-11-1806 te Westerbork, tr. 1-7-1829 te Hoogeveen met Klaas Gort, geb. 14-10-1804 te Hoogeveen, zv Klaas Derks Gort en Annichje Hendriks Keizer.

2.   Lugien Timmer, geb. 1810/1811 te ?, tr. 25-10-1830 te Westerbork met Lukas Schooljan Thijns, geb. 1794/1795 te ?, zv Jan Jansen Schooljan en Jantje Derks.

waarschijnlijk:

3.   Evert Hendrik Alberts Timmer, landbouwer te Smilde, die voorkomt op de eerste kadesterkaart van Orvelte sectie C, ca. 1832. Hij bezit daar (o.a.) nr. 396 (huis), 397 (tuin) en 398 (weiland).

VII.11   Ida Roelfs Dolfing (Dolphin) (dv VI.7), geb. 9-5-1749 te Engelbert en ald. ged. 11-5-1749, ovl. 2-1-1827 te Slochteren (79 jaar), tr. 25-4-1773 te Kolham (ondertr. met att. om in Kolham te trouwen 23-4-1773) met Hindrik Jans (Westers), ged. 7-12-1743 te Kolham, ovl. (na 14-12-1798), landbouwer te Kolham, zv Jan Jans en Jantien Roelfs.

VII.12   Jantien Roelfs Dolfing (dv VI.7), geb. 16-12-1751 te Engelbert en ald. ged. 19-12-1751, ovl. 20-11-1794 te Zuidlaarderveen, lidmaat op belijdenis 6-9-1780 te Engelbert, tr. te Zuidlaren (ondertr. 11-6-1784 te Engelbert met att. om te Zuidlaren te trouwen, att. gegeven naar Zuidlaren 28-11-1784) met Tiete (Tijde) Luitjens, van Zuidlaarderveen, ovl. (na 20-11-1794), wonende te Zuidlaarderveen (1791, 1794), zv ? en ?

Hieruit geen kinderen (of jong overleden), want:

OSA 1025, Zuidlaren, p. 2: op 5-11-1794? heeft Tijde Luities op Zuidlaarderveen de erfenisse van zijn vrouw Jantien Dolfingh, den 20-11-1794 (?) op Zuidlaardeveen overleden aangegeven. Zo op hem volgens testament gelegateert, zijn dan door de erfgenamen ab intestato Hindrik Eilken te Tuikwaart, Hindrik Westers te Colham en Tijmen Dolfingh op de Rohaan, kragt huiwlijk gepretendeert worden.

VII.13   Tymen Roelfs Dolfing (zv VI.7), geb. 6-9-1754 te Engelbert en ald. ged. 8-9-1754, ovl. “aan een uitterende ziekte” 16-10-1795 te Engelbert en ald. begr. 21-10-1795, tr. 3-4-1786 te Engelbert met Hindrikjen Hylkes (Niestijl), ged. 16-11-1760 te Harkstede, ovl. 25-8-1840 te Noorddijk, dv Hijlke Jelles en Trijntje Mennes.

Hindrikjen Hylkes hertrouwde op 13-1-1799 te Engelbert met Jelle Jacobs, geb. 13-3-1768 te Engelbert en ald. ged. 27-3-1768, zv Jacob Oomkes en Annegjen Jelles.

OSA 1025, Westerbork, p. 34: Op 28-1-1791 werd door Hindrik Hylkies, van Toequert, Tyte Luities Zuidlaarderveen, Hindrik Westers, Tijmen Dolfinge, Albert Meursinge van Eext [zoon van Bronne Meursing en Aaltien Alting, zie IV.4 en IV.3.4], Jan Neijenhuis tot Meppen, de Wed. Roelof Bults tot Garminge en Hindrik Otten tot Orvelte een plaats bij uitmijninge verkogt, tot Elp gelegen, an desselfs meijersche de Wed. Jannes Alberts [die mogelijk een zoon van Albert Dolfing, vermeld in haardstedenregister in 1742, 1754 en 1764?] en Luicas en Jan Jannes te Elp, voor ƒ3350. Zij hebben meteen de halve Zand Hof an de scholte Nijsing doorverkogt voor ƒ15.

Het ging hier mogelijk om (een deel van) de nalatenschap van Hendrik Alting, wiens vermoedelijke vader Jan Dolfing, zie IV.3 te Elp woonde. N.B.: dit betekent ook dat de genoemde Jan Neijenhuis en Roelof Bults waarschijnlijk ook (aangetrouwde) familie zijn. Mogelijk gaat het bij de Jan Neijenhuis om een van de volgende personen: 1. Jan Nijes, van Zwinderen, trouwt 2-10-1740 te Oosterhesselen met Marrigjen Wegmans, ten Hool; 2. Jan Nijenhuis, jm. van Aalden, trouwt 8-11-1767 te Zweeloo met Grietjen Vos, jd. van Oersinge onder Westerbork; 3. Jan Nijenhuis, jm. van Bunnevelde, trouwt 15-4-1787 te Zweeloo (ondertr. 22-4-1787 te Oosterhesselen) met Lammegijn Seuberinge, jd. van Oosterhesselen.

Kinderen:

1.   Roelf Tiemens Dolfien, geb. 4-4-1787 te Engelbert en ald. ged. 9-4-1787. Volgt VIII.9

2.   Trijnt(j)e Dolfing, geb. 1-9-1789 te Engelbert en ald. ged. 6-9-1789. Zij was op 15-12-1798 nog in leven.

3.   Hylke Tiemens Dolfing, geb. 19-11-1793 te Engelbert en ald. ged. 24-11-1793. Volgt VIII.10

VII.14   Lammegje Roelfs Dolfing (Dolfien) (dv VI.7), geb. in de nacht van 19 op 20-3-1761 te Engelbert en ald. ged. Paasmaandag 23-3-1761, ovl. 12-9-1837 te Ten Boer (76 jaar), tr. 11-12-1785 te Engelbert met Hindrik Hylkes (Eilken), ged. 19-3-1758 te Noorddijk, ovl. (na 20-11-1794), wonende te “Toequert” (Tuikwerd) (1791, 1794), zv Hylke Goossens en Zwaantje Hindriks.

VII.15   Tymen Heddes (Dolfijn) (zv VI.8), ged. 16-11-1755 te Engelbert, landbouwer en kerkvoogd te Thesinge, tr. 6-5-1780 te Stedum met Trijntje Geerts (Elema), ged. 12-1-1756 te Godlinze, ovl. 17-3-1825 te Godlinze, dv Gerrit Balsters Elema en Catharina Blink.

Timen Heddes wordt genoemd als kerkvoogd te Thesinge op het gedenkteken van de herbouw in 1786 van de kerk aldaar, gemaakt in 1803 door de schoolmeester Eppo Brongers.

Kinderen:

1.   Hedde Tijmens Dolfien, ged. 1-4-1781 te Lellens. Volgt VIII.11

2.   Cathrina Tijmens Dolfijn, ged. 12-1-1783 te Lellens. Volgt VIII.12

3.   Gerrit Tijmens (Dolfijn), ged. 13-2-1785 te Thesinge. Jong overleden.

4.   Albartus Tijmens (Dolfijn), ged. 10-12-1786 te Thesinge.

5.   Hindrik Tiemens Dolfijn, ged. 2-11-1788 te Thesinge. Volgt VIII.13

6.   Gerrit Tijmens (Dolfijn), ged. 12-12-1790 te Thesinge.

7.   Geesjen Tiemens Dolfijn, ged. 25-11-1792 te Thesinge. Volgt VIII.14

8.   Oomke Tijmens (Dolfijn), ged. 15-2-1795 te Thesinge.

9.   Tietje (Tetje) Tiemens Dolfijn, ged. 23-4-1797 te Thesinge. Volgt VIII.15

10.   Roelf Tiemens (Dolfijn), ged. 23-3-1800 te Thesinge.

VII.16   Arent (Arend) Jans Dolfing (zv VI.9), geb. 19-1-1749 te Zuidbroek en ald. ged. 26-1-1749, ovl. 30-6-1816 te Anloo,  eerst stoker en toleigenaar, later ontvanger der indirecte belastingen, tr. 13-7-1776 te Wildervank (ondertr. 23-6-1776 te Veendam) met Geertje Abrahams Trip, ged. 22-10-1752 te Wildervank, ovl. 27-8-1827 te Annerveenschecompagnie, wonende te De Groeve (1825), dv Abraham Jans Trip en Jantien Geerts.

Arend was bij zijn huwelijk afkomstig van Zuidbroek, maar wonende te Veendam. Kennelijk zijn ze vlak na hun huwelijk verhuisd naar Spijkerboor/Annerveenschecompagnie. Hij was in 1812 samen met T. Braams, J. M. Braams en J. Meijering eigenaar en tolheffer van 1. de weg van Annerveen tot aan de Kiel, en 2. de wijk van Spijkerboorse molen tot in het Kielster Hoofddiep. Op 1-1-1806 was hij belastinggaarder te Annerveen en vanaf 1816 was hij ordinaris ontvanger der indirecte belastingen, met de perceptie van de turf te Spijkerboor.

OSA 1503, afgegeven patenten 1806, Anloo: Annerveen, 14 Febr. Arent Dolfing castelein en moltmaker den eed gedaan ƒ20-0-0.

Kinderen:

1.   Ida Arends Dolfing, geb. 14-6-1777 te Annerveen en ged. 22-6-1777 te Anloo, ovl. 17-3-1831 in huis nr. 107 te Noordbroek, dienstmeid. Ze was ongehuwd.

2.   Jantje Arents Dolfing, geb. te Annerveen en ged. 7-2-1779 te Anloo, ovl. voor 4-6-1780.

2.   Jantien (Jantje) Arents Dolphing, geb. te Annerveen en ged. 4-6-1780 te Anloo. Volgt VIII.16

3.   Jan Dolfing, geb. te Annerveen en ged. 10-6-1781 te Anloo. Volgt VIII.17

4.   Haikijn Dolfing, geb. te Spijkerboor en ged. 10-12-1786 te Anloo. Volgt VIII.18

5.   Geertien Arendina Dolfing, geb. te Annerveen en ged. 22-11-1789 te Anloo. Volgt VIII.19

VII.17   Jan Dolfing(h) (zv VI.9), geb. 12-2-1758 te Zuidbroek en ald. ged. 19-2-1758 (postuum), ovl. 29-5-1819 in huis nr. 161 te Zuidbroek (62 jaar, nalatende een echtgenote en 4 kinderen), brouwersknecht te Muntendam, tr. 7-4-1799 te Zuidbroek (ondertrouw 24-3-1799 te Anloo, hij van Muntendam, zij van Veendam, maar laatst gewoond hebbende op Spijkerboor) met Jantje Klasens (Koning), van Veendam, ws. ged. 15-1-1769 te Veendam, ovl. 26-12-1822 in huis nr. 179 te Zuidbroek (54 jaar, nalatende 4 kinderen), dv Klaas Jans en Grietje Alberts.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 16-12-1799 te Zuidbroek en ald. ged. 1-1-1800, ws. begr. 16-6-1804 te Zuidbroek.

2.   Klaas Jans Dolfing, geb. 10-5-1801 te Zuidbroek en ald. ged. 17-5-1801. Volgt VIII.20

3.   Yda Dolfing, geb. 14-9-1803 te Zuidbroek en ald. ged. 25-9-1803. Volgt VIII.21

4/5. waarschijnlijk een ongedoopte tweeling, ws. begr. 3-8-1804 en 10-8-1804 te Zuidbroek.

6.   Grietje Dolfing, geb. 24-9-1805 te Zuidbroek en ald. ged. 13-10-1805.

7.   Jan Dolfingh, geb. 30-9-1806 te Zuidbroek en ald. ged. 5-10-1806, ws. begr. 23-12-1807 te Zuidbroek als Jan Dolfingh kind.

8.   Geert Buining, geb. 24-12-1807 te Zuidbroek en ald. ged. 3-1-1808, ws. begr. 5-2-1808 te Zuidbroek als Jan Dolfingh kind. Dit kind is vernoemd naar een neef van Jan Dolfing.

9.   Jan Dolfing, geb. 1-9-1810 te Zuidbroek en ald. ged. 9-9-1810.

VII.18   Hendrik Dolfing (ws. zv VI.14), tr. met Grietje ..., dv ? en ?

Mogelijk is hij de Hindrik Dolfinge die voorkomt in het haardstedenregister van 1774 te Oorsinge met ƒ 4 en in 1784 te Westerbork met ƒ 4. Maar dat zou ook een andere gelijknamige persoon kunnen zijn.

Kind:

1.   Geert Dolfing, geb. 6-6-1777 te gem. Westerbork, ovl. 29-9-1840 te Westerbork, zonder beroep. Geen vermelding gehuwd/ongehuwd. N.B. successiememories tweede helft van 1840 zijn niet meer aanwezig! Doop niet gevonden? Mogelijk elders geboren?

Kohier vaste goederen 1807: Westerbork huis nr. 21: Willem Bruntink en cons. bezitters, Geert Hindriks gebruiker van huis, schuir en hof met landerijen en 2 vorrel waardeel. (ook te Elp huis nr. 87 is een Geert Hendriks als bezitter en gebruiker)

Zoek een Geert Hendriks op lijst gewapende burgermacht 1797/98 en 1811 + zijn vader? Zoek verdeling van zijn goederen bij het notariaat, waar dan mogelijk zijn erfgenamen genoemd worden?

VII.19   Jan Lamberts (Dolfing) (zv VI.16), geb. te Holthe en ged. 27-6-1751 te Beilen, ovl. te Eursinge en begr. 3(of 4)-7-1809 te Westerbork (56 jaar oud), tr. 20-5-1780 te Westerbork met Annigje (Annechien) Egberts (Mulder) (Aeltien Egberts volgens trouwboek), wonende te Eursinge (1815, 1829), van Mantinge, ovl. (na 17-5-1829, voor 12-5-1863), dv ? en ?

Ze woonden in 1807 (kohier vaste goederen OSA 1513) vermoedelijk te Eursinge in huis nr. 65: diakonen van Westerbork bezitters, Jan Lamberts gebruiker.

N.B.: er was ook een Jan Tinge (vermoedelijk dezelfde als Jan Jans), die gehuwd was met een Annigje Egberts!

Kinderen (nog controleren, gezien de twee verwarrende echtparen!):

1.   Grietje Dolfing, geb. 21-6-1783 te Mantinge en ged. 29-6-1783 te Westerbork. Volgt VIII.22

2.   Lambert Dolfing, geb. 21-8-1786 of in 1787 te Elp. Volgt VIII.23

3.   Egbert Dolfing, geb. te Mantinge en ged. 20-7-1788 te Westerbork. Volgt VIII.24

4.   Hendrikus Dolfing, geb. te Mantinge en ged. 14-4-1789 te Westerbork. Volgt VIII.25

5.   Jan Dolfing, geb. te Balinge en ged. 10-7-1791 te Westerbork Volgt VIII.26

6.   Roelof Dolfing, ged. 8-1-1797 te Westerbork. Volgt VIII.27

7.   Aaltje Dolfing, geb. 1798 te Westerbork (volgens haar overlijdensakte). Volgt VIII.28

8.   Tallegien (Tjalligje) Dolfing, geb. ca. 1801/1802. Volgt VIII.29

9.   Geesje Dolfing, geb. te Eursinge en ged. 28-8-1803 te Westerbork. Volgt VIII.30

10.   Jantien Dolfing, geb. te Eursinge en ged. 1-12-1805 te Westerbork. (?)

VII.20   Geert Lamberts Dolfing (zv VI.16), geb. te Holthe en ged. 5-3-1753 te Beilen, ovl. 11-1-1817 te Westerbork, landbouwer te Westerbork, tr. 23-10-1791 te Westerbork met Jantje (Jantien) Roelofs Mulders, ovl. (na 15-10-1836, voor 17-2-1844), ws. dv Roelof Jansen (Mulders) en Margijn Jansen (Peeks). Wel een doop gevonden van Jantien op 10-10-1762 te Westerbork en geboren te Eursinge met voormelde ouders. Maar gezien de geboorte van haar laatste kind zal dat wel niet haar doop zijn, maar die van een jong overleden gelijknamige zuster van haar.

Op de overlijdensakte van Geert staat als geboortedatum 24-6-1751. Vermoedelijk is dit een vergissing: dat zal namelijk de geboortedatum van zijn oudere broer Jan zijn. Ook wordt op Geert zijn overlijdensakte vermeld dat hij naliet zijne echtgenote Jantje Roelofs, 6 minderjarige kinderen met name Marchien, Grietje, Aaltje, Lambert, Roelofje en Geesje, en 1 meerderjarige met name Roelof. Dat is vreemd, want Roelof is pas in 1806 gedoopt.

Kinderen:

1.   Grietje Dolfing, ged. 16-9-1792 te Westerbork. Volgt VIII.31

2.   Marchien Dolfing, geb. 1796 of 22-12-1797 te gem. Westerbork Volgt VIII.32

3.   Aaltje Dolfing, geb. 1-3-1799 te gem. Westerbork. Volgt VIII.33 

4.   Lambert Dolfing, geb. 17-9-1801 te gem. Westerbork. Volgt VIII.34 

5.   Roelofje Dolfing, geb. 12-7-1803 en ged. 17-7-1803 te Westerbork. Volgt VIII.35 

7.   Roelof Dolfing, ged. 11-5-1806 te Westerbork. Volgt VIII.36

6.   Geesje Dolfing, ged. 18-2-1810 te Westerbork. Volgt VIII.37 

VII.21   Geesjen Lamberts Dolfing (dv VI.16), geb. te Holthe en ged. 28-9-1766 te Beilen, ovl. (na 18-2-1836), tr. (ca. 1789, geen huwelijk gevonden) met Koert (Coert) Hindriks (Hendriks) Sikkens, ws. ged. 4-3-1753 te Borger, ovl. (na 17-5-1829, voor 18-2-1836), landbouwer te Westdorp (1829) en te Westenes? (1822), ws. zv Hindrik Harms en Jantien Coers. [hij had twee zusters geboren te Westrup: Geesjen in 1747 en Neesjen in 1750.]

Kinderen:

1.   Harm Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 11-11-1789 te Borger (volgens huwelijksakte 11-11-1798), tr. 26-4-1829 te Odoorn met Hinderkien Jansen, geb. 28-3-1811 te gem. Odoorn, dv Jan Jansen en Geesien Egberts.

2.   Jantje Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 19-6-1791 te Borger.

3.   Lambert Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 2-12-1792 te Borger.

4.   Aaltien Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 15-2-1795 te Borger.

5.   Hinderkien Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 15-2-1795 te Borger, tr. (1) 20-8-1812 te Borger met Jannes Lucas Huisingh, geb. 18-11-1781 te ?, ovl. (voor 9-4-1836), zv Lucas Jansen Huisingh en Hindrikien Klaassens, tr. (2) 9-4-1836 te Ruinen met Klaas Jans Zwols, weduwnaar van Hendrikjen Derks Staal, geb. 7-3-1790 te gem. Sleen, zv Jan Lukas en Geesien Klasen.

6.   Hindrik Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 4-12-1796 te Borger.

7.   Jan Dolfing Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 23-11-1800 te Borger, landbouwer te Westdorp (1829).

8.   Jan Hendriks Sikkens, geb. te Westdorp en ged. 31-10-1802 te Borger.

9.   Jannes Hendriks Sikkens, geb. 7-11-1804 (volgens huwelijksakte) te Westdorp en ged. 11-11-1804 te Borger, landbouwer te Westdorp (1829), tr. 5-6-1835 te Borger met Zwaantien Lesschen, geb. 14-10-1804 te Valthe, dv Jannes Lesschen en Idegien Wiegers.

10.   Gesien Hendriks Sikkens, geb. 17-5-1810 te Westdorp en ged. 21-5-1810 te Borger, ovl. (na 19-8-1865), landbouwerse te Bonnen (1865), tr. (1) 17-5-1829 te Borger met haar halve neef Roelof Dolfing (zie VIII.27), ged. 8-1-1797 te Westerbork, ovl. (voor 13-12-1850), schaapherder te Westdorp (1829), zv Jan Lamberts Dolfing (VII.2) en Annigje Egberts, tr. (2) 13-12-1850 te Borger met Roelof Dieters, geb. 25-5-1816 te Vries, zv Hindrik Dieters en Grietje Dieters. Kinderen uit het eerste huwelijk zie bij VIII.27.

VII.22   Hendrik Lamberts Dolfing (zv VI.16), geb. 11-6-1768 (volgens register van weerbare mannen, 1811) te Holthe en ged. 19-6-1768 te Beilen, ovl. 28-4-1846 te Westerbork, wever te Bruntinge huis 137 (1812) en te Balinge huis 118 (1814) en te gemeente Westerbork (1823, 1836) en landbouwer te Meppen (1835), te Garminge (1836) en te Westerbork (1846), tr. 8-5-1808 te Westerbork met Albertje (Albertien) Hendriks, geb. 1778/1779 te ? (van Westerbork), ovl. (na 5-5-1848, voor 18-12-1871), dv ? en ?

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing, geb. 1809/1810 te ? Volgt VIII.38

2.   Roelofje Dolfing, geb. 6-2-1812 te Bruntinge (huis 137). Volgt VIII.39

3.   Hendrik Dolfing, geb. 23-12-1814 te Balinge (huis 118), ovl. 18-12-1871 te Westerbork (in huis nr. 90). Hij was landbouwer en woonde bij zijn broer Albert. Ongehuwd.

4.   Albert Dolfing, geb. 5-6-1818 te gem. Westerbork. Volgt VIII.40

VII.23   Jantijn (Jantje) Lamberts Dolfing (dv VI.16), geb. te Eursinge en ged. 2/6-10-1771 te Westerbork, ovl. 20-1-1847 te Garminge, tr. ca. 1802 te Westerbork? met Roelof Jans Pronk, geb. te Garminge en ged. 24-2-1779 (of 22-1-1779?) te Westerbork, ovl. (na 18-2-1836), landbouwer te Garminge (1822, 1825), zv Jan Roelfs en Roelfien Tijms. N.B. zij staat twee maal in het doopboek vermeld: op 2 en op 6-10-1771, en ook hij staat er twee maal in! Ik heb van hun geen huwelijk kunnen vinden.

Kinderen:

1.   Lambert Pronk, ged. 30-1-1803 te Westerbork, tr. 22-12-1830 te Westerbork met Albertje Wanders Wasse(n) (zie VI.15.3.1.1), geb. 1806/1807 te ?, dv Wander Wasse en Roelofje Heersping (zie VI.15.3.1).

Kinderen:

1.   Roelofje Pronk, geb. 1834/1835 te ? (Garminge?), ovl. (voor 26-4-1900), tr. 7-5-1868 te Beilen met Hendrik Dolfing (zie IX.40), geb. 3-3-1837 te Balinge, ovl. (na 11-5-1912), landbouwer te Drijber (1868), te Garminge (1878), te gem.? Westerbork (1900) en te Garminge (1912), zv Lambert Dolfing en Geesje Koerts (zie VIII.36). Kinderen zie bij hem: IX.40.

2.   Jan Pronk, geb. te Garminge en ged. 29-9-1805 te Westerbork, tr. 29-9-1838 te Westerbork met Willemtje Weurding, geb. 1812/1813 te ?, dv Jan Alberts Weurding en Sijgie Tijms.

3.   Albert Pronk, geb. te Garminge en ged. 17-1-1808 te Westerbork, tr. 24-4-1841 te Westerbork met Aaltje Harms Eising, geb. 16-6-1819 te Assen, dv Harm Harms en Geesje ten Berge.

4.   Tiem (Tijme) Pronk, geb. te Garminge en ged. 4-4-1810 te Westerbork, ovl. (na 11-12-1869), schaapherder te Westerbork (1840), tr. (1) 13-5-1837 te Westerbork met Marchien Seubring, geb. 1806/1807 te ?, dv Albert Seubring en Aaltje Peeks, tr. (2) 25-4-1840 te Westerbork met Geesien (Geesje) Eefting, geb. 12-9-1804 en ged. 16-9-1804 te Oosterhesselen, ovl. 11-12-1869 te Mantinge, dv Hendrik Eefting en Roelofje Hindriks Bloeming.

VII.24   Albert Lamberts Dolfing (zv VI.16), geb. 8-3-1781 te Eursinge en ged. 18-3-1781 te Westerbork, ovl. 12-1-1850 te Beilen, wever te Westerbork (1811-1820) en later te gem. Zweeloo (1825-1826) en te Holthe (1829-1836), te Wijster (1841) en te Beilen (1850), tr. (1) 13-9-1811 te Westerbork (kerkelijk huwelijk aldaar 15-9-1811) met Albertje Jans, ged. 28-7-1789 te Westerbork, ovl ? te Westerbork (na 11-9-1820, voor 19-5-1823), dv Jan Jurjens en Marchien Geerts, tr. (2) 19-5-1823 te Westerbork met Hendrikje Brands, geb.10-12-1796 te gemeente Zweeloo, ovl. 21-8-1825 te Wezup, dv Jan Geerts Brands en Jantien Jansen, tr. (3) 20-5-1826 te Zweeloo met Grietje Alberts Leer/ Zwaan/ Zwane/ Zwanen, geb. 5-2-1799 te Beilen in de Palts en ald. ged. 10-2-1799, ovl. 28-3-1883 te ‘t Haantje, arbeidster te gem. Beilen (1852, 1854) en zonder beroep te Beilen (1861), Albert Lucas Zwane en Jantje Gerrits Kuik.

De derde vrouw van Albert Dolfing werd bij hun huwelijk met de familienaam Leer genoemd, terwijl haar vader de familienaam Zwane had. De naam Leer werd door haar daarna nooit meer gebruikt; het was later altijd Zwaan, Zwane of Zwanen. Waarom bij haar huwelijk dus de naam Leer werd gebruikt is mij niet duidelijk.

Albert Dolfing had tegelijkertijd twee dochters met de naam Jantje/Jantien! Zij waren halfzuster van elkaar en zijn beiden vernoemd naar hun grootmoeder van moederszijde.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Aaltje Dolfing, geb. 31-10-1811 te Westerbork (huis 14). Volgt VIII.41

2.   Marchien Dolfing, geb. 1-11-1813 te Westerbork (huis 14). Volgt VIII.42

3.   Lambert Dolfing, geb. 28-11-1815 te Westerbork (huis 14). Volgt VIII.43

4.   Grietje Dolfing, geb. 18-3-1819 te gem. Westerbork, ovl. 14-4-1819 te Westerbork.

5.   Jan Dolfing, geb. 11-9-1820 te gem. Westerbork, ovl. 14-5-1833 te Holthe.

Kind uit het tweede huwelijk:

1.   Jantien Dolfing, geb. 8-8-1825 te gemeente Zweeloo. Volgt VIII.44

Kinderen uit het derde huwelijk:

1.   Jantje (Jantien) Dolfing, geb. 10-12-1826 te gemeente Zweeloo. Volgt VIII.45

2.   Geesje Dolfing, geb. 2-5-1829 te Holthe. Volgt VIII.46

3.   Albertje Dolfing, geb. 24-10-1832 te Holthe. Volgt VIII.47

4.   Jan Dolfing, geb. 15-12-1834 te Holthe. Volgt VIII.48

5.   Jannes Dolfing, geb. 2-10-1841 te Wijster. Volgt VIII.49

VII.25   Jan Hendriks Dolfing (zv VI.17), geb. te Holthe en ged. 21-3-1751 te Beilen, ovl. 26-10-1825 te Garminge, tr. (hij als jm. te Dwingelo) 10-5-1795 te Dwingelo met Janna Jans (Jantien Koetsier?), jd. te Dwingelo, begr. 21-2-1806 te Dwingelo (nalatende man en twee kinder), dv Jan Freriks en Jantien, landbouwers te Dwingelo.

Volgens de lijst met weerbare mannen in 1811 is hij geboren 14-3-1751 en op dat moment dienstknecht te Lhee (gem. Dwingeloo). Volgens zijn overlijdensakte was hij geboren op 1-5-1751 in de gemeente Beilen als zoon van een Hendrik Jans en Hendrikje Jans.

Kinderen:

1.   Hendrik Jans, ged. 5-6-1796 te Dwingelo.

2.   Grietje Jans, ged. 20-5-1798 te Dwingelo.

3.   Jantje Jans, ged. 17-11-1799 te Dwingelo, ovl. voor 27-11-1803 te Dwingelo.

4.   Aaltje Jans, ged. 21-2-1802 te Dwingelo (tweeling).

5.   Hendrikje Jans (Dolfing), ged. 21-2-1802 te Dwingelo (tweeling). Volgt VIII.50

6.   Jantje Jans, ged. 27-11-1803 te Dwingelo.

GENERATIE VIII

VIII.1   Harmtje (Harmtijn) Lukas (Lukiens) Dolfing (dv VII.1), geb. te Orvelte en ged. 14-2-1773 te Westerbork, ovl. te Orvelte en begr. 3-4-1802 te Westerbork, tr. (voor 1797) met Roelof Sikkinge (Sikken/Sickinga), geb. ca. 1770/1771 te ?, ovl. (na 28-10-1811, voor 14-1-1814???), zv ? en ? Roelof hertrouwde met Hillechien, de zuster van Harmtje, zie V.3!

Schultengerecht Westerbork, inv.nr. 113 (momberprotocol): ...1804: Roelof Sikkinge, weduwnaar van wijlen Harmentien Lucas Dolfinge, gaat hertrouwen met desselfs zuster Hilleghien Lucas Dolfinge, allen te Orvelte.

Er wordt een contract van eenkindschap gemaakt.

Lucas Dolfinge tot Orvelte hoofdmomber, en Lucas Warmolds te Rolde, Harm Sikkinge te Mantinge en Albert Sikkinge te Noordsleen als medemombers aangesteld over de kinderen Lucas 6½ jaar en Gerrit 3½ jaar.

Alle voornoemde personen ondertekenen het contract en verder ook nog Lambert Dolfinge en Harm Luijchies, beiden als naaste vriend.

Kohier van vaste goederen in 1807 te Orvelte: huis nr. 99 secundo - Roelof Zikkinge en cons bezitters, Lambert Koops gebruiker van huis, schuir en hof met landerijen en 1½ vorrel waardeel in de markte van Orvelte. Idem, huis nr. 107 - Hendrik Luighies bezitter en Roelof Zikkinge gebruiker van huis en hof met landerijen en 2⅛ vorrel waardeel.

Kinderen:

1.   Lucas (Sikkinge) Sikken, geb. ca. 1797 te ?, ovl. (na 7-5-1833), tr. (1) 27-4-1826 te Westerbork met Geesje Roelofs Hadders, geb. 1805/1806 te ?, dv Roelof Jacobs Hadders en Zwaantje Ties, tr. (2) 7-5-1833 te Westerbork met Lutgertje Roelofs, (mogelijk dv VII.10.1?), geb. 1806/1807 te ?, dv Roelof Jansen en Aaltje Harms.

2.   (N.B.: volgens de registratielijst uit 1798 had Roelf Sikkinge toen al 2 kinderen!)

3.   Gerrit (Sikkinge) Sikken, landbouwer te Westerbork (1823) en te Orvelte (1842), geb. ca. 1800 te Westerbork, ovl. (na 28-3-1842), tr. 13-12-1823 te Westerbork met Jantje Dolfing (zie VIII.5), geb. 5-6-1795 te gem. Westerbork, ovl. 14-3-1830 te Orvelte, landbouwerse te Westerbork (1823), dv Jan Dolfing en Fennechien Hoving (zie VII.5). Kinderen zie bij haar.

VIII.2   Hillechien Lucas Dolfing (dv VII.1), geb. 12-10-1775 te gem. Westerbork, ovl. 2?-1-1827 te gem. Rolde, tr. 20-4-1802 te Dalen (ondertrouw maart 1802 te Westerbork) met Lucas Warmolts, jm van Beilen, wonende te Coevorden (1802), ovl. (na 2-1-1827), wonende te Rolde (vanaf 1803), zv ? en ? Zij had dezelfde naam als haar zuster (VIII.3).

Kinderen:

1.   Warmelt Lucas Warmolts, geb. te Rolde en ald. ged. 12-6-1803.

2.   Aaltien (Aaltje) Lucas Warmolts / Warmelts, geb. te Rolde en ald. ged. 1-1-1806, tr. 5-6-1834 te Rolde met Arend Garminge Ebbinge, geb. 1802/1803 te ?, zv Roelof Ebbinge en Annigje Buitinge.

3.   Lammegien (Lammigje) Lucas Warmolts, geb. te Rolde en ald. ged. 1-5-1808, tr. 30-5-1833 te Rolde met Roelof Suichies, geb. 1805/1806 te ?, zv Berend Suichies en Geesje Jans.

4.   Harmentien Lucas Warmolts, geb. te Rolde en ald. ged. 17-3-1811.

5.   Warmolt Warmelts, geb. 1813/1814 te gem. Rolde, tr. 8-6-1837 te Rolde met Jantje Hugting, geb. 1812/1813 te gem. Rolde, dv Ludorus Hugting en Geesje Smeenge.

VIII.3   Hillechien Dolfing (dv VII.1), geb. ca. 1781 te ?, ovl. 14-1-1814 te Orvelte in huis nr. 102, boerin, tr. 4-7-1804 te Westerbork met Roelof Sikkinge (Sikken/Sickinga), weduwnaar van haar zuster Harmtje Dolfing (zie V.1), geb. ca. 1770/1771 te ?, ovl. (na 28-10-1811, voor 14-1-1814???), zv ? en ? Zij had dezelfde naam als haar zuster (VIII.2).

Kinderen:

1.   Aaltien Sikkinge, geb. te Orvelte en ged. 11-8-1805 te Westerbork.

2.   Harm (Sikkinge) Sikken, geb. 1-8-1808 te Orvelte (volgens huwelijksakte) en ged. 18-8-1808 te Westerbork, tr. (1) 30-10-1832 te Borger met Grietien Lubbers, geb. 12-6-1811 te gem. Zweeloo, dv Berent Lubbers, ook wel Berent Klasen genoemd, en Geesien Hindriks, tr. (2) 15-8-1846 te Westerbork met Hilliggien Weuring, geb. 1813/1814 te Westerbork, dv Harm Roelofs en Trientien Hendriks.

3.   Rensje Sikkinge, geb. te Orvelte en ged. 20-1-1811 te Westerbork.

VIII.4   Geert Dolfing (zv VII.4), geb. te Orvelte en ged. 23-10-1803 te Westerbork, ovl. 7-8-1865 te Orvelte, landbouwer te Orvelte (1830, 1838, 1840, 1861, 1865) en te gem. Westerbork (1831, 1832, 1834, 1836), tr. 18-5-1830 te Westerbork met Annigje Wigbels Weers, geb. 1800/1801 te ? (Beilen?), ovl. (voor 15-5-1861), dv Wigbelt Hendriks en Margje Hendriks.

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing, geb. 12-4-1831 te gem. Westerbork, ovl. 3-4-1838 te Orvelte.

2.   Wigbelt Dolfing, geb. 26-9-1832 te Orvelte. Volgt IX.1

3.   Fennigje Dolfing, geb. 17-3-1834 te gem. Westerbork, ovl. 9-11-1834 te Orvelte.

4.   Fennigje Dolfing, geb. 22-1-1836 te gem. Westerbork. Volgt IX.2

5.   Lambert Dolfing, geb. 26-10-1838 te Orvelte, ovl. 7-9-1839 te Orvelte.

6.   Margje Dolfing, geb. 8-10-1840 te Orvelte, ovl. 20-10-1865 te Orvelte. Ongehuwd.

VIII.5   Jantje Dolfing (dv VII.5), geb. 5-6-1795 te gem. Westerbork, ovl. 14-3-1830 te Orvelte, landbouwerse te Westerbork (1823), tr. 13-12-1823 te Westerbork met haar achterneef Gerrit Sikkinge (Sikken) (zie VIII.1.3), landbouwer te Westerbork (1823) en te Orvelte (1842), geb. ca. 1800 te Westerbork, ovl. (na 28-3-1842), zv Roelof Sikkinge en Harmtje Lukiens (Lukas) Dolfing (zie VII.1).

Kohier vaste goederen 1807 te Orvelte: huis nr. 114: Lambert Dolfing en Jantien Dolfing bezitters en gebruiker is Barteld Roelofs van huis, schuur en hof met landerijen en 2 vorrel waardeel.

Kinderen:

1.   Harmtje Sikken / Harmtje Dolfing, geb. 10-3-1825 te gem. Westerbork, ovl. 10-4-1826 te Orvelte (als Harmtje Dolfing).

2.   Jan Sikken, ovl. (na 28-3-1842).

3.   Harmentje Sikken, ovl. (na 28-3-1842).

VIII.6   Lammegien (Lammigje) Dolfing (dv VII.6), geb. 14-3-1800 (volgens overlijdensakte) en ged. 23-3-1800 te Westerbork, ovl. 1-3-1826 te Orvelte, tr. 19-4-1821 te Westerbork met Jan Maats, ged. 13-5-1798 te Westerbork, ovl. (na 28-3-1842), landbouwer te Westerbork (1821) en te Orvelte (1842), zv Geert Maats en Aaltje Nijens.

Kind:

1.   Lambert Maats, ovl. (na 28-3-1842).

VIII.7   Roelof Dolfing(e) (zv VII.9), geb. te Orvelte en ged. 7-1-1787 te Westerbork, ovl. 30-6-1856 te Orvelte, landbouwer te Orvelte (1814, 1815, 1842, 1855, 1856) en te gem. Westerbork (1818, 1821, 1823, 1828), tr. 12-6-1813 te Westerbork met Lammigje (Lammechien) (Lamberts) Bruntink, landbouwerse te Orvelte (1855, 1856, 1857, 1861) geb. 1785/1786 te Bruntinge, ovl. (na 8-6-1861, voor 2-9-1876), dv Lambert Venings/Bruntink en Lieve Hoving.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 13-5-1814 te Orvelte (in huis nr. 99). Volgt IX.3

2.   Lambert Dolfing, geb. 18-11-1815 te Orvelte (in huis nr. 99). Volgt IX.4

3.   Aaltje Roelofs Dolfing, geb. 21-6-1818 te gem. Westerbork. Volgt IX.5

4.   Willem Dolfing, geb. 11-4-1821 te Orvelte. Volgt IX.6

5.   Lammigje Dolfing, geb. 7-12-1823 te gem. Westerbork. Volgt IX.7

6.   Roelof Dolfing, geb, 28-7-1828 te gem. Westerbork, ovl. 19-2-1830 te Orvelte.

VIII.8   Geesje Jans Dolfing (dv VII.9), geb. te Orvelte en ged. 25-4-1790 te Westerbork, ovl. 19-3-1828 te Klateringe (gem. Beilen) (38 jaar, moeder Aaltien Jans genoemd!), tr. 31-5-1818 te Beilen met Mensche Jacobs, is waarschijnlijk dezelfde als Menzo Jacobs Bults in 1832 landbouwer te Klatering en dan eigenaar van boerderij kadastraal sectie C392 te Orvelte, weduwnaar van Hilligje Alberts (ovl. 17-7-1816), geb. 1787/1788 te Beilen, landbouwer te Beilen (1818), zv Jacob Menschen en Lammechien Jans.

VIII.9   Roelf Tiemens Dolfien (zv VII.13), geb. 4-4-1787 te Engelbert en ald. ged. 9-4-1787, arbeider te Noorddijk, tr. 13-6-1812 te Noorddijk met Martjen Harms Amels, ged. 23-2-1794 te Noorddijk, dv Harm Amels en Hilje Jans (Amels).

Kinderen (meest huis no. B 23):

1.   Hinderkien Dolfien, geb. 2-8-1812 te Noorddijk. Volgt IX.8

2.   Hilliggien Dolfien, geb. 31-12-1816 te Noorddijk.

3.   Trijntje Dolfien, geb. 19-5-1820 te Noorddijk.

4.   Frouke Dolfien, geb. 24-6-1822 te Noorddijk. Volgt IX.9

5.   Anniggien Dolfien, geb. 20-6-1824 te Noorddijk.

6.   Janna Dolfien, geb. 16-4-1829 te Noorddijk.

7.   Tiemina Dolfien, geb. 25-11-1833 te Noorddijk.

VIII.10   Hylke Tiemens Dolfing (zv VII.13), geb. 19-11-1793 te Engelbert en ald. ged. 24-11-1793, landbouwer te Engelbert, tr. 2-2-1837 te Noorddijk met Annechien Ottes Kruizinga, geb. 10-4-1814 te Haren, dv Otto Eltjes Kruizinga en Pietertje Geerts (of Gerriets) Huisman.

Kinderen:

1.   Otto Dolfing, geb. 29-3-1837 te Engelbert.

2.   Hinderkien Dolfing, geb. 22-12-1841 te Engelbert.

VIII.11   Hedde Tijmens Dolfien (zv VII.15), ged. 1-4-1781 te Lellens, tr. 17-2-1806 te Garmerwolde (ondertr. 17-1-1806 te Thesinge) met Bouwke Alderts Post(e)ma.

Kinderen (o.a.):

1.   Hindrik Dolfin, geb. 13-3-1817 te Noorddijk.

VIII.12   Cathrina Tijmens Dolfijn (dv VII.15), ged. 12-1-1783 te Lellens, ovl. 5-7-1822 te Ten Boer (2½ week na haar huwelijk!), tr. 16-6-1822 te Ten Boer met Hans Jacobs Koning.

VIII.13   Hindrik Tiemens Dolfijn (zv VII.15), ged. 2-11-1788 te Thesinge, tr. 9-11-1829 te Ten Boer met Klaaske Pieters Woldinga.

VIII.14   Geesjen Tiemens Dolfijn (dv VII.15), ged. 25-11-1792 te Thesinge, tr. 21-7-1819 te Ten Boer met Willem Klasens Schutter.

VIII.15   Tietje (Tetje) Tiemens Dolfijn (dv VII.15), ged. 23-4-1797 te Thesinge, tr. (1) 8-2-1829 te Ten Boer met Egge Jakobs Vos, ovl. (voor 28-7-1833), zv ? en ?, tr. (2) 28-7-1833 te Ten Boer met Johannes Henderikus Dekens.

VIII.16   Jantien (Jantje) Arents Dolphing (dv VII.16), geb. te Annerveen en ged. 4-6-1780 te Anloo, ovl. (na 25-2-1808), tr. 20-10-1805 te Windeweer met Addeke Jans Boerma, ged. 5-3-1780 te Windeweer, ovl. (na 25-2-1808), zv Jan Reinders en Teetje Addekes.

Voor gegevens over Addeke Jans Boerma en zijn voorouders zie W. G. Doornbos, Import uit Oldenburgerland. De naam Addeke(s), Gruoninga 1996/1997, p. 36-64.

VIII.17   Jan Dolfing (zv VII.16), geb. te Annerveen en ged. 10-6-1781 te Kropswolde , ovl. na 16-11-1839, voor 12-5-1847 te Anloo, bakker te Annerveen (1815) en veldwachter te Anloo (1839), tr. 3-5-1807 [of 1806? Controleer!] te Kropswolde (ondertr.5, 12 en 26-4-1807 te Kiel Windeweer) met Garmtje Harber(t)s (Kielema), ged. 15-10-1775 te Windeweer, ovl. 19-1-1848 te Anloo, dv Arend Harberts en Liebegjen Gerrits.

Kinderen:

1.   Geertje Dolfing, geb. 2-4-1808 te gem. Hoogezand. Volgt IX.10

2+3.  twee kraamkinderen van Jan Arents Dolf, oud 1 dag, geb. te Annerveensche Compagnie, vermeld in het overlijdens en begraafregsiter 18-1-1811.

4.   zoon van Jan Arents Dolf, oud 2 dagen, geb. te Annerveensche Compagnie, vermeld in het overlijdens en begraafregsiter 22-1-1811.

5.   Elisabeth Dolfing, geb. 20-3?-1812 te gem. Anloo. Volgt IX.11

6.   Arend Dolfing, geb. 21-12-1814 te gem. Anloo. Volgt IX.12

7.   Addeke Boerma Dolfing, geb. 9-10-1817 te gem. Anloo. Volgt IX.13

VIII.18   Haikijn Dolfing (dv VII.16), geb. te Spijkerboor en ged. 10-12-1786 te Anloo, tr. 13-4-1825 te Zuidlaren met Tonnis van Stedum, weduwnaar van Jantje Papink, visser te De Groeve (1825), geb. ?-5-1769 te Stedum, zv Pieter Tonnis en Grietje Courts de Ruiter.

VIII.19   Geertien Arendina Dolfing (dv VII.16), geb. te Annerveen en ged. 22-11-1789 te Anloo, tr. 4-2-1815 te Anloo met Hooite Ottes Bok, geb. 1887/1888 te Sappemeer, schippersknecht te Annerveen (1815), zv Otte Bok en Aaltien Hooites.

VIII.20   Klaas Jans Dolfing (zv VII.17), geb. 10-5-1801 te Zuidbroek en ald. ged. 17-5-1801, arbeider, tr. 13-4-1826 te Zuidbroek met Lutgert Hindericus Lichtenberg, geb. 7-6-1797 te Meeden en ald. ged. 15-6-1797, dv Hindericus Johannes en Martje Geerts.

VIII.21   Yda Dolfing (dv VII.17), geb. 14-9-1803 te Zuidbroek en ald. ged. 25-9-1803, dienstmeid, tr. 25-5-1834 te Groningen met Jan Harms Visscher, geb. 5-12-1807 te Wedde en ald. ged. 13-12-1807, timmermansknecht, zv Harm Jans Visscher en Eefke Arents.

VIII.22   Grietje Jansen Dolfing (dv VII.19), geb. 21-6-1783 (volgens overlijdensakte) te Mantinge en ged. 29-6-1783 te Westerbork, ovl. 7-2-1867 te ter Horst (gem. Beilen), wonende te gem. Beilen (1849), tr. 11-1-1807 te Westerbork met Arend Jansen Dolfing (zie VI.18.6), landbouwer te Orvelte (huis 107), geb. 10-5-1789 te Orvelte, ovl. 30-1-1827 te Orvelte, zv Jan Dolfing en Geesje Lamberts (zie VI.18).

Op 9-9-1840 werd de memorie van successie ingediend van de nalatenschap van Margje Dolfing, linnennaaister in leven wonende te Zwiggelte in huis nr. 60. Deze nalatenschap groot per saldo ƒ339,48.5 werd voor de helft geerfd door Jannes, Lambert en Geesje Dolfing en voor de andere helft door hun moeder Grietje Dolfing als weduwe van Arend Dolfing. Arend Dolfing was de broer van Margje Dolfing. Er behoorden geen onroerende goederen tot de nalatenschap.

Vreemd genoeg werd bij de kinderen van Arend niet zoon Jan Dolfing genoemd. Hij was wel al overleden (voor Margje), maar had nog een dochter die in zijn plaats genoemd had moeten worden volgens mij. Was die misschien uitgekocht?

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 21-7-1807 te Orvelte en ged. 2-8-1807 te Westerbork. Volgt IX.14

2.   Lambert Dolfing, geb. 23-2-1814 te Orvelte (huis 107), ovl. 15-12-1875 te Brunsting (gem. Beilen), landbouwer te Brunsting. Waarschijnlijk ongehuwd.

3.   Geesje Dolfing, geb. 9-3-1818 te gem. Westerbork. Volgt IX.15

4.   Jan(ne)s Dolfing, geb. 9-3-1822 te gem. Westerbork. Volgt IX.16

VIII.23   Lambert Dolfing (zv VII.19), geb. 21-8-1786 (volgens overlijdensakte) of in het jaar 1787 (volgens huwelijksakte) te Elp (zijn doop mist in het doopboek van Westerbork), ovl. 26-1-1872 te Elp (in huis nr. 164), schaapherder te Elp (1815, 1817, 1821, 1824, 1837, 1845, 1850, 1859) en landbouwer aldaar (1866), tr. 12-3-1815 te Westerbork met Geesje Harms, weduwe van Hendrik Jans, geb. te Elp en ged. 11-2-1786 te Westerbork, ovl. (na 22-1-1859, voor 11-9-1866), dv Harm Erents en Marchien Roelofs.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 26-7-1815 te Elp (huis 10 of 70?). Volgt IX.17

2.   Marchien Dolfinge, geb. 3-6-1817 te Elp. Volgt IX.18

3.   Annigje Dolfing, geb. 31-3-1821 te Elp (volgens huwelijksakte). Volgt IX.19

4.   Roelofje Dolfing, geb. 25-9-1824 te gem. Westerbork. Volgt IX.20

VIII.24   Egbert Dolfing (zv VII.19), geb. te Mantinge en ged. 20-7-1788 te Westerbork, ovl. 9-2-1864 te Eursinge (in huis nr. 252), landbouwer te gem. Westerbork (1822, 1823, 1830, 1837, 1852) en arbeider aldaar (1826) en lb. te Eursinge (1858), tr. 13-4-1822 te Westerbork met Fennigje Oldejans, landbouwerse (1852, 1858), weduwe van Roelof Lenings, geb. te Garminge en ged. 23-4-1789 te Westerbork, ovl. (na 9-2-1864, voor 17-4-1875), dv Jan Oldejans en Geesje Roelofs.

Volgens zijn overlijdensakte zou Egbert zijn geboren in het jaar 1785, waarbij de exacte datum onbekend is.

Kinderen:

1.   Geesje Dolfing, geb. 16-4-1823 te gem. Westerbork. Volgt IX.21

2.   Jan Dolfing, geb. 10-4-1826 te gem. Westerbork. Volgt IX.22

3.   Jans Dolfing, geb. 14-5-1830 te gem. Westerbork. Volgt IX.23

VIII.25   Hendrikus Dolfing (zv VII.19), geb. te Mantinge en ged. 14-4-1789 te Westerbork, ovl. 12-5-1863 te Elp, boerenknecht te gem. Rolde (1821) en landbouwer te gem. Westerbork (1821, 1825, 1828, 1833, 1850), te Wezup (1847) en te Elp (1861, 1863), tr. 28-4-1821 te Westerbork met Stientje (Stijntje) Lamberts, ged. 17-2-1799 te Westerbork, ovl. (na 29-11-1877, voor 25-4-1890), landbouwerse te Wezup (1847) en te Elp (1863) en zonder beroep (1877), dv Lambert Harms en Geesje Jans.

N.B.: opmerkelijk is dat Hendrikus Dolfing slechts 9 maanden na zijn broer Egbert werd gedoopt!

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 15-2-1822 te gem. Westerbork. Volgt IX.24

2.   Geesje Dolfing, geb. 26-4-1825 te gem. Westerbork. Volgt IX.25

3.   Lambert Dolfing, geb. 23-10-1828 te Mantinge. Volgt IX.26

4.   Albert Dolfing, geb. 20-11-1833 te gem. Westerbork. Volgt IX.27

VIII.26   Jan Dolfing (zv VII.19), geb. te Balinge en ged. 10-7-1791 te Westerbork, ovl. (na 5-2-1843, voor 2-5-1862), boerenknecht te gem. Westerbork (1820) en arbeider te gem. Westerbork (1823, 1826, 1830, 1832, 1835) en te Westerbork (1837, 1840, 1843), tr. 5-6-1820 te Westerbork met Jantje Alberts (Zwaan), geb. in de Palts en ged. 17-1-1802 te Beilen, ovl. (na 5-2-1843, voor 2-5-1862), dv Albert Lucas (Zwane) en Jantje Gerrits Kuik.

N.B. Jantje is een zuster van Grietje Alberts Zwaan, zie bij VII.24. Bij haar werd echter meestal de familienaam Zwaan niet erbij vermeld.

Jan heeft niet voldaan aan de wet op de Nationale Militie, maar kreeg toch toestemming om te trouwen.

Kinderen:

1.   Annigje Dolfing, geb. 19-11-1820 te gem. Westerbork, ovl. 8-2-1824 te Westerbork.

2.   Jantje Dolfing, geb. 24-12-1823 te gem. Westerbork, ovl. 8-11-1827 te Westerbork.

3.   Jan Dolfing, geb. 19-10-1826 te gem. Westerbork, ovl. 1-4-1831 te Westerbork.

4.   Albert Dolfing, geb. 1-6-1830 te gem. Westerbork, ovl. 2-4-1831 te Westerbork.

5.   Jan Dolfing, geb. 14-9-1832 te gem. Westerbork. Volgt IX.28

6.   Albert Dolfing, geb. 25-8-1835 te gem. Westerbork, ovl. 25-3-1836 te Westerbork.

7.   Jans Dolfing, geb. 11-4-1837 te Westerbork. Volgt IX.29

8.   Albert Dolfing, geb. 2-4-1840 te Westerbork, arbeider te Nieuw Dordrecht (1862) en landbouwer aldaar (1868).

9.   Annigje Dolfing, geb. 5-2-1843 te Westerbork. Volgt IX.30

VIII.27   Roelof Dolfing (zv VII.19), ged. 8-1-1797 te Westerbork, ovl. (voor 13-12-1850), schaapherder te Westdorp (1829), tr. 17-5-1829 te Borger met zijn halve nicht Gesien Sikkens (zie VII.21.10), geb. 17-5-1810 te Westdorp en ged. 21-5-1810 te Borger, ovl. (na 19-8-1865), landbouwerse te Bonnen (1865), dv Koert Hindriks Sikkens en Gesien Lamberts Dolfing (zie VII.21). Gesien Sikkens hertrouwde 13-12-1850 te Borger met Roelof Dieters (zie verder bij haar zelf VII.21.10).

Kinderen:

1.   Geert Dolfing, geb. 5-12-1833 te gem. Borger. Volgt IX.31

VIII.28   Aaltje Dolfing (dv VII.19), geb. 1798 te Westerbork (volgens haar overlijdensakte), ovl. 28?-5-1866 te gem. Hoogeveen, zonder beroep, tr. met Fredrik Hooge. Hiervan heb ik in Drenthe geen huwelijk kunnen vinden.

VIII.29   Tallegien (Tjalligje) Dolfing (dv VII.19), geb. ca. 1801/1802 (bij de geboorte vanhaar zoon in 1828 is ze 26 jaar), ovl. 10?-12-1861 te gem. Hoogeveen (volgens de overlijdensakte geboren in 1768! te gem. Westerbork, maar dat kan niet gezien de namen van de ouders). Ze krijgt ongehuwd een kind waarbij haar broer Jan Dolfing, 37 jaar, arbeider te Westerbork, die niet kan schrijven, aangever is (zie VIII.26).

Kind:

1.   Albert Dolfing, geb. 11-5-1828 te Westerbork ten huize van Jan Dolfing. Van Albert heb ik later nog geen spoor teruggevonden.

VIII.30   Geesje (Geesien) Dolfing (dv VII.19), geb. te Eursinge en ged. 28-8-1803 te Westerbork, ovl. 12-10-1873 te Wijster, tr. 27-4-1826 te Westerbork met Roelof Jans Snijder, boerenknecht te gem. Westerbork, geb. 1799/1800 te ?, ovl. (na 12-10-1873), zv Jan Roelofs Snijder en Jantje Lamberts.

VIII.31   Grietje Dolfing (dv VII.20), ged. 16-9-1792 te gem. Westerbork, ovl. 22-2-1848 te Westerbork, tr. 9-10-1813 te Westerbork met Harm ten Berge, landbouwer te Westerbork (1836), geb. 1784/1785 te gem. Westerbork, ovl. na 18-2-1836, , zv Hendrik ten Berge en Trijntje Andries.

Volgens haar overlijdensakte was Grietje Dolfing geboren op 9-3-1792.

VIII.32   Marchien (Margje) Dolfing (dv VII.20), geb. 1796 of 22-12-1797 te gem. Westerbork, ovl. 7-11-1851 te Zwiggelte, tr. 23-12-1820 te Westerbork met Berend Speelman, wever te gem. Westerbork en te Zwiggelte (1836), geb. 1800 te ? (Gieten?), ovl. (na 7-11-1851), zv Jans Berends Speelman en Hillegien Jans Schiphouwer.

Volgens haar overlijdensakte was Margje Dolfing geboren op 22-12-1797 en volgens de huwelijksakte in 1796.

Kinderen: (o.a.)

1.   Geert Speelman, geb. 1820/1821 te ?, tr. 8-5-1844 te Westerbork met Geesje Abbing, geb. 1824/1825 te ?, dv Harm Abbing en Aaltje Alberts.

VIII.33   Aaltje Dolfing (dv VII.20), geb. 1-3-1799 te gem. Westerbork, ovl. 27-3-1837 te Balinge, boerin, tr. 10-7-1819 te Westerbork met Was Wasse (zie VI.15.3.4), ged. 3-3-1786 te Westerbork, ovl. (na 18-2-1836), landbouwer te gem. Westerbork en te Balinge (1836), zv Was Warners en Albertje Wolters (zie VI.15.3).

VIII.34   Lambert Dolfing (zv VII.20), geb. 17-9-1801 te gem. Westerbork (volgens zijn overlijdensakte), ovl. 11-5-1880 te Orvelte huis D 21, landbouwer te gem. Westerbork (1828, 1830, 1833, 1836), te Westerbork (1840, 1851, 1859, 1864), te Elp (1866) en te Orvelte (1880), tr. 24-5-1828 te Westerbork met Johanna Koers (Koerts), geb. 1797/1798 te ? (Dalen?), ovl. (na 15-3-1851, voor 16-4-1859), dv Harm Koers en Aaltje Nijenlunzing.

Kinderen:

1.   Jantje Dolfing, geb. 20-9-1828 te gem. Westerbork. Volgt IX.32

2.   Aaltje Dolfing, geb. 1-10-1830 te gem. Westerbork. Volgt IX.33

3.   Geert Dolfing, geb. 29-3-1833 te gem. Westerbork, ovl. 26-1-1835 te Westerbork.

4.   Geert Dolfing, geb. 25-3-1836 te gem. Westerbork. Volgt IX.34

5.   Grietje Dolfing, geb. 1-2-1840 te Westerbork. Volgt IX.35

VIII.35   Roelofje Dolfing (dv VII.20), geb. 12-7-1803 (volgens overlijdensakte) en ged. 17-7-1803 te Westerbork, ovl. 2-1-1864 te Hijken, tr. 29-4-1825 te Westerbork met Klaas Lodewijk, molenaar te gem. Westerbork en te Smilde (1836), ged. 1793/1794 te Zwolle, ovl. (na 18-2-1836, voor 2-1-1864), zv Lubbert Lodewijk en Hendrika van Raant.

VIII.36   Roelof Dolfing (zv VII.20), ged. 11-5-1806 te Westerbork, ovl. (na 6-5-1876, voor 13-5-1881), landbouwer te Westerbork (1844-1850), te Smalbroek (1853) en te Wezup(1854-1876), tr. 17-2-1844 te Westerbork met Hendrikje Kannegieter, geb. 1822/1823 te ?, ovl. (voor 25-11-1870), dv Harm Kannegieter en Yda Jans.

Kinderen:

1.   Jannes Dolfing, geb. 31-7-1844 te Westerbork. Volgt IX.36

2.   Harm Dolfing, geb. 10-9-1847 te Westerbork.

3.   Geert Dolfing, geb. 22-8-1850 te Westerbork. Volgt IX.37

4.   Jan Dolfing, geb. 3-4-1853 te Smalbroek, ovl. 20-4-1853 te Smalbroek (gem. Beilen).

5.   Jan Dolfing, geb. 7-6-1854 te Wezup.

6.   Jan Dolfing, geb. 3-4-1858 te Wezup. Volgt IX.38

7.   Jantje Dolfing, geb. 22-9-1860 te Wezup. Volgt IX.39

8.   Yda Dolfing, geb. 26-2-1863 te Wezup.

VIII.37   Geesje Dolfing (dv VII.20), ged. 18-2-1810 te Westerbork, ovl. 6-1-1868 te Westerbork, tr. 15-10-1836 te Westerbork met Lukas Ebbing, landbouwer te gem. Westerbork, geb. 1807/1808 te ?, ovl. (na 6-1-1868), zv Helprig Ebbing en Egbertje Lukas Vos.

Volgens haar overlijdensakte was Geesje Dolfing geboren op 23-2-1810.

VIII.38   Lambert Dolfing (zv VII.22), geb. 1809/1810 te gem. Westerbork, ovl. 19-2-1883 in huis nr. 35 te Wijster, landbouwer te gem. Westerbork (1836), te Balinge (1837) en te Garminge (1839, 1842) en wever aldaar (1846, 1852) en landbouwer te Drijber (1868) en te Wijster (1883), tr. 5-10-1836 te Westerbork met Geesje Koerts (Koers), naaister, geb. 1807/1808 te ?, ovl. (voor 25-4-1868), dv Koert Hendriks en Aaltje Klasen.

Kinderen:

1.   Hendrik Dolfing, geb. 3-3-1837 te Balinge. Volgt IX.40

2.   Koert Dolfing, geb. 19-3-1839 te Garminge.

3.   Albert Dolfing, geb. 4-2-1842 te Garminge, ovl. 3-10-1847 te Garminge.

4.   Aaltje Dolfing, geb. 7-7-1846 te Garminge. Volgt IX.41

5.   Albert Dolfing, geb. 11-2-1852 te Garminge, ovl. 13-5-1853 te Garminge.

VIII.39   Roelofje Dolfing (dv VII.22), geb. 6-2-1812 te Bruntinge (huis 137), ovl. 15-2-1875 te Westerbork huis 90, tr. 5-5-1835 te Zweeloo met Klaas Jakobs Boer, boerenknecht te gem. Westerbork, geb. en ged. 1810/1811 te Westerbork, ovl. (na 15-2-1875), zv Jakob Hendriks Boer en Jantje Klasen.

VIII.40   Albert Dolfing(e) (dv VII.22), geb. 5-6-1818 te gem. Westerbork, ovl. 7-11-1874 te Westerbork huis nr. 90, landbouwer te gem. Westerbork (1848) en wever te Westerbork (1852, 1854, 1858, 1859, 1863, 1871, 1872, 1874), tr. 5-5-1848 te Westerbork (als Albert Dolfinge) met Hillechien (Hilligje/Hillegien) Manting, geb. 1826/1827 te ?, ovl. (na 3-4-1871, voor 23-11-1872), dv Jan Manting en Seike van der Borgh.

Kinderen:

1.   Hendrik Dolfing, geb. 1-1-1852 te Westerbork. Volgt IX.42

2.   Jan Dolfing, geb. 25-7-1854 te Westerbork, 4-5-1875 te Westerbork, huis 90a, landbouwer.

3.   Albert Dolfing, geb. 15-1-1858 te Westerbork, ovl. 5-6-1858 te Westerbork.

4.   Albertje Dolfing, geb. 3-7-1859 te Westerbork. Volgt IX.43

5.   Sijgie Dolfing, geb. 22-1-1863 te Westerbork, ovl. 23-11-1872 te Westerbork (in huis nr. 90).

6.   Geert Dolfing, geb. 2-4-1871 te Westerbork, ovl. 3-4-1871 te Westerbork (in huis nr. 90).

VIII.41   Aaltje Dolfing (dv VII.24), geb. 31-10-1811 te Westerbork (huis 14), ovl. (na 22-5-1850, voor 27-9-1873), arbeidster te Westerbork (1850), tr. 22-5-1850 te Westerbork met Ynse Cornelis, arbeider? te Westerbork (1850), geb. 1806/1807 te Holwerd (Friesland), zv Cornelis Ynses en Jantje Meinderts.

Ze kreeg een zoon waarvan de vader onbekend is:

1.   Albert Dolfing, geb. 25-3-1840 te Westerbork. Volgt IX.44

VIII.42   Marchien Dolfing (dv VII.24), geb. 1-11-1813 te Westerbork (huis 14), tr. 25-4-1836 te Westerbork met Arend Eising, geb. 1817/1818 te ? (Sleen?), boerenknecht te gemeente Westerbork (1836), zv Jan Eising en Geesje Janzen.

VIII.43   Lambert Dolfing (zv VII.24), geb. 28-11-1815 te Westerbork (huis 14), ovl. 22-4-1878 te Gees, wever te Gees (1848, 1849, 1862, 1878) en arbeider te Gees (1853) en wever te gem. Oosterhesselen (1875), tr. 27-4-1848 te Oosterhesselen met Grietien Zuid, geb. 1825/1826 te gem. Oosterhesselen, ovl. (na 22-4-1878), dv Hindrik Derks Zuid en Jantien Egberts.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 19-6-1849 te Gees.

2.   Albertien Dolfing, geb. 29-5-1853 te Gees. Volgt IX.45

3.   Hendrik Dolfing, geb. 14-4-1862 te Gees.

VIII.44   Jantien (Jantje) Dolfing (dv VII.24), geb. 8-8-1825 (of 7-8-1825?) te gem. Zweeloo, ovl. 4-3-1892 te Sleen, tr. 24-4-1852 te Sleen met Willem Rosing, schaapherder te Sleen (1852), geb. 7-11-1821 te gemeente Sleen, ovl. (na 5-3-1892), zv Harm Rosing en Geessien Dening.

VIII.45   Jantje (Jantien) Dolfing (dv VII.24), geb. 10-12-1826 te gemeente Zweeloo, vermoedelijk ovl. 7-7-1861 te Ermerveen (als geboortedatum wordt dan 16-12-1829 te gem. Zweeloo vermeld, en de namen van haar ouders en man worden niet vermeld), tr. 25-4-1852 te Beilen met Hendrik Jonker, geb. 30-5-1828 te gemeente Dwingeloo, boerenknecht te gem. Dwingeloo (1852), zv Albert Everts Jonker en Aaltje Hendriks de Roo.

VIII.46   Geesje Dolfing (dv VII.24), geb. 2-5-1829 te Holthe, ovl. 9-3-1899 te Hogermilde huis D 84, arbeidster te Smilde (1861), later zonder beroep, tr. (1) 11-11-1854 te Beilen met Hendrik Jan Rugenbrink (Reugenbrink/Ruigebrink), weduwnaar van Geesje Beerends (ovl. 15-3-1853 te gem. Beilen), geb. 4-6-1827 te gemeente Diever, ovl. (voor 27-4-1861), arbeider te Beilen (1854), zv Egbert Jans Rugenbrink en Driessien Gerritsen Vlim, tr. (2) 27-4-1861 te Smilde met Arent Tiemes Kannegieter (Arend Tijmes Kannegieter), geb. 1827/1828 te Vlissingen, ovl. (na 9-3-1899), dienstknecht te Smilde (1861) en arbeider aldaar (1893), zv Frans Antonij Kannegieter en Johanna de Keulenaar.

Kinderen uit het tweede huwelijk (o.a.):

1.   Frans Kannegieter, geb. 1866/1867 te Smilde. Hij huwt met zijn nicht Hendrekien Dolfing! Volgt IX.50!

VIII.47   Albertje Dolfing (dv VII.24), geb. 24-10-1832 te Holthe, ovl. 6-4-1929 te gem. Sleen (wonende te Rolde), tr. 25-4-1852 te Beilen met Hendrik Klokker, geb. 23-11-1828 te gemeente Dwingeloo, ovl. (voor 8-4-1929), boerenknecht te gem. Beilen (1852), zv Beerend Alberts Klokker en Lammechien Oeten?.

VIII.48   Jan Dolfing (zv VII.24), geb. 15-12-1834 te Holthe, ovl. 30-10-1906 te Aalden, wever te Wijster (1862, 1866), arbeider te ’t Haantje (1873, 1876, 1882, 1896) en te (gem.) Sleen (1893, 1901), tr. 16-11-1861 te Beilen met Jantien (Jantje) Kuipers, geb. 27-7-1834 te Gees, ovl. 8-2-1886 te ’t Haantje, arbeidster, dv Geert Kuipers en Fennegien Hendriks Hoving.

Opmerkelijk is dat drie kinderen uit dit gezin trouwden met een neef of nicht! Alhoewel een neef-nicht huwelijk wel meer voorkwam, moet het toch vrij uitzonderlijk zijn dat dit in één gezin zo vaak voorkwam.

Kinderen:

1.   Geert Dolfing, geb. 16-2-1862 te Gees. Volgt IX.46

2.   Grietje Dolfing, geb. 3-3-1863 te Garminge. Volgt IX.47

3.   Fennichje Dolfing, geb. 11-2-1866 te Wijster. Volgt IX.48

4.   Albertje Dolfing, geb. 13-8-1869 te Eursinge. Volgt IX.49

5.   Hendrekien Dolfing, geb. 13-4-1873 te ‘t Haantje. Volgt IX.50

6.   Albert Dolfing, geb. 21-4-1876 te ‘t Haantje. Volgt IX.51

VIII.49   Jannes Dolfing (zv VII.24), geb. 2-10-1841 te Wijster, ovl. 23-1-1919 te Elp, landbouwer te Westerbork (1876), tr. (1) 5-8-1870 te Westerbork met Geesje Eefting, geb. 21-11-1845 te Elp, ovl. 18-3-1876 te Elp, dv Egbert Eefting en Geesje Euving, tr. (2) 27-11-1885 te Westerbork met Jantje Tap, geb. ca. 1843 te gem. Westerbork, ovl. (voor 23-1-1919), dv Willem Tap en Geesje Timmer.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Egbert Dolfing, geb. 18-12-1870 te Elp. Volgt IX.52

2.   levenloze zoon, geb./ovl. 13-3-1876 te Elp huis 161.

VIII.50   Hendrikje Jans (Dolfing) (dv VII.25), ged. 21-2-1802 te Dwingelo (tweeling), ovl. 11-11-1843 in huis nr. 93 te Lottergreppel, gemeente Zuidwolde (Dr.) (als Hendrikje Jans Dolfing, dv Jan Dolffing en Jantien Koetsier?, geboren augustus 1802, nalatende hare man en 5 minderjarige kinderen), arbeidster (1843), tr. (als Hendrikje Jans) 4-10-1829 te Dwingeloo met Meine Hendriks Koster, ged. 4-8-1805 te Dwingelo, ovl. (na 11-11-1843), boerenknecht te Dwingelo (1829), daarna wonende te Lottergreppel (1843), zv Hendrik Meines Koster en Hilligje Jans.

GENERATIE IX

IX.1   Wigbelt Dolfing (zv VIII.4), geb. 26-9-1832 te Orvelte (Orvelte volgens huwelijksakte), ovl. (na 31-10-1896, voor 25-4-1903), landbouwer te Orvelte (1861) en te Dwingeloo (1871, 1886, 1896), tr. 15-5-1861 te Westerbork met Grietje Klaassen, geb. 1831/1832 te Lheebroek, gem. Dwingelo, ovl. (na 22-9-1905), dv Jan Bloemerts Klaassen en Hilligje Hendriks Bloemberg.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 1862 te Dwingelo. Volgt X.1

2.   Annigje Dolfing, geb. 1867/1868 te Dwingelo. Volgt X.2

3.   Geert Dolfing, geb. 1870/1871 te Dwingelo. Volgt X.3

4.   Hilligje Dolfing, geb. 1874/1875 te Dwingelo. Volgt X.4

IX.2   Fennigje Dolfing (dv VIII.4), geb. 22-1-1836 te gem. Westerbork, ovl. 25-6-1881 in huis nr. 130 te Beilen, tr. 28-7-1871 te Beilen met Tiddo Tjabbes, geb. 16-1-1833 te Blijham, ovl. 28-12-1907 te Beilen, landbouwer te Beilen, zv Hindrik Hollander Tjabbes en Nantje Harms Edens.

IX.3   Jan Dolfing (zv VIII.7), geb. 13-5-1814 te Orvelte (in huis nr. 99), ovl. 30?-8?-1876 (zeer slecht leesbaar) te Orvelte huis nr. 211, landbouwer te Orvelte (1857, 1858, 1876), tr. 30-5-1857 te Westerbork met Jantje Thijs, geb. 1820/1821 te Drijber, ovl. (na 2-9-1876), dv Wolter Thijs en Marigien Alberts.

Kinderen:

1.   Roelof Dolfing, geb. 18-4-1858 te Orvelte, wonende te Westerbork (1896).

IX.4   Lambert Dolfing (zv VIII.7), geb. 18-11-1815 te Orvelte (in huis nr. 99), ovl. (na 3-7-1897), landbouwer te Orvelte (1855, 1861, 1863, 1879, 1896, 1897), tr. (1) 14-6-1855 te Westerbork met Hendrikje Boer, geb. 1819/1820 te Elp, dv Jan Boer en Hendrikje Thijn, tr. (2) 8-6-1861 te Westerbork met Hilligje Thijs, geb. 1825/1826 te Drijber, ovl. (na 3-7-1897), landbouwerse (1896), dv Wolter Thijs en Marigje de Weerd.

N.B.: bij het tweede huwelijk van Lambert wordt niet vermeld dat hij weduwnaar was.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Lammigje Dolfing, geb. 29-7-1861 te Orvelte. Volgt X.5

2.   Wolter Dolfing, geb. 2-7-1863 te Orvelte. Volgt X.6

IX.5   Aaltje Roelofs Dolfing (dv VIII.7), geb. 21-6-1818 te gem. Westerbork, ovl. 21-11-1880 in huis nr. 12 te Klatering (gem. Beilen), tr. 4-5-1842 te Beilen met Jan Roelofs Nijsing, geb. 8-9-1821 te Beilen, ovl. (voor 21-11-1880), landbouwer te gem. Beilen (1842), zv Roelof Nijsing en Grietjen Jakobs Meijering.

IX.6   Willem Dolfing (zv VIII.7), geb. 11-4-1821 te Orvelte (Orvelte volgens huwelijksakte), ovl. 31-3-1897 te Bruntinge huis E 24, landbouwer te Orvelte (1857-1865) en te Bruntinge (1879-1897), tr. 8-5-1857 te Westerbork met Hillechien (Hillegien/Hilligje) Koops, geb. 1829/1830 te ? (Benneveld?), ovl. (na 29-9-1865, voor 6-9-1879), dv Hermanus Koops en Roelofje Oldenhuising.

Kinderen:

1.   Lammigje Dolfing, geb. 27-10-1858 te Orvelte. Volgt X.7

2.   Hermanus Dolfing, geb. 29-2-1860 te Orvelte, ovl. 18-5-1860 te Orvelte.

3.   Hermanus Dolfing, geb. 2-2-1861 te Orvelte, landbouwer te gem. Westerbork (1892).

4.   Roelofje Dolfing, geb. 7-1-1864 te Orvelte. (tweeling) Volgt X.8

5.   Roelof Dolfing, geb. 7-1-1864 te Orvelte, ovl. 1-2-1864 te Orvelte. (tweeling)

6.   Roelina Dolfing, geb. 29-9-1865 te Orvelte, ovl. 10-12-1887 te Bruntinge huis E 24.

IX.7   Lammigje Dolfing (dv VIII.7), geb. 7-12-1823 te gem. Westerbork, tr. 16-5-1856 te Sleen met Willem Lanning, geb. 21-7-1825 te gem. Zweeloo, landbouwer te Noordsleen (1856), zv Jans Lanning en Jantien Oldenhuizing.

IX.8   Hinderkien Dolfien (dv VIII.9), geb. 2-8-1812 te Noorddijk.

Zij kreeg ongehuwd een kind:

1.   Martje Dolfijn, geb. 13-1-1835 te Noorddijk.

IX.9   Frouke Dolfien (dv VIII.9), geb. 24-6-1822 te Noorddijk, ovl. 14-5-1844 te Noorddijk, tr. met Harmannus Kip, schoolonderwijzer, zv ? en ?

IX.10   Geertje Dolfing (dv VIII.17), geb. 2-4-1808 te Windeweer en ald. ged. 24-4-1808, ovl. 10-12-1842 te Anloo, tr. 10-5-1838 te Anloo met Lambert Geerts Schipper, ged. 17-3-1805 te gem. Anloo, dienstknecht te Gieten (1838), zv Geert Harms Schipper en Henderkien Everts.

IX.11   Elisabeth Dolfing (dv VIII.17), geb. 20-3?-1812 te gem. Anloo, koopmansche (1839), tr. 16-11-1839 te Anloo met Sijwerd Heeringa, ged. 26-8-1809 te Hoogezand, schippersknecht te Hoogezand (1839), zv Jan Sijts Heeringa en Geertje Sijwerts.

IX.12   Arend Dolfing (zv VIII.17), geb. 21-12-1814 te Anloo, ovl. (na 13-10-1877), boerenknecht te Anloo (1838, 1839) en te Annerveenschekanaal (1847) en arbeider aldaar (1877), tr. 26-6-1847 te Anloo met Ida Alberts Cours, geb. 17-9-1820 te gem. Hoogezand, ovl. (voor 13-10-1877) te ?, dv Albert Jans Cours, ook genaamd Albert Jans Pool en Jantje Jans Pool.

Kinderen:

1.   Luitje Dolfing (een dochter), geb. 1852/1853 te Annerveenschekanaal. Volgt X.9

mogelijk:

2.   Jan Dolfing, arbeider te Zuidlaren (1908), tr. [niet in Drenthe] met Jantje Klein, beiden ovl. na 9-5-1908.

Kind:

1.   Arend Dolfing, geb. 1882/1883 te Borger, schilder te Gasselte (1908), tr. 9-5-1908 te Zuidlaren met Annechien Timmerman, geb. 1881/1882 te Zuidlaren, dienstbode (1908), dv Hendrik Timmerman en Hendrikje Timmerman.

IX.13   Addeke Boerma Dolfing (zv VIII.17), geb. 9-10-1817 te gem. Anloo, ovl. 27?-9-1870 te gem. Norg, boerenknecht te Anloo (1838), super-ontvanger te Anloo (1839), veldwachter te Gieten (1847), brigadier te Veenhuizen (1862) en brigadier majoor titulair der rijksveldwacht te Veenhuizen (1878-1879), tr. 12-5-1847 te Gieten met Geesjen Venema, geb. 14-7-1824 te gem. Gieten, ovl. (na 22-6-1887), dv Tjark Jans Venema en Hinderkien Geerts van der Bijl.

Kinderen:

1.   Harmtje Dolfing, geb. 23-4-1848 te gem. Gieten, ovl. 20?-12-1858 te gem. Odoorn.

2.   Tjark Dolfing, geb. 1849/1850 te ?, rijksveldwachter te Ommeschans (1879) en te Hedel (1887).

3.   Hendrikje Dolfing, geb. 1851/1852 te Gieten. Volgt X.10

4.   Geertje Dolfing, geb. 1853/1854 te Dwingeloo. Volgt X.11

5.   Jan Dolfing, geb. 25-2-1857 te gem. Dwingeloo, ovl. 17?-9-1862 te gem. Norg.

6.   Johanna Dolfing, geb. 13-2-1864 te gem. Norg, ovl. 23?-9-1878 te gem. Norg.

IX.14   Jan Dolfing (zv VIII.22), geb. 21-7-1807 te Orvelte en ged. 2-8-1807 te Westerbork, ovl. 1-9-1836 te Orvelte, lb. te gem. Westerbork (1831, 1832) en te Orvelte (1836), tr. 4-6-1831 te Westerbork met Aaltje Lugies, geb. 1806/1807 te ?, ovl. (voor 30-4-1864), dv Willem Lugies en Jantje Bruning.

N.B.: de aangifte van het overlijden van Jan Dolfing gebeurde pas op 24-9-1836 terwijl daar als overlijdensdatum 1-9-1836 staat! Mogelijk is dat een schrijffout en moet het 21-9-1836 zijn?

Kind:

1.   Jantje Dolfing, geb. 18-5-1832 te Orvelte (volgens huwelijksakte). Volgt X.12

IX.15   Geesje Dolfing (dv VIII.22), geb. 9-3-1818 te gem. Westerbork, ovl. 22-3-1875 te Brunsting (gem. Beilen), tr. 1-5-1846 te Westerbork met Albert Hendriks Nijmeijer, geb. 1818/1819 te gem. Westerbork, ovl. (na 22-3-1875), boerenknecht te gem. Westerbork (1846), zv Hendrik Nijmeijer en Jaapkien Willems.

Kinderen:

1.   Jacobje Nijmeijer, geb. 1847/1848 te Beilen, tr. 29-11-1877 te Westerbork met Lambert Dolfing (zie IX.26), weduwnaar van Hendrikje Aling, geb. 23-10-1828 te Mantinge (volgens huwelijksakte), zv Hendrikus Dolfing en Stijntje Lamberts (zie VIII.25). Kinderen zie bij hem (IX.26).

IX.16   Jannes (Jans) Dolfing (zv VIII.22), geb. 9-3-1822 te gem. Westerbork, ovl. (na 27-3-1880), boerenknecht te gem. Westerbork (1849), arbeider te Eursinge (1851), landbouwer te Mantinge (1854) en dienstknecht te Elp (1879), tr. 14-4-1849 te Westerbork met Hillechien (Hilligje) Reinders, geb. 1819/1820 te ?, ovl. (voor 1-5-1879), dv Reinder Reinders en Grietien Jans.

Kinderen:

1.   Grietje Dolfing, geb. 9-3-1851 te Eursinge.

2.   Reinder Dolfing, geb. 7-9-1854 te Mantinge. Volgt X.13

IX.17   Jan Dolfing (zv VIII.23), geb. 26-7-1815 te Elp (huis 10 of 70?), ovl. 11-12-1892 te Elp huis C 61, landbouwer te Elp (1837-1892), tr. 7-1-1837 te Westerbork met Aaltje Geerts, landbouwerse (1859, 1863, 1875, 1878, 1880, 1881), geb. 1815/1816 te ?, ovl. (na 28-4-1881, voor 11-12-1892), dv Geert Jacobs en Grietje Jans.

Kinderen:

1.   Geertje Dolfing, geb. 2-4-1837 te Elp. Volgt X.14

2.   Aaltje Dolfing, geb. 31-8-1840 te Elp N.B.: van het mannelijk geslacht! Vermoedelijk is de naam fout en wordt de hierna genoemde Lambert bedoeld. Daarvan is echter niet (zoals in zulke gevallen gebruikelijk was) een aantekening gemaakt op de geboorteakte.

2?   Lambert Dolfing, geb. 29-9-1840 (volgens ovl.akte) te gem. Westerbork. Volgt X.15

3.   Geert Dolfing, geb. 27-2-1843 te Elp. Volgt X.16

4.   Harm Dolfing, geb. 18-6-1845 te Elp. Volgt X.17

5.   Geesje Dolfing, geb. 31-8-1848 te Elp, ovl. 2-10-1867 te Elp. Ongehuwd.

6.   Jan Dolfing, geb.19-8-1850 te Elp, ovl. 3-3-1875 te Westerbork huis 164 (Elp), landbouwer.

7.   Margje Dolfing, geb. 27-2-1853 te Elp, ovl. 22-1-1863 te Elp.

8.   Grietje Dolfing, geb. 26-4-1855 te Elp. Volgt X.18

9.   Jantje Dolfing, geb. 18-5-1857 te Elp, ovl. 19-5-1857 te Elp.

IX.18   Marchien (Marchje) Dolfinge (dv VIII.23), geb. 3-6-1817 te Elp, ovl. 3-7-1899 in huis nr. 147 te Beilen, tr. 11-4-1845 te Beilen met Klaas Boer, geb. 9-3?-1820 te Beilen, ovl. (voor 3-7-1899), landbouwer te gem. Beilen (1845), zv Hendrik Koops Boer en Jantje Klaassen.

IX.19   Annigje Dolfing (dv VIII.23), geb. 31-3-1821 te Elp (volgens huwelijksakte), ovl. 2-10-1867 te Elp, tr. 22-1-1859 te Westerbork met Harm Pol, geb. 1832[/1833] te Assen, ovl. (na 11-9-1866), boerenknecht te Elp (1859), zv Jan Koops Pol en Janna Willems Stevens.

IX.20   Roelofje Dolfing (dv VIII.23), geb. 25-9-1824 te gem. Westerbork, ovl. 9-12-1859 te Elp, landbouwster te Elp (1850), tr. 8-3-1850 te Westerbork met Jan Geerts Jacobs, geb. 1823/1824 te ?, ovl. (na 1-5-1879), landbouwer te Elp (1850) en te Schipborg (1879), zv Geert Jacobs en Grietje Jans.

Kinderen:

1.   Geesje Jacobs, geb. 1851/1852 te gem. Westerbork, tr. 1-5-1879 te Westerbork met Reinder Dolfing (zie X.12), geb. 7-9-1854 te Mantinge, dienstknecht te gem. Westerbork (1879), zv Jannes Dolfing (IX.16) en Hillechien Reinders. Hun kinderen zie bij hem: X.12.

IX.21   Geesje Dolfing (dv VIII.24), geb. 16-4-1823 te gem. Westerbork, ovl. 23-12-1895 te Eursinge huis E 11 “ten huize van Roelof Strijker”, tr. 18-5-1852 te Westerbork met Warner Gerrits ter Steege, geb. 1818/1819 te Hoogeveen, ovl. (voor 23-12-1895), boerenknecht te gem. Westerbork (1852), zv Harm Gerrits ter Steege en Roelofje Wanders.

IX.22   Jan Dolfing (zv VIII.24), geb. 10-4-1826 te gem. Westerbork, ovl. (na 2-5-1885, voor 5-5-1900), landbouwer te gem. Westerbork (1858) en te Eursinge (1859) en rietdekker te Eursinge (1861) en te Rolde (1885), tr. 24-4-1858 te Westerbork met Lammigje Roelofs, geb. 1828/1829 te Rolde, ovl. (na 2-5-1885, voor 5-5-1900), dv Jan Roelofs en Gebbechien Wever.

Kinderen:

1.   Egbert Dolfing, geb. 11-2-1859 te Eursinge. Volgt X.19

2.   Jan Dolfing, geb. 4-6-1861 te Eursinge.

3.   Albert Dolfing, geb. 1865/1866 te Rolde. Volgt X.20

IX.23   Jans Dolfing (zv VIII.24), geb. 14-5-1830 te gem. Westerbork, ovl. (na 23-4-1898), landbouwer te Eursinge (1875) en arbeider aldaar (1898), tr. 17-4-1875 te Westerbork met Froukje Pool, geb. 1840/1841 te gem. Smilde, dv Meuwis Pool en Elisabeth Aukes.

Kinderen:

1.   Fennigje Dolfing, geb. 24-9-1875 te Eursinge (in huis nr. 248). Volgt X.21

IX.24   Jan Dolfing (zv VIII.25), geb. 15-2-1822 te gem. Westerbork, ovl. 10-2-1900 in huis nr. 22 te Holthe, boerenknecht te gem. Westerbork (1850), landbouwer te Wezup (1847) en te Elp (1850) en arbeider te Holthe (1856, 1862, 1882, 1883), landbouwer aldaar (1852, 1855, 1857, 1859, 1862, 1863, 1866, 1868, 1870, 1874, 1886, 1893, 1894, 1897) en zonder beroep aldaar (1900), tr. 7-8-1850 te Westerbork met Jantje Speelman, arbeidster (1882) en landbouwerse (1855, 1857, 1859, 1886, 1893, 1894, 1897), geb. 1831 te gem. Beilen, ovl. (na 10-2-1900, voor 25-2-1911), dv Jannes Speelman en Fennigje Hendriks Soer.

Kinderen:

1.   Hendrikus Dolfing, geb. 25-10-1850 te Elp. Volgt X.22

2.   Jannes Dolfing, geb. 17-12-1852 te Holthe. Volgt X.23

3.   Lambert Dolfing, geb. 5-1-1855 te Holthe, ovl. 26-4-1856 te Holthe.

4.   Lambert Dolfing, geb. 6-9-1857 te Holthe. Volgt X.24

5.   Hendrik Dolfing, geb. 1-11-1859 te Holthe. Volgt X.25

6.   Albert Dolfing, geb. 13-1-1862 te Holthe, ovl. 14-1-1862 te Holthe (2 uur ‘s morgens).

7.   Jan Dolfing, geb. 13-8-1863 te Holthe. Volgt X.26

8.   Harm Dolfing, geb. 1-2-1866 te Holthe. Volgt X.27

9.   Albert Dolfing, geb. 19-4-1868 te Holthe. Volgt X.28

10.   Femmichje Dolfing, geb. 6-8-1870 te Holthe. Volgt X.29

11.   Stientje Dolfing, geb. 9-10-1874 te Holthe. Volgt X.30

IX.25   Geesje Dolfing (dv VIII.25), geb. 26-4-1825 te gem. Westerbork, ovl. 25-4-1890 te Elp huis C 9, landbouwerse te Elp (1890), tr. 15-4-1847 te Zweeloo met Roelof Willems, geb. 15-12-1820 te Emmen, ovl. (voor 25-4-1890), landbouwer te Wezup (1847), zv Albert Willems en Geesje Zwaving.

IX.26   Lambert Dolfing (zv VIII.25), geb. 23-10-1828 te Mantinge (volgens huwelijksakte), ovl. (voor 2-5-1908), boerenknecht te Orvelte (1861) en landbouwer aldaar (1877, 1880) en te Westerbork (1886), tr. (1) 26-4-1861 te Westerbork met Hendrikje Aling, geb. 1836/1837 te Zwiggelte, ovl. (na 26-4-1861, voor 29-11-1877), dv Arend Aling en Jantje Schuling, tr. (2) 29-11-1877 te Westerbork met Jacobje Nijmeijer (zie X.15.1), geb. 1847/1848 te Beilen, ovl. (na 2-5-1908), zonder beroep te Westerbork (1908), dv Albert Nijmeijer en Geesje Dolfing (zie IX.15).

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Hendrikus Dolfing, geb. 3-4-1880 te Orvelte, landbouwer te Westerbork (1908).

2.   Albert Dolfing, geb. 16-12-1886 te Westerbork. Volgt X.31

IX.27   Albert Dolfing (zv VIII.25), geb. 20-11-1833 te gem. Westerbork, ovl. (na 29-11-1877), landbouwer te Elp (1863) en te (gem.?) Westerbork (1859, 1877), tr. 27-11-1863 te Westerbork met Lammichje Speelman, geb. 1834/1835 te Beilen, dv Jannes Speelman en Roelofje Meinderts Smits.

IX.28   Jan Dolfing (zv VIII.26), geb. 14-9-1832 te gem. Westerbork, ovl. (na 3-11-1891, voor 6-12-1892), landbouwer te Nieuw Dordrecht (1862, 1868, 1873, 1883, 1891), tr. 2-5-1862 te Emmen met Lammigje (Lammegien) Berends, geb. 26-1-1842 te gem. Westerbork, ovl. (na 31-5-1895), landbouwerse te Nieuw Dordrecht (1883, 1891), te Vastenow (1892) en te Nieuw Dordrecht (1895), zonder beroep te Emmen (1901, 1907) en arbeidster aldaar (1902), dv Berend Berends en Lugien Bakker.

Kinderen (o.a.):

1.   Jantien Dolfing, geb. 1863/1864 te Nieuw Dordrecht? Volgt X.32

2.   Berend Dolfing, geb. 1865/1866 te gem. Emmen. Volgt X.33

3.   Luchien Dolfing, geb. 1868 te gem. Emmen. Volgt X.34

4.   Janna Dolfing, geb. 1870/1871 te gem. Emmen. Volgt X.35

5.   Annegien Dolfing, geb. 1874/1875 te gem. Emmen. Volgt X.36

6.   Grietje Dolfing, geb. 1878/1879 te gem. Emmen. Volgt X.37

IX.29   Jans Dolfing (zv VIII.26), geb. 11-4-1837 te Westerbork, arbeider te Nieuw Dordrecht (1862, 1868, 1873, 1897, 1899) en landbouwer aldaar (1885, 1891), tr. (1) 19-12-1868 te Emmen met Zwaantien Schiphouwer, weduwe van Albert Jalvingh, geb. 25-1-1839 te gem. Sleen, ovl. (voor 16-5-1873), dv Wasse Schiphouwer en Grietien Eising, tr. (2) 16-5-1873 te Emmen met Roelfien Koops, geb. 1845/1846 te gem. Vries, ovl. (voor 27-11-1885), dv Lucas Koops en Geessien Neimeijer, tr. (3) 27-11-1885 te Emmen met Sijlje Wijbes Werkman, weduwe van Jacob Kuik, geb. 1836/1837 te gem. Oostellingwerf, arbeidster te Nieuw Dordrecht (1885), dv Wijbe Hendriks Werkman en Aukje Feddes Kies.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Jantien Dolfing, geb. 1868/1869 te gem. Emmen. Volgt X.38

Vermoedelijk ook:

2.   Willemtien Dolfing, geb. 10-3-1872 te gem. Emmen, ovl. 3-2-1873 te Diphoorn ten huize van Jan Jansen (als dv Albert Dolfing! (mogelijk verwarring tussen Albert Jalving en Jans Dolfing?) en Zwaantien Schiphouwer, waarbij vermeld wordt dat beide ouders waren overleden!)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Geessien Dolfing, geb. 1873/1874 te gem. Emmen. Volgt X.39

IX.30   Annigje Dolfing (dv VIII.26), geb. 5-2-1843 te Westerbork, tr. 6-5-1871 te Emmen met Geert Willems Steen, geb. 30-1-1836 te gem. Westellingwerf, arbeider te Vastenouw (gem. Emmen), zv Willem Geerts Steen en Robberdina Klazen Heeroma, arbeiders te Noord-Amerika (1871).

IX.31   Geert Dolfing (zv VIII.27), geb. 5-12-1833 te gem. Borger, ovl. (na 2-4-1906, voor 16-8-1917), landbouwer te Bonnen (1865) en te Buinen (1900, 1903, 1906), tr. 19-8-1865 te Borger met Grietien (Grietje) Heming, geb. 9-2-1838 te gem. Borger, ovl. (voor 23-5-1900), dv Jan Heming en Annechien Marrissen.

Kinderen:

1.   Geessien Dolfing, geb. 1870/1871 te Borger. Volgt X.40

2.   Annechien Dolfing, geb. 1871/1872 te Borger. Volgt X.41

3.   Jan Dolfing, geb. 1874 te gem. Borger. Volgt X.42

IX.32   Jantje Dolfing (dv VIII.32), geb. 20-9-1828 te gem. Westerbork, ovl. 24-4-2890 te Westerbork huis A 9, tr. 16-4-1859 te Westerbork met Pieter Nederhoed, geb. 1825/1826 te Meeden, ovl. (na 24-4-1890), dienstknecht te Westerbork (1859), zv Albert Pieters Nederhoed en Hiltje Jelles Kuipers.

IX.33   Aaltje Dolfing (dv VIII.32), geb. 1-10-1830 te gem. Westerbork, ovl. 5-10-1886 te Westerbork, tr. 15-3-1851 te Westerbork met Harm Wesseling, geb. 1820/1821 te gem. Westerbork, ovl. (na 5-10-1886), landbouwer te Westerbork (1851), zv Jan Wesseling en Aaltje Sikken.

IX.34   Geert Dolfing (zv VIII.32), geb. 25-3-1836 te gem. Westerbork, ovl. (na 4-4-1902), landbouwer te Westerbork (1864), te Elp (1865, 1868, 1872, 1873) en te gem. Zweeloo (1893, 1896, 1902), tr. 22-4-1864 te Westerbork met Everdina Steenge, geb. 1833/1834 te Beilen, ovl. (na 4-4-1902), dv Lambert Steenge en Jantje Bakker.

Kinderen:

1.   Johanna Dolfing, geb. 24-3-1865 te Elp. Volgt X.43

2.   Lambert Dolfing, geb. 3-1-1868 te Elp, landbouwer te Zweeloo (1902).

3.   Jan Dolfing, geb. 29-12-1872 te Elp, ovl. 8-2-1873 te Elp huis 160. Zijn overlijdensakte vermeldt als geboortedatum 29-12-1873!

IX.35   Grietje Dolfing (dv VIII.32), geb. 1-2-1840 te Westerbork, ovl. 1-5-1889 te Bruntinge huis F 23, tr. 27-4-1866 te Westerbork met Roelof Vos, geb. 1840/1841 te gem. Westerbork, ovl. (na 1-5-1889), dienstknecht te gem. Westerbork (1866), zv Lukas Vos en Annigje Leunge.

IX.36   Jannes Dolfing (ook wel Jans Dolfing genoemd) (zv VIII.34), geb. 31-7-1844 te Westerbork, ovl. (na 28-5-1903), landbouwer te Wezup (1870, 1871, 1875, 1877, 1881, 1884, 1887, 1889, 1900, 1901, 1902) en te gem.? Zweeloo (1903), tr. (1) 25-11-1870 te Zweeloo met Grietje Westerhof, geb. ca. 1844? te gem. Zweeloo, ovl. (voor 23-10-1884), dv Jurrien Westerhof en Jantje Olthof, tr. (2) 23-10-1884 te Zweeloo met Annichje Vestering (Westering/Westerink), geb. 1844/1845 te gem. Beilen, dv Jakob Vestering en Aaltien Wieben.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Roelof Dolfing, geb. 11-7-1871 te Wezup. Volgt X.44

2.   Jan Dolfing, geb. 30-6-1875 te Wezup. Volgt X.45

3.   Hendrikje Dolfing, geb. 10-10-1877 te Wezup. Volgt X.46

4.   Jantje Dolfing, geb. 18-11-1881 te Wezup. Volgt X.47

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Jakob Dolfing, geb. 4-1-1887 te Wezup.

2.   Jakob Dolfing, geb. 10-7-1889 te Wezup.

IX.37   Geert Dolfing (zv VIII.34), geb. 22-8-1850 te Westerbork, ovl. (na 23-12-1922), landbouwer te Wezup (1876, 1877, 1880) en te Westerbork (1882, 1886, 1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1898, 1900, 1901, 1909, 1918, 1922) en arbeider aldaar (1901), tr. (1) 6-5-1876 te Zweeloo met Geesje Heling (Heeling), geb. 1855/1856 te gem. Zweeloo, ovl. (voor 6-5-1887), dv Berend Heling en Aaltje Kind, tr. (2) 6-5-1887 te Westerbork met Lammichje (Lammigje) Mulder, geb. 1867/1868 te Beilen, ovl. ?-?-1894 te Westerbork (na 14-1-1894, voor 17-7-1894), landbouwerse (1894), dv Albert Mulder en Aaltje Drenth, tr. (3) 29-5-1897 te Westerbork met Margien (Margje) Visscher, geb. 1871/1872 te gem. Westerbork, ovl. (na 23-12-1922), dv Hein Visscher en Lena Hollo.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Berend Dolfing, geb. 6-10-1877 te Wezup. Volgt X.48

2.   Roelof Dolfing, geb. 28-2-1880 te Wezup.

3.   Roelof Dolfing, geb. 4-7-1882 te Westerbork, landbouwer te Westerbork (1909).

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Hendrikje Dolfing, geb. 14-9-1887 te Westerbork. Volgt X.49

2.   Albert Dolfing, geb. 13-3-1889 te Westerbork, ovl. 14-1-1894 te Westerbork huis A 101.

3.   Aaltje Dolfing, geb. 26-1-1891 te Westerbork. Volgt X.50

4.   Biena Dolfing, geb. 13-3-1893 te Westerbork, ovl. 17-7-1894 te Westerbork huis A 101.

Kinderen uit het derde huwelijk:

1.   Rolina Dolfing, geb. 5-2-1898 te Westerbork. Volgt X.51

2.   Albert Dolfing, geb. 14-9-1900 te Westerbork.

3.   Henderika Dolfing, geb. 1903 te Westerbork. Volgt X.52

IX.38   Jan Dolfing (zv VIII.34), geb. 3-4-1858 te Wezup, ovl. (na 29-5-1897), landbouwer te gem. Zweeloo (1881), dienstknecht te Borger (1886) en arbeider te Westerbork (1887, 1891, 1897), tr. (1) 13-5-1881 te Zweeloo met Aaltje Speelman, geb. 1860/1861 te gem. Westerbork, ovl. (voor 1-5-1886), dv Jannes Speelman en Margje Harms?, tr. (2) 1-5-1886 te Westerbork met Annegien (Annigje) Wassen, weduwe van Gerrit Gommers, geb. 1854/1855 te Oosterhesselen, ovl. (na 25-11-1887, voor 6-3-1891), arbeidster (1887), dv Albert Wassen en Aaltje Harms, tr. (3) 6-3-1891 te Westerbork met Jantien Strijk, geb. 1863/1864 te Oosterhesselen, dv Leffert Strijk en Annechien van Wester.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.   Berend Dolfing, geb. 31-8-1881 te Wezup.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1.   Roelof Dolfing, geb. 15-11-1887 te Westerbork, ovl. 24-11-1887 te Westerbork huis A 23a.

IX.39   Jantje Dolfing (dv VIII.34), geb. 22-9-1860 te Wezup, arbeidster (1894), tr. 25-9-1884 te Zweeloo met Jan Tiems, geb. 1858/1859 te gem. Westerbork, dienstknecht te gem. Zweeloo (1884) en arbeider te Eursinge (1894), zv Jan Tiems en Trijntje Jansen.

Kinderen: (o.a.)

1.   Hendrikje Tiems, geb. 3-6-1893 te gem. Westerbork, ovl. 14-1-1894 te Eursinge huis E 14.

IX.40   Hendrik Dolfing (zv VIII.36), geb. 3-3-1837 te Balinge, ovl. (na 11-5-1912), landbouwer te Drijber (1868, 1870, 1874), te Garminge (1878), te gem.? Westerbork (1900) en te Garminge (1912), tr. 7-5-1868 te Beilen met Roelofje Pronk (zie VII.23.1.1), geb. 1834/1835 te ? (Garminge?), ovl. (voor 26-4-1900), dv Lambert Pronk en Albertje Wanders Wasse(n) (zie VII.23.1).

N.B.: zij kregen twee zoons met de naam Lambert! Vermoedelijk omdat de beide grootvaders die naam droegen.

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing, geb. 29-10-1870 te Drijber. Volgt X.53

2.   Lambert Dolfing, geb. 13-5-1874 te Drijber.

3.   Geert Dolfing, geb. 1-1-1878 te Garminge. Volgt X.54

IX.41   Aaltje Dolfing (dv VIII.36), geb. 7-7-1846 te Garminge, tr. 25-4-1868 te Beilen met Jan Brunsting, geb. 1841/1842 te ? (gem. Beilen?), landbouwer te Wijster (1868), zv Otte Jans Brunsting en Aaltje Schoonewille.

IX.42   Hendrik Dolfing (zv VIII.38), geb. 1-1-1852 te Westerbork, ovl. (na 12-4-1918), dienstknecht te Beilen (1881) en arbeider te Hijken (1882), te Klatering (1885, 1889, 1890) en te Westerbork (1908) en schaapherder te Garminge (1918), tr. 28-4-1881 te Beilen met Janna Zuidberg, geb. 1845/1846 te Gasselte, ovl. (na 12-4-1918), arbeidster (1908), dv Frederik Zuidberg en Hinderkien Henderiks.

Kinderen:

1.   Freerk Dolfing, geb. 29-5-1882 te Hijken (huis nr. 1). Volgt X.55

2.   Hilligje Dolfing, geb. 18-6-1885 te Klatering (huis nr. 25). Volgt X.56

3.   Albert Dolfing, (tweeling), geb. 25-3-1889 te Klatering (huis nr. 25), ovl. 24-8-1890 te Klatering (huis nr. 25).

4.   Hendrik Dolfing, (tweeling), geb. 25-3-1889 te Klatering (huis nr. 25). Volgt X.57

IX.43   Albertje Dolfing (dv VIII.38), geb. 3-7-1859 te Westerbork, ovl. 9-10-1920 te Sleen, tr. 1-10-1886 te Zweeloo met Hendrik de Vries, geb. 1856/1857 te Vries, ovl. (na 11-10-1920), schilder te De Wijk (1886), zv Geert de Vries en Willemtje Roelofs.

IX.44   Albert Dolfing (zv VIII.39), geb. 25-3-1840 te Westerbork “ten huize van Hendrik Dolfing” (de oom van zijn moeder?), dienstknecht te gemeente? Westerbork (1873) en te Orvelte (1874), landbouwer te Elp (1875, 1877) en arbeider aldaar (1879), tr. 27-9-1873 te Westerbork met Aaltje Folkers, geb. 1848/1849 te Beilen, dv Jan Folkers en Jantje Brouwer.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 3-3-1874 te Hijken (ten huize van zijn grootvader Jan Folkers).

2.   Albert Dolfing, geb. 15-4-1875 te Elp.

3.   Aaltje Dolfing, geb. 25-4-1877 te Elp (in huis nr. 171).

4.   Jantje Dolfing, geb. 27-9-1879 te Elp.

IX.45   Albertien Dolfing (dv VIII.41), geb. 29-5-1853 te Gees, tr. 1-9-1875 te Oosterhesselen met Johannes Redder, geb. 1853/1854 te gem. Zuidwolde, dienstknecht te gem. Oosterhesselen (1875), zv Klaas Redder en Lammigje Nijenhuis.

IX.46   Geert Dolfing (zv VIII.46), geb. 16-2-1862 te Gees (ten huize van zijn grootvader Geert Kuipers), ovl. 31-3-1909 te Westerbork (huis A nr. 101), landbouwer te Oosterhesselen (1888) en arbeider te Westerbork (1890, 1892, 1895, 1899, 1900, 1902, 1909) en arbeider te Elp (1897), tr. 19-10-1889 te Westerbork met Annigje Kok, geb. 18-2-1869 te Orvelte aan het Oranjekanaal, ovl. (na 9-6-1902, voor 31-3-1909), arbeidster (1900), dv Klaas Kok en Jantje Staal.

Opmerkelijk is dat in 1899 en 1902 een zoon Jan genoemd werd terwijl er nog een andere zoon Jan, geboren in 1890 in leven was!

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 9-11-1890 te Westerbork. Volgt X.58

2.   Klaas Dolfing, geb. 15-9-1892 te Westerbork. Volgt X.59

3.   Jantje Dolfing, geb. 26-3-1895 te Westerbork. Volgt X.60

4.   Jans Dolfing, geb. 29-1-1897 te Elp. Volgt X.61

5.   Jan Dolfing, geb. 20-4-1899 te Westerbork, ovl. 19-11-1900 te Westerbork huis A 28a.

6.   Jan Dolfing, geb. 9-6-1902 te Westerbork. (?)

IX.47   Grietje Dolfing (dv VIII.46), geb. 3-3-1863 te Garminge, ovl. 16?-8-1905 te gem. Odoorn, tr. 11-2-1882 te Odoorn met Hendrik Klazes Kuipers, geb. 1856/1857 te Oostellingwerf, ovl. (na 16-8-1905), arbeider te Odoornerveen (1882), zv Klaas Libbes Kuipers en Willemtje Alberts Glas.

Kinderen (o.a.):

1.   Klaas Kuipers, geb. 14-1-1882 te gem. Odoorn (erkend bij hun huwelijk).

IX.48   Fennichje Dolfing (dv VIII.46), geb. 11-2-1866 te Wijster, tr. 11-4-1896 te Sleen met Harm Vos, geb. 1864/1865 te Appelscha, arbeider te ‘t Haantje (1896), zv Jan Harms Vos en Grietje Alberts van Nijen.

Fennichje en Harm konden niet schrijven.

IX.49   Albertje Dolfing (dv VIII.46), geb. 13-8-1869 te Eursinge, ovl. 20-5-1958 te Elp, tr. (1) 11-3-1893 te Westerbork met haar neef Egbert Dolfing (zv VIII.47), geb. 18-12-1870 te Elp, ovl. 28-12-1906 te Elp, tr. (2) 25-1-1913 te Westerbork met Willem Stevens, weduwnaar van Grietje van der Wolde, geb. 1859/1860 te Zweeloo, zv Jan Stevens en Marchje Beuving.

Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Willem Stevens huwden ook met een Dolfing, zie XI.16 en XI.17.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Geesje Dolfing, geb. 24-5-1893 te Elp. Volgt X.62

2.   Jan Dolfing, geb. 14-11-1895 te Elp, ovl. 29-9-1904 te Elp.

3.   Jantje Dolfing, geb. 20-1-1898 te Elp. Volgt X.63

4.   Jans Dolfing, geb. 5-10-1901 te Elp, ovl. 13-4-1902 te Elp (huis G nr. 9).

5.   Jantina Dolfing, geb. ?-4-1903 te gem. Westerbork. Volgt X.64

Kind uit het tweede huwelijk:

1.   Johanna Stevens, geb. ca. 1913 te gem. Westerbork, ovl. 12-6-1998 te Beilen (84 jaar), tr. met Jans Koerts, ovl. 3-8-1991. Een kleinzoon hiervan is de profwielrenner Jans Koerts.

IX.50   Hendrekien Dolfing (dv VIII.46), geb. 13-4-1873 te ’t Haantje, tr. 20-5-1893 te Smilde met haar neef Frans Kannegieter (zv VIII.44), geb. 1866/1867 te Smilde, arbeider te Smilde (1893), zv Arend Tijmes Kannegieter en Geessien Alberts Dolfing.

Hendrekien en Frans konden volgens hun huwelijksakte niet schrijven. Zij kregen geen kinderen.

IX.51   Albert Dolfing (Dolving op zijn huwelijksakte) (zv VIII.46), geb. 21-4-1876 te ’t Haantje, ovl. 28-3-1972 te Borger? en begraven te Borger, dienstknecht te Dalen (1901), arbeider te Borger (1915), tr. 26-4-1901 te Dalen met zijn nicht Geertje Schutten, geb. 10-7-1877 te Wachtum, ovl. 1-3-1964 te Borger? en begraven te Borger, dv Hendrik Schutten en Geesien Kuipers.

Albert en Geertje waren vader en moeder in het armwerkhuis te Borger dat tegenwoordig dienst doet als nationaal hunebedden informatiecentrum. Zij kregen geen kinderen.

Albert Dolfing was op 13-11-1915 arbeider te Borger en voogd over oomzegster Jantje Dolfing, die toen trouwde met Jan Wolf.

IX.52   Egbert Dolfing (zv VIII.47), geb. 18-12-1870 te Elp, ovl. 28-12-1906 te Elp, tr. 11-3-1893 te Westerbork met zijn nicht Albertje Dolfing (dv VIII.46), geb. 13-8-1869 te Eursinge, ovl. 20-5-1958 te Elp. Kinderen zie bij Albertje Dolfing (IX.49).

GENERATIE X

X.1   Jan Dolfing (zv IX.1), geb. 1862 te Dwingelo, ovl. (na 22-9-1905, voor 26-4-1918), landbouwer te Dwingelo (1886, 1896, 1903, 1905), tr. (1) 3-7-1886 te Dwingeloo met Hilligje Bloemerts, geb. 1860/1861 te Dwingelo, ovl. (voor 26-4-1896), dv Pieter Bloemerts en Grietje Klaassen, tr. (2) 26-4-1896 te Diever met Grietje Janssen, geb. 1862/1863 te Diever, dv Jan Hilberts Janssen en Annigje Schipper.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.   Wigbelt Dolfing, geb. 1886/1887 te Dwingelo. Volgt XI.1

2.   Grietje Dolfing, geb. 1893/1894 te Dwingelo. Volgt XI.2

X.2   Annigje Dolfing (dv IX.1), geb. 18-9-1868 te Dwingelo, ovl. 18?-2-1922 te gem. Meppel, tr. 31-10-1896 te Dwingeloo met Jan Bruinties, geb. 1852/1853 te Meppel, ovl. (na 22-9-1905, voor 18-2-1922), stalhouder te Meppel (1896) en landbouwer aldaar (1903) en veehouder aldaar (1905), zv Harm Bruinties en Gerritdina Dietselhof(?).

X.3   Geert Dolfing (zv IX.1), geb. 1870/1871 te Dwingelo, landbouwer te Dwingelo (1896, 1903, 1905, 1918), tr. 25-4-1903 te Dwingeloo met Femmigje Bloemerts, weduwe van Kornelis Luten, geb. 1874/1875 te Dwingelo, dv Jan Bloemerts en Hilligje Dedden.

X.4   Hilligje Dolfing (dv IX.1), geb. 1874/1875 te Dwingelo, tr. 22-9-1905 te Dwingeloo met Johannes Nieuwenhuis, weduwnaar van Grietje Snijder, geb. 1861/1862 te Meppel, veehouder te Meppel (1905), zv Klaas Nieuwenhuis en Aaltje van Veen.

X.5   Lammigje Dolfing (dv IX.4), geb. 29-7-1861 te Orvelte, tr. 3-7-1897 te Zweeloo met Hendrik Hadders, weduwnaar van Jantje Helling, geb. 1857/1858 te Benneveld, zv Jan Hadders en Trijntje Marissen.

Kinderen:

1.   Lambert Dolfing Hadders, geb. 19-12-1903 te Benneveld.

PDAC 26-2-1904: Aankondiging ingevolge art. 64 B.W.: De ondergetekende Hendrik Hadders Jz., Landeigenaar te Benneveld, gemeente Zweeloo, kondigt aan, dat op heden door hem aan Hare Majesteit een rekest is gericht, waarbij hij verzocht, dat het Hare Majesteit moge behagen aan zijnen op den 19 December 1903 geboren Zoon Lambert, toestemming te verleenen om bij zijnen geslachtsnaam Hadders, dien van Dolfing te voegen. Benneveld 25 feb. 1904 H. Hadders Jz.

X.6   Wolter Dolfing (zv IX.4), geb. 2-7-1863 te Orvelte, landbouwer te Westerbork (1896), tr. 2-5-1896 te Beilen met Klaasje Harders, geb. 1863/1864 te Beilen, dv Hendrik Harders en Geesje Smit.

X.7   Lammigje Dolfing (dv IX.6), geb. 27-10-1858 te Orvelte, tr. 6-9-1879 te Westerbork met Geert Wilms, geb. 1847/1848 te gem. Zweeloo, landbouwer te Bruntinge (1879), zv Willem Wilms en Fennichje Kamps.

X.8   Roelofje Dolfing (dv IX.6), geb. 7-1-1864 te Orvelte, tr. 28-4-1892 te Westerbork met Roelof Biel, geb. 1863/1864 te Mantinge, landbouwer te Mantinge (1892), zv Albert Biel en Annigje Eising.

X.9   Luitje Dolfing (dv IX.12) (een dochter), geb. 1852/1853 te Annerveenschekanaal, tr. 13-10-1877 te Anloo met Frerik Klein, geb. 1853/1854 te Zuidlaren, boerenknecht te Annerveenschekanaal (1877), zv Klamer Klein en Johanna Frederika Harms.

X.10   Hendrikje Dolfing (dv IX.13), geb. 1851/1852 te Gieten, tr. 12-5-1879 te Norg met Andries Reinbergen, weduwnaar van Mettje van Oosten, geb. 1845/1846 te Leeuwarden, rijksveldwachter te Veenhuizen (1879), zv Hendrik Reinbergen en Sijtske Anders.

X.11   Geertje Dolfing (dv IX.13), geb. 1853/1854 te Dwingeloo, tr. 22-6-1887 te Assen met Johann Heinrich Lücken, geb. 1851/1852 te Haast, Hertogdom Oldenburg, Koninkrijk Pruisen, stucadoor te Groningen (1887), zv Gerd Hinrich Lücken en Anna Elisabeth Cording.

X.12   Jantje Dolfing (dv IX.14), geb. 18-5-1832 te Orvelte (volgens huwelijksakte), ovl. 24-7-1887 te Orvelte, tr. 30-4-1864 te Westerbork met Lodewijk Sikkenga, geb. 1823/1824 te Zweeloo, ovl. (na 24-7-1887), dienstknecht te Orvelte (1864), zv Hendrik Sikkenga en Hendrekien Jansen.

X.13   Reinder Dolfing (zv IX.16), geb. 7-9-1854 te Mantinge, ovl. (na 3-5-1919), dienstknecht te gem. Westerbork (1879), arbeider te Schoonloo (1907) en landbouwer te Schoonloo (1909, 1915, 1919), tr. 1-5-1879 te Westerbork met Geesje Jacobs (dv IX.20.1), geb. 1851/1852 te gem. Westerbork, ovl. (na 3-5-1919), landbouwerse (1909, 1915, 1919), dv Jan Geerts Jacobs en Roelofje Dolfing (IX.20).

Kinderen:

1.   Jannes Dolfing, geb. 1879/1880 te Rolde. Volgt XI.5

2.   Roelfien Dolfing, geb. 1882/1883 te Rolde. Volgt XI.6

3.   Jan Dolfing, geb. 1885/1886 te Rolde. Volgt XI.7

4.   Hendrik Dolfing, geb. 1890/1891 te Rolde. Volgt XI.8

X.14   Geertje Dolfing (dv IX.17), geb. 2-4-1837 te Elp, ovl. 25-2-1866 te Elp, tr. 11-12-1859 te Westerbork met Lambert Stevens, geb. [1829/]1830 te Elp, ovl. (na 25-2-1866), landbouwer te Elp (1859), zv Jan Stevens en Zwaantje Tingen.

X.15   Lambert Dolfing (zv IX.17), geb. 29-9-1840 te gem. Westerbork (volgens overlijdensakte, geboorteakte niet gevonden!), ovl. 26-11-1896 te Elp huis G 61, landbouwer te Elp (1880-1896), tr. 27-3-1880 te Westerbork met Hendrikje Berends, weduwe van zijn broer Harm Dolfing (zie X.17), geb. 1846 te gem. Westerbork, ovl. (na 13-1-1912), landbouwerse te Elp (1888, 1912), dv Roelof Berends en Albertje Wassen.

Lambert Dolfing is vermoedelijk geboren 31-8-1840 te Elp als Aaltje Dolfing, die van het mannelijk geslacht was! Vermoedelijk is de naam fout en wordt Lambert bedoeld. Daarvan is echter niet (zoals in zulke gevallen gebruikelijk was) een aantekening gemaakt op de geboorteakte.

Kinderen:

1.   Harm Dolfing, geb. 30-6-1880 te Elp.

2.   Albertje Dolfing, geb. 30-5-1882 te Elp.

3.   Jan Dolfing, geb. 5-4-1884 te Elp.

4.   Willem Dolfing, geb. 3-3-1886 te Elp. Volgt XI.9

5.   Aaltje Dolfing, geb. 4-12-1887 te Elp, ovl. 30-9-1888 te Elp huis G 56.

X.16   Geert Dolfing (zv IX.17), geb. 27-2-1843 te Elp, ovl. 4-8-1878 te Elp, huis nr. 150, schaapherder te gem. Rolde (1871) en arbeider te Elp (1874) en schaapherder aldaar (1877, 1878), tr. 7-7-1871 te Rolde met Marchien van Steenwijk, geb. 1848/1849 te gem. Eelde, ovl. (na 17-10-1894), zonder beroep te Assen (1894), dv Eiso (Eise) van Steenwijk en Hinderkien Bonder.

Kinderen:

1.   Hendrikje Dolfing, geb. 15-1-1874 te Elp (huis nr. A 181). Volgt XI.10

2.   Jan Dolfing, geb. 3-10-1877 te Elp (huis nr. 181a), ovl. 16-7-1882 te Ter Horst (huis nr. 5).

X.17   Harm Dolfing (zv IX.17), geb. 18-6-1845 te Elp, ovl. 25-11-1878 te Elp, huis nr. 160, landbouwer te Elp (1870, 1872, 1874, 1876, 1878), tr. 5-8-1870 te Westerbork met Hendrikje Berends, geb. 1846 te gem. Westerbork, ovl. (na 13-1-1912), landbouwerse te Elp (1878, 1912), dv Roelof Berends en Albertje Wassen. Zij hertrouwde vervolgens met zijn broer Lambert Dolfing! (zie X.15)

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 31-12-1870 te Elp, landbouwer te gem. Westerbork (1893) en te Elp (1917).

2.   Roelof Dolfing, geb. 1-12-1872 te Elp. Volgt XI.11

3.   Geert Dolfing, geb. 12-12-1874 te Elp (huis nr. 160).

4.   Albertje Dolfing, geb. 20-10-1876 te Elp (huis nr. 164), ovl. 3-3-1878 te Elp huis nr. 160.

X.18   Grietje Dolfing (dv IX.17), geb. 26-4-1855 te Elp, ovl. 24-7-1888 te Elp huis C 30a, tr. 28-4-1881 te Westerbork met Meindert Leeuwerink, geb. 1853/1854 te Beilen, ovl. (na 24-7-1888), arbeider te Beilen (1881), zv Jacobus Leeuwerink en Sijchien Mesken.

X.19   Egbert Dolfing (zv IX.22), geb. 11-2-1859 te Eursinge, ovl. (voor 15-5-1909), rietdekker te Rolde (1885), tr. 2-5-1885 te Rolde met Jantien Zewuster, geb. 1853/1854 te Eelde, ovl. (voor 15-5-1909), dv Engelbertus Zewuster en Hillechien Jellens.

Kinderen:

1.   Lammigje Dolfing, geb. 1886/1887 te Rolde. Volgt XI.12

2.   Hillechien Dolfing, geb. 1889/1890 te Rolde. Volgt XI.13

3.   Jan Dolfing, geb. 1893/1894 te gem. Rolde. Volgt XI.14

X.20   Albert Dolfing (zv IX.22), geb. 1865/1866 te Rolde, boerenknecht te Zeijen (1900), tr. 5-5-1900 te Vries met Berendina van Veen, geb. 1868/1869 te Vries, dv Lubertus van Veen en Willemtien Veldkamp.

X.21   Fennigje Dolfing (dv IX.23), geb. 24-9-1875 te Eursinge (in huis nr. 248), tr. 23-4-1898 te Westerbork met Derk Kwint, geb. 1870/1871 te gem. Beilen, arbeider te Westerbork (1898) en te Eursinge (1902), zv Derk Kwint en Trijntje Lunenborg.

Kinderen: (o.a.)

1.   levenloze dochter, geb./ovl. 17-5-1902 te Eursinge huis E 1.

X.22   Hendrikus Dolfing (zv IX.24), geb. 25-10-1850 te Elp, ovl. (na 5-4-1918), dienstknecht te gem. Westerbork (1883) en landbouwer te Elperbrug (1884) en arbeider aldaar (1889) en landbouwer te Westerbork (1891, 1909, 1912, 1918), tr. 2-5-1883 te Westerbork met Alberdina Grietina Tijmes, geb. 1861/1862 te gem. Westerbork, ovl. (na 5-4-1918), landbouwerse (1909), dv Lucas Hendrik Tijmes en Annigje Wendeling.

Kinderen:

1.   Annigje Dolfing, geb. 10-3-1884 te Elperbrug. Volgt XI.15

2.   Jantje Dolfing, geb. 10-7-1889 te Elperbrug. Volgt XI.16

3.   Lucas Dolfing, geb. 27-9-1891 te Westerbork. Volgt XI.17

X.23   Jannes Dolfing (zv IX.24), geb. 17-12-1852 te Holthe, ovl. (na 10-10-19229), dienstknecht te Orvelte (1882) en arbeider te Spier (1883), te Westerbork (1888, 1890, 1907) en te Elp (1901) en brugwachter te Emmen (1908) en arbeider aldaar (1919, 1922), tr. 29-4-1882 te Westerbork met Jantina Snijder, geb. 1858/1859 te gem. Beilen, ovl. (na 10-10-1922), arbeidster (1907, 1919), dv Hendrik Jans Snijder en Sijchje Koerts.

Kinderen:

1.   Jan Dolfing, geb. 4-5-1883 te Spier (huis nr. 12). Volgt XI.18

2.   Sijchien Dolfing, geb. 11-5-1888 te Westerbork. Volgt XI.19

3.   Hendrik Dolfing, geb. 29-11-1890 te Westerbork. Volgt XI.20

4.   Jantje Dolfing, geb. 9-9-1901 te Elp. Volgt XI.21

X.24   Lambert Dolfing (zv IX.24), geb. 6-9-1857 te Holthe, ovl. (voor 15-4-1921), landbouwer te Beilen (1897) en arbeider te Wijster (1897, 1900) en te Holthe (1902), tr. 29-4-1897 te Beilen met Trijntje Hoving, geb. 1875/1876 te Beilen, ovl. (na 21-4-1921), zonder beroep te Beilen (1921), dv Aaldert Hoving en Marchien van Rhee.

Kinderen:

1.   Aaldert Dolfing, geb. 8-9-1895 te gem. Beilen (erkend bij het huwelijk). Volgt XI.22

2.   Jan Dolfing, geb. 15-12-1897 te Wijster (huis nr. 32). Volgt XI.23

3.   Marchien Dolfing, geb. 16-1-1900 te Wijster (huis nr. 32).

4.   Hendrik Dolfing, geb. 27-11-1902 te Holthe (huis nr. 2).

X.25   Hendrik Dolfing (zv IX.24), geb. 1-11-1859 te Holthe, ovl. (voor 6-6-1913), dienstknecht te Beilen (1886) en landbouwer te Spier (1887, 1890, 1893) en arbeider te Spier (1889, 1896, 1898, 1901), tr. 29-4-1886 te Beilen met Jantje Hof, geb. 1862/1863 te Beilen, ovl. (na 27-4-1921), zonder beroep te Beilen (1913, 1921) en te Spier (1916), dv Derk Hof en Luchien Brunsting.

Kinderen:

1.   Dirk Dolfing, geb. 3-9-1887 te Spier (huis nr. 7).

2.   Jan Dolfing, geb. 18-1-1889 te Spier (huis nr. 6). Volgt XI.24

3.   Luchien Dolfing, geb. 30-11-1890 te Spier (huis nr. 6). Volgt XI.25

4.   Jannes Dolfing, geb. 10-4-1893 te Spier (huis nr. 6).

5.   Trientje Dolfing, geb. 18-6-1896 te Spier (huis nr. 6). Volgt XI.26

6.   Jantje Dolfing, geb. 30-6-1898 te Spier (huis nr. 6).

7.   Hendrikje Dolfing, geb. 5-3-1901 te Spier (huis nr. 1).

X.26   Jan Dolfing (zv IX.24), geb. 13-8-1863 te Holthe, landbouwer te Holthe (1893), tr. 11-3-1893 te Westerbork met Jantje Snijder, weduwe van Lucas Stegink, zonder beroep (1893), geb. 1854/1855 te gem. Beilen, dv Hendrik Jans Snijder en Sijgje Koerts.

X.27   Harm Dolfing (zv IX.24), geb. 1-2-1866 te Holthe, landbouwer te Beilen (1894) en dienstknecht te Vries (1911), tr. 25-2-1911 te Vries met Grietje Glas, geb. 1875/1876 te Zuidbroek, naaister (1911), dv Reinder Glas en Antje Bronkema.

X.28   Albert Dolfing (zv IX.24), geb. 19-4-1868 te Holthe, ovl. (na 30-4-1920), landbouwer te Beilen (1894, 1919, 1920) en te Halen (1894, 1897) en te Hooghalen (1899, 1901), tr. 29-10-1894 te Beilen met Willemtje Talens, geb. 1872/1873 te Beilen, ovl. (na 30-4-1920), dv Jannes Talens en Wemeltje Klamer.

Kinderen:

1.   Jannes Dolfing, geb. 9-11-1894 te Halen (huis nr. 24). Volgt XI.27

2.   Jantje Dolfing, geb. 11-5-1897 te Halen (huis nr. 34). Volgt XI.28

3.   Jan Dolfing, geb. 2-2-1899 te Hooghalen (huis nr. 33), landbouwer te Beilen (1920).

4.   Willem Dolfing, geb. 5-1-1901 te Hooghalen (huis nr. 34).

X.29   Femmichje Dolfing (dv IX.24), geb. 6-8-1870 te Holthe, tr. 10-5-1894 te Beilen met Lukas Hidding, geb. 1867/1868 te Beilen, landbouwer te Beilen (1894), zv Jochem Hidding en Roelofje Reinds.

X.30   Stientje Dolfing (dv IX.24), geb. 9-10-1874 te Holthe, tr. 29-4-1897 te Beilen met Willem Gils, geb. 1873/1874 te gem. Beilen, landbouwer te Beilen (1897), zv Willem Gils en Geertje van Bos.

X.31   Albert Dolfing (zv IX.26), geb. 16-12-1886 te Westerbork, landbouwer te Westerbork (1908), tr. 2-5-1908 te Westerbork met Willemtje Loof, geb. 1886/1887 te gem. Beilen, dv Jan Loof en Mina Bouwman.

X.32   Jantien Dolfing (dv IX.28), geb. 1863/1864 te Nieuw Dordrecht?, ovl. (voor 6-12-1892), landbouwerse te Nieuw Dordrecht (1883), tr. 6-9-1883 te Emmen met Jakob Dijks, geb. 1859/1860 te gem. Odoorn, ovl. (voor 18-4-1907), landbouwer te Noordbarge (1883) en te Weerdinge (1892), zv Johannes Dijks en Roelfien Smit. Hij hertrouwt vervolgens met Luchien Dolfing, de zuster van zijn eerste vrouw! Zie X.34.

X.33   Berend Dolfing (zv IX.28), geb. 1865/1866 te gem. Emmen, ovl. (na 26-4-1917), landbouwer te Nieuw Dordrecht (1891), arbeider te (gemeente) Emmen (1902) en landbouwer te Emmen (1917), tr. 3-11-1891 te Emmen met Gesina Schoemaker, geb. 1865/1866 te gem. Emmen, ovl. (na 26-4-1917), dv Hindrik Schoemaker en Geertien Rabbers.

Kinderen:

1.   Hendrik Dolfing, geb. 1895/1896 te Emmen. Volgt XI.29

X.34   Luchien Dolfing (dv IX.28), geb. 1868 te gem. Emmen, arbeidster (1907), tr. (1) 6-12-1892 te Emmen met Jakob Dijks, weduwnaar van Jantien Dolfing (een zuster van Luchien Dolfing, zie X.32), geb. 1859/1860 te gem. Odoorn, ovl. (voor 18-4-1907), landbouwer te Noordbarge (1883) en te Weerdinge (1892), zv Johannes Dijks en Roelfien Smit, tr. (2) 18-4-1907 te Emmen met Egbert Klasen, geb. 1867/1868 te gem. Emmen, arbeider te Emmen (1907), zv Willem Klasen en Willemtien Boes.

X.35   Janna Dolfing (dv IX.28), geb. 1870/1871 te gem. Emmen, tr. 31-5-1895 te Emmen met Lambert Hindriks, geb. 1864/1865 te gem. Emmen, boerenknecht te Zuidbarge (1895), zv Albert Hindriks en Annegien Borgers.

X.36   Annegien Dolfing (dv IX.28), geb. 1874/1875 te gem. Emmen, tr. 11-9-1902 te Emmen met Jan Blom, geb. 1867/1868 te gem. Odoorn, zv Hendrikus Blom en Hindrikje Middel.

X.37   Grietje Dolfing (dv IX.28), geb. 1878/1879 te gem. Emmen, tr. 31-1-1901 te Emmen met Geert Joesten, geb. 1876/1877 te gem. Emmen, arbeider te Nieuw Dordrecht (1901), zv Harm Joesten en Hillechien Teip.

X.38   Jantien Dolfing (dv IX.29), geb. 1868/1869 te gem. Emmen, tr. 5-12-1899 te Emmen met Harm Muskee, weduwnaar van haar halfzuster Geessien Dolfing (zie VI.39), geb. 1872/1873 te gem. Smilde, arbeider te Nieuw Dordrecht (1897, 1899), zv Mans Muskee en Grietje Roning. Voor dit huwelijk kreeg Harm bij Koninklijk Besluit dispensatie, omdat in die tijd het trouwen van schoonbroer en schoonzuster verboden was.

X.39   Geessien Dolfing (dv IX.29), geb. 1873/1874 te gem. Emmen, ovl. (voor 5-12-1899), tr. 23-3-1897 te Emmen met Harm Muskee, geb. 1872/1873 te gem. Smilde, arbeider te Nieuw Dordrecht (1897, 1899), zv Mans Muskee en Grietje Roning. Harm hertrouwde vervolgens met Jantien Dolfing (X.38), de halfzuster van zijn eerste vrouw. Hiervoor kreeg hij bij Koninklijk Besluit dispensatie, omdat in die tijd het trouwen van schoonbroer en schoonzuster zonder koninklijke toestemming verboden was.

X.40   Geessien Dolfing (dv IX.31), geb. 1870/1871 te Borger, tr. 2-4-1906 te Borger met Albert Huizing, geb. 1864/1865 te Borger, landbouwer te Buinen (1906), zv Harm Huizing en Grietje Smeenge.

X.41   Annechien Dolfing (dv IX.31), geb. 1871/1872 te Borger, tr. 2-10-1903 te Borger met Hermannus Zwiers, geb. 1872/1873 te Gieten, landbouwer te Gieten (1903), zv Wessel Zwiers en Lammechien Meijering.

X.42   Jan Dolfing (zv IX.31), geb. 1874 te gem. Borger, landbouwer te Buinen (1900, 1903, 1906) en arbeider te gem. Borger (1917), tr. (1) 23-5-1900 te Borger met Jantien Jakobs, geb. 1872/1873 te gem. Borger, ovl. (voor 16-8-1917), dv Hendrik Jakobs en Frederika Lubertha Geertruida Geerlings, tr. (2) 16-8-1917 te Emmen met Janna van Engen, geb. 1881/1882 te Emmen, dv Willem van Engen en Lammegien Warming.

X.43   Johanna Dolfing (dv IX.34), geb. 24-3-1865 te Elp, tr. (1) 28-4-1893 te Zweeloo met Jannes Speelman, weduwnaar van Jantje Vos, geb. 1861/1862 te Westerbork, ovl. (voor 24-4-1896), dienstknecht te Westerbork (1893), zv Gerrit Speelman en Jantje Ebbing, tr. (2) 24-4-1896 te Zweeloo met Jan Oosting, weduwnaar van Johanna Heling, geb. 1865/1866 te Zweeloo, ovl. (voor 4-4-1902), dienstknecht te Emmen (1896), zv Johannes Oosting en Geesje Derks, tr. (3) 4-4-1902 te Zweeloo met Albert Elting, geb. 1865/1866 te Beilen, landbouwer te Dwingeloo (1902) en te Nijeveen (1902), zv Klaas Elting en Luchje Steenge.

X.44   Roelof Dolfing (zv IX.36), geb. 11-7-1871 te Wezup, landbouwer te Zweeloo (1900, 1901, 1902, 1909), tr. 4-5-1900 te Zweeloo met Harmina Wessels, geb. 1873/1874 te Oosterhesselen, dv Harm Wessels en Theodora Wilhelmina Busch.

Kinderen:

1.   Jannes Dolfing, geb. 16-8-1901 te Zweeloo.

X.45   Jan Dolfing (zv IX.36), geb. 30-6-1875 te Wezup, dienstknecht te Zweeloo (1900, 1901) en landbouwer aldaar (1901, 1902), tr. 3-10-1901 te Zweeloo met Johanna Naber, geb. 1873/1874 te Zweeloo, dv Willem Naber en Grietje van Wieren.

Kinderen:

1.   Willem Dolfing, geb. 5-11-1901 te Zweeloo.

X.46   Hendrikje (Hindrikje) Dolfing (dv IX.36), geb. 10-10-1877 te Wezup, tr. 28-5-1903 te Sleen met Hendrik Oosting, geb. 1871/1872 te Sleen, landbouwer te Sleen (1903), zv Lucas Oosting en Fennegien Brinks.

X.47   Jantje Dolfing (dv IX.36), geb. 18-11-1881 te Wezup, tr. 5-12-1902 te Zweeloo met Jans Tangenberg, geb. 1876/1877 te gem. Zweeloo, dienstknecht te Zweeloo (1902), zv Hendrik Tangenberg en Annichje Tiems.

X.48   Berend Dolfing (zv IX.37), geb. 6-10-1877 te Wezup, dienstknecht te Westerbork (1901) en arbeider aldaar (1901), tr. 8-3-1901 te Westerbork met Hendrikje Hellendoorn, geb. 1879/1880 te gem. Beilen, dv Jan Hellendoorn en Roelofje Labrie.

Kinderen:

1.   Geert Dolfing, geb. 1-7-1901 te Westerbork.

X.49   Hendrikje Dolfing (dv IX.37), geb. 14-9-1887 te Westerbork, tr. 29-5-1909 te Westerbork met Rense Nijwening, geb. 1883/1884 te gem. Westerbork, zv Albert Nijwening en Annichje Boer.

X.50   Aaltje Dolfing (dv IX.37), geb. 26-1-1891 te Westerbork, tr. 31-7-1909 te Westerbork met Wijbe Nijlunsing, geb. 1888/1889 te gem. Westerbork, timmerman te gem. Westerbork (1909), zv Henderikus Nijlunsing en Jantje Schipper.

X.51   Rolina Dolfing (dv IX.37), geb. 5-2-1898 te Westerbork, tr. 17-5-1918 te Westerbork met Frederik Ziengs, geb. 1895/1896 te Emmen, smid te Westerbork (1918), zv Harm Ziengs en Albertien Kuper.

X.52   Henderika Dolfing (dv IX.37), geb. 1903 te Westerbork, tr. 23-12-1922 te Borger met Arend Sanders, geb. 1901 te Borger, arbeider te Buinen (1922), zv Hendrik Sanders en Frouke Willems.

X.53   Lambert Dolfing (zv IX.40), geb. 29-10-1870 te Drijber, landbouwer te Garminge (1900, 1901), tr. 26-4-1900 te Westerbork met Femmichje Oosterhof, geb. 1870/1871 te gem. Beilen, dv Lucas Oosterhof en Trijntje Davids.

Kinderen:

1.   Roelofje Dolfing, geb. 18-4-1901 te Garminge.

X.54   Geert Dolfing (zv IX.40), geb. 1-1-1878 te Garminge, ovl. 4?-4-1930 te gem. Hoogeveen (wonende te Westerbork), landbouwer te gem. Westerbork (1900, 1930) en te Garminge (1912), tr. (1) 26-4-1900 te Westerbork met Egbertje Eising, geb. 1881/1882 te gem. Westerbork, ovl. (voor 11-5-1912), dv Jan Eising en Aaltje Koerts, tr. (2) 11-5-1912 te Westerbork met Hillichje Kuik, geb. 1880/1881 te Lievinge, gem. Beilen, ovl. (na 4-4-1930), dv Aaldert Kuik en Marchje Schipper.

X.55   Freerk Dolfing (zv IX.42), geb. 29-5-1882 te Hijken (huis nr. 1), dienstknecht te Beilen (1908) en arbeider te Westerbork (1917), tr. 29-5-1908 te Beilen met Alberdina Strijk, geb. 1882/1883 te gem. Beilen, dv Hendrik Strijk en Aaltje Pot.

Zij zijn op 9-5-1917 te Beilen gescheiden, na vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen van 13-2-1917.

X.56   Hilligje Dolfing (dv IX.42), geb. 18-6-1885 te Klatering (huis nr. 25), tr. 6-2-1908 te Westerbork met Jacob Oosterhof, geb. 1884/1885 te gem. Beilen, dienstknecht te gem. Beilen (1908), zv Lukas Oosterhof en Trijntje Davids.

X.57   Hendrik Dolfing (zv IX.42), (tweeling met Albert), geb. 25-3-1889 te Klatering (huis nr. 25), arbeider te Garminge (1918), tr. 12-4-1918 te Westerbork met Luchien Mulder, geb. 1877/1878 te Beilen, dv Jacob Mulder en Luchien Mulder.

X.58   Jan Dolfing (zv IX.46), geb. 9-11-1890 te Westerbork, kleermaker te Emmen (1919) en te Onstwedde (1919), tr. 17-5-1919 te Emmen met Lubbigje Vrijhof, geb. 1894/1895 te Zevenbergen, dv Wolter Vrijhof en Jentje Haveman.

X.59   Klaas Dolfing (zv IX.46), geb. 15-9-1892 te Westerbork, dienstknecht te Nieuw Buinen (1915) en agent van politie te Wormerveer (1919), tr. 8-5-1915 te Borger met Henderkien Hulshof, geb. 1890/1891 te Gasselte, dv Thalo Hulshof en Annechien Komdeur.

X.60   Jantje Dolfing (dv IX.46), geb. 26-3-1895 te Westerbork, tr. 13-11-1915 te Borger met Jan Wolf, geb. 1894/1895 te Borger, arbeider te Ees (1915), zv Lukas Wolf en Jantien Remmelts.

X.61   Jans Dolfing (zv IX.46), geb. 29-1-1897 te Elp, dienstknecht te Borger (1919), tr. 27-9-1919 te Borger met Jantina Huizing, geb. 1899/1900 te Borger, dv Roelof Huizing en Lammechien Ottens.

X.62   Geesje Dolfing (dv IX.49), geb. 24-5-1893 te Elp, ovl. 25-1-1980 te Zuidlaren, tr. 26-4-1923 te Westerbork met Geert Aalders, weduwnaar van Fennichje Oosting, geb. 3-5-1888 te Norg, ovl. 17-1-1945 te Annen, zv Hendrik Aalders en Grietje Eitens.

Kinderen:

1.   Hendrik Aalders, geb. 5-10-1924 te Elp, tr. 21-7-1950 te Annen met Jantje Alberdina Hamminga, geb. 29-10-1926 te Annen, dv Roelof Hamminga en Marchien Stenveld.

2.   Albertje Aalders, geb. 5-11-1926 te Elp, tr. 6-2-1949 te Assen met Hielke Buist, geb. 20-10-1915 te Kloosterveen, ovl. ? te Assen, zv Meente Buist en Aukje Steg.

3.   Henderika Egberdina Aalders, geb. 18-4-1929 te Zwiggelte, tr. 22-5-1953 te Annen met Klaas Kuiper, geb. 3-6-1927 te Oude Pekela, zv Derk Kuiper en Albertje Niezen.

4.   Egberdina Grietina Aalders, geb. 30-9-1931 te Eext, tr. 9-9-1966 te Annen met Rieno Boerema, geb. 1-6-1916 te Groningen, zv Jakob Boerema en Elizabeth Glas.

5.   Jan Aalders, geb. 6-10-1933 te Eext, tr. 21-6-1963 te Annen met Trientje Landman, geb. 24-9-1939 te Zuidlaren, dv Jan Landman en Harmpje Hulzebosch.

6.   Geert Aalders, geb. 29-10-1935 te Eext.

7.   Egbert Aalders, geb. 13-11-1938 te Annen, tr. 8-2-1980 te Baflo met Aaltje Torenbos, geb. 20-12-1958 te Annen, dv Albert Torenbos en Roelfien Bleeker.

X.63   Jantje Dolfing (dv IX.49), geb. 20-1-1898 te Elp, tr. met Jan Otten.

Kinderen:

1.   Egbertje Otten.

2.   Jan Otten, geb. 4-10-1931, ovl. ca. 1951.

3.   Albertje Otten.

X.64   Jantina Dolfing (dv IX.49), geb. ?-4-1903 te gemeente Westerbork, tr. met Geert Koerts.

Kinderen:

1.   Geert Koerts, geb. 25-12-1930.

2.   Albertje Koerts, geb. ca. 1932.

3.   Egbert Koerts.

4.   Gerard Koerts.

5.   Geertruida Koerts.

6.   Willem Koerts, ovl. ca. 1 jaar oud.

7.   Gezienus Koerts.

GENERATIE XI

XI.1   Wigbelt Dolfing (zv X.1), geb. 1886/1887 te Dwingelo, landbouwer te Dwingelo (1918), tr. 26-4-1918 te Dwingeloo met Klaasje Pol, geb. 1884/1885 te Ruinerwold, dv Albert Pol en Geesje Luten.

XI.2   Grietje Dolfing (dv X.1), geb. 1893/1894 te Dwingelo, tr. 26-4-1918 te Dwingeloo met Nanne Brandenburg, geb. 1887/1888 te Oldeholtwolde (gem. Westellingwerf), rijksveearts te Diever (1918), zv Jacob Jans Brandenburg en Magdalena Jeltes Hornstra.

XI.3   Jannes Dolfing (zv X.13), geb. 1879/1880 te Rolde, dienstknecht te Buinen (1909), tr. 8-5-1909 te Borger met Diena Pronk, geb. 1887/1888 te Gasselte, dv Jan Pronk en Geertien Vos.

XI.4   Roelfien Dolfing (dv X.13), geb. 4-12-1882 te Rolde, ovl. 29-4-1944 te Grolloo, tr. 11-5-1907 te Rolde met Frederik Braams, geb. 1877/1878 te Papenvoort, landbouwer te Papenvoort (1907), zv Egbert Braams en Geesje Struik.

XI.5   Jan Dolfing (zv X.13), geb. 1885/1886 te Rolde, landbouwer te Schoonloo (1915), tr. 13-3-1915 te Borger met Geesien Vrijs, geb. 1881/1882 te Beilen, dv Jan Vrijs en Annigje Vennik.

XI.6   Hendrik Dolfing (zv V.13), geb. 1890/1891 te Rolde, landbouwer te Rolde (1919), tr. 3-5-1919 te Borger met Fennechien Koops, geb. 1887/1888 te Rolde, dv Hendrik Koops en Janna Eding.

XI.7   Willem Dolfing (zv X.15), geb. 3-3-1886 te Elp landbouwer te Elp (1912), tr. 13-1-1912 te Rolde met Annechien Boelens, geb. 1892/1893 te Ballo, dv Hendrik Boelens en Henderkien Boelens.

XI.8   Hendrikje Dolfing (dv X.16), geb. 15-1-1874 te Elp (huis nr. A 181), tr. 17-10-1894 te Assen met Hendrik Vos, geb. 1871/1872 te Smilde, arbeider te Assen (1894), zv Reinder Vos en Antje Bijlsma.

XI.9   Roelof Dolfing (zv X.17), geb. 1-12-1872 te Elp, ovl. (na 7-4-1922), landbouwer te Elp (1893, 1894, 1895, 1912, 1917), schaapherder aldaar (1898, 1900) en landbouwer te gem.? Westerbork (1922), tr. 25-11-1893 te Westerbork met Roelofje Oeben, geb. 1869/1870 te gem. Westerbork, ovl. (na 7-4-1922), landbouwerse (1894), dv Lucas Oeben en Jantje Pronk.

Kinderen:

1.   Jantje Dolfing, geb. 30-11-1893 te Elp, ovl. 22-2-1894 te Elp huis G 63.

2.   Jantje Dolfing, geb. 17-6-1895 te Elp. Volgt XII.1

3.   Hendrikje Dolfing, geb. 26-3-1898 te Elp. Volgt XII.2

4.   Lugina Dolfing, geb. 22-9-1900 te Elp.

XI.10   Lammigje Dolfing (dv X.19), geb. 1886/1887 te Rolde, dienstbode te Noordlaren (1909), tr. 15-5-1909 te Vries met Harm Biemold, geb. 1884/1885 te Eelde, dienstknecht te Yde (1909), zv Geert Biemold en Lammegien Bathoorn.

XI.11   Hillechien Dolfing (dv X.19), geb. 1889/1890 te Rolde, dienstbode te Yde (1911), tr. 6-5-1911 te Vries met Geert Timmer, geb. 1889/1890 te Vries, timmerman te Yde (1911), zv Hendrik Timmer en Jansien Jager.

XI.12   Jan Dolfing (zv X.19), geb. 1893/1894 te gem. Rolde, arbeider te Peize (1916), tr. 25-11-1916 te Peize met Mina Holtman, geb. 14-2-1895 te gem. Peize, dv Willem Holtman en Geertje Alderts.

Bev.register Roden: Ze waren Nederlands Hervormd en kwamen 22-10-1917 van Peize naar Roderwolde 479 en gingen op 22-1-1918 terug naar Peize. Hij was toen arbeider.

Kinderen:

1.   Bonne Dolfing, geb. 13-2-1917 te Peize.

XI.13   Annigje Dolfing (dv X.22), geb. 10-3-1884 te Elperbrug, tr. 28-8-1909 te Westerbork met Frits Pronk, geb. 1885/1886 te gem. Westerbork, landbouwer te gem. Westerbork (1909), zv Jans Pronk en Margje Reinink.

XI.14   Jantje Dolfing (dv X.22), geb. 10-7-1889 te Elperbrug, tr. 22-6-1912 te Westerbork met Frits Reinink, geb. 1886/1887 te Westerbork, landbouwer te Westerbork (1912), zv Harm Reinink en Aaltje Reinink.

XI.15   Lucas Dolfing (zv X.22), geb. 27-9-1891 te Westerbork, landbouwer te Westerbork (1918), tr. 5-4-1918 te Westerbork met Lammigje Nijs, geb. 1893/1894 te Westerbork, dv Willem Nijs en Lammigje Boer.

XI.16   Jan Dolfing (zv X.23), geb. 4-5-1883 te Spier (huis nr. 12), arbeider te Westerbork (1907), tr. 28-3-1907 te Westerbork met Marchien Stevens, geb. 1882/1883 te gem. Sleen, dv Willem Stevens (zie IX.49) en Grietje van der Wolde.

XI.17   Sijchien Dolfing (dv X.23), geb. 11-5-1888 te Westerbork, tr. 8-2-1908 te Westerbork met Jan Stevens, geb. 1885/1886 te gem. Westerbork, arbeider te gem. Westerbork (1908), zv Willem Stevens (zie IX.49) en Grietje van der Wolde.

XI.18   Hendrik Dolfing (zv X.23), geb. 29-11-1890 te Westerbork, arbeider te Emmen (1919), tr. 10-5-1919 te Emmen met Berendina Lubbers, geb. 1894/1895 te Emmen, dv Jans Lubbers en Johanna Hilbrands.

XI.19   Jantje Dolfing (dv X.23), geb. 9-9-1901 te Elp, tr. 10-10-1922 te Emmen met Gerrit Keep, geb. 1896/1897 te Oosterhesselen, molenaar te Emmen (1922), zv Roelof Keep en Alberdien Haak.

XI.20   Aaldert Dolfing (zv X.24), geb. 8-9-1895 te gem. Beilen (erkend bij het huwelijk), landbouwer te Beilen (1921), tr. 15-4-1921 te Beilen met Aaltje Steenge, geb. 1899/1900 te Beilen, dv Jan Steenge en Marchien Bakker.

XI.21   Jan Dolfing (zv X.24), geb. 15-12-1897 te Wijster (huis nr. 32), dienstknecht te Westerbork (1921), tr. 21-4-1921 te Westerbork met Derkje Middelveld, geb. 1898/1899 te Westerbork, dv Gerrit Middelveld en Harmtje den Herder.

XI.22   Jan Dolfing (zv X.25), geb. 18-1-1889 te Spier (huis nr. 6), arbeider te Beilen (1913), tr. 6-6-1913 te Beilen met IJmkje Smit, geb. 1890/1891 te Beilen, dv Klaas Smit en Beertje Bartelds.

XI.23   Luchien Dolfing (dv X.25), geb. 30-11-1890 te Spier (huis nr. 6), dienstbode (1916), tr. 4-5-1916 te Westerbork met Hendericus Timmer, gescheiden van Elsje Padding, geb. 1883/1884 te Westerbork, timmerman te Westerbork (1916), zv Harm Timmer en Roelofje Smit.

XI.24   Trientje Dolfing (dv X.25), geb. 18-6-1896 te Spier (huis nr. 6), tr. 27-4-1921 te Assen met Berend ter Wal, schilder te Assen (1921), geb. 1895/1896 te Dwingeloo, zv Jan ter Wal en Jantien Kissien.

XI.25   Jannes Dolfing (zv X.28), geb. 9-11-1894 te Halen (huis nr. 24), landbouwer te Beilen (1919), tr. 26-4-1919 te Beilen met Jantje Loof, geb. 1896/1897 te Ruinen, dv Willem Loof en Roeloffien Nijstad.

XI.26   Jantje Dolfing (dv X.28), geb. 11-5-1897 te Halen (huis nr. 34), tr. 30-4-1920 te Beilen met Albert Martens, geb. 1891/1892 te Beilen, arbeider te Beilen (1920), zv Harm Martens en Femmichje Speelman.

XI.27   Hendrik Dolfing (zv X.33), geb. 1895/1896 te Emmen, arbeider te Emmen (1917), tr. 26-4-1917 te Emmen met Hendrikje Karssing, geb. 1892/1893 te Emmen, arbeidster (1917), dv Mannes Karssing en Marchien Klingenberg.

GENERATIE XII

XII.1   Jantje Dolfing (dv XI.19), geb. 17-6-1895 te Elp, tr. 19-10-1917 te Westerbork met Roelof Schuring, geb. 1895/1896 te Beilen, landbouwer te Westerbork (1917), zv Kornelis Schuring en Jantien Bergman.

XII.2   Hendrikje Dolfing (dv XI.19), geb. 26-3-1898 te Elp, tr. 7-4-1922 te Westerbork met Egbert Beuving, geb. 1895/1896 te Westerbork, landbouwer te Westerbork (1922), zv Hendrik Beuving en Albertien Speelman.

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail