Boerderijen, huizen en hun bewoners te Schildwolde

Inleiding

De gegevens op deze pagina worden voorlopig niet aangevuld omdat er gewerkt wordt aan een boerderijenboek.

Hieronder worden de bewoners vermeld van de boerderijen en huizen in Schildwolde vanaf ca. 1630 tot ongeveer 1830; voor zover ze bekend zijn. In het algemeen zijn de gegevens van voor 1700 vrij beperkt wat de boerderijen betreft. Van de andere huizen is zelfs van voor 1800 in de meeste gevallen weinig of niets bekend, enkele uitzonderingen daargelaten. In sommige gevallen is ook summiere informatie van na 1830 aanwezig.

Gegevens van na 1900 zullen voorlopig niet worden vermeld.

Mijn dank gaat uit naar de volgende personen die mij voorzagen van opmerkingen en aanvullingen: P. Bos, H. Homan Free, T. Glas, G. Schansker, J. Steenhuizen, J. Tjadens, en alle anderen die mij van informatie voorzagen betreffende Schildwolde.

Ik ben uitgegaan van de huizen zoals die in 1832 in Schildwolde stonden gebaseerd op de eerste kadastrale kaart van de gemeente Slochteren, secties B, C en D. Aan de hand van deze kaarten heb ik elk huis van west naar oost genummerd.

Bedenk wel dat het hier gaat om voorlopige gegevens van lopend onderzoek wat betekent dat er nog fouten in kunnen zitten en dat ik ook nog niet alles verwerkt heb. Er zal dus regelmatig nog het een en ander aan veranderen en aangevuld worden. Alle opmerkingen en aanvullende informatie is dan ook welkom.

De gegevens vanaf 1830 zijn deels gebaseerd op het boek Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde, 1994 en op enkele andere publikaties aangevuld met eigen gegevens.

Er zal ook een gedetailleerde ingekleurde kaart komen met daarop de nummering van de huizen en het landbezit in 1832.

Gedeelte nu horend bij Slochteren (Padje)

SW 1, D455, 7½ akker; nu Padje 7; hoort nu bij Slochteren.

1630   Focko Phebens gebruikt 7½ akker en 16½ deimt te Schildwolde. Te Noordbroek wordt hij genoemd met 2¾ deimt.

Focko Phebens, geb. omstreeks 1580, ovl. tussen 20-6-1648 en 4-4-1654, landbouwer en zijlrechter (1639), zv Phebo Frericks, vaandrig en kerkvoogd te Noordbroek en Meentke, tr. (1) (h.c. Noordbroek 26-12-1604) met Setyen (Ceyke) Lues, ovl. voor 16-4-1613, dv Lue Jurjens en Marrytie, tr. (2) (voor 16-4-1613) met Martyen, ovl. na 3-12-1646.

In 1630 en 1639 wordt hij genoemd te Schildwolde.

1674   Waarschijnlijk hier: op 17-2-1682 laat Claes Jansen Schepper een versegelde cessiebrief in dato 6-9-1674 registreren waarbij hem wordt gecedeert van Heijcko Fockens [ws. zv Focko Phebens en Martijen] en consorten huijs, schuire en hof tot Schilwolde gelegen met 4½ acker land en 16 deimpten over de Schilt. Idem een versegelde coopbrief van 3 ackeren lant mede tot Schilwolde gelegen d.d. 13-3-1681.

Claes Jans, van Schildwolde, zijlvest namens de heer van Slochteren tussen 15-4-1691 en 22-11-1702, tr. 29-4-1674 te Kolham (ondertr. 29-3-1674 te Schildwolde) met Aeltien Hovinge, van Schildwolde, waarschijnlijk ged. 7-5-1643 te Slochteren (als Altken) als dv Jan Hovinge en Seijcke (Fockens?).

Opgevolgd door een zoon:

1710-1738  Phebe Klasen, ged. 21-12-1679 te Schildwolde, ovl. voor 2-7-1756, zijlvest wegens de heer van Slochteren 22-7-1722 t/m 5-8-1746, tr. 7-4-1709 te Schildwolde met Sioertje Nannes, van Slochteren, ovl. na 2-7-1756.

1710   Phebe Clasen registreert een versegelde uitkoop d.d. 20-1-1710 waarmee hij zijn behuisinge en schuire met 7½ ackeren en 35 deimt hooiland verdedigt.

1738   Phebe Clasen gebruiker en eigenaar van 7½ akker.

1756   hier? Frerik Hilbrants.

1767-1810  Aeilko Abels, geb. 2-1-1732 te Uiterburen en ged. 6-1-1732 te Zuidbroek, ovl. 26-1-1810 te Schildwolde, landbouwer, zijlvest en kerkvoogd, zv Abel Aeilkes en Riemke Reints, tr. 24-4-1757 te Schildwolde (h.c. Slochteren 3-4-1757) met Jantje Bronts, geb. 15-8-1732 te Schildwolde en ald. ged. 19-8-1732, ovl. 14-9-1809 te Schildwolde, dv Jacob Tjarks Bronnes en Geeske Hindriks.

1767   Aijlke Abels.

1768   Aijlko Abels als zwet genoemd.

later:   Aeilke Abels 7½ akker gebruiker en eigenaar.

1771   Ailko Abels gebruikt 7½ akker en 23 deimt.

1783   Ailko Abels ontvangt jaarlijks ƒ 27 vaste huur voor een behuizing met beklemming op Denemarken gelegen (SW 4).

1795   Aeilke Abels als zwet.

1811   Jacob Ailkes Ailkema, landbouwer, geb. 19-6-1764; en Sjabbe Ailkes Ailkema, zonder beroep, geb. 6-7-1773. Sjabbe woont later op SW138.

1813   Huisnr 127, Jakob A. Aeilkema, 6 deuren/vensters.

1825   Jacob Aeilkes Aeilkema, ged. 24-6-1764 te Schildwolde, ovl. 1851, zv Aeilke Abels (Aeilkema) en Jantje Bronts, tr. met Rolijne Lucas Dijk. Zij bleven kinderloos.

1832   D455 Jacob Aeilkes Aeilkema, landbouwer te Slochteren!

1857   Hindrik Jans Dethmers, van Westerlee.

1874   ws. D680, huisnr 103, huis en erf, H. J. Dethmers te Schildwolde.

SW 2, D466, 9½/10½ akker, “Geertsema Heerd&rdquo

-1588   Garbrandt Tiddens, ovl. tussen 6-1-1590 en 26-8-1592, tr. met Meneke. Ze woonden in 1558 te Weiwerd, later woonde hij te Schildwolde.

1588   Waarschijnlijk hier: Garbrant Tiddens verzet voor 10 jaar aan Popko Tiddens en Hille 2 breden land, de Oosterbreede van de Sandtdoffe af aan de Groenedijck, en de Westerbreede met de laan van de kamp ook aan de dijk strekkende. Ook in 1588 verkoopt Garbrandt Tiddens een rente met als onderpand zijn huis en hof met 9 akkers te Schildwolde. Vermoedelijk gaat het in beide gevallen om deze heerd.

1588-   Popko Tiddens, ovl. tussen 1622 en 11-1-1623, tr. met Hille.

Opgevolgd door een zoon:

1630   Focko Popckens gebruikt 10½ akker en 13 deimt. Als eigenerfde te Schildwolde genoemd vanaf 1624.

In 1670 woont te Schildwolde Popco Fockes wed.; mogelijk hier? Mogelijk is die naam fout en moet het Focko Popkes weduwe zijn want in 1672 woont die te Hellum en in 1670 is er sprake van een geschil tussen haar en Focco Sijrts over 800 gld rente.

1670-   Vermoedelijk woont hier al vanaf 1670 Focko Sierts(ema), van Schildwolde, ovl. voor 8-6-1691, eigenerfde, gesworen en redger te Schildwolde, tr. 23-11-1656 te Engelbert met Lammegien Sjabbes, van Engelbert, overleden na 1696, dochter van Sjabbe Bronnes en Annechien Dorenbusch. Hij woonde eerste te Slochteren.

1687   Focco Seerds genoemd als huurder van land van de kerk te Noordbroek dat bij deze plaats hoort.

1693   Hier genoemd als zwet Focko Sierts(ema).

1696-1707  Focko Sierts weduwe. Opgevolgd door twee zoons:

1708   Siabbe Fockes registreert verzegelde koopbrief van 18-2-1708 van de helft van ¾ deel van deze heerd.

1716-1727  Focke Sijers en zijn broer Sjabbe Fockes. Focko Siersema, ovl. na 20-8-1719, was zijlvest namens de heer van Slochteren.

Verkocht op 27-12-1727 aan oomzegger:

1727-1736  Focke Scheltes, ged. 24-9-1699 te Schildwolde, zv Schelte Lippes en Grietje Fockes (Siertsema) op SW57, tr. 17-11-1724 te Schildwolde met Frouwke Dorenbos, ged. 7-8-1704 te Schildwolde, dv Jacob Dorenbos en Ilben Remkes op SW80.

Verkocht op 27-5-1734 aan:

1734-   Ties Wierts, ged. 10-7-1701 te Siddeburen, zv Wiert Hilties en Talje Tiesens.

1738   Thies Wierts erfgenamen gebruikers en eigenaren van 9½ akker.

Na zijn overlijden kwam de eigendom in handen van Nantko Reints, tr. (1) 4-12-1746 te Nieuw Scheemda (h.c. Nieuw Scheemda 2-12-1746) met Bieke Hiltjes, tr. (2) 30-11-1755 te Nieuw Scheemda met Voske Simens. De boerderij zelf werd naar alle waarschijnlijkheid onder beklemming verkocht aan:

1749-1768  Tammo Derks Lieuw, tr. (1) ca. 1748 met Trijntjen Ibes, geb. te Lalleweer, dv Ibe Baijes en Arentje Eijsses, tr. (2) 17-4-1768 te Holwierde (h.c. Holwierde 18-3-1768) met Tjakje Wolters, weduwe van Focke Jurriens.

1750   In 1750 bezit Nantko Reints het wergregt onder Slochteren wegens zijn plaats of opstrekkende heerd te Schildwolde volgens verzegelde brieven van 17-5-1748 en 27-5-1734.

later:   Tamme Derks, 9½ akker [in schatboek 10½ akker]. Eigenaar: Nanne Reints erfgenamen.

1756   Tamme Derks.

1767   Tamme Derks.

1768   Verkocht voor ƒ 3530-19-7 aan Meijnardus Vinckers en Sijtske Jans. Vaste huur ƒ 160 aan Nantko Reints en ƒ 12 aan de kerk van Noordbroek.

1768   Op dit land staan ook nog de huizen van Jannes Popkes, huur ƒ 21 (SW5), Hindrik Jans, huur ƒ 15 (SW10) en het cherchershuis (SW13), huur ƒ 3.

1768-1784  Meinardus Vinckers, ged. 10-3-1726 te Schildwolde, begr. 31-3-1783 te Schildwolde, zv Jan Meijnts Vinckers en Tjawtijn Cornellis Kruizinga op SW138, tr. in 1768 te Schildwolde (h.c. Schildwolde 20-4-1768) met Sijtske Jans, dv Jan Poppes en Brechtie Cornelis. Hieruit geen kinderen bekend. Zij hertrouwt:

1771   Meint Vinckers gebruikt 10½ akker en 13 deimt.

1785-1795  Bartelt Hindriks, van Leermens, ged. 21-3-1742 te Loppersum, ovl. 10-10-1807 te Loppersum, tr. (1) 15-2-1778 te Leermens met Trijntje Jans, weduwe van Tidde Roelfs, tr. (2) 9-1-1785 te Schildwolde met Sietske Jans, weduwe van Meinardus Vinckers, ovl. 18-12-1809 te Loppersum (66 jaar).

1788?   Barteld Hindriks; dan als eigenaar genoemd Veltman, Heer van Slochteren.

1795   Door Bartelt Hindriks en Sijtske Jans woonachtig te Slochteren (!) verkocht aan Tjaart Geerts en Regina Cornelius voor ƒ 8014.

1795   Hierop de huizen van Cornelis Hindriks, huur ƒ 21 (SW5); de weduwe van Roelf Jans, huur ƒ 15 (SW10), en ’t chergershuis, huur ƒ 3 (SW13).

1795-1853  Tjaart Geerts Geertsema, geb. 7-2-1767 te Siddeburen, zv Geert Jans en Talje Okkes, landbouwers te Siddeburen op Buining, ovl. 2-8-1853 te Schildwolde, landbouwer, tr. (1) 28-4-1795 te Schildwolde (h.c. 28-4-1795) met Regiena Kornelis Vinckers, geb. 6-5-1774 te Schildwolde en ald. ged. 15-5-1774, ovl. 22-4-1802 te Schildwolde, dv Cornellijs Vinckers en Scheltje Hindriks op SW138, landbouwers te Schildwolde op Jeldinga, tr. (2) 1-12-1808 te Wittewierum (h.c. 30-11-1808) met Jantje Jakobs Pestman, weduwe van Berent Jans, van Wittewierum, ged. 7-7-1765 te Harkstede, ovl. 11-6-1835 te Schildwolde, dv Jakob Mennes Pestman en Tietje Zacharias.

1811   Tjaard Geerts Geertsema, landbouwer, geb. 19-2-1767.

1813   Huisnr 126, Tjaard G. Geertsema, 12 deuren/vensters.

1832   D466 Tjaart Geerts Geertsema, landbouwer.

1835   De boerenbehuizing getekend nr. 126 heeft een grootte van 75.71.70 ha met nog een aantal losse stukken land daarbij. Vaste huur ƒ 160 aan mevrouw Siccama van Slochteren en ƒ 12 aan de kerk te Noordbroek. Hiertegen staan inhuren van ƒ 12 door Hindrik Jochums van Dijken, ƒ 21 door Klaas Kornelis Gelderloos. Gewaardeerd op ƒ 13000.

1853-1909  Krachtens testament hier opgevolgd door kleinzoon: Tjaart Kornelis Geertsema, geb. 20-4-1822 te Schildwolde, ovl. 15-4-1899 te Schildwolde, zv Cornelius Geertsema en Pieterina Vinckers, landbouwers te Schildwolde, tr. 8-10-1845 te Slochteren (h.c. 27-9-1845) met Johanna Havings Steenhuis, geb. 10-11-1821 te Wirdum, ovl. 3-2-1909 te Schildwolde, dv Having Jans Steenhuis en Elisabet Jacobs Bosker.

1874   ws. D669, huisnr 102, huis en erf, T. K. Geertsema te Schildwolde.

SW 3, D477, 4½ akker; nu Padje 11; hoort nu bij Slochteren

1630   Harmen Jansen gebruikt 4½ akker en 6 deimt.

1693   HJK 1359 tlv. wijlen Jr. Maurits Ripperda verkocht ⅔ deel van een plaats te Schildwolde, groot int geheel 4½ akker, met de Rekenmeester Brontsema in de mande. ten N: t Schiltmaar, O: de Provincie, Z: en W: Focco Sijrts. Verder o.a. nog 1 akker tot Schildwolde; ten N: de Matsloot, O: Jan Tonnis, Z: de Heere weg, W: Julle Jacobs. Dit ligt vermoedelijk verder naar het oosten. Gekocht voor ƒ 1010 door Jan Teijes namens Roelef Jans en Lippe Jans.

1738   Peter Jacobs gebruikt 5 akker van de Heer van Slochteren.

Pieter Jacobs Balster, van Schildwolde, soldaat volgens sommige dopen van zijn kinderen, tr. (1) 20-11-1729 te Schildwolde met Anje Gerrits, van Sappemeer, tr. (2) 11-12-1740 te Schildwolde met Grietje Jans, weduwe van Jacob Claassen. Mogelijk opgevolgd door een schoonzoon en dochter?

1762   L. Rengers, Heer van Farmsum verpacht zijn plaats te Schildwolde bestaande in een behuisde heerd, gebruikt door Remke Sijpkes  jaarlijks voor ƒ 32, groot 4½ akker en 16 deimt met nog 4 deimt te Slochteren aan de kerk van Hellum.

1762-1768  Remke Sijpkes, tr. ca. 1754 met Abelje Peters. Zij mogelijk dochter van de vorige gebruiker?

1768   Remko Sijpkes meijerwijse als zwet genoemd.

1769-1791  Luppe Jans, ovl. voor 7-6-1792, tr. met Lupjen Hooites, ged. 25-7-1717 te  Hoogezand, ovl. na 7-6-1792, dv Hooite Annes en Geesje Roelfs Meursing.

In 1792 wordt de behuisinge met de beklemde landerijen te Schildwolde voor ƒ 1200 verkocht aan:

1792-1808  Jan Engberts, tr. voor 1769 met Tielke (Teelke) Derks.

1795   Jan Egberts meijerwijze als zwet.

later:   Jan Engberts 5 akker waarvan eigenaar de kerk van Hellum

1771?   Jan Engberts gebruikt 4½ akker.

1809-1818  Engbert Jans (Boezeman/Buizeman), tr. ca. 1809 met Grietje Jacobs. Begin 1819 is de eigendom van deze heerd door de kerk van Helllum verkocht aan de weduwe van Hindrik Hindriks de Haan te Hellum.

1811   Engbert Jans Boezeman, landbouwer, geb. 6-7-1769 (niet te Schildwolde).

1813   Huisnr 125, Engbert J. Boeseman, 5 deuren/vensters.

1832   D477 Ailko Harmannus Wildeman, landbouwer.

Aijlko Harmannus Wildeman, geb. 12-9-1791 te Hellum, ald. ged. 25-9-1791, ovl. 18-11-1871 te Schildwolde, landbouwer, Christelijk Afgescheiden, zv Harmannus Theodoricus Wildeman en Epke Reints, schatbeurder, collector, diaken en landbouwer te Hellum op HE16, tr. 29-4-1818 te Siddeburen met Jantje Jurriens Homan, geb. 2-2-1798 te Slochteren, ovl. 13-7-1880 te Schildwolde, dv Jurrien Engberts Homan en Hilke Pieters.

1874   D477, huisnr 101, huis en erf, T. A. Wildeman te Schildwolde.

Schildwolder gedeelte van Denemarken

SW 4, D191

1783   Tobias Takes en IJda Koerts verkopen aan Willem Tiakkes en IJda Jacobs (ehel) hun huis en schuire met de vaste beklemming der landerijen waarop de behuizing staat, staande en gelegen op Denemarken onder de klokslag van Schildwolde. Doende jaarlijks ƒ 27 vaste huur aan de kerkvoogd Ailko Abels. Met het recht van 6 enter weide op de meenteschaar. Zwettende ten N: Kornelis Hinderks, ten O: Ailko Abels, ten Z: Jan Hajes, ten W: Ailko Abels. Met nog de eigendom van 13 matten hooiland over de Schildmaar. Verkocht voor ƒ  655.

1811   Willem Tjakkes Wildhof, geb. 31-12-1750 en ged. 24-1-1751 te Meedhuizen, landbouwer, zv Tjakke Willems en Grietje Hindriks, tr. (1) (h.c. Slochteren 27-3-1782) met Ida Jacobs, dv Jacob Willems en Swaantie Jurrijns, tr. (2) ca. 1786 met Tjaakje Geerts.

1813   Huisnr 134, Willem T. Wildhof.

1832   D191 Weduwe Willem Tjackes Wilthoff.

1874   D191, huisnr 243, J. H. J. Staal.

SW 5, D206 (behuizing op land van SW2, doende jaarlijks ƒ 21 aan huur)

-1768   Hindrik Jacobs.

1768   De erfgenamen van Hindrik Jacobs, verkopen aan Jannes Popkes en Trijntjen Jacobs een behuisinge en schuire met de beklemming der landerien daaronder behorende, staande en gelegen in de heert van Meint Vinckers onder Schildwolde. Doende jaarlijks aan ƒ 21 huur. Hierbij nog de eigendom van 16 deimatten hooiland gelegen in twee stukken. Verkocht voor ƒ 500 car gld waarvan de helft is voldaan en de rest blijft staan tegen 5% huur in plaats van rente.

1768-1777  Jannes Popkes tr. ca 1767 met Trijntjen Jacobs.

1777   Jannes Popkes, voor zijn huisvr Trijntje Claasen, verkoopt aan Cornellis Hindriks en Grietje Jacobs (ehel) haare behuizinge met de beklemming van alle bouw, weide en hooilanden daaronder behorig, staande en gelegen onder Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 21 huur aan Meinhardus Vinckers en vrouw. Met nog de eigendom van 16 deimatten hooiland gelegen in twee stukken. De behuizinge en beklemming verkocht voor ƒ 650 en de eigendom van de 16 deimat voor ƒ 100.

1777-   Cornellis Hindriks, tr. met Grietje Jacobs. Mogelijk is hij dezelfde die later trouwde met Jantje Klasens, maar dan kan diens doopdatum niet kloppen (1766).

1795   Cornelis Hindriks betaalt jaarlijks ƒ 21.

1811   Bij weerbare mannen hier niemand genoemd. Kornelis Hindriks was waarschijnlijk al overleden en zijn zoon was nog te jong.

1813   Huisnr 133, Weduwe Kornelis Hindriks.

Kornelis Hindriks, ged. 22-6-1766 te Schildwolde als zv Hindrick Cornellis en Aafke Jans, tr. met Jantje Klasens. Ze woonden in 1787, 1788 en 1793 te Denemarken volgens de doop van hun kinderen. Het lijkt er dus op dat ze toen al hier woonden.

1832   D206 Klaas Kornelis Gelderloos.

1835   Klaas Kornelis Gelderloos betaalt jaarlijks ƒ 21 huur.

1874   D206, huisnr 242, H. K. Gelderloos c.s.

SW 6, D218

1811   Jan Hindriks Mossel, landbouwer, geb. 31-12-1737, vermoedelijk zoon van Hindrik Jans Mossel en Diever Jans.

1813   Huisnr 132, Jan Hinderks Mossel. Hij bezit ook SW 14.

1832   D218 Pieter Hekes van der Deen.

1874   D218, huisnr 241, W. Koopman.

Plaatsing van dit land onduidelijk (mogelijk te Denemarken?).

1788? (na 1738) Stoffer Jurjens gebruikt 4⅞ akker waarvan zelf eigenaar.

Schildwolde, westkant (Kloosterpolder)

SW 7, D357

1811   Jan Derks Stijfhoorn, arbeider, geb. 1-8-1773, tr. voor 16-5-1804 met Trijntje Pieters.

1813   Huisnr 131, Jan Derks Stijfhoorn.

1832   D357 Jan Derks Stijfhoorn.

SW 8, D366 (behuizing op land van SW1, staande bij de groene dijk, jaarlijkse huur ƒ 18)

-1773   Tonnis Fockes tr. met Geeske Jans.

Zij verkopen in 1773 hun behuizing met de beklemming der landerijen, staande en gelegen bij de groene dijk onder Schildwolde in de heerd van Aijlcko Abels, jaarlijkse huur ƒ 18, voor ƒ 280 aan:

1773-   Jan Jans Meijer, tr. 1773 met Zwaantje Jacobs.

1811   Pieter Jogchums van Dijken, landbouwer, geb. 6-4-1768, ged. 10-4-1768 te Schildwolde, zv Jochum Hindriks en Jantje Ebbes op SW25.

1813   Huisnr 130, Pieter J. van Dijken.

1832   D366 Pieter Jochems van Dijken.

1874   D366, huisnr 107, Z. P. van Dijken, Weduwe van J. L. Weers. Later: J. L. Weers c.s.

SW 9, D460; nu Hoofdweg 3 (bakkerij)

1775   Hindrik Jans Wiltjes en Martien Ottes (ehel) verkopen aan Jan Derks en Geertje Luitjes (ehel) een behuizinge en schuire, zijnde een bakkerij met desselfs gereedschappen, bestaande in een suir-keetel, buil-kist, trogge en werk-tafel, met de beklemming van het heem en nog een tuintje over de weg, doende tesamen jaarlijks ƒ 7 grondpacht aan Derk en Jacob Hindriks, alle staande en gelegen onder Schildwolde. Zwettende ten N: Meint Vinckers, ten O: dezelve, ten Z: en W: Ailko Abels. verkocht voor ƒ 425.

1811   Jan Jans Mulder, bakker, geb. 2-6-1763; ook woonde hier in 1811 Rienje Douwes Fraij, bakkersknegt, geb. 10-11-1781.

1813   Huisnr 124, Jan Jans Mulder, 5 deuren/vensters.

1832   D460 Fokke Jans Venema, bakker.

1874   D460, huisnr 104, A. Venema - weduwe S. A. Diedel.

1890-1904  bakkerij van Stuurwold.

SW 10, D346

1768   Hindrik Jans, jaarlijkse huur ƒ 15 aan Meinardus Vinkers op SW2.

-1783   Hindrik Jans Mossel, tr. (1) met Diever Jans, tr. (2) met Roelfjen Harms.

1783   Hinderk Jans Mossel en Roelfjen Harms (ehel) verkopen aan Roelf Jans [Jan Roelfs bedoeld?] en Harmke Roelfs (ehel) hun huis met de beklemming der tuine en bauwackers zoo bij deze behuizing worden gebruikt, staande en gelegen onder de klokslag van Schildwolde bij de Slochter meenteweg. Doende jaarlijks ƒ 15 huire aan Meinardus Vinckers weduwe. De zwetten van de heem en tuin zijn ten N: de groene dijk, ten O: de Slochter meenteweg, ten Z: Jan Derks meijerwijse, ten W: Ailko Abels en Jan Jans Smidt. Met nog 6 matten hooiland zo onder dezelve hure is begrepen, gelegen achter Denemarken. Verkocht voor ƒ 475.

1784   Jan Roelfs (!) en Harmke Roelfs (ehel) verwisselen dit met zijn ouders Roelf Jans en Hilje Pieters (ehel). Jan en Harmke krijgen de behuizing over het Schildmaar.

1795   De weduwe van Roelf Jans, jaarlijkse huur ƒ 15 aan Tjaart Geerts Geertsema op SW2.

1811   Hindrik Jogchums van Dijken, landbouwer, geb. 22-6-1763, ged. 26-6-1763 te Schildwolde, zv Jochum Hindriks en Jantje Ebbes op SW25.

1813   Huisnr 129, Hindrik J. van Dijken.

1832   D346 Willem Hendriks van Dijken.

1835   Hindrik Jochums van Dijken betaalt jaarlijks ƒ 12 huur.

1874   D346, huisnr 108, B. R. Oudeman.

SW 11, D351 Korenmolen “De Hoop”, Hoofdweg 26. Gesloopt in 1935.

SW 12, D350 (molenaarswoning), Hoofdweg 28. Gesloopt in 1993.

1597   Bouwenn Hijndrickx gebruikt van Schildwolder klooster de koe lane ofte kraen landt geheten, ongeveer 3 koe weiden groot, met een heemstede en campien int convents land, waarop hij 50 Emd gld ter sette heeft gegeven. Huur 2 Emd gld. Het is niet zeker of dit toen ook bij de molen gebruikt werd.

1632   voor 1632 was molenaar Hindrick Jacobs, nu Jacob Jullens te Schildwolde.

In 1632 is er een rechtszaak omdat Focko Popkens niet wil dat Jacob Jullens nu molenaar is.

1650   OA 1046: (1650) Dat Craen of Schalingeland sijnde 3 koeweiden in ’t Bosch, met een hiemstede an de wech so Jacob Jullens Mulder gebruikt, expirerende 1650. Jaarlijkse huur (van het geheel) ƒ 15-10.

-1756   (?) Lippe Jans, ged. 15-12-1700 te Schildwolde, ovl. voor 14-12-1754, als zv Jan Tonnis en Aeltjen Roelfs, tr. 2-3-1736 te Schildwolde met Haicke Hindricks, ged. 12-2/3-1713 te Schildwolde als dv Hindrik Ebbens en Harmtje Geerts Aling.

1756   Hier? Op 10 april 1756 verkoopt Heijke Hindriks, weduwe van Lippe Jans voor haar zelf en in qlt aan Jan Roelefs en Ekjen Egges (ehel) haar roggemolen met behuisinge en verdere annexen, breder in de coopbrief vermeld waardoor deze transfix is getogen, en dat voor ƒ 1600 car gld.

-1780   Abel Jans, tr. met Assijn Gerrits.

1780   Assijn Gerrits met haar tegenwoordige eheman Derk Pieters, en bevorens in qlte als legitima tutrix liberorum over haar kinderen bij wijlen Abel Jans, met authorisatie kracht apostille van de HJK d.d. februari 1780, verkoopt aan Claas Ebes en Frouwina Pieters (ehel) haare koorn-windmolen met annexen en toebehoren en met het molenhuis staande op eigen grond onder het carspel Schildwolde en onder de jurisdictie van Slochteren. Zwettende ten N: en W: Meinhardus Vinckers, ten O: Jan Engberts, ten Z: de Heereweg. Verkocht voor ƒ 1900.

1780-   Klaas Ebes Brengers, ged. 27-2-1746 te Hellum, ovl. 10-8-1828 te Schildwolde, landbouwer, zv Ebe Klaassen en Grietje Hendriks landbouwers te Hellum op HE14, tr. (1) 14-5-1780 te Siddeburen met Frouwke (Frouwina) Pieters, ovl. (na 28-10-1780, voor 28-4-1783), tr. (2) 28-4-1783 te Schildwolde met Aafke Jacobs, ovl. (voor 1-7-1791), tr. (3) 7-8-1791 te Schildwolde met Frouwke Jogchums van Dijken, ged. 26-4-1761 te Schildwolde, ws. ovl. na 1832, dv Jochum Hendriks en Jantje Ebbes op SW25.

Hij woonde later op SW135.

1811   Berend Jans Groenewold, koornmolenaar, geb. 23-6-1779, tr. in/voor 1804 met Zwaantje Jakobs. In 1804, 1806 en 1810 bij dopen van hun kinderen Mulder genoemd, dus woonde toen naar alle waarschijnlijkheid ook al hier.

1813   Huisnr 123 (woning), Berend Jans Groeneveld.

1832   D350 (woning) en D351 (molen) Jan Derks Kubbe.

Jan Derks Kubbe, van Noordbroek, geb. 15-7-1783, korenmolenaar, tr. 20?-10-1807 te Hellum met Trijntje Harms Nieboer, geb. 26-1-1780 te Hellum, dv Harm Jans en Harmke Roelfs. Ze waren tot 1817 molenaars te Hellum op HE87/88.

1874   D350 (woning, huisnr 99) en D351 (pelkorenmolen, huisnr 99a) J. Terhuizen.

SW 13, D473

1813   Huisnr 122, Tjaard Geerts Geertsema (eigenaar: woont op SW2).

1832   D473 Tjaart Geerts Geertsema eigenaar.

1874   ws. D655, huisnr 100, H. A. Wildeman c.s., later: B. O. Bosker, weduwe T. H. Hamhuis.

SW 14, D342

-1803   Jan Geerts, tr. ca. 1758 met Elizabeth Hindriks.

1803   Waarschijnlijk hier: Elizabeth Hindriks, weduwe van Jan Geerts verkoopt met toestemming van haar kinderen aan Pieter, Jan, en Hindrik Hekes haar huis en beklemde tuin met bouw, weide en hooiland staande bij de Groene dijk onder Schildwolde. Zwettende ten N: Jan Engberts, ten O: Pieter Klaasens weduwe, ten Z: Jan Engberts en Jan Hindriks, ten W: Tjaart Geerts en Cornelis Hindriks. Doende ƒ 12 vaste huur aan de kerk van Hellum, verkocht voor ƒ 1300-7.

1803-1811  Bewoond door de gebroeders Pieter Heekes van Deenen, geb. 11-7-1778, Jan Heekes van Deenen, geb. 11-7-1778 en Hinderk Heekes van Deenen, geb. 26-10-1782. Mogelijk woonden hier in 1811 ook bij in hun broers Ipe Heekes van Deenen, geb. 9-1-1774 en Kornelis Heekes van Deenen, geb. 26-1-1786. Allen kinderen van Heke Ipes en Corneliske Jacobs te Schildwolde.

1813   Huisnr 128, Jan Hinderks Mossel (eigenaar?: zie ook SW 6).

1832   D342 Pieter Hekes van der Deen.

1874   D342, huisnr 109, W. Koopman.

Klooster Clouw of Klooster eed van de schepperij Schildwolde

De situatie hier is nog niet geheel duidelijk omdat de ligging van de landerijen hier erg ingewikkeld is.

SW 15, D487

1811   hier of SW21? genoemd bij de weerbare mannen: Jan Jans Staal, arbeider, geb. 8-9-1782, ged. 8-9-1782 te Schildwolde, zv Jan Luitjens en Martjen Jans. Blijkbaar een zoon van:

1813   Huisnr 121, weduwe Jan Lutjes (Staal?). (of bij SW 21?)

1832   D487 Filippus Johan Uitman.

1874   hier? D649 E. T. Grashuis.

SW 16, D337

1811   Vermoedelijk Klaas Pieters Spijk, arbeider, geb. 16-4-1774 te Hellum, zv Pieter Klaassens en Aaltje Jans op SW19A. Zijn ouders wonen vanaf 1778 ook te Schildwolde op provincieland! Hun boerderij is 1802/1803 afgebrand, waarna het land in gedeelten is verkocht. Zoon Klaas heeft vermoedelijk op deze plek op een deel van dat land een nieuw huis gebouwd.

1832   D337 Jan Derks Kubbe (eigenaar).

1874   D337, huisnr 94, H. A. Wildeman c.s. (eigenaar).

SW 17, D321

1811   Tonnis Pieters Leenhuis, arbeider, geb. 3-2-1767, ged. 8-2-1767 te Hellum, zv Pieter Lienderts en Engeltje Tonnis te Hellum, tr. ca. 1804 met Anna Harmannus.

1813   Huisnr 119, Tunnis P. Leenhuis.

1832   D321 Tonnis  Pieters Leenhuis.

1874   hier? D644, huisnr 92, G. H. Hamminga, weduwe F. J. Dorenbos c.s.

SW 18, D330

1804   De erfgenamen van wijlen haar moeder Aaltje Jans, weduwe van Pieter Klaassens verkopen aan Derk Cornelis en Foktje Derks te Schildwolde een stuk bouwland in eigendom gelegen te Schildwolde. Zwettende ten N: Roelf Harmannus, ten O: en Z: Jan Pieters, ten W: Jacob Harmannus. Verkocht voor ƒ 149. Hierop is blijkbaar een huis gebouwd.

1811   Derk Kornelis Draaijer, arbeider, geb. 8-8-1769, ws. ged. 20-8-1769 te Schildwolde als zv Cornelis Arents en Janna Derks.

1813   Huisnr 118, Derk Kornelis Drajer.

1832   D330 Derk Kornelis Draijer.

1874   D330, huisnr 113 (?), D. D. Draijer.

3¾ akker; Provincieplaats. Vermoedelijk later in delen bij andere plaatsen gevoegd.

ca. 1627   Luirt Udens geeft jaarlijks ƒ 57 huur voor zijn provincieland (OA 1046).

1630   Luirt Udens gebruikt 3 akker

RA Wagenborgen 21 oktober 1627 - Alle Tijaens en Luirtt Udens, te Schildwolde, voor hun vrouwen, verzetten aan Meerten Peters en Gese (ehel.) landen afkomstig van de erfenis van wijlen Tonckert Nanninges. Tijd: 9 jaar. Getuigen: Aijelt Dubbeltz en Hebell Leuwens. RA Wagenborgen 21 oktober 1627 - Merten Peters en Gese (ehel.) zijn schuldig aan Alle Tijaens en Luirtt Udens, en hun vrouwen, 1175 Emder gld.  Het betreft de settpenningen op zeker land. Getuigen: Aijlt Dubbels en Merten Harckens.

[1632]   Spanheim Nr. 243.2 [Schilwolde] Fol:343 vso: Luirdt Udens en Anna nu Reiner Clasen ende Fennigien gebr: verscheiden porceelen landts te weeten een acker, d'Alste bree, dat kerckhof met de moestuinen en de ooster acker nog de 1/2 acker, de Fosse acker met nog 1/2 acker en 3 koeweide in 't bosch.

1637   Date Goosens en Angeniete

1667   de dogter Lijsebeth getr: an Derck Pieters

1668   Focco Pieters en Grietie

1673   Luitien Aafkens wedunaar

1688   Pieter Eppens.

Pieter Eppes, van Wagenborgen, tr. 22-3-1682 te Schildwolde (h.c. Wagenborgen 22-3-1682) met Lisebeth Dates, weduwe van D. Pieters [zie hiervoor!].

1690   Edse Folkerts en Aafke (inboeking 28-10-1691 volgens SA 727)

Edzo Folkers, van Beerta, tr. 7-3-1690 te Schildwolde met Aefke Lienders, ged. 24-1-1669 te Schildwolde, dv Liendert Pieters en Swane Tielens.

1693   Harmen Pieters en Grietie. (inboeking 22-5-1694 volgens SA 727)

Harmen Pieters, van Schildwolde, tr. 21-11-1686 te Schildwolde met Grietje Haijes (Martien volgens index op huwelijken!), van Schildwolde.

1711   Claas Jacobs en Marretie met Jan Tonnis en Aaltie

[1721]   Nrs. 243.1&2: 69 1/2 deimt  =Claas Jacobs en Marrigje met Jan Tonnis

1738   Ebbe Peters en Berent Steffens gebruiken 3¾ akker van de Provincie.

[1755]   Nrs. 243.1&2: Roelf Jans en Willemtje Geerts

later:   tussen 1738 en 1788 opgevolgd door Nanne Cornellis.

1756   Nanne Cornelis.

1767   Nanne Cornelis.

1788   Pieter Klaassens 3¾ akker. (zie ook de volgende provincieplaats)

SW 19A, provincieplaats aan de groene dijk, in 1803 afgebrand en in gedeelten verkocht.

Hierbij ook in gebruik het zogenaamde Kraen of Schalingeland, bestaande uit 3 koeweiden met bos. Verder behoorde er een heemstede bij, gebruikt door Jacob Jullens Mulder, voor 15-10 gld per jaar (1650), zoals blijkt uit OA 1046.

A. Westelijke deel:

1597   hier? Thamme Rhemckens tho Schildwolde gebruikt de meeste helft van 7½ acker lands tegen Harmen Jacobs, in 1597 voor 8 daler huur.

1630   Cornellis Claesen gebruikt 4¼ akker te Schildwolde en te Schildwolder Klooster gebruikt hij 2 akker.

[1632]   A. Spanheim Nr. 244.2 [Schilwolde] Fol:344 vso: Cornelis Claasen op de Groenedijk ende Harmentien gebr: 4 1/2 ackeren met nog de helfte van 9 deimp: tegen Harmen Jacobs helfte hijr na op volgende blat.

1645   de soon Claas Cornelis en Meijke

1650   OA 1046: Claes Cornellis op de Groenedijck en Meijke sijn vrouwe gebruiken 4 ackeren en een vierendiell, met noch de helfte van 9 deijmten tegens Meijndert Hendricx helfte. Hebben anno 1650 op Gregorij anvangende 6 jaar lanck ingehuijrt, jaarlijks in genere voor ƒ 35-0-0.

1657   de wed: Meijke getr: an Jacob Reinders

1670   Luirt Sebens en Anje

1679   Hendrick Nannens en Fenne

1682   Jan Jansen

1691   Jan Alders en Menke (inboeking 15-11-1692 volgens SA 727)

B. Oostelijke deel:

1597   Harmen Jacobs te Schildwolde gebruikt de minste helft van 7½ acker land in 1597 voor  6 daler huur.

1630   Roleff Gheerts gebruikt 3⅓ akker te Schildwolde en te Schildwolder Klooster gebruikt hij ½ akker.

[1632]   B. Nr. 245.1 Schilwolde Fol:345: Roelef Geerts en Grietie gebr: 3 ackeren en 1/4 met de  helfte van 9 deimp:

1640   Pieter Tonnis en Anna

1645   Meindert Hindrix

1650   OA 1046: Meijndert Hendricx toe Schilwolde en Mette sijn vrouwe gebruiken 3 ackeren en een vierendiel, met de helfte van 9 deijmten tegens Claes Cornellis. Anno 1650 op Gregorij voor 6 jaar ingehuurd, jaarlijks voor ƒ 30-0-0.

1660   de soon Nanninck Meinders en Kunje

1666   Jurrien Willems en Dieuwertie

1673   Focco Jurriens en Menje [zie ook de volgende plaats] met Lippe Pieters en Aaltie gebr: van voorsr: landt de helfte van 3 ackeren met 1/4 en de helfte van de 9 deimp:

1694   Jan Alders en Menke (inboeking 30-9-1695 volgens SA 727)

Samengevoegd:

Ao:1716   Thede Jans/Tele Jans en Haijke Everts. (inboeking SA 727, 22-3-1717 in twee gedeelten: Jan Alderts tot Schildwolde heeft gebruikt enig provincie land. Overgedragen aan Theele Jans en Haijke zijn vrouw; en Jan Alderts tot Schildwolde heeft gebruikt enig provincie land. Overgedragen aan Theele Jans en Haijke Everts zijn vrouw.

[1721]   Nrs. 244.2+245.1: 41 deimt = Tele Jans en Haijke e.a.

1737   Hier? (of SW25?) Tonnijs Jans onder Schildwolde gebruikt de helft van 4½ akkeren, nog de helfte van 3¼ akkeren met nog de helfte van 9 deimten.

Overgeboekt op Berent Steffens en Trijntie Boukes, 21-11-1737.

1738   Berent Steffens gebruikt 6¾ akker van de Provincie.

[1755]      Nrs. 244.2+245.1: Nanne Cornelis en Trijntje Tewes e.a. (zij mogelijk dv Tele Jans?)

Nanno Cornelis, tr. (1) met Trijntje Teles, ovl. tussen 1-1-1750 en 10-5-1757, tr. (2) voor 10-5-1757 met Annetje Ekkes.

[in 1765 hoort hier nog een heerdje land bij gebruikt door Jan Claasen voor ƒ 9, en een tuin gebruikt door Hindrik Sluirman voor ƒ 0-10.]

1774   In 1774 door de kerk van Hellum aangekocht van de Provintie een plaatse te Schildwolda, groot 6⅛ akker en 9 deimt beklemd land, doende jaarlijks ƒ 20. Gebruiker Garmt Aarents en ...

1775   Garremt Arents en Vrouwke Pieters (ehel) verkopen aan Tonnis Jans en Trijntjen Boewes (ehel) haar huis en de beklemming der landerijen te Schildwolde, met alle uitgezaaide rogge en de donge in de vaalte voor ƒ 1025.

1775   Gebruiker Tonnis Jans en cons. in qlte

1776-1777  Gebruikers Jan Jans Bisschop tr. met Anje (Einje) Berents wonende te Schildwolde kopen in 1776 het recht van vaste beklemming van de kerk van Hellum voor ƒ 100, met een jaarlijkse vaste huur van ƒ 26.

1778-1802  Gebruikers Pieter Klaassen tr. met Aaltjen Jans. (zie ook de vorige provincieplaats)

De eigendom van bovenstaande land door de kerk van Hellum verkocht aan de erfgenamen van bovenstaanden voor ƒ 1200 met approbatie van het bestuur van Stad en Landen d.d. 8-2-1803 wegens de sware brand van de behuizinge etc. is het verkocht.

1786   Pieter Claasen gebruikt 2⅜ akker.

1788   Pieter Klaassens gebruikt 6¾ akker. Eigenaar: de kerk van Hellum.

Pieter Klaassens (Spijk), van Hellum, tr. 10-5-1761 te Hellum met Aaltje Jans, van Schildwolde. Ze woonden eerst te Hellum en zijn volgens de lidmatenlijst in 1778 naar Schildwolde vertrokken.

1803   Verbrand.

30 april 1803, Schildwolde: H. Westendorp, kerkvoogd te Hellum en gevolmachtigde d.d. 21-4-1803 van de heer D. G. Rengers, heer van Farmsum als unicus collator van de kerk te Hellum en met approbatie van het departementale bestuur van Stad en Lande d.d. 8-2-1803 verkoopt aan Jan Pieters en vrouw Jantje Tjaarts, Klaas Pieters en vrouw Anje Jans, Tonnies Pieters en Jantje Fokkes (ehel), Jurjen Engberts, Klaaske Pieters als gevolmachtigde d.d. heden van haar man Oomke J. Blouw de eigendom van zekere ruim 6 akkeren en enige deimten kerken land van Hellum, gelegen te Schildwolde. Door de koperen als kinderen en representanten van de weduwe van Pieter Klasens onder hare behuisinge die onlangs door ene sware brand in de asch is gelegt onder een vaste beklemming is gebruikt, des jaars voor 26 gld. Verkocht voor 1200 car gld vrij gelt op heden betaalt door Jurjen Engberts. Reserverende hierover het regt van gereserveerde eigendom aan dezelve. Belovende de koperen van dit opgeschoten kapitaal 4% huur in plaats van rente te betalen.

1804   De erfgenamen van Aaltje Jans, weduwe Pieter Klaassens verkopen het land en het heem in gedeelten aan diverse personen. Het heem waar de boerderij heeft gestaan wordt in twee gedeelten verkocht. Later staan daar de huizen SW 19 en 20.

SW 19, D328 (behuizing gebouwd op de plek van een voormalige kloosterboerderij)

1804   De erfgenamen van Aaltje Jans, weduwe van Pieter Klaassens verkopen aan Roelf Harmannus en Janna Daniels te Schildwolde ten eerste een bouwakker en ten tweede een half huisheem doende 1/6 acker in landeslasten onder Schildwolder Klooster. Zwettende ten N: Roelf Jacobs, ten O: Jacob Harmannus, ten Z: Derk Cornelis en Jan Pieters, ten W: Jacob Harmannus. Verkocht voor ƒ 382.

1811   Roelf Harmannus Folkersma, landbouwer, geb. 17-11-1773, zv Harmannus Jacobs Folkersma en Meike Roelfs op SW26.

1813   Huisnr 117, Roelf H. Folkersma.

1832   D328 Roelf Harmannus Folkersma.

1874   D328, huisnr 113 (?), D. D. Draijer.

SW 20, D327 (behuizing gebouwd op de plek van een voormalige kloosterboerderij)

1804   De erfgenamen van Aaltje Jans, weduwe van Pieter Klaassens verkopen aan Jacob Harmannus en Jantje Jans te Schildwolde ten eerste een stuk bouwland en ten tweede een half huisheem doende 1/6 acker in landeslasten onder Schildwolder Klooster. Zwettende ten N: Roelf Jacobs, ten O: de erven van Jantje Beerends, ten Z: Jan Pieters, ten W: Roelf Harmannus. Verkocht voor ƒ 366.

1811   Jacob Harmannus Folkersma, landbouwer, geb. 21-7-1770, zv Harmannus Jacobs Folkersma en Meike Roelfs op SW26.

1813   Huisnr 116, Jakob H. Folkersma.

1832   D327 Alle Alberts Stoter.

1874   D327, huisnr 119, diakonie Christelijk Afgescheiden gemeente te Schildwolde.

SW 21, D317

1804   Mogelijk hier als zwet Jan Pieters (Spijk), zv Pieter Klaassens en Aaltje Jans op SW19A.

1811   Gegevens 1811/1813 zie bij SW15, maar mogelijk hoort het hier!

1813   hier? Huisnr 120, weduwe Jan Berends. Of: Huisnr 121, weduwe Jan Lutjes (Staal?).

1832   D317 weduwe Jan Luitjes Staal.

SW 22, D490

1811   Jan Jacobs Leugt, arbeider, geb. 30-10-1784.

1813   Huisnr 105, Jan Jakobs Leugs.

1832   D490 Jan Jacobs Leuks.

1874   hier? D782, huisnr 91, J. Brondijk.

SW 23, D280

1765   Christopher Jurjens verkoopt aan Daniel Hindriks en Jantjen Jans zijn behuisinge met de beklemming der landerijen en 9 deimt hooiland; alles gelegen onder het klooster Schildwolde en doende jaarlijks ƒ 15 huur aan Ebbo  Pieters. Verkocht voor ƒ 345.

1777   Hier? Luitjen Eedes en Grietje Takens (ehel) wonende te Schildwolde verkopen aan Garmt Arents en Frouwke Pieters (ehel) een behuizinge met de vaste beklemming van het heem en tuin waarop de behuizing staat, met nog de vaste beklemming van 8 bouwakkers, de vaste beklemming van 3 matten hooiland, en de vrije opslag op het meenteschaar van hun eigen goed, alles staande en gelegen onder Schildwolde in het Clooster, doende tezamen jaarlijks ƒ 20 vaste huur aan de heer Brucherus. Met nog de eigendom van 5 matten hooiland gelegen over het Schildmaar. Verkocht voor ƒ 513.

1777   Daniël Hindriks bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer rekenmr L. Wijgchel en mevrouw H. Geertsema ƒ 100. Zijnde het laatste termijn coopschatspenningen van een behuisinge met het recht van beklemming der landerijen, staande en gelegen onder Schildwolde bij de groene dijk, zo ten laste van Garmt Arents en Vrouwke Pieters waar hebbende. Garmt Arents en Vrouwke Pieters beloven jaarlijks aan cessisonaris 5% huur in plaats van rente te betalen.

1779   Garmt Arents en Frouwke Pieters (ehel) verkopen aan Salomon Claasen en Aaltjen Derks (ehel) hunne plaatsje bestaande in een behuisinge met het recht van beklemming der landerijen, staande en gelegen onder Schildwolde bij de groene dijk. Zwettende ten N: Harmannus Jacobs, ten O: de Maarslood, ten Z: Jochum Hindriks, ten W: het Schildmaar. Doende jaarlijks ƒ 15 huur aan Jochum Hindriks. Alles zoals door verkopers is bewoond en gebruikt geweest. Verkocht voor ƒ 601.

1803   Roelf Jacobs gebruikte ook een deel van de voormalige klooster landerijen behorende bij SW25, waarvoor hij aan de eigenaar daarvan jaarlijks ƒ 15 betaalde.

Roelf Jacobs Venema, geb. 1765, tr. ws. (1) met Hendrikje Jans (of is dit patroniem een vergissing?), en tr. (2) met Hendrikje Pieters. Bij de dopen in 1790 en 1794 wonende “aan de dijk&rdquo zal de groene dijk bedoeld worden.

1804   Roelf Jacobs genoemd als zwet.

1811   Roelfs Jacobs Veenema, landbouwer, geb. 1765.

1813   Huisnr 115, Roelf H. Veenema.

1832   D280 Roelf Jacobs Venema. In 1832 bezat hij ook SW24.

1874   D280, huisnr 120, J. J. Folkersma.

SW 24, D284

1771   Waarschijnlijk hier: Ettien Stooters, weduwe van Geert Jans verkoopt aan Jan Tonnis en Martjen Jans (ehel) de beklemming van een behuizinge en land staande en gelegen aan de groen dijk onder Schildwolde, doende jaarlijks tot huur aan Roelf Jans weduwe en Jochum Hindriks ieder ƒ 10. Zwettende ten N: het Schiltmaar, ten O: de weduwe van Roelf Jans, ten Z: dezelve, ten W: Luitien Edes. Het is reeds aanvaard en wordt ook al door kopers bewoond en gebruikt en is verkocht voor ƒ 602.

Martjen Jans tr. (1) met Jan Geerts Stooter, ovl. voor 5-5-1770, ws zv Geert Jans en Ettien Stooters, tr. (2) met Jan Tonnis, zie ook hierna. In 1770 was er al een afkoop tussen de voogden en Martjen Jans waarbij zij een behuizing met beklemming toegewezen kreeg. Vermoedelijk gaat het hier om hetzelfde huis.

1811   Jan Tonnis Moes, landbouwer, geb. 15-5-1738, mogelijk ged. 31-5-1739 te Schildwolde als zv Tonnis Fockes en Geeske Jans.

1813   hier? Huisnr 114, Jan Tunnies Moes.

1832   D284 (eigenaar:) Roelf Jacobs Venema.

1874   D284, huisnr - (121?), J. J. Folkersma.

In 1597 werd het grootste gedeelte van het corpus land van Schildwolder klooster voor 3 jaar verhuurd aan Jan van Gennep. Hieronder o.a. 1 acker de alste bree, de kleine keijl of gaarackers ten zuiden van de weg, de grote keijl of gaaracker, de grote westeracker. Het kloostercomplex lag op de plek waar in 1832 de boerderijen SW25 en SW26 stonden.

SW 25, D320, Kloosterpad 1; 14½ akker

NB: op deze plaats lag een recht van collatie (onenigheid voor HJK, civiele zaken in 1660).

1597   hier? Johan van Gennijp met sijn swager gebruiken … (diverse percelen) van het klooster, jaarlijks voor 73 Emd gld.

ca. 1627   Edsert Oompkens gebruikt het halve corpus groot 10 ackeren jaarlijks voor ƒ 75 (OA 1046).

1630   Edsert Omckens gebruikt 10 akker

HJK 861, 20-4-1630, fol. 81v: Op ’t aenholden den heeren reekenmr. Gerlaci Verruti hebben hooftmannen ambtwegens mr. Berent Geerts timmerman en Lutien Garbrants steenmetselaer genomineert en authoriseert om die behuisinge van Edsart Oempkens tho Schiltwolde op deser provincie landen staende, geboerlijken te priseren.

[1632]   Spanheim Nr. 242.3 Schilwolde Fol:343: Gebele Fockens en Gebele gebr: 10 ackeren sijnde de gerechte helfte van 't corpus soo de conventuaalen plagten te gebruiken, met nog de helfte van 3 ackeren en 1/4 met een andiel in 9 deimp: als op volgende post te sien.

Gebel Fockens, geb. omstreeks 1606, ovl. na 10-5-1681, landbouwer te Schildwolde, later ouderling te Noordbroek, zv Focko Phebens en Setyen Lues, landbouwers te Schildwolde op SW1, tr. (1) (voor 3-5-1632) met Hebbele, ovl. na 3-12-1646, voor 27-6-1660, tr. (2) (h.c. Noordbroek 27-6-1660) met Geertruit Jans, weduwe van Eltio Harmens, ovl. na 24-6-1687, dv Jan Roeleffs en Geesien van Deest te Noordbroek. Op 4-6-1665 gaan zij met attestatie van Schildwolde naar Noordbroek.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter uit het eerste huwelijk:

1667   de dogter Meintke getr: an Focke Jurriens [zie ook de vorige plaats].

Focko Jurriens, van Zuidbroek, tr. (1) 24-2-1667 te Schildwolde met Menie (Meenje) Gebels, ovl. tussen 26-2-1679 en 11-4-1680.

1673   Sijbolt Jacobs en Focco Jurriens

1681   Julle Jacobs en consr:

1698   Jan Tonnis en Aaltie (SA 727 inboeking 9-11-1696: Julle Jacobs en consorten tot Schildwolde hebben gebruikt verscheijden stucken provincie land met een heemstede, deselve nu overgedragen aen Julle Jacobz kind: met Jan Tonnijs en Aeltien sijn vrouw)

[1721]   Nr. 242.3: 52 deimt = Jan Tonnis en Aaltje.

1724   Overgedragen aan de zoon Tonnis Jans tr. met Sapke. (inboeking 12-6-1724 volgens SA 727)

1737   Hier? (of eerder, op SW19A) Tonnijs Jans onder Schildwolde gebruikt de helft van 4½ akkeren, nog de helfte van 3¼ akkeren met nog de helfte van 9 deimten.

Overgeboekt op Berent Steffens en Trijntie Boukes, 21-11-1737.

1738   Ebbe Peters gebruikt 14½ akker van de Provincie.

[1755]   Nr. 242.3: Eppe Pieters en Frouke Hindriks

1756   Ebbe Peters.

1764-1766  Ebbe Peters en Frouke Hindriks gebruiken een deel lands van de provincie voor ƒ 100. Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1767-1773  Jochem Hindriks tr. met Jantje Eppes, gebruikt idem. Approbatie overboeking is op 21-9-1769 (SA 727). De eigendom wordt in 1774 door de provincie verkocht aan de heer Brucherus voor ƒ 3025. Het bestaat uit ¾ parten van de corpus behuisde landen met nog de helft en ¾ akkeren en 9 deimt, plus minus 16¾ akkeren groot te Schildwolde gelegen, door Jochum Hindriks en vrouw gebruikt, jaarlijks voor ƒ 100.

1767   Ebbe Peters.

1786   Joggum Henderks gebruikt 15 akker.

1788   Joch. Hindriks. 14½ akker. Eigenaar Boxmens? (=Brucherus?).

1803/1804  De erven van Jantje Beerends als zwet hier genoemd.

Tjaard Scheltes, ged. 12-12-1723 te Hellum, begr. 9-1-1782 te Slochteren, landbouwer te Denemarken, tr. 1-7-1759 te Siddeburen met Jantje Berents, geb. 20-3-1735 te Siddeburen, ovl. 20-2-1801 te Slochteren, dv Berent Hemmes en Eebelie Jans.

Zij hertrouwde (h.c. Slochteren 22-4-1783) met Harm Jans Huisman, …

1803   Op 12 oktober 1803 maakt Harm Jansens Huisman als stedevader ter ener een scheiding van de mandelige goederen met Ebeltje Tjaarts en haar man Hindrik Willems, Geertje Tjaarts en haar man Freerk Hindriks, Hiltje Tjaarts en Gepke Ottes (ehel) allen onder het recht van Slochteren woonachtig, Berent Tjaarts en Cornelske Menses (ehel) te Schildwolde, Jantje Tjaarts met haar man Jan Pieters onder Slochteren, allen kinderen van wijlen Tjaart Scheltes en wijlen Jantje Berents ter andere zijde. Harm Jans Huisman draagt over aan de anderen de behuizinge en schuur met de beklemming van alle landerijen onder deze plaats behorig, met het uitgezaaide koorn, gelegen te Schildwolde onder het recht van Slochteren. Doende tot vaste jaarlijkse huur ƒ 100, waartegens van de watermolen wordt ontvangen ƒ 21, en van Roelf Jacobs ƒ 15. Ook wordt de gehele boedel, mobilia, levendige have met uit en inschulden overgedragen. Hiervoor krijgt Harm een zwart vierjarig paard, een chais met gereiden, ¼ portie van ’t mandelig linnen, 2 schinken, 2 scholders, 2 zijden spek, een stel beddegoed zoals hij het zelfs beslaapt en een kleerkast met nog ƒ 2723-5 en nog ƒ 450 lijftochtswijze. Verder krijgt hij voor de erfportie die hij van Hemme Tjaarts als mede erfgenaam had aangehandelt ƒ 1200 car gld, echter onder voorwaarde dat bij zijn overlijden Hemme Tjaarts van de bovengenoemde lijftocht niets sal genieten. Alle penningen zijn voldaan.

Vervolgens is het blijkbaar op naam gekomen van één van de erfgenamen:

1813   Huisnr 106, F. H. Kloosterhuis.

Geertje Tjaards Scheltens, geb. 11-11-1764 te Denemarken, ged. 18-11-1764 te Slochteren, ovl. 28-7-1855 te Schildwolde, tr. (1) 17-5-1792 te Noordbroek met Freerk Hindriks Kloosterhuis, weduwnaar van Jantjen Tebbes, geb. 3-10-1756 te Noordbroek, ovl. 4-3-1815 te Schildwolde, zv Hindrik Aijlkes en Frerickjen Frericks, tr. (2) 18-4-1818 te Slochteren met Arend Jans Huisman, geb. 15-4-1786 te Nieuwolda, ovl. 8-7-1855 te Schildwolde, zv Jan Jans Huisman en Eeja Arends.

1832   D302 Arend Jans Huisman.

1874   D302, huisnr 105, G. J. Houtman, weduwe A. J. Rademaker c.s.

SW 26, D304, Kloosterlaan 1

1597   hier? Ebe Wijpkens gebruikt diverse percelen van het corpus, jaarlijks voor 73 Emd gld.

ca. 1627   Joannes Jeltes gebruikt de andere helfte van corpus groot 10 ackeren jaarlijks voor ƒ 75 (OA 1046).

1630   Jannes Jelties gebruikt 10 akker.

[1632]   Spanheim Nr. 243.1 Schilwolde Fol:343 vso: Jannes Jelties en Geertien gebr: de andere gerechte helfte van 't corpus tegen voorsr: Gebel Fockes.

1633   Rinnie Hillies en Marretie. Op 12-7-1639 zweert [buurman?] Gebel Fockens aan als vreemde voogd over Rinne Hillies en Martien (HJK 870, fol. 223v).

1640   Jan Mensens vriegesel

1648   getr: an Repke Luirts, nu Adde en Jacop Luirdts

1667   Sijbolt Jacobs en Enje

1698   Harmen Pieters en Jan Tonnis

[1711   Harmen Pieters en Claas Jacobs en Marretie met Jan Tonnis]

1711/1712  Harmen Pieters weduwe te Schildwolde heeft gebruikt van ’t Corps landen een acker en alste bree, dat kerkhof en de moestuinen met een half akker en 3 koe weijden met annexen van dien. Nu overgedragen aan Claes Jacobs en Margien Harmens, dogter van Harmen Pieters, ingeboekt 2-2-1712 volgens SA 727.

Idem: Harmen Pieters weduwe tot Schildwolde heeft gebruikt met Jan Tonis 10 akkers provincie land, nu haer 5 akkers overgedragen aan Claes Jacobs en Margien Harmens, dogter van Harmen Pieters. 2-2-1712

[1721]   Nrs. 243.1&2: 69 1/2 deimt  =Claas Jacobs en Marrigje met Jan Tonnis

1738   Ebbe Peters en Roelf Jans gebruiken 14½ akker van de Provincie.

[1755]   Nrs. 243.1&2: Roelf Jans en Willemtje Geerts

1756   Roelf Jans.

1767   Roelf Jans Wed.

1764-1773  Roelf Jans, ovl. voor 30-4-1768, geh. met Willemtje Geerts (Alingh) gebruiken een deel lands van de provintie sjaars voor ƒ 90. De eigendom werd door de provincie in 1774 verkocht aan de heer Brucherus voor ƒ 2400. Het bestond uit ¼ part van de corpus behuisde landen met nog ’t kerkhof, de moestuine, de oosterakker, de halve akker, met de vosse akker, plus minus groot 8 5/8 akker te Schildwolde gelegen, met 3 koeweiden in ’t Bosch, door Roelf Jans en vrouw gebruikt, jaarlijks voor ƒ 90.

1776   Aaltjen Roelfs, weduwe wijlen Jan Harms, verkoopt aan Harmannus Jacobs en Meike Roelfs (ehel), met volmacht van de vrouw d.d. 3-5-1776, haar behuizinge staande in ’t Clooster ten westen van Schildwolde onder de regtstoel van Slochteren, met de overdracht van 8 5/8 akkeren beklemde landerijen, doende jaarlijks ƒ 90 huur aan de heer Dr. Brucherus. Verkocht voor ƒ 606 waarvan ƒ 400 ontvangen is door het quiteren en overnemen van gelijke summa zoo de verkoperse aan Roelfke Claassen, weduwe wijlen Hindrik Geerts wonende te Sauwert schuldig is.

1786   Harmannus Jacobs gebruikt 8 akker.

1788   Joch. Hindriks en Harms. Jacobs 14½ akker. Eigenaar Boxmens?  (=Brucherus?)

1799   Harmannus Jacobs en Meike Roelfs op Schildwolder Klooster woonachtig maken een testament. Ze hebben geen huwelijkscontract gemaakt. De testatoren benoemen tot hun universele erfgenamen van hun gehele nalatenschap hun 4 zoons en dochter hoofd voor hoofd gelijke na en sibbe zodat een zoon niet meer krijgt als een dochter.

1811   Harmannus Jacobs Folkersma, landbouwer, geb. 11-2-1739, ged. 22-2-1739 te Schildwolde als zv Jacob Sijmens en Hillechijn Harms op SW43.

met zoon Jacobus Harmmannus Folkersma, “bij zijn vader in huis”, geb. 16-12-1787.

1813   Huisnr 107, H. J. Volkersma, 5 deuren/vensters.

1832   D304 Jacobus Harmannus Folkersma en mede erfgenamen, landbouwer Schildwolde.

1874   ws. D661, huisnr 106, G. J. Folkersma, Schildwolde.

SW 27, D288

1811   Onzeker of hij toen hier al woonde: Johannes Harmannus Folkersma, landbouwer, geb. 10-3-1779, zv Harmannus Jacobs Folkersma en Meike Roelfs op SW26.

1813   Huisnr 113, Johannes H. Folkersma

1832   D288 weduwe Johannes Harmannus Folkersma.

1874   hier? D667, huisnr 122, D. Woltman.

 

Hier eindigt de klooster clouw.

SW 28, C171

1811   Jan Willems Mossel, arbeider, geb. 8-11-1769.

1813   Huisnr 112, Jan Willems Mossel.

1832   C171 Jan Willems Mossel.

1874   C171, huisnr 125, E. D. Streuper; later: G. W. Niewoner te Borgercomp.

SW 29, C172

1794   Derk Hindriks en Trijntje Hindriks verkopen aan Jan Roelfs hunne behuisinge met de vaste beklemming van een stuk grond gelegen an de binnen en buitenkant van de bovendijk te Schildwolde. Zwettende ten N: de weduwe van Geert Thies, O: Harmannus Jacobs, Z: de menning van Jacob Fokkes, W: deselve. Doende jaarlijks op Martini ƒ 5 vaste huur en verkocht voor ƒ 100.

1811   Jan Roelfs Kroeske, arbeider, geb. 4-12-1763, ged. 4-12-1763 te Schildwolde als zv Roelf Hindriks en Anje Tonnis.

1813   Huisnr 111, Jan Roelfs Kruiske.

1832   C172 Jan Roelfs Kroes.

1874   C172, huisnr 123, H. J. Kroes.

SW 30, C732

1813   hier? Huisnr 104, Jakob S. van der Helm, later: Jakob F. Fokkema (eigenaar).

1832   C732 Jakob Fokkes Fokkema (eigenaar).

SW 31, C736, 6 akker (in 1955 door brand verwoest, afgebroken en niet herbouwd)

1597   Uffke Luetiens gebruikt 6 ackers van Schildwolder klooster (daer van Reintken Eppes ein stuck voor 200 gl versettet int gebruk heft) voor 30 emd gl 1 jaar, strekkende van de swarte marck tot an de Schilt.

1630   Sieuwert Remckens gebruikt 6 akker.

[1632]   Spanheim Nr. 243.3 [Schilwolde]: Sijwert Remkens en Lupke gebr: verscheiden porceelen landts, te weeten 6 ackeren streckende van 't Schilt maar tot het Swet maar daar de campies in 't noorden van de  Heeren wegh zijn gelegen en afgetoogen, so de Probst versettet heeft voor 150 Emder guldens op voorige plaats bij Luirt Udens gebruikt.

1648   Harmen Jansen en Sietien

1654   de wed: Sijtie  getr: an Remke Sijwerts

1664   Remke getr: an Derckje

1673   R: Sijwerts weder getr: an Fijtien

1692   Sijbolt Hindrix

1694   getr: an Hebeltien (Sijbe Hendricx wedunaar te Schildwolde, nu getrouwt aan Hebeltien, gebruikt 6 akkeren, inboeking 30-9-1695 volgens SA 727)

1700, 1702Sjabbe Fockes (woont hier niet) is zijlvest wegens Sijbe Hendrix plaats, groot 6 akker.

[1721]   Nr. 243.3: 24 deimt  =Sibolt Hindriks en Hebeltje

In 1721 is Sijbe Hindriks eigenaar van 1¼ akker en 5 deimt aan de westkant van Siddeburen (SA 2146, fol. 596). Gebruiker: “deselve”: dit kan betekenen de eigenaar, of: Jan Jans Wever, die in de kolom met gebruikers erboven staat.

1738   Jacob Dorenbus (zie verder SW80) gebruikt 6 akker waarvan de Provintie eigenaar.

[1755]   Nr. 243.3 Fokke Jacobs en vrouw:

Focke Jacobs, ws. ged. 18-11-1714 te Schildwolde als zv Jacob Henriks en Anje Fokkes, tr. 7-5-1741 te Schildwolde met Anje Jurjens, ws. ged. 17-4-1717 te Schildwolde als dv Jurjen Fockes en Jantje Christophers.

1758-1764  Fokko Jacobs 6 akker provincieplaats.

1756   Fokke Jacobs.

1767   Focke Jacobs.

1764-1773  Focke Jacobs en zijn vrouw gebruiken 6 akkeren van de provincie doende ƒ 52. De provincie verkoopt de eigendom in 1774 aan de comijs Troost in qlte voor ƒ 2100. Volgens SA 734: eerst gekocht door Anje Jurriens, weduwe van Focke Jacobs, die het heeft overgedragen aan mevr. A. Bieruma, weduwe Fruitier.

1771   Focke Jacobs weduwe gebruikt 6 akker en 9 deimt.

1811   Jacob Fokkes Fokkens, landbouwer, geb. 3-7-1757.

1813   Huisnr 103, Jakob F. Fokkema, 8 deuren/vensters.

1832   C736 Jacob Fokkes Fokkema, landbouwer. Ook was hij wethouder van de gemeente Slochteren en zijlrechter van de schepperij Schildwolde.

1856   Hij liet ca. 1856 een nieuwe boerderij bouwen, die net als de oude, diep het land in stond en met de voorzijde naar het zuiden was gekeerd.

1874   ws. hier: C804, huisnr 88, J. Bleeker.

SW 32, C730, 5 akker; nu Hoofdweg 59.

1630   Hindrick Ottens gebruikt 5 akker en 19 deimt.

1681   Julo Jacobs laat op 17-2-1682 anteekenen een versegelde coopbrief van 5 ackeren land te Schilwolde gelegen, d.d. 28-12-1681. Idem de helfte van 5 ackeren en 1 deimpt mede tot Schilwolde gelegen, de coopbrief d.d. 29-9-1681. Idem 8 deimpten over de Schiltmaar onder de klokslag Schilwolde, de brief d.d. 1-12-1681. Idem de versegelde scheijdebrief tussen hem en Sijmen Jacobs waerbij hem te deele is gevallen 8 deimpt lants onder de klokslag Schilwolde, de brief d.d. 1-12-1681.

1696   hier? Jan Tonnijs zijlvest wegens Julle Jacobs kinder plaats, groot: ... 1e omgang

1738   Luitjen Wijnelts wed. gebruikt 5 akker waarvan Albert Peters en consorten eigenaar.

Luitjen Wijndels tr. ca. 1707 met Tietje Henriks.

1752-1758  Jan Jurjens - 5 akker.

Jan Jurjens, van Schildwolde, tr. 15-1-1741 te Wittewierum met Klaaske Gerrits, van Wittewierum/ Grauwe Dijk.

1756   Jan Jurjens.

1767   Jan Jurjens.

1769   Jan Jurjens en Claaske Gerrits te Schildwolde verkopen aan Rekenmeester L. Wijchgel en H. Wijchgel geboren Geertsema een behuisinge met de vaste beklemming van de landerien, doende jaarlijks ƒ 50 huur. Verkocht voor ƒ 700.

1771   Thies Geerts gebruikt 5 akker en 10 deimt.

1771-1778  Thies Geerts, ovl. voor 17-4-1778, tr. voor 1772 met Aaltjen Antoni, ovl. tussen 17-4-1778 en 27-1-1792. Zij hertrouwt.

1778-1792  Aaltjen Antoni, tr. (2) 1778 met Claas Pieters.

1792   Door de kinderen werd deze beklemde plaats bestaande in huis en schuur met 5 akker en 10 deimt land te Schildwolde verkocht aan hun broer:

1792-1796  Geert Thies, ovl. voor 11-12-1794, tr. (h.c. Schildwolde 10-12-1791) met Einje (Anje) Freerks. De koopsom bestond uit alle schulden waarmee de plaats bezwaard was en nog ƒ 100. De vaste jaarlijkse huur bedroeg ƒ 50 aan mevrouw H. Geertsema, weduwe van de Rekenmr L. Wijchgel.

Anje Freerks hertrouwt:

1796-1832 Jan Steffens van der Helm, ged. 17-1-1751 te Hellum, zv Steffen Hindricks en Trijntje Reinders, tr. ca. 1796 met Anje Freerks, weduwe van Geert Thies.

1811   Jan Steffens van der Helm, landbouwer, geb. 17-1-1751.

1813   Huisnr 102,  Jan Steffens van der Helm, 7 deuren/vensters.

1832   C730 Jan Steffens van der Helm, landbouwer.

1874   C811, huisnr 87, H. van der Helm.

SW 33, C178

1832   C178 Jan Steffens van der Helm (eigenaar).

SW 34, C696, 3½ akker, nu Hoofdweg 61

1630   Jan Eltens gebruikt 3 akker.

1636   HJK 1353, 27-4/4-5-1636, fol. 749: Mewer? - [patroniem niet ingevuld; mogelijk de weduwe van Jan Eltens bedoeld??].

1691   hier? Julle Jacobs zijlvest van Focke Jurriens Wed. [= Kunne Jans?] land, groot ...; 1e en laatste omgang.

1738   Hindrik Prins gebruikt 3½ akker waarvan Jacob Dorenbus eigenaar.

1750   L. S. Rengers, Heer van Farmsum in qlt vallende op 3 akker welke Eltje Fockes gebuikt. Jacob Dorenbusch spreekt als eigenaar mede aan. Zweert aan (ongepraejudicieert) Jacob Dorenbusch.

Eltie Fockes, van Siddeburen, waarschijnlijk geb. te ’t Veen en ged. 3-1-1717 te Siddeburen als zv Focke Albers en Dietie Koens, tr. (attestatie 21-4-1747 te Siddeburen) met Anie Eppes, van Slochteren.

1756   hier? Jacob Bronnes Wed.

1767   hier? Siabbe Bronnes.

1771   Anderies Jans gebruikt 3½ akker en 11 deimt.

1771-1791  Andries Jans, van Bingum, Duitsland, landbouwer te Noordbroek, later te Schildwolde, tr. 4-3-1751 te Noordbroek met Nieske Ennes, ged. 27-6-1732 te Hellum, ovl. 2-8-1812 te Schildwolde, dv Enne Meertens en Haijke Pieters, landbouwers te Hellum op HE17.

Opgevolgd door zoon en schoondochter:

1791   Nieske Ennes, weduwe van Andries Jans, verkoopt met bevallinge van haar andere kinderen aan haar zoon Enne Andries en ondertrouwde bruid Aaltjen Willems hare behuisde boerenplaats met de vaste beklemming der landerijen te Schildwolde, met nog de vaste beklemming van 8 deimten hooiland gelegen over het Schildmaar. Doende deze plaats tot vaste huur aan Reint Abels ƒ 26 en de 8 deimt aan de kerk van Schildwolde ƒ 7. Verkocht voor ƒ 1700 en nog ƒ 800 voor de inboedel.

1803   Enne Andries gebruikt 1-1-1803 van de kerk van Schildwolde 8 grasen land, jaarlijks voor ƒ 7.

1811   Enne Andries Backer, landbouwer, geb. 15-5-1760.

1791-1832  Enne Andries Bakker, ged. 18-5-1760 te Noordbroek, ovl. 30-6-1837 te Schildwolde, tr. (1) 29-5-1791 te Schildwolde (h.c. Schildwolde 27-5-1791) met Aaltje Willems, ged. 4-5-1755 te Hellum (DTB Schildwolde, naam niet vermeld), ovl. 15-3-1803 te Schildwolde, dv Willem Aijlts en Grietje Tiddes, tr. (2) 18-11-1804 te Schildwolde met Jantje Jacobs, ged. 18-7-1773 te Schildwolde, ovl. 18-11-1844 te Slochteren, dv Jacob Jans en Martje Pieters.

1813   Huisnr 101, Enne Andries Bakker, 5 deuren/vensters.

1832   C696 Wed. Enne Andries Bakker, landbouwer.

1857   J. E. Bakker.

daarna   J. H. Veldman.

1874   hier? of SW 104? C905 huis en schuur, Bos, H. K., doorgestreept en vervangen door Veldman, J. H., huis C85a  doorgestreept en vervangen door C85.

1876   T. S. Bolhuis.

1879   Mevr. Tresling.

1880   opgebrand en herbouwd

1881   B. D. Begeman.

SW 35, C192

1832   C192 Jelte Nederhoedt.

SW 36, C197

1832   C197 Folkert Folkersma.

1874   C197, huisnr 80, de weduwe F. Folkersma c.s.

SW 37, C687, 8 akker

1630   A. (west) Jan Fricks gebruikt 4 akker.

B. (oost) Hindrick Jansen weduwe gebruikt 5 akker en 4 deimt.

1636   A. HJK 1353, 27-4/4-5-1636, fol. 749: verkoop van Renier Clasen en Tonnis sijn huisfrouw 2 ackeren landes en een vierendeel van een acker, breet sijnde 4 ackeren (ende in het genoemde vierendiel die helfte van oort). Met ook die hoften, geboomten en plantagien darop staen, so als deselve onder de klokslag van Schiltwolde gelegen en bij Johan Fricx aldaer meijerwijse gebruikt wordt, en liggen voor 2¼ ackeren in schatting; strekkende van de Heeren wech suidwaert hen an die Veendijck; ten O: Arent Roelefs, W: Mewer? - [patroniem niet vermeld]. Welverstaende dat die heemstede so bij Ufke Oomkens gebruikt wordt en mede in dese landen gelegen is, hiervan exemt is. Gekocht voor ƒ 830 door Lieutenant Sicke van Heeck.

1636   B. HJK 1353, 27-4/4-5-1636, fol. 749: Arent Roelefs genoemd als oostelijke zwet.

1681, 1684Julle Jacobs zijlvest wegens Roelef Arents land, groot 8 akker; 1e omgang.

Roelef Arents, tr. voor 1668 met Aefke.

1738   Cornelis Nannes gebruikt 8 akker waarvan Jan Tonnijs erfgenamen eigenaar [Jan Tonnis, tr. ca. 1689 met Aeltje Roelfs, ws. dv Roelef Arents.]

Cornelis Nannes, tr. ca. 1714 met Jantje Jacobs, daarna ws. tr. (2) ca. 1734 met Martijn Jans.

1740   Jacob Dorenbus in qlte volgens schriftelijke last van Roelph Jans wegens sijn landt, groot 4 akker, wordende bij Cornelis Nannes meijerwijse gebruikt; 1e en laatste omgang.

1743   Nanne Cornellis wegens 2 akker hemself toebehorende wordende bij Cornellis Nannes meijerwijse gebruikt. Mede spreekt Jacob Dorenbus in qlt. aan volgens schriftelijke last van Focke Jacobs, Hindrick Jacobs en Koene Jacobs als onder haar driejen eigenaren van 2 akker wordende mede bij Cornellis Nannes meijerwijse gebruikt. Waarover partiejen gehoort etc. soo hebben schepperen en zijlvesten Nanne Cornellis wegen sijn 2 akker geadmitteerd; 1e en laatste omgang.

1746   Nanne Cornelis wegens zijn vaders gebruikende plaatse, groot 8 akker, 3e en laatste omgang.

1761   Nanno Kornelis en Annettje Ekkes verkopen aan Egbert Klasen Kluit en Klaasje Kornelis hun anpart land groot 1½ akker ongescheiden en mandelig te Schildwolde in 8 akkers zo Roelf Berents gebruikt en onder desselfs behuizing beklemd. Verkocht voor ƒ 135.

1756   mogelijk hier? A. Jacob Dorenbus.

1756   mogelijk hier? B. Sijpke Remkes.

1767   mogelijk hier? A. Siabbe Willems Bronnes.

1767   mogelijk hier? B. Rempke Sijpkes.

1768   Willemtje Alingh, weduwe van Roelf Jans donateert uit vrije wil aan Roelf Beerents en Jantien Cornelis (ehel) het recht van redemptie van 3 ackeren en een vijfde deel land onverscheiden in 8 ackeren mandelig met Jan Coens, Fokke Jacobs, Egbert Claassens erfgenamen en Aaltjen Ottes, gelegen onder Schildwolde zoals aan de donatarius en vrouw heeft verpacht ingevolge pachtbrief d.d. 16-2-1759.

1771   Nannink Jans en Aaltjen Ottes (ehel) verkopen aan Roelf Berents en Jantjen Cornellis (ehel) een zesde part in de plaats door kopers bewoond en gebruikt, staande en gelegen onder Schildwolde, voor ƒ 60.

1771   Roelf Berents gebruikt 8 akker.

1779   Roelf Berents als noordelijke, zuidelijke en westelijke zwet van SW41.

1811   Roelf Berends Landman, landbouwer, geb. 15-10-1727. Met zijn zoons (bij hun vader in huis) Kornelis Roelfs Landman, geb. 2-1-1757, en Berend Roelfs Landman, geb. 12-6-1774.

Vermoedelijk is dit Roelf Berends, ged. 15-10-1730 te Schildwolde als zv de katholieke Berent Jans en Anje Roelfs, tr. ca. 1756 met Jantje Cornelis, ws. ged. 15-5-1735 te Schildwolde als dv Cornelis Nannes en Martijn Jans.

1813   Huisnr 100, Roelf B. Landman, 5 deuren/vensters

1832   C687 Jacob Jeltes Dekker, arbeider.

1874   hier of SW 107? C905 huis en schuur, Bos, H. K., doorgestreept en vervangen door Veldman, J. H., huis C85a  doorgestreept en vervangen door C85.

SW 38, C685

1811   ws. hier: Jan Egberts Bijmolt, geb. 24-3-1779, koopman.

1812-1816  Bewoner huisnr 99: Jan Egberts Bijmolt, geb. 24-3-1779 te Hellum, ovl. 30-1-1857 te Slochteren, eerst koopman, later veldwachter, tr. (1) 18-7-1802 te Schildwolde met Kunje Jacobs Lenting, ged. 17-2-1782 te Schildwolde, ovl. 3-5-1822 te Slochteren, dv Jacob Gerrits (Lenting) en Grietje Meertens, tr. (2) 9-3-1824 te Slochteren met Anje Jans Brust. Vanaf 1819 woonden ze te Slochteren.

1813   hier? Huisnr 99, Jan Egberts Bimolt.

1832   C685 Tjaard Freerks Kloosterhuis.

SW 39, C199

1832   C199 Jan Abels Moedt.

SW 40, C203

1832   C203 Weduwe Hendrik Jans Mulder.

1874   C203, huisnr 80 (?), D. D. Rijkens.

SW 41, C666 (of C667?), 3 akker

1630   Lippe Simens gebruikt 3 akker. Hij kocht in 1628 een deel (4 akker) van SW 52, zie verder aldaar.

1678   hier? Jannes Wierts zijlvest wegens vrouw Heijkens. 1e en laatste omgang.

1698-1750  In 1714 registreert Jacob Dorenbusch als oudt comparant een versegegelde pagtbrief d.d. 31-1-1698 van 3 ackeren en ongeveer 1 deimt lants, de papen mutse genaemt, met het huis daar op staende tot Schilwolde gelegen.

In 1750: Jacob Dorenbos pretendeert het wegregt wegens zijn plaats groot 3 akkeren en 1 deimt volgens pagtbrief d.d. 31-1-1698.

1737   J. Dorenbus eigenaar van 3 akker.

1738   Roelf Haan gebruikt 3 akker waarvan Jacob Dorenbus eigenaar.

1756   hier? Stoffer/Christoffer Jurjens.

1759   Heite Berents te Schildwolde voor zich en als legitimus tutor over zijn minderjarig dochtertje verkoopt aan Hensum Alberts en zijn vrouw Wupke Hensums te Schildwolde zekere behuizinge met de beklemming van 3 akkeren en 1 deimat land over het Schildmaar. Dit had de verkoper met wijlen zijn vrouw van Derk Jans aangehandeld ingevolge verzegeling d.d. 7 mei 1753 voor Rigter Hoppenbrouwer. Verkocht voor ƒ 500. De kopers moeten jaarlijks ƒ 16 huur betalen aan Jakob Dorenbos.

1766   Hensing Alberts en Wibbegjen Hensingh verkopen aan Tonnis Hindriks en Elijsabeth Tjaarts de vaste beklemming van 3 akkeren lands met de behuizing en schuur daarop staande, benevens 1 deimt land vrij van verponding te Schildwolde. Doende ƒ  16 huur aan Theodoricus Wildeman, schoolmeester te Hellum en Cundina Dorenbos. Verkocht voor ƒ 55.

1767   hier? B. H. Vinckers.

1771   Tonnis Hindriks gebruikt 3 akker.

1775   Tonnis Hindriks, mede voor zijn vrouw Elisabeth Tjaarts, verkoopt aan Daniel Hindriks en Jantjen Jans (ehel) zijn behuizinge met de vaste beklemming der landerijen daaronder behorende, staande en gelegen onder het carspel Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 16 huur aan Jacob Doornbusch. Met nog de vaste beklemming van een stuk land, genaamd Schaalings land, doende jaarlijks ƒ 11 huur aan de heer rekenmeester L. Wijchgel. Verkocht voor ƒ 715.

1775-1813  Daniel Hindiks Wolgen, tr. met Jantjen Jans.

1779   Jacob Doornbosch verkoopt aan de heer rekenmr L. Wijchgel en mevrouw H. Geertsema (ehel) ten eerste de eigendom van een behuisde plaats te Schildwolde, groot in naam en faam 3 akkeren. Zwettende ten N: Roelf Berents, ten O: Hindrik Jacobs, ten Z: en W: Roelf Berents. Ten tweede een deimat hooiland over het Schildmaar gelegen. Dit wordt door Daniel Hindriks en vrouw als beklemde meijeren gebruikt, jaarlijks voor ƒ 16. Het heeft de vrije overvaart van de Heereweg tot de Dellen over het land zo door Andries Jans wordt gebruikt. Het is verkocht voor ƒ 410.

1793   Daniel Hindriks als zwet.

1811   Daniel Hindriks Wolling, landbouwer, geb. 28-8-1740.

1813   Huisnr 98, Daniel H. Wolling [kort daarna] doorgestreept en vervangen door Hindrik Daniels Wolgen, 5 deuren/vensters.

1832   C666(of C667?) Hindrik Daniels Wolgen, landbouwer.

1874   ander nummer.

SW 42, C665

1813   hier? Huisnr 97, Kornelis A. Drajer.

1832   C665 Geert Klaassens Schipper (eigenaar).

SW 43 en SW 44, 12½ akker; later gesplitst? C651, SW43=Hoofdweg 83; C649, SW44=Hoofdweg 85.

1623   HJK 1353, 10-6-1623: Reint Eppens als oostelijke zwet van 4 akker, echter ik vermoed dat het niet naast deze heerd lag!

1630   A. (west) Hindrick Wever gebruikt 3½ akker en 8 deimt.

B. (midden) Tidde Reints gebruikt 6 akker en 10 deimt. Tidde Reints was een zoon van Reint Eppens, eigenerfde te Schildwolde en Icke.

C. (oost) Alit Claesen gebruikt 4 akker.

1675   A. hier? Willem Frerix continueert (!) als zijlvest wegens zijn eigen land, groot 3¾ akker eerste en laatste omgang.

Willem Freriks, tr. met Cornelisje Jans (of: Cornelis). Zij hertrouwt (als Cornellisjen Cornelis) 9-6-1678 te Schildwolde met Hindrick Jannes, van Schildwolde. Mogelijk was Willem Freriks eerder getrouwd met een … Peters: 100e penning 1672: Dubbelt Jans, Jan van Gennep (x Aefke Peters), Willem Frerix en Derk Peters samen ƒ 160.

waarschijnlijk opgevolgd door zoon!!!

1725   Jan Willems [=ws. Ippinge, zuster van Jantje Willems Ippinga] voor sich selfs, groot 12¾ akker; 1e omgang.

1726   Willem Brondts heeft i.p.v. de overledene Jan Willems den eedt als zijlvest gepresteert.

1728   Willem Brondts uit naam van zijn moeder, van de plaats, groot 12½ akker; de 2e omgang.

1731   Samuel Hind. wegens zijn eigen plaats, groot 12½ akker; de 3e omgang.

1734   Samuel Hindricks wegens zijn eigen plaats, groot 12½ akker; wordende bij hem selver gebruikt, de 4e en laatste omgang.

Samuel Hindricks, van Ten Boer, tr. 27-8-1730 te Kolham met Cornelske Luppes, van Scheemda, weduwe van Roelef Jans.

1735   is Jacob Dorenbus gecompareert met schriftelijke last en procuratie van Willem Ebbinck d.d. 24-7-1735, als tegenwoordig eigenaar van Samuel Hindr. plaats, groot 12½ akker, en heeft i.p.v. dieselve de eedt gepresteert als zijlvest.

1738   Jacob Sijmons gebruikt 12 akker waarvan selfs eigenaar.

Jacob Simons, tr. mogelijk 13-3-1729 te Niezijl (hij dan van Niezijl en zij van Lagemeeden) met Hillechijn Harms.

1750   Jacob Simens pretendeert het wegregt wegens desselfs plaats te Schilwolde volgens versegelingen van 27-1-1738 en 11-1-1735 en 22-3-1735.

1756   Jacob Simons Wed. “3 maal”.

Opgevolgd door zoon:

1767   Harmannus Jacobs, ged. 22-2-1739 te Schildwolde, tr. ca. 1775 met Meike Roelfs. Zij verhuizen later naar SW26.

1771   Hindrik Jacobs gebruikt 12½ akker en 26 deimt.

1779   Hindrik Jacobs als oostelijke zwet van SW41.

1785-1794  Hindk. Jacobs 12 akker.

1782   Hinderk Jacobs en Jantie Meinders (ehel) verkopen aan Klaas Geerts en Lutgert Jans (ehel) te Schildwolde 2 ackeren land te Schildwolde gelegen. Zwettende ten N: de maarsloot, ten O: Siabbe Bronts, ten Z: en W: de vaendrick C. Poelman. Verkocht voor ƒ 150 welke verkopers ontvangen hebben van de vaandrik C. Poelman, daarvoor aan dezelve cederende het recht van gereserveerde eigendom. Kopers beloven aan hem jaarlijks ƒ 6 huur in plaats van rente te geven.

1782   De vaandrik Cornelius Poelman verkoopt aan Klaas Geerts en Lutgert Jans (ehel) een behuizinge en schuire met de vaste beklemming van 12½ ackeren land en 33 deimten over het Schildmaar, staande en gelegen te Schildwolde, de misse in de vaalt, hof, tuin en vrugten. Verkocht voor ƒ 2000 car gld. De jaarlijkse vaste huur aan de eigenaar bedraagt ƒ 80. Ook zullen de kopers de land en tuin huire van Jan Bouwes, à ƒ 14, en de tuin of heem huire van Cornelis Arents à ƒ 6 ten haren voordele behouden.

1793   Derk Rustius en Etjen Boeles verkopen aan Klaas Geerts en Lutgert Jans de eigendom van een plaats te Schildwolde. Zwettende ten N: het Schildmaar, O: Eilt en Eltje Willems, Hindrik Remts en consorten, de kerk van Hellum en Abel Jeltes, Z: Roelf Berents, W: Roelf Berents, Daniel Hindriks en de weduwe van B. H. Vinkers. Benevens de hooilanden en verdere landerijen so door kopers onder hun behuisinge onder een vaste beklemming worden gebruikt voor ƒ 3100 car gld.

1811   Klaas Geerts Schipper, landbouwer, geb. 25-11-1736.

Klaas Geerts Schipper, ged. 25-11-1736 te Siddeburen, ovl. 4?-3-1821 te gem. Slochteren, 84 jaar, zv Geert Jans Schipper en Jacobtien Clasens, landbouwers te Siddeburen, tr. met Lutgert Jans.

1813   Klaas G. Schipper, huis 95, 5 deuren/vensters, en huis 96, 5 deuren/vensters.

Hij bezat hier dus twee boerderijen, en woonde vermoedelijk op SW43. De ander SW44 is waarschijnlijk later erbij gebouwd.

A. gedeelte SW 43

1813   Huisnr 96, Klaas G. Schipper.

1832   C651 (uit Een Terugblik op 10 eeuwen Schildwolde): De boerderij op deze plek heeft diverse voorgangers gehad, getuige de gedenksteen met het jaartal 1563 die bij iedere nieuwbouw in de achtergevel werd geplaatst.

In 1832 eigendom van Geert Klaassens Schipper, geb. 11-8-1785 te Schildwolde en ald. ged. 14-8-1785, ovl. 21-1-1864 te Schildwolde, eerst arbeider te Schildwolde, daarna koopman te Hellum en vervolgens landbouwer te Schildwolde, zv Klaas Geerts Schipper en Lutgert Jans, tr. 7-5-1809 te Schildwolde met Grietje Jacobs Boerema, geb. 8-1-1786 te Hellum en ald. ged. 15-1-1786, ovl. 1-3-1858 te Schildwolde, dv Jacob Freerks (Boerema) en Ida Ebes (Brengers), zie HE14.

Opgevolgd door zoon en schoondochter:

1874   C651, huisnr 76, J. G. Schipper.

1878   Jacob Geerts Schipper, geb. 3-11-1824 te Schildwolde huis 96, ovl. 20-4-1900 te Schildwolde, tr. 21-5-1864 te Slochteren met Aaltje Tekkes Withaar, geb. 27-4-1832 te Gieten, ovl. 27-2-1904 te Schildwolde, dv Tekke Withaar en Jantje Johannes Kroeze. Zij bouwen in 1878 op dez plek een nieuwe boerderij. Hierbij werd een gedenksteen geplaatst: 18 JGS/ATW 78.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

ca. 1897   Geert Dam, geb. 9-5-1866 te Loppersum, zv Aldert Dam en Pouwelina Geertsema, tr. 26-5-1896 te Slochteren met Grietje Schipper, geb. 2-3-1870 te Schildwolde, ovl. 26-4-1909 te Schildwolde.

B. gedeelte SW 44 (later afgesplitst van SW 43)

1813   Huisnr 95, Klaas G. Schipper.

1832   C649 Jan Klaassens Schipper, broer van de vorige.

Jan Klaasens Schipper, arbeider (1811), geb. 16-9-1780.

1874   C649, huisnr 75, S. van der Helm.

SW 45, C626

1774   Hier of SW46? Cornellis Vinckers en Jan Harms in qlte als diaconen van Schildwolde verkopen aan Tonnis Fockes haar behuizinge met de beklemming van het heem, doende jaarlijks ƒ 6 huur aan Eijsse Hindriks. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O:, Z: en W: de eigenaar. Verkocht voor ƒ 157-10.

1777   Hier of SW46? Tonnis Fockes verkoopt aan Aaltjen Roelfs, weduwe van Jan Harms, zijn behuizinge met de beklemming van het heem, staande en gelegen onder Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 6 huur aan Grietje Tiddes, weduwe van Willem Eijlts. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O:, Z: en W: de eigenaarsche. Verkocht voor ƒ  150.

1811   ws. niet hier? Albert Klasens Draaijer, boerenknecht, geb. 27-6-1786. Vermoedelijk in huis bij Wijchel?

1813   hier? Huisnr 94, Klaas G. Drajer.

1832   C626 Albert Klasens Draijer.

1874   C626, huisnr 74, G. B. Lenting.

SW 46, C623; Hoofdweg 91; Rechthuis Dorp- en Landzicht?

1774   Hier of SW45? Cornellis Vinckers en Jan Harms in qlte als diaconen van Schildwolde verkopen aan Tonnis Fockes haar behuizinge met de beklemming van het heem, doende jaarlijks ƒ 6 huur aan Eijsse Hindriks. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O:, Z: en W: de eigenaar. Verkocht voor ƒ 157-10.

1777   Hier of SW45? Tonnis Fockes verkoopt aan Aaltjen Roelfs, weduwe van Jan Harms, zijn behuizinge met de beklemming van het heem, staande en gelegen onder Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 6 huur aan Grietje Tiddes, weduwe van Willem Eijlts. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O:, Z: en W: de eigenaarsche. Verkocht voor ƒ  150.

1811-1813  Hindrik Eilts Wiltjer, ged. 1-4-1768 te Schildwolde, zv Aijelt Aapkes en IJda Hindriks.

1811   hier? Hindrik Eilts Wiltje, arbeider, geb. 1-4-1768.

1813   Hinderk E. Wiltjer, huis 93, 5 deuren/vensters.

1832   C623 Jan Hindriks Kloppenberg, kastelein.

1874   C623 E. Bosma, cs., huis 73.

Onduidelijk: mogelijk behoorde dit bij SW 46 of bij SW 47 of bij SW51??? (groene dijk, zie 1777)

1630   Tebbe Jansen gebruikt 1 akker.

1738   Casper Anthoni gebruikt 2 akker waarvan Harke Vinkers wed. te Winschoten eigenaar.

   Casper Anthoni, van Schildwolde, tr. (1) 26-12-1718 te Schildwolde met Aaltjen Roelfs, van Schildwolde, tr. (2) 21-11-1723 te Schildwolde met Martijn Ottes, weduwe van R. Riemts, tr. (3) 29-7-1742 te Schildwolde met Tietje Hindricks, van Schildwolde.

1767-1770  Eisse Hindriks zijlvest voor 2 akker namens L. Wijchgel.

1767   hier? Popke Jans.

1771   hier? Popke Jans gebruikt 2 akker en 6 deimt.

1777   hier? Jacobje Jacobs, weduwe van Popke Jans, verkoopt aan de heer rekenmr L. Wijgchel en mevrouw H. Geertsema (ehel) haar behuizinge aan de groene dijk, met de beklemming der landerijen daaronder behorig, staande en gelegen onder Schildwolde zoals door verkoperse is bewoond en gebruikt geweest. Het is al aanvaard en verkocht voor een somma die voldaan is.

De Zanden

SW 47, C254

1799   hier? Simon Jans?

Simon Jans, tr. ca. 1786 met Grietje Daniels. Bij de doop van hun kinderen werd steeds vermeld dat ze woonden op de Zanden dus ongetwijfeld woonden ze al vanaf 1787 op deze plek.

1811   hier? Siemon Jans Otter, landbouwer, geb. 1-1-1762.

1813   hier? Huisnr 92, Sijmon Jans Otter.

1832   C254 Erven Eltje Willems Bosma.

1874   C254, huisnr 169, E. Bosma c.s.

SW 48, C266

1797   Hier? Geertje Simens, weduwe van Abel Jeltes, en Jeltje Jacobs en vrouw Grietje Renkes verkopen aan Sikke Tjapkes en Auke Michiels hun behuisinge met de beklemming der landerijen op de Schildwolder Sanden zoals door Abel Jeltes bewoond en gebruikt is geweest. Zwettende ten N: Peeter Luirts, ten O: Simen Jans, ten Z: Eltje Willems of de molensloot en Geert Geerts, ten W: Eltje Willems. De landerijen doen jaarlijks 21 gld huur waartegens ontvangen kan wordern 10 gld huur wegens het land waar de molen en huisje etc op staan. Verder verkocht de eigendom van 8 deimten land onder het schatregister van Schildwolde, de Imma genoemd. Verkocht voor ƒ 2222.

1803   Sikke Tjapkes en Auke Michgiels (ehel) verkopen aan Hindrik Adriaans en Trijntje Jacobs (ehel) ten eerste verkopers behuisinge met de beklemming der landerijen daaronder behorende staande en gelegen op de Schildwolder Zanden. Zwettende ten N: Hindrik Daniels, ten O: Simon Jans, ten Z: Eltje Willems of de molensloot en Geert Geerts, ten W: Eltje Willems. Doende tot jaarlijkse huur ƒ 21 gld waartegens staat weder te ontfangen de huire van 10 gld wegens het land waar de molen en huisje op staat. Ten tweede de eigendom van 8 deimatten land, de imma genaamt. Verkocht voor ƒ 3100.

1811   Hindrik Adriaans Zanding, landbouwer, geb. 20-8-1769.

1813   hier? Huisnummer 89, Hinderk A. Zanding.

1832   C266 Hindrik Hindriks Holting.

1874   C266 bestaat niet meer, waarschijnlijk vervangen door C772, huisnr 170, G. Aaltens c.s.

SW 49, C330

-1793   Tamme Jans Jansema, ged. 16-11-1755 te Hellum, zv Jan Harms Jansema en Aaltje Tammes, landbouwers te Hellum op HE55, tr. 9-11-1783 te Hellum met Imte Rienes, ws. ged. 24-4-1763 te Hellum als dv Riene Everts en Jantje Engberts, landbouwers te Hellum op HE1.

1793   Op 2-2-1793 verkopen Tamme Jans en Imte Rienes de door hun bewoonde behuizing te Schildwolde met de beklemming der landerijen (ƒ 18 huur) en nog 10 deimt over het Schildmaar aan Pieter Luurts (Bielsema) en Jantje Hindriks Bijleveld voor ƒ 1150 plus ƒ 50 voor de 10 deimt.

Pieter Luurts (Bielsema), ged. 21-12-1766 te Hellum, zv Luurt Geerts van der Bijl en Aaltje Pieters, tr. 8-8-1790 te Hellum met Jantje Hindriks Bijleveld, ged. 14-7-1771 te Siddeburen, ovl. 31-8-1842 te Schildwolde, dv Hindrik Abrahams en Trijntje Tiesen.

Zij hertrouwt:

1800   Hindrik Daniels Wolgen, ged. 24-1-1773 te Schildwolde, zv Daniel Hindriks en Jantje Jans op SW41, tr. 23-11-1800 te Schildwolde (h.c. Appingedam 7-11-1800) met Jantje Hindriks Bijleveld.

1811   Hinderk Daniels Wolling, arbeider, geb. 10-2-1772.

1813   Huisnummer 88, Hinderk D. Wolling.

1832   C330 Luurt Pieters Bijlsema.

1850-1860  Huisnummer 88 verandert in 66. Luurt Bielsema, geb. 19-9-1791 te Hellum, ovl. 4-7-1868 te Schildwolde, zv Pieter Luurts (Bielsema) en Jantje Hindriks Bijleveld, tr. 24-2-1811 te Schildwolde met Zwaantje Harms Kroes, ged. 6-3-1791 te Slochteren, ovl. 28-7-1847 te Schildwolde, dv Harm Everts Kruis en Fennigje Luppes.

1874   C330, huisnummer 171, J. J. Kruizinga.

SW 50, C287

1811   Derk Jans Dik, arbeider, geb. “niet bekend”, tr. ca. 1768 met Grietje Fokkes, en zijn zoon Fokke Derks Dik, arbeider, geb. 26-3-1769; ged. 26-3-1769 te Schildwolde als zv Derk Jans en Grietje Fokkes.

1813   hier? Huisnummer 87, Derk Jans Dik.

1832   C287 Tamme Jans Jansema.

1874   C287, huisnummer 168, T. J. Jansema c.s.

Schildwolde, centrum

SW 51, C310

1778/1779  Hier??? (of SW55 of een verdwenen behuizing) De heer rekenmr L. Wijchgel verkoopt aan Geert Geerts en Martjen Klaassens (ehel) een behuizing met het regt der beklemming van een gedeelte in het plaatsje gelegen te Schildwolde aan de groene dijk zo bevorens door Pieter Mekkes en vrouw in bewoond en gebruikt geweest. Zwettende ten N: ’t Meenteschaar, ten O: de sloot waarin een rijge elsen bomen staan, ten Z: de dwarssloot aan de ackers van de heer verkoper, ten W: Willem Aeijlts weduwe. Met nog de beklemming van 15 deimatten hooiland dat eveneens door Pieter Mekkes is gebruikt geweest. Verkocht voor ƒ 325. De aanvaardigng was in 1778. De jaarlijkse huur van deze beklemde landerijen is ƒ 10.

1799   hier? Cornelis Jans?

1813   hier? Huisnummer 81, Weduwe Kornelis J. Bosch.

1832   C310 Aise Hindriks Hertog.

1874   C310 K. E. Hartog.

SW 52, C636; nu Hoofdweg 93 (bestond eerst uit twee delen) 14 akker

A. Westelijk deel (in de Moeshorn Clouw):

1584   HJK 617 (meetboek G. Hopper), fol. 137v, 9-6-1584: scheiding van landen te Schildwolde tussen Tya Hijlkens, zijn zoon Hiltke Tyaens, Popke Jansen en Johannes [van] Gennep wegens Bywe Schatters.

1. [hier] aan Popke Jansen is toegedeeld 6 acker binnen de Veendijk en 5 acker “boven” de dijck.

1628   HJK 1353, 26-3-1628, fol. 552: als oostelijke zwet Hindrick Alberts.

1630   Hindrick Alberts gebruikt 6 akker en 7 deimt.

1712, 1716Jacob Hindrix zijlvest voor de plaats van Vrouw Theodori, groot 8 akkker.

ca. 1713   hier? De plaats van de wed. Theodori, so de Gravinne van Steenbock, geboren Ripperda is afgegaan. De collatie hiervan behoort aan de Heer van Farmsum. Deze plaats heeft voordien behoord aan de Heer Ripperda of het Huis tot Hellum (HA Farmsum, 209a).

1719   Tee Peters zijlvest wegens vrouw Theodori plaats 8 akker.

1720   door Henrica Bruntsema, weduwe Theodori verkocht aan Haiko Vinkers en vrouw Andijna de Jonge: 18 akker land grotendeels gebruikt door Barelt Arents en zijn moeder Jantjen Willems.

Henrica Bruntsema, weduwe Theodori, verkoopt aan Haiko Vinkers en Andijna de Jonge haar eigendomlijke heerd land te Schildwolde, grotendeels door Barelt Arents en deselvs moeder Jantjen Willems te voren gebruikt. Bestaande in 18 akkeren lands onder de behuisinge die er op staat beklemt. Ten noorden het Schildmeer, ten oosten de heer Wijchel, ten zuiden de Zijpe, ten westen Joannes Henriks en andere landen daar tegen anlopende. Bovendien nog 3 kampen over de Zijpe onder Broeksterhamrik groot 12 à 13 deimt de kampen liggen tegen elkaar, zijnde de kerk van Noordbroek eigenaar. Nog vierde halv deimt liggende over de Pawing an de Monnike slood, ook onder de behuisinge beklemt. Tevens worden verkocht een bank in de kerk en een begraafplaats op het kerkhof. Koopsom ƒ 4000.

1722   Harcko Vinckers en Jan Willems questieus om an te sweren als zijlvesten wegens de Moeshorn Clouw, accord gemaakt: Jacob Brents sal answeeren voor sijn moeder Siabbo Bronts Weduwe, wegens de plaats groot 2? akker; 1e en laatste omgang.

1738   Engelbert Jurriens gebruikt 8 akker waarvan Harke Vinkers wed. te Winschoten eigenaar.

Engbert Jurjens, ged. 10-5-1711 te Schildwolde, eerst landbouwer te Schildwolde, later te Denemarken bij Slochteren, zv Jurjen Hebels en Jantjen Engberts Homan, tr. (1) 1-4-1735 te Schildwolde met Grietje Martens, ged. 28-1-1709 te Noordbroek, dv Marten Joesten en Geeske Tiapkes, tr. (2) ca. 1754 met Leentje Geerts.

1756   Sipko Vinkers. [ws. samen]

1767   [apart?] Egbert Claassen.

1771   Eisso Hindriks gebruikt 14 akker en 6 deimt [samen met het land in de tweede eed!]

1770-1779  Weduwe Willem Eilts, 8 akker, zijlvest gesleten door de Heer L. Wijchgel. [Zij woonde eerst op SW137.]

B. Oostelijk deel (in de Schatters Clouw):

1584   HJK 617 (meetboek G. Hopper), fol. 137v, 9-6-1584: scheiding van landen te Schildwolde tussen Tya Hijlkens, zijn zoon Hiltke Tyaens, Popke Jansen en Johannes [van] Gennep wegens Bywe Schatters.

1. [hier] aan Popke Jansen is toegedeeld 6 acker binnen de Veendijk en 5 acker “boven” de dijck.

1615/1616  Popke en Hilbrant Jansen gebroederen hebben een rechtszaak tegen Ilbst Harkens. [N.B.: zou Lippe/Luppe mogelijk een zuster geweest kunnen zijn van Popke en Hilbrant? Of was zij een dochter van Popke? Gezien de tijdsperiode lijkt het laatste meest ws!]

1628   A. [west] HJK 1353, 26-3-1628, fol. 552/553: verkoop van zaligen Ilbst Harckens en Liuppe sijner naegelaten weduwe: 6 ackeren landes toe Schiltwolde, daart huijs op staedt ende een heerdt landes, strekkende noordwert van het Schiltmaar hen int suiden nae die Veendijck ende daarover tot int Swetmaer; ten O: Johan Schatters arffg.; ten W: haer 4 acker (“Polberts land”). Daertoe ook de behuisinge met annexe hovinge ende geboomten op dieselve landen staende, echter de schuire met annexen hiervan exemt. Gekocht door Harco Ilbst voor 2500 Embd. gl.

HJK 859: In saeken Harcko Ilbst versoukende dat soedane 6 ackeren landes met die behuisinge soo hie bij decrete getogen ende an Jan Pieters hadde gecediert an denselven volgens het contract bij partijen daervan gemaekt mogte worden getransportiert ende Jan Pieters contendierende dat die koopbrief op hem mochte worden gemaekt mits dat Harco als transportant daarin mogte worden gestellet. Ordonnieren die h.h. hooftmannen dat volgens Harco Ilbst concessie allhijr in gerichte gedaen, die brieff op hem gemaect sall worden mits dat hie voorts het gemelte gecoffte landt an Jan Pieters heeft getransportiert, soe die penningen oick bereets heeft opgebracht voor beholden partijen nochtans haer questien so sie onderling mochten hebben te pretendieren.

1628   B. [oost] ws. ook hier? - HJK 1353, 26-3-1628, fol. 552: verkoop van zaligen Ilbst Harckens en Liuppe sijner naegelaten weduwe: 4 ackeren landes toe Schiltwolde (Polberts landt genoembt), daer haere 6 ackeren ten Oosten, ende Hindrick Alberts ten Westen; strekkende Noordwaarts van die Mae sloodt int Suiden nae die Veendijck, wesende Geerlandt, hen in die Oort. En daartoe noch 15 deimten landes vrij van schattinge in de Immae gelegen, die zal. Popke Jansen besher gebruikt heeft, en daarbij ook die schuire met annexen op die gementioneerde 6 ! ackeren staende. Gekocht voor 1850 Embd. gl. door Lippo Simens. Voor Lippo Simens zie SW100.

HJK 859: Also Lippe Simons als coper van sekere 4 ackeren landes mit een schuire tho Schiltwolde die weduwe van Ilbst Harckens afgegaen dieselve alhijr an Johan Peters cederende, sodat die coopbrieff in sulke voege op hem mogte worden gestelt: in actis getekent.

1630   Ufko Allens gebruikt 7 akker.

1647   HJK 1354: 6/13-10-1647: Harcke Ilbst landt als westelijke zwet.

1719   Thies Jacobs als zijlvest uit naam van Vrouw Theodori plaats groot 6 akker

1722   Harco Vinkers zijlvest wegens 6 akker gebruikt(!) door Geert Alnight?

1738   Engelbert Jurriens gebruikt 6 akker waarvan eigenaar Harke Vinkers weduwe te Winschoten.

Engbert Jurjens, ged. 10-5-1711 te Schildwolde, eerst landbouwer te Schildwolde, later te Denemarken bij Slochteren, zv Jurjen Hebels en Jantjen Engberts Homan, tr. (1) 1-4-1735 te Schildwolde met Grietje Martens, ged. 28-1-1709 te Noordbroek, dv Marten Joesten en Geeske Tiapkes, tr. (2) ca. 1754 met Leentje Geerts.

1740   De eigendom van deze heerd ging over op Sipko de Jonge Vinckers (1714-1770), brouwer te Winschoten. Bij de boerderij hoorde een collatierecht van 2 stemmen, waarvan in 1755 gebruik werd gemaakt om mee te beslissen bij de benoeming van de dominee.

1756   Sipko Vinkers. [ws. samen]

1767   [apart?] Eijse Hindriks.

1771   Eisso Hindriks gebruikt 14 akker en 6 deimt [samen met het land in de derde eed!]

1773-1776  Eisse Hindriks 4 akker [de rest in de andere eed!]

Eisse Hindriks, ged. 4-4-1734 te Termunten, zv Hindrik Jans en Wellemt Jans, tr. (1) 26-1-1756 te Schildwolde met Aletta Vinckers, ged. 25-12-1729 te Schildwolde, dv Jan Meints Vinckers en Tjawtijn Cornellis Kruizinga, tr. (2) 12-5-1765 te Oostwold met Aaltje Alberts.

-1773   Eijsse Hindriks, tr. met Aaltjen Alberts.

Zij verkopen in 1774 haar behuizing en schuur met de vaste beklemming der landerijen onder Schildwolde en Noordbroek en een mans en vrouwen zitplaats in de kerk te Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 130 huur aan de heer Wijchgel, voor ƒ 4431-10 aan:

1774-   Grietje Tiddes, weduwe van Willem Eijlts. Ze woonde eerder op SW137.

1792   Opgevolgd door de zoons Eilt Willems en Eltje Willems.

1795   Bij scheiding tussen de broers krijgt Eltje Willems met zijn vrouw Epke Jochums de boerderij bestaande in een Vriese schuire, middelhuis, kelder en vrije kamer met de vaste beklemming van alle landerijen bestaande in 1. eene heerd lands groot ter naam en faam 14 akkeren; 2. 6 deimten over het Schildmaar; 3. 17½ deimatten best cleiland gelegen onder het schatregister van Noordbroek. Doende tot een vaste jaarlijkse huur 130 gld aan mevrouw H. Geertsema, weduwe Wijchgel, waartegens ook 19 gld aan huur wederom kan worden ingebeurd, voor ƒ 2096 en een gedeelte van de inboedel.

1811   Eltje Willems Boschma, landbouwer, geb. 8-9-1758.

1792-1832  Eltje Willems Bosma, ged. 11-9-1757 te Schildwolde, tr. ca. 1794 met Epke Jochums (van Dijken), ged. 15-2-1766 te Schildwolde, dv Jochum Hindriks en Jantje Ebbes op SW25.

1813   Huisnummer 59, Eltje Willems Boschma, 7 deuren/vensters.

1832   C 636: Erven Eltje Willems Bosma, landbouwer.

1838   Eigendom van buurman Lodewijk Hendrik Wijchgel, bewoond door E. W. Bosma.

ca. 1870   Korte tijd hier gewoond: Remco Dekker, geb. 4-9-1843 te Hellum, zv Jan van Gennip Dekker en Trijntje Klaassens Klatter, tr. 11-6-1870 te Slochteren met Aukina Venekamp, geb. 4-10-1840 te Woltersum, ovl. 8-4-1883 te Woltersum, dv Pieter Kornelis Veenkamp en Reinje Tepes Bolt.

1879   Gekocht door Lourens Louters, tr. met Anje Eerkens.

1897   gesloopt en herbouwd. Opgevolgd door zoon:

SW 53 (A, B, C), C 616, 617, 609: Villa Wijchgelsheim etc. “Schattersum/Wijchelsheim” zie ook Ommelander Borgen en Steenhuizen, Hoofdweg 97. Boerderij behorend bij dit land nu Hoofdweg 100 (dus aan de noordkant van de weg!). Theekoepel, C617 = Hoofdweg 95.

1584   HJK 617 (meetboek G. Hopper), fol. 137v, 9-6-1584: scheiding van landen te Schildwolde tussen Tya Hijlkens, zijn zoon Hiltke Tyaens, Popke Jansen en Johannes [van] Gennep wegens Bywe Schatters.

2. [hier] aan Bywe Schatters upte oeste syt van Popke binnen en boven dycx toegemeten 6 acker.

1628   HJK 1353, 26-3-1628, fol. 552/552: als oostelijke zwet: Johan Schatters arffg.

1630   Harmen Luitiens gebruikt 8 akker en 18 deimt.

HJK 861, 21-6-1630: Menso Pathuis contra Herman Lutiens tho Schiltwolde op 42 daler lanthuire.

1647   HJK 1354: 6/13-10-1647, fol. 61/62: verkoop van Juffer Anne Schatters heerdstede en plaetse te Schildwolde so Siabbe Luitjens aldaer meijerwijse gebruikt, bestaende in een vrije behuijsinghe, ommegraven met een grafte ende cingel, hoff, plantagie ende den ancleef van dien, waertoe gehoorich 6 ackeren landes; ten O: Johan Hiltjens mit consorten landen, ten W: Harcke Ilbst landt, streckende van die Sijp aff tot an Scheltmaer. Nog 18 deimatten hoeijlandes over Scheltmaer gelegen. Alles vrij van beklemminge. Met haer heerlicheden, gerechticheden ende toebehooren, met ook de daertoe behoorende legersteden ende begraffnissen opt koer in die kercke ende opt kerckhoff met kercken stoelen voor mannen ende vrouwen in die kercke tot Schilwolde. De coper moet die meijer Siabbe Luitjens sijn gehuirde jaermalen laten genieten tot meij 1650 volgens huircerter. Echter de behuisinge etc. is wel in dezen koop versmolten. Gekocht voor ƒ 8500 door den convoij mr. Albertus Wiardi.

1660   Eigendom gekocht door Simeon Wijchgel.

1712-1716  De Heer Wijchel wegens zijn eigen plaats, groot 6 akker

1738   Borgemeester Wijchel 6 akker eigenaar en gebruiker

1756   De Heer Wijgchel; ook: Jan Derks als gebruiker.

1764-1773  De Heer L. Wijchgel 8 akker

1767   De Rekenmr. L. Wijchgel.

1771   Rekenmr. L. Wichel gebruikt 6 akker en 18 deimt

1811   Jan Geertsema Wijchel, lid en president van de Arrondissementsraad te Appingedam, vrederrechter, lid van de ring commissie, geb. 17-12-1758.

1813   Huisnummer 58, Johan Geertsema van Wijchel, 30 deuren/vensters!

1832   C 616, 617, 609: Villa Wijchgelsheim etc.: Lodewijk Hindrik Wijchgel, vrederechter.

1857   Mr. J. Geertsema Wijchgel van Schildwolde.

1874   C616/617, huisnr 68, J. G. Wijchgel van Schildwolde.

1892   Vr. H. L. Wijchgel van Lellens.

Boerderij ten noorden van de weg: Hoofdweg 100:

1899   Gebr. H. J. en Th. Boerema, 37 ha. gekocht voor ƒ 30.510.

SW 54, C316

-1799   Wijpke Jans, weduwe van Hoite Berends (ovl. voor 24-11-1798). Ze verkoopt de behuizing met bou, weide en hooiland (vaste huur ƒ 16-10 aan J. G. van Wijchel en ƒ 1-10 aan Hindrik Remts) met 4 deimt in de kampen aan Pouwel Hindriks en Wijpke Jans voor ƒ 800.

De zwetten van het huis met bou en weiland waren ten N-O: Hendrik Remts, ten Z-O: Cornelis Jans, ten Z-W: Cornelis Jans, Konraad Jans en Simon Jans meijerwijze, ten N-W: Pieter Luerts.

1799-1832  Pouwel Hindriks Gelderloos, ged. 12-11-1758 te Schildwolde, zoon van Hindrick Cornellis en Aafke Jans, tr. (h.c. Schildwolde 23-3-1799) met Wijpke Jans, dochter van Jan Harms.

1811   Poul Hindriks Gelderloos, arbeider, geb. 12-11-1758.

1813   Huisnummer 82, Pouwel H. Gelderloos.

1832   C316 Weduwe Pouwel Hindriks Gelderloos.

1874   C316, huisnummer 167, J. F. Janssens.

SW 55, C349

1811   mogelijk hier (of op SW61?): Jannes Rigtes Plinsinga, wever, geb. 26-12-1761.

1812   In huisnummer 80 wonen dan Willem Jans Mossel, barbier en wever, tr. met Rijna Jannes Plinsinga.

1813   Huisnummer 80, Hindrik Remts de Boer (eigenaar).

1832   C349 Hindrik Remts de Boer.

1874   C349, huisnummer 132, H. S. Bronts.

SW 56, C585 [eerst: Hoofdweg 99?] Hoort nu bij Hoofdweg 116 (a/d noordkant v.d. weg)

1584   HJK 617 (meetboek G. Hopper), fol. 137v, 9-6-1584: scheiding van landen te Schildwolde tussen Tya Hijlkens, zijn zoon Hiltke Tyaens, Popke Jansen en Johannes [van] Gennep wegens Bywe Schatters.

3. [hier] aan Hiltke Tyaens toegemeten 6 acker binnen en buten dycx.

1630   Jan Peters gebruikt 6 akker en 29 deimt.

1647   Johan Hiltjens met consorten landen als oostelijke zwet.

1682   Jannes Wierts als zet genoemd.

1682   20-2-1682 heeft Jannes Swierts weder vertoont een versegelinge so fol. 7 verso [niet meer aanwezig, boek begint fol. 12] is geregistreert. Idem eodem dato nog een versegelinghe fol. 7 verso geregistreert. Idem noch laten registreren een versegelde wisselbrief viert’half deimatten lants tot Schilwolda gelegen tussen hem en Peter Peters en Harmen Julles d.d. 16 junij - [sic]. Idem een versegelde erffbrief van sijn bestevader van 3 deimpten landts d.d. 17-10-1610 tot Schilwolde. Idem een versegelde erffbrief van sijn oom van 4 ackeren landt d.d. 11-5-1642. Idem een versegelde erffbrief van sijn bestevader van een vierde part in 13 deimpten d.d. 14-12-1614.

1702   6 akker van Siabbe Bronnes, zv Jacob Tiarks en Gretie Brons, tr. (1) h.c. Schildwolde (Farmsum) 23-1-1689 met Bijwe Jannes, dv Jannes Wierts, tr. (2) h.c. Farmsum 20-12-1695 met Jantje Willems Ippinga, dv Willem Freriks en Cornelisje Jans, stiefdv Hindrick Jannes.

Biewe Jannes’ vader geeft zijn dochter mee huis en schuir met levendige have etc. getaxeerd op ƒ 2000. Vermoedelijk gaat het om deze plaats die dan daarvoor waarschijnlijk bewoond is door haar ouders.

1709   Siabbe Bronts weduwe.

1723-1758  Jacob Sjabbes Bronnes, ged. 3-1-1697 te Schildwolde, tr. 13-6-1723 te Schildwolde met Geeske Hindriks, ged. 2-4-1697 te Schildwolde, ovl. 28-2-1783 te Schildwolde.

1736   Anno 8 feb. 1736 nieuwe koop- en scheidbrief wegens versterf van Jantje Ippinge en het niet kwiteren door genoemde erflaters op de koopbrief d.d. 13 mei 1723. Exhibitie HJK 24-2-1750. Bijwke Bronnes en haar eheman Willem Jans, Willem Bronnes en Grietjen Bronnes, geadsisteerd met haar eheman Focko Alberts, en Geeske Bronnes, verklaren dat hun broeder Jacob Bronnes en zijn tegenwoordige huisvrouw Geesjen Hindriks van hun moeder Jantje Ippinge weduwe van Sjabbe Bronnes, volgens verzegeling van 13-5-1723 een plaets kocht met huis in Schildwolde, so destijds door haer moeder selfs bewoont en gebruikt, met zes akkers, swettend: N: wed. Siert Tiddes, O: de Rijpe, Z: heer Wijghel, W: het Schiltmeer. Met 2¼ akker , ook te Schildwolde, swettend: N: Harke Vinckers erfgenamen, O: de gr[oene] Dijk, Z: de verkopersche, W: het Schildmeer, voor ƒ 2800 welke genoemde moeder op de verzegelinge geen quitantie sijnde gegeven, comp. verklaren daarom geen recht van eigendom te hebben, stellen alsnog haar broeder en zijn huisvrouw in volkomen geruste besit en ware eigendom. Comp. verklaren dat aan hun broeder Jacob Bronts is ten deel gevallen de helft van 52 deimatten hoijlandt, mandelig met Samuel Hindriks geweest overeenkomstig scheidbrief 11-1-1735, swettend N: Grouwe Dijk en comp. heemstede, O: Jacob Doedens en consorten, Z: kerke van Schildwolde, W: Albertus Molanus, W: Gockinga sloot.

1738   Jacob Bronnes 6 akker eigenaar en gebruiker

1756   Jacob Bronnes wed.

Opgevolgd door zoon:

1758-   Sjabbo Jacobs Bronts, ged. 29-8-1734 te Schildwolde, tr. 1764 (h.c. Colham 31-3-1764) met Rebecca Barbara Vinckers, geb. 29-3-1734 te Schildwolde, dv Eppo Hindrik Vinkers en Rebecca Barbara Brumleuw.

1758   Geeske Hindriks, weduwe van Jacob Brons te Schildwolde doet uitwijsinge en afkoop met haar zoon Sjabbe Brons te Schildwolde betreffende de plaats, met haar man gekocht, bestaande uit een huis met schuur en 6 akkers, als 8-2-1736 verdedigd, swettend: N: Nanne Sierts, O: de Sijp, Z: Hr. Wychel, W: Schild Maar. En een halve akker aan de Grauwe Dijk, swettend: Z: Jacob Sijmens weduwe, O: Jan Jans Trou, Z: Jan Coers en de kerk, W: Grauwe Dijk.

1758-1764  Sjabbe Bronds 6 akker.

1767   Siabbe Bronnes.

1771   Sjabbe Jacobs Bronnes gebruikt 8¼ akker en 26 deimt.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1811   Hindrik Remts de Boer, landbouwer, geb. 31-3-1764, zv Remt Hindriks te Schildwolde, tr. Gesina Hinderica Bronts, ged. 3-3-1765 te Schildwolde

1813   Huisnummer 57, Hindk. Remts de Boer, 8 deuren/vensters.

1832   C 585 Hindrik Remts de Boer, landbouwer.

Hoofdweg 116:

1857   H. S. Bronts.

1874   C 786, huisnummer 67, H. S. Bronts.

1885   D. H. Koker, van Wapenvelde.

1899   L. Adrianie, 39 ha. gekocht voor ƒ 32.000.

SW 57, C579, 6 akker; nu Hoofdweg 101

1584   HJK 617 (meetboek G. Hopper), fol. 137v, 9-6-1584: scheiding van landen te Schildwolde tussen Tya Hijlkens, zijn zoon Hiltke Tyaens, Popke Jansen en Johannes [van] Gennep wegens Bywe Schatters.

4. [hier] aan Tya Hijlkens toegemeten 6 acker binnen en buten dycx.

1630   6 akker en 26 deimt gebruikt door Sijrt Elties, ovl. tussen 25-2-1648 en 24-4-1655, tr. met Hille Meertens, ovl. na 25-5-1669, zij vermoedelijk afkomstig van de Veendijk. Hij was een zoon van Eltke Tiadens, eigenerfde te Schildwolde, mogelijk op dezelfde plek als zijn zoon. Deze mogelijk dan weer een zoon van Tya Hijlkens die dit land in 1584 bezat.

1667   Opgevolgd door zoon (volgens diens h.c.) Tiddo Sierts, geb. 1639, ovl. 2-3-1673 te Schildwolde (GDW 3393) (h.c. Zuidbroek 15-5-1667) met Eppien Tjackes, dv Tiacko Tiddens en Etske Hewens.

Eppien Tjackes hertr. 11-5-1684 te Schildwolde met Matthias Hayckens, weduwnaar van Eppien Fockes, geb. ca. 1640 te Heiligerlee, ovl. voor 1695, landbouwer op de kloosterboerderij te Heiligerlee, zv Haico Matthiae en Hemmechien Ipens.

1682   Tiddo Zierts weduwe gebruikt 1½ acker van de kerk te Schildwolde, zwettende N: Schiltmaer, O: zijzelf, Z: Sijpe, W: Jannes Wierts.

1697   Reinder Peters zijlvest wegens Siert Tiddes en cons. plaats, 6 akker

1700   Schelte Lippes wil i.p.v. Reinder Peters als zijlvest aanzweren omdat hij de plaats nu bewoont, hij krijgt echter geen gelijk.

Schelte Lippes, ged. 18-10-1674 te Schildwolde, zv Luppe Scheltens en Jantien Jannes, zie SW140, tr. met

1723   Jurjen Fockens hier genoemd, eigenaar grond Sijrt Tiddes weduwe.

1736   Siert Tiddes weduwe als zwet (eigenaar).

1738   Jurrien Fockes 6 akker, waarvan Siert Tiddes wed. op de Mieden eigenaar

Jurjen Fockes, tr. 4-7-1706 te Nieuwolda met Jantje Christophers (Stoffers). Opgevolgd door zoon:

1752-1758  Christoffer Jurjens 6 akker.

Christoffer Jurjens, ged. 17-1-1721 te Schildwolde.

1756   Christoffer Jurjens.

1758   Nanne Sierts (eigenaar) als zwet genoemd.

1764-1766  Christoffer Jurriens gebruikt 20 deimt provincieland doende ƒ 10-10. De eigendom wordt in 1767 verkocht aan Pieter Roelfs te Schildwolde voor ƒ 1.

1767   Harke Vinckers.

1766/1769  In 1769 verkoopt Christoffer Jurjens aan H.J. Vinckers en Elisabeth Pot (ehel) zijne behuizinge en schuire met de vaste beklemming van 6 ackeren en 27 deimatten land waarop de behuizinge staat, staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende de 6 ackeren ten N: de kercke te Schildwolde, ten O: de Zijpe, ten Z: Sjabbo Bronds, ten W: het Schiltmaar. Doende jaarlijks ƒ 50 car gld huur, beginnende op St. Meerten 1766. De kopers kunnen verder inbeuren en innen ƒ  12 van een beklemd plaatsje dat tegenwoordig door Jan Jans wordt gebruikt en in dezelve heerd is gelegen. Verkocht voor ƒ  2150.

1766-1771  Harcko Ilpsema Vinckers, geb. en ged. 13-2-1735 te Schildwolde, ovl. 10-12-1818 te Assen, zv Bront Haijes Vinckers en Maria Geertruda Mahu op SW95, tr.17-2-1763 te Groningen met Elisabeth Pot, ged. 27-4-1732 te Groningen, ovl. 27-12-1812 te Midlaarveen, dv Willem Pot en Cornelia Lijfting.

1771   H. I. Vinckers gebruikt 6 akker en 26 deimt.

1772   Harcko Ilpsema Vinckers en Elijsabeth Pot (ehel) verkopen aan Gerrit Sebes en Grietje Hindriks (ehel) haar behuizing met de vaste beklemming der landerijen daaronder gehorig, bestaande in 6 ackeren en 27 deimatten land staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende de 6 ackeren ten N: der kercke van Schildwolde, ten O: de Zijpe, ten Z: Sjabbo Bronds, ten W: het Schiltmaar. Doende jaarlijks aan Tammo Derks en Tjackien Wolters (ehel) ƒ 50 huur; edog hebben de kopers tot hun voordeel te innen en ontvangen ƒ  12 van een beklemd plaatsje door Jan Jans thans wordende gebruikt en in dezelve heerd gelegen, benevens ƒ  10 van een heemstede door Jacob Klaamers en vrouw gebruikt mede in dezelve heerd gelegen. Verkocht voor ƒ  3240 welke bedrag blijft staan tegen 4% huur in plaats van rente. De verkopers verklaarden de dit geld uit handen van rekenmeester L. Wijchel en mevrouw H. Geertsema te hebben ontvangen, cederende daarvoor aan hun het recht van gereserveerde eigendom.

1772-…   Gerrit Sebes, tr. (h.c. Westerlee 23-5-1768) met Grietje Hindriks. Geen kinderen gedoopt te Schildwolde.

1773   Gerrit Seebes en vrouw krijgen ƒ 12 huur van Jan Jans en Grietje Pieters.

1778-1780  Berent Reints eigenaar, het is niet zeker of hij hier ook gewoond heeft. Hij verkoopt het voor ƒ 3368 aan:

1780   Jacob Doornbos. De helft van dat bedrag bleef echter staan tegen 4% huur. De jaarlijkse huur bedroeg ƒ 54 aan rekenmr L. Wijchel. Daarentegen  waren er inhuren van ƒ 12 wegens een beklemd plaatsje door Jan Harms Spoor gebruikt en ƒ 10 wegens een heemstede door Jacob Klamers gebruikt. Vermoedelijk gebruikte hij het al vanaf 1779 omdat de eerste termijn op mei 1779 betaald werd.

Jacob Doornbos tr. met Geertie Amels, …

1811   Hindrik Jacobs Doornbos, landbouwer, geb. 11-8-1789.

Hindrik Jacobs Dorenbos, geb. 11-8-1789 te Schildwolde, zv Jacob Dorenbos en Geertje Amels.

1813   Huisnummer 56 of 55?, Weduwe Jakob Dorenbos, 5 deuren/vensters.

1832   C 579: Jacob Jacobs Dorenbos, landbouwer.

opgevolgd door zoon:

Jacob Doornbos (1844-1915), geh. met Jacobina Veenkamp (1852-1918).

opgevolgd door zoon:

Jacob “Job” Doornbos (1876-1936), geh. met Annetta Louwina Wiersema (1878-1944).

Hij was de eerste Schildwolder boer die een kapschuur bouwde. Ook liet hij in 1936 een rentenierswoning bouwen aan de overzijde van de Hoofdweg, maar hij overleed voordat deze klaar was.

1874   vermoedelijk hier: C855, huisnummer 65, J. J. Doornbos.

SW 58, C555, 3 akker; nu Hoofdweg 103.

1630   Wiert Elties gebruikt 3 akker en 14 deimt.

1682   Jacob Claasen gebruikt 3 acker van de kerk te Schildwolde, zwettende N: Schiltmaer, O: Vr. Haijckens, Z: Sijpe, W: Tiddo Zierts weduwe.

Jacob Claessen, van Slochteren, tr. 1-4-1674 te Schildwolde met Aeltien Siammes, van Schildwolde.

1738   Jelte Abels gebruikt 3 akker, waarvan de kerke te Schildwolde eigenaar.

Jelte Abels, ged. 10-2-1678 te Slochteren, zv Abel Berends en Jantien Jeltes, tr. (1) 14-3-1706 te Hellum met Gijssele Jans, tr. (2) (h.c. Farmsum 12-12-1710) Hindriktjen Tijmens.

1750   3 akker [van de kerk te Schildwolde] gebruikt door Jacob Jans.

1748-1758  Jacob Jans betaalt aan de kerk van Schildwolde voor 3 akker en 17 deimt jaarlijks ƒ 27. Daarvoor (tot wanneer precies is mij nu nog onbekend) was Jelte Abels gebruiker.

Jacob Jans Hamveld, van Schildwolde, tr. 6-5-1742 te Schildwolde met Grietje Jeltes, van Schildwolde, ws. dv Jelte Abels en Hindrickjen Tijmens.

1756   Jacob Jans.

1767   Jacob Jans.

1771   Jacob Jans gebruikt 3 akker en 17 deimt

1780   kerk te Schildwolde als zwet.

1803   vermoedelijk hier? Jelte Jacobs gebruikt een heertje land van de kerk van Schildwolde jaarlijks voor ƒ 27.

1811   Fokke Jacobs Doornbos, landbouwer, geb. 17-9-1786.

Fokke Jacobs Dorenbos, geb. 12-9-1786 en ged. 17-9-1786 te Schildwolde, zv Jacob Dorenbos en Geertje Amels.

1813   Huisnumer 55 of 56?, Weduwe Jakob Dorenbos, 5 deuren/vensters.

1832   C 555 Fokke Jacobs Dorenbos, landbouwer,

Hier of op SW 57: Jacob Doornbos, geb. 27-8-1792 te Schildwolde, ovl. 22-1-1851 te Schildwolde, zv Jacob Dorenbos en Geertje Amels op SW57, tr. Hendrikje Jans Moedt, geb. 8-2-1814 te Schildwolde, ovl. 14-7-1869 ald., dv Jan Abels Moedt en Grietje Willems Wolthof.

Zij hertr. 21-7-1855 te Slochteren met Jan Ebes Boerema, geb. 13-3-1816 te Siddeburen, ovl. 26-8-1893 te Schildwolde, zv Ebe Jacobs Boerema en Hillechien Jans de Lange, landbouwers te Siddeburen. Hij hertr. 20-3-1873 te Slochteren met Sietske Kubbe, geb. 14-1-1841 te Meeden, ws. ovl. 2?-12-1933 te gem. Slochteren, dv Harm Pieters Kubbe en Margien Wolters Bennema.

1874   C555, later C935, huisnummer 66, J. E. Boerema.

SW 59, C353

1770   Monsr. H. J. Vinckers en Elijsabeth Pot (ehel) verkopen aan de mr. timmerman Jacob Klamer en Geesjen Geerts (ehel) de vaste beklemming van een tuintje vrij van alle lands lasten, gelegen in de heerd land van de verkopers te Schildwolde. Zwettende ten N: de verkopers, ten O: de laane, ten Z: de Heereweg, ten W: Sjabbe Bronds. De kopers mogen hier een ordentlijke behuisinge op laten timmeren. Verkocht voor ƒ 20 en jaarlijks ƒ 10 huur. Deze behuizing is dus in 1770 nieuw gebouwd op deze plek. Er stond daarvoor dus nog geen huis.

1772   Jacob Klaamers en vrouw ƒ 10 huur.

1779   De coopman Edsko Popkes Smit verkoopt aan Jacob Clamers en Geesjen Geerts (ehel) de eigendom van een behuizinge met de beklemming van het heem en tuin, staande en gelegen in de heerd land van Jacob Doornbosch te Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 10 huur. Zwettende ten N: de landeigenaar Jacob Doornbosch, ten O: de laane, ten Z: de Heereweg, ten W: Sjabbe Bronds. Verkocht voor ƒ 60 welk bedrag vooreerst blijft staan tegen ƒ 2 huur in plaats van rente aan Jan Harms en Stijntje Clamers die de ƒ 60 hebben betaald aan de coopman.

1780   Jacob Clamers en vrouw ƒ 10 huur voor een heemstede.

1802   Gesien Geerts voor haar zelf en mede voor haar kinderen bij wijlen haar man Jacob Klamers verkoopt aan Geert Jacobs een behuisinge met de vaste beklemming van tuin staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende ten N: Jacob Dorenbos weduwe, ten O: de lane, ten Z: de hereweg, ten W: Eppo H. Brons. Doende ƒ 10 gld vaste huur. Verder is geconditioneerd dat de koper een goed bewoonbaar kamertje in de gekogte behuisinge zal houden ten dienste van de verkoperse om daarin levenslang vrije woning te hebben en een vierde part van de tuin, die na haar overlijden aan de koper zullen overgaan. Verkocht voor ƒ 200.0

1811   Geert Kuman, timmerman, geb. 18-8-1768.

1813   Huisnummer 74, Geert J. Kuiman.

1832   C353 Geert Jacobs Kuman.

1874   nummer bestaat niet meer.

SW 60, C358

1811   Jan Jakobs Lintjer, arbeider, geb. 5-2-1775.

1813   Huisnummer 83, Jan Jakobs Lintjer.

1832   C358 Weduwe Jan Jacobs Lintjer.

1874   C358 de weduwe J. J. Lintjer te Slochteren c.s.

SW 61, C371

1811   mogelijk hier (of op SW55?) Jannes Rigtes Plinsinga, wever, geb. 26-12-1761.

1813   Huisnummer 78, diakonie.

1832   C371 diakonie

1874   mogelijk hier: C844, huisnummer 133, J. J. Woltman c.s.

SW 62, C373

1769   Mogelijk hier (of SW 60?) Jan Jans gebruikt een beklemd plaatsje in de heerd die gekocht wordt door H.J. Vinckers, doende aan hem jaarlijks ƒ 12 huur.

1772   Jan Jans ƒ 12 huur.

1773   Jan Derks Glas en Anje Daniels (ehel) verkopen aan Jan Jans en Grietje Pieters (ehel) haar behuizinge met de beklemming van de grond waarop de behuizing staat alsmede 2 mudden roggeland en 3 deimatten hooiland en een koeweide op het meenteschaar staande en gelegen te Schildwolde en doende ƒ 12 tot jaarlijkse huur aan Gerrit Seebes en vrouw. Het is reeds aanvaard en wordt reeds door kopers bewoond en gebruikt. Verkocht voor ƒ 300 waarvan ƒ 100 is voldaan en de rest blijft staan tegen 4% huur in plaats van rente. De werkelijke verkoop was blijkbaar al jaren eerder (in of voor 1769) gedaan maar de verzegeling daarvan werd pas in 1773 opgemaakt. Het is niet duidelijk of Jan Derks Glas en zijn vrouw hier voordien zelf ook gewoond hebben.

1780   Jan Harms Spoor gebruikt een beklemd plaatsje voor ƒ 12 huur.

1800   Mogelijk hier: J. G. van Wijchel verkoopt aan Kasper Antonij en Heike Andries (ehel) te Schildwolde de vaste beklemming van een halve akker bouwland gelegen op de kolfbaan te Schildwolde “om daerop te mogen huisen”. Zwettende ten N-O: koperen zelve, ten Z-O: Berend Derks, ten Z-W: Jelte Jacobs, ten N-W: Jan Daniels, allen meijerwijse. Zullende ƒ 12 vaste huur doen aan de heer verkoper. Verkocht voor ƒ 289.

Dan opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1811   Freerk Jacobs Boerma, koopman, geb. 5-8-1774.

Freerk Jacobs Boerma, geb. 5-8-1774 te Hellum, ovl. 19-2-1842 te Schildwolde, zv Jacob Freerks Boer(e)ma en Ida Ebes (Brengers), landbouwer te Hellum, tr. 12-4-1807 te Schildwolde met Nieske Kaspers Bijmolt, ged. 3-11-1782 te Schildwolde, ovl. 6-11-1820 te Schildwolde, dv Kasper Antoni Bijmolt en Haike Andries.

Ze woonden later in SW 81.

1813   hier? Huisnummer 73, Freerk J. Boerema.

1832   C373 Amel Jacobs Doornbos.

1874   hier? C925, huisnummer 63, B. J. Visscher.

SW 63, C549, 6 akker, bestond eerst uit twee delen, later steeds samen gebruikt?

1630   A. (west) Albert Hindricks gebruikt 3 akker en 17 deimt

1630   B. (oost) Jan Hilties gebruikt 3 akker

1682   B. In 1682 gebruikt Tonnijs Dreeuwes 3 acker van de kerk te Schildwolde, zwettende N: Schiltmaer, O: Vr. Ripperda, Z: Sijpe, W: Vr. Haijckens.

1685   B. HJK 1357, 14/21-10-1685: de kerk van Schildwolde als westelijke zwet.

1689   A. in delen gebruikt: HJK 1358: 29-5/6-6-1689: 3 akker land te Schildwolde; ten N: het Schiltmaer, O en W: de kerke van Schildwolde, Z: de Zijpe. Wordende bij Wijrt Scheltes, Harmen Berents en Jan Reinders meijerwijse gebruikt. Hierin mede 2 heemsteden bwoond door Cornellis Harmens en Tonnijs Drews. Met nog 8 deimpten over het Schiltmaer gelegen... Getrokken door Reijnder Peters en Arent Sweringe elk voor de helft. Samen voor 540 car. gl.

1692   A. RA Farmsum 29-1-1692 (nr. 92) Reinder Peters en Euke Eltjes ehl. verkopen aan Herman Berents en Thietje Clasen ehl.: de geregte helfte van 3 acker lants onverscheiden gelegen tot Schiltwolda, strekkende van het Schiltmaar tot ’t Swetmaer, exemt de heemsteden bevorens daaruit vercoft, alwaer ten O: en W: de kercke van Schiltwolda, ten Z: de Zijpe, ten N: het Schiltmaar; mede de helfte van 8 deimpten onverscheiden over ‘t Schiltmaer gelegen... In dier voegen als Arent Sweringh en gemelte verkopers ieder voor de geregte helfte door keerskoop an haar hebben bekomen. Verkocht voor 250 car. gld.

1738   A. Berent Harms 3 akker waarvan selfs eigenaar

B. Berent Harms 3 akker, waarvan de kerke te Schildwolde eigenaar

1743   B. Berent Harms zijlvest wegens 3 akker van de kerk te Schildwolde.

1746   A. Jan Jans (!) zijlvest wegens zijn eigen plaatse groot 3 akker.

[Echter: Jacob Dorenbus verzoekt dat deze Jan Jans wordt afgewezen omdat hij van de Paapsche religie is. Jan Jans zelf zegt dat hij gereformeerd is en zal zig verder door de pastor van Schildwolde laten onderwijzen. Hij wordt daarom geadmitteert.]

1755 of eerder? B. Beerent Harms huurt 3 acker van de kerk van Schildwolde jaarlijks voor ƒ 27.

1756   Jan Jans van Dalen “2 maal”.

1767   Claas Jans.

1771   Cornelis Hindriks gebruikt 6 akker (dus samen met de volgende)

1777   Hier? Lammert Cornellis in qlte als gevolmachtigde d.d. 31-5-1777 van Elijsabth Cornellis, weduwe van Willem Jans, verkoopt aan Jacobje Jacobs, weduwe van Popko Jans zijne in qlte behuisinge en schuire met het recht der beklemming van 6 akkeren en 18 deimatten bouw, weide en hooiland, staande en gelegen onder Schildwolde, doende jaarlijks tot huur aan de rekenmr L. Wijgchel en de kerke van Schildwolde elk ƒ 27. Verkocht voor ƒ 1000. Lammert Cornellis voor zich zelf en Johannes Jans laten zich in als borgen voor de leverantie.

1811   Eppo Hindriks Bronts, koopman, geb. 19-5-1768 met zijn zoon Sjabbe Eppes Bronts, geb. 13-3-1789 [tr. met Geessien Hendrik de Boer].

1813   Eppo Hs. Brons, huis 54, 9 deuren/vensters; idem huis 53, 5 deuren/vensters.

1832   C 549: Hindrik Remts de Boer, landbouwer (eigenaar, ws. niet bewoner).

1874   hier? C908, huisnummer 61, K. G. van Timmeren.

SW 64, C375

1778   Mogelijk hier: Tomas Jonas, Jantjen Jonas geassisteerd met haar man Geert Roelfs, en Trijntje Jonas, te samen kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Jonas Tomas, verkopen aan de heer rekenmr L. Wijchgel en mevrouw H. Geertsema (ehel) hunne behuizinge met de eigen grond en een tuine, met 3 deimatten hooiland in de ooster kampen, alles gelegen onder het carspel en schatregister van Schildwolde. Hebbende de behuizinge en tuine ten N: Jacob Bronnes weduwe, ten O: dezelve, ten Z: de Heereweg, ten W: de kerke. De tuine heeft ten N: Jacob Bronnes weduwe, ten O: en Z: de kopers, ten W: Jacob Bronnes weduwe. Alles zoals door Jonas Tomas in leven is bezeten en gebruikt geweest. Verkocht voor ƒ 125.

Tegelijkertijd donateert L. Wijchgel deze behuizing met het land aan Thomas Jonas en Elisabeth Wibbels waarvoor ze jaarlijks ƒ 5 huur moeten betalen.

Het is echter niet helemaal zeker dat het hier om SW64 gaat.

1811   Thomas Jonas Hazenhoek, stoelmaker, geb. 29-8-1741.

Thomas Jonas Hazenhoek, ged. 8-9-1740 te Schildwolde, zv Jonas Thomas Hasenhoeck en Grietijn Jans, tr. ca. 1767 met Elisabeth Wigbolts, ged. 30-8-1744 te Schildwolde, dv Wigbolt Hindriks en Maria Harms.

1813   Huisnummer 72, Tomas J. Hazenhoek.

1832   C375 Jonas Tomas Hazenhoek.

1874   C375, huisnummer 62?, B. Korte.

SW 65, C376

1802   Jacob Klasens en Geeske Pieters (ehel) te Schildwolde verkopen aan Jurk Friederik Driese en Grietje Jacobs (ehel) hun behuisinge en tuin te Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 4 huur. Verkocht met mobilia, uit en inschulden op conditien dat de kopers de verkopers van nu voortaan tot het einde hunnes levens toe zullen onderhouden in kost en klederen en vrije inwoning. Verkocht voor ƒ 300.

1811   Georg Fridrik Dreijzen, molenmaker, geb. 25-2-1750.

1813   hier? Huisnummer 71, Georg Frederk Driese.

1832   C376 Freerk Hindriks Stoter.

1874   nummer bestaat niet meer.

SW 66, C379

1768   Christopher Jurjens verkoopt aan Beerent Derks en Elske Jans (ehel) een behuisinge met de beklemming van het heem waarop het staat, doende jaarlijks ƒ 2-10 grondhuur aan de coopman Albert Storck, staande en gelegen te Schildwolde aan de Dijk. Zwettende ten N: de eigenaar van de grond, ten O: de laan, ten Z: de dijk, ten W: de kercke. Verkocht voor ƒ 74.

1811   Vermoedelijk hier Berend Derks Kramer, kleermaker, geb. 25-4-1737, waarschijnlijk samen met Johannes Hindriks Scholten, kleermakersknecht, geb. 24-4-1789 en met Roelf Jans Soelman, kleermaker, geb. 1-11-1783.

1813   Vermoedelijk hier Huisnummer 77, Berend D. Kramer.

1832   C379 Weduwe Roelf Jans Suilman.

1874   C379, huisnummer 134, Weduwe E. G. Kuiper c.s.

SW 67, C381

1832   C381 Jacob Daniels Wolgen.

1874   C381, huisnummer 155, J. J. Wolgen.

SW 68, C385

1811   Jan Daniels Wolling, arbeider, geb. 27-5-1779.

1813   Huisnummer 84, Jan Daniels Wolling.

1832   C385 Jan Daniels Wolgen.

1874   C385, huisnummer 165, K. J. Wold.

SW 69, C399

1811   Jakob Udes Bolt, arbeider, geb. 10-7-1768.

Jacob Udes Bolt, ged. 24-5-1768 te Holwierde, ovl. 2-4-1817 te Schildwolde, tr. voor 1803 met Geertje Reinders Jager.

1813   Huisnummer 85, Jakob Udes Bolt.

1832   C399, Weduwe Jacob Oedes Bolt.

1874   C399, huisnummer 163, E. T. Doornbos.

SW 70, C403

1811   Klamer Jacobs Kuman, timmerman, geb. 30-6-1766.

1813   Huisnummer 76, Klamer J. Kuman.

1832   C403, weduwe Klamer Jacobs Kuman.

1874   C403, huisnummer 136, J. T. Wildeman.

SW 71, C404

1783   Hier? Kasper Jurijns en Trijntie Jans (ehel) verkopen aan Frans Willems en Trijntie Heebels (ehel) haar huis staande op kerkengrond te Schildwolde, met de beklemming van het heem waarop het huis staat. Zwettende ten N: de dijk, ten O: de diakonie van Schildwolde meijerwijse, ten Z: de kerke van Schildwolde, ten W: Jan Popkes. Doende jaarlijks ƒ 3 grondpacht aan de kerk van Schildwolde. Verkocht voor ƒ 150.

1800   Frans Willems als zwet genoemd.

1811   Frans Willems Wolters, arbeider, geb. 15-9-1740.

1813   hier? Huisnummer 79, Frans W. Wolters.

1832   C404 Weduwe Frans Willems van Wold.

1874   nummer bestaat niet meer [huisnummer is ws. 135?]

SW 72, C407

1800   Harm Jans en Harmke Harms (ehel), en Antje Jans, huisvrouw van Jan Antonij verkopen aan Jan Sijverts en Grietje Switters (ehel) te Schildwolde een behuisinge, zijnde van ouds een bakkerij, met de beklemming van heem en tuin te Schildwolde. Zwettende ten N: Frans Willems, ten O: A. Harsink, ten Z: de hereweg, ten W: de laan of eigenaar zelfs. Doende jaarlijks ƒ 9 vaste huur aan J. G. van Wijchgel. Verkocht voor ƒ 705.

1811   Jan Siewerts Benninga, kuiper, geb. 28-4-1764.

1813   Huisnummer 70, Jan S. Benninga.

1832   C407 Jan Siewerts Benninga.

1874   mogelijk C820, huisnummer 60, J. K. Schelts.

SW 73, C547 (tapperij)

1770   Heijte Berends te Schildwolde verkoopt aan Jan Derks Glas en Anje Daniels te Schildwolde een behuisde heemstede met tuin in Schildwolde, huur ƒ 5 aan de kerk te Schildwolde. Zwettende ten N: Sjabbe Brons, ten O: de kerk van Schildwolde, ten Z: de laan, ten W: de Heereweg. Verkocht voor ƒ 305.

1798   De koopman Jan Eltjes Vos als gevolmachtigde van zijn schoonmoeder Ainje Daniels, weduwe van Jan Derks Glas verkoopt aan de oud wedman Albert Geerts en Eppo H. Bronds en Geessien Alberts (ehel) verkopers in qlte behuizinge en het schopje daarbij staande de vaste beklemming van het heemstede en daarbij behorende tuin en appelhof, doende tot een vaste jaarlijkse huire ƒ 9. Ten tweede de vaste beklemming van een kampje land plus minus vijfvierendeel deimt, doende ƒ 10 vaste huur. Alles staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende de behuisinge en heemstede en tuin ten N: de Hereweg, ten O: Abel Ailkes, ten Z: het hierin gemelde kampje land, ten W: de laan. Verkocht voor ƒ 1404 guldens en 16 stuiver. [NB: huur anders dan in 1770!]

1811   ws. hier Willem Konraads Meijer, geb. 14-9-1773, tapper.

Willem Konraads Meijer, ged. 14-9-1773 te Schildwolde als Willem Eijlts, zv Conraad Jans Meijer en Grietje Willems.

1813   Huisnummer 53, Eppo Hs Brons.

1832   C547 Hindrik Remts de Boer.

1837   Bewoners huisnr 53: de tapper Harm Tammes Tjabringa, geb. 10-5-1808 te Hellum, ovl. 11-3-1865 te Kroddeburen, zv Tamme Haikes Tjabringa en Krijnje Harms Trappinga, tr. 18-5-1836 te Stedum met Helena Bolwijn, geb. 10-8-1813 te Ten Boer, dv Anje Jans Bolwijn. Helena vertrok in 1880 naar de Verenigde Staten (bestemming: New York).

1874   nummer bestaat niet meer. Huisnummer vermoedelijk 59?

SW 74, C408

1800   hier? genoemd als zwet A. Harsink (of bestond dit huis toen nog niet?)

1813   hier? Huisnummer 69, Lukas Jan Zwart.

1832   C408 Berend Hegeman.

1874   C408, huisnummer 58, G. Bijmolt, weduwe J. R. Folkersma.

Hier in de buurt

1779   Derk Reinders en Aaltjen Jans (ehel) verkopen aan Sjabbo W. Bronnes en Jeltje Lauwes (ehel) ten eerste de eigendom van 5 deimatten hooiland gelegen over het Schildmaar onder het schatregister van Schildwolde. Ten tweede haare behuizinge met de beklemming van het heem en verdere landerijen daarbij gebruikt, staande en gelegen in de heerd land van koperen te Schildwolde, doende aan dezelve jaarlijks ƒ 8 huur. De eigendom van het hooiland wordt aanvaard op gregori 1780, de landerijen onder de behuizing in het najaar van 1782 als de vrugt er af is, en de behuizing zelf op primo maij 1783. Verkocht voor ƒ 175.

SW 75, C411

1813   hier? Huisnummer 62, Lukas Jan Zwart.

1832   C411 Weduwe Jan Kunst.

1874   C411, huisnummer 141, P. K. Bos.

SW 76, C413 (vermoedelijk het diakonie armenhuis)

1811   Bewoond door: Foke Geerts Tebbens, gealimenteerde, geb. 6-10-1743, Heere Vegter Leinenga, gealimenteerde, geb. 27-6-1756 (ged. 22-6-1755 te Schildwolde als zv Vechter Heres en … Clasens), en Berend Alberts Steenbergen, gealimenteerde, geb. 1-3-1743.

1813   Huisnummer 63, diakonie

1832   C413 diakonie eigenaar

1874   C413, huisnummer niet vermeld, diakonie eigenaar

SW 77, C414

1811   Roelf Freerks Vrees, kleermaker, geb. 14-5-1784

1813   Huisnummer 75, Roelf Freerks Vries.

1832   C414 Roelf Freerks Frekes.

1874   C414, huisnummer 138, H. R. Freekes.

SW 78, C417

1811   Jurjen Hebels Korringa, wever, geb. 5-2-1760 samen met Remke Freerks Heijenga, weversknecht, geb. 6-9-1772.

Jurjen Hebels Korringa, ged. 8-2-1761 te Schildwolde, zv Hebel Jurjens en Geeske Berents, tr. ws. (1) ca. 1782 met Tetje Hendriks, tr. (2) ca.  1803 met Geesien Berends.

1813   Huisnummer 64, Jurrien H. Korringa.

1832   C417 Jurjen Hebels Korringa.

1874   C417, huisnummer 142, J. Korringa c.s.; later: J. Z? Bennenga.

SW 79, C420

1792   hier? Alexander Harsen als zwet.

1811   hier? Jacobus Dijkema, chirurgijn, geb. 27-2-1747.

1813   hier? Huisnummer 68, Jakob E. Kok.

1832   C420 Antoon Schrant.

1874   hier? C801, huisnummer 57, H. K. Mulder.

SW 80, C513, 6 akker; nu Hoofdweg 113.

1630   de Redger gebruikt 6 akker en 15 deimt

Dit is redger, schepper en kerkvoogd Hidde Eltkens, ovl. 15-7-1634 te Schildwolde, tr. Auke Ginneps, geb. ca. 1576, ovl. 5-1-1658 te Schildwolde (81 jaar), ws. dv redger Johan van Gennyp. Hidde Eltkens was ook eigenerfde te Schildwolde in 1609, 1610, 1612, 1613, 1618 en 1624 (in dat laatste jaar als Redger Hidde Eltkens).

1685   HJK 1357, 14/21-10-1685: verkoop t.l.v. Jr. Ripperda van Farmsum zijn 6 akkeren en 3 deimt tot Schildwolde door Julle Jeltjes gebruikt; ten N: het Schiltmaar, O: de kerk van Schildwolde, Z: de Zijpe, W: bovengenoemde kerk. Met nog 3 deimten de watercamp genaamt. Gekocht door Julle Jacobs en Harcke Dercks voor ƒ 635.

N.B.: voornoemde kopers waren in 1681 vreemde voogd en voormond over de onmondige kinderen van Remke Jans en Kunne Jans. Later trouwt het enige in leven gebleven kind Ilben Remkes met Jacob Dorenbos, die ca. 1713 hiervan eigenaar is! Daarom vermoed in dat de kopers in 1685 dit deden als voogden over voernoemde kinderen.

1694   19-2-1694 Luppe Jans laat registreren een versegelde keerskoop van 6 acker en 3 deijmatten tot Schiltwolde gelegen in dato 17-2-1694 (dat zal de datum zijn waarop de verzegeling is gemaakt nadat voornoemde keerskoopbrief was betaald). Idem van 2½ deijmat in dato 16-9-1648. Idem een transfix van 2 ackeren en een vierendeel aldaer in dato 24-10-1636. Idem van 2½ deijmatten in dato 23-9-1668.

1698   31-1-1698 laat Jacob Dorenbos registreren een afcoopbrief tusschen hem als stiefvader ende de voormont en voogden over Luppe Jans minderjarig kint in dato 19-2-1697. Idem een versegelde keerskoop van 6 ackeren met 3 deimatten tot Schilwolde gelegen in dato 17-2-1694. Idem van 2½ deimatten mede aldaer gelegen in dato 16-9-1648. Idem een transfix van 2 ackeren ende een veerendeel mede aldaar gelegen in dato 24-10-1636. Idem een brief van 2½ deimatten in dato 23-9-1668.

ca. 1713   Eigenaar en gebruiker van 6 akker Jacob Dorenbos. De collatie hiervan behoort aan de Heer van Farmsum. Deze plaats heeft voordien behoord aan de Heer Ripperda of het Huis tot Hellum (HA Farmsum, 209a).

1723   Mogelijk nog steed land in gebruik door Julle Jeltes?, zie SW82.

1696-1756  Jacob Dorenbos, ged. 2-10-1671 te Slochteren, ovl. begin 1762 te Schildwolde, zv Jan Siabbes Dorenbos en Jantje Peters, tr. 8-2-1696 te Slochteren met Ilben Remkes, weduwe van Lippe Jans, ged. 9-11-1673 of 11-4-1675 te Schildwolde, dv Remke Jans en Kunne Jans.

1737, 1740Jacob Dorenbos eigenaar van 6 akker, echter de gerechtigheden behoren ‘t Huis van Hellum.

1738   Jacob Dorenbus 6 akker.

1756   Jacob Dorenbus.

Opgevolgd door:

1767   Siabbe Willems Bronnes.

1771   Sjabbe Willems Bronnes gebruikt 6 akker en 10 deimt.

Sjabbe Willems Bronnes, ged. 24-5-1739 te Schildwolde, ovl.  19-11-1787 te Schildwolde, zv Willem Bronts en Nantijn Rupsina, tr. (1) Jantje Dorenbos, tr. (2) Jeltje Lauwes, ovl. 29-12-1794 te Schildwolde.

1788-1794  S. W. Bronds 6 akker.

Jeltje Lauwes hertrouwt:

1792-   Abel Aeilkes Aeilkema, geb. 18-1-1760, ged. 20-1-1760 te Schildwolde, landbouwer, zv Ailko Abels en Jantje Bronts op SW1, tr. (h.c. gerecht Hellum-Schildwolde 13-4-1792) met Jeltje Lauwes, weduwe van Sjabbo Bronnes, ovl. 29-12-1794 te Schildwolde.

1803   Abel Aeilkes gebruikt 1-1-1803 van de kerk te Schildwolde een tuintje, jaarlijks voor ƒ 1-5; en ook een akker voor ƒ 10. Hij geeft deze lijst over als administrerend kerkvoogd.

1811   Abel Ailkes Ailkema, landbouwer, geb. 18-1-1760.

1813   Huisnummer 52, Abel Ailkes Aeilkema, 9 deuren/vensters.

1832   C 513: Abel Aeilkes Aeilkema, landbouwer.

1857   Gekocht door Jacob Tjakkes Kuiper, tr. met Hinderika Smit, 62.50 ha. voor ƒ 10.400.

1869   De boerderij stond eerst zo dicht op de Hoofdweg dat de grote schuurdeuren alleen via de weg open konden gaan. Daarom werd in 1869 een nieuwe, nu witte, boerderij gebouwd, die er nu nog staat.

1874   C876 J. T. Kuiper, cs., huis C56.  Dezen bezitten ook C778, huis C142a.

1877   Opgevolgd door schoonzoon Steven Boer, tr. met Hillechien Kuiper, 32.50 ha. gekocht voor ƒ 24.500.

SW 81, C421

1791   hier? (of SW 79?) de erfgenamen van Antoni Leffers verkopen aan Nieske Ennes, weduwe van Andries Jans: de behuisinge laatst door Antoni Leffers en vrouw bewoond, staande te Schildwolde met het recht der beklemming en de tuin achter de behuisinge. Doende jaarlijks ƒ 2-10 vaste huur aan de kerk te Schildwolde. Zwettende ten N: de dijk, O: Jan Sikkes, Z: de Hereweg, W: Alexander Harsen. Dit was door verkoper bij executie verkoping aangekocht. Verkocht voor ƒ 365 gld.

1811   hier? Jacob Everhardus Kok, koopman, geb. 31-9-1775 (katholiek gedoopt 30-9-1775 te Kleinemeer als zv Everardus Kok en Aeltje Jacobs (Bondrager) te Schildwolde) samen met ws. zijn broer Robertus Mattheus Kok, koopmansknecht, geb. 16-11-1789.

1813   hier? Huisnummer 67, Jakob E. Kok.

1832   C421 Freerk Jacobs Boerema.

Freerk Jacobs Boerma, geb. 5-8-1774 te Hellum, ovl. 19-2-1842 te Schildwolde, zv Jacob Freerks Boer(e)ma en Ida Ebes (Brengers), landbouwer te Hellum, tr. 12-4-1807 te Schildwolde met Nieske Kaspers Bijmolt, ged. 3-11-1782 te Schildwolde, ovl. 6-11-1820 te Schildwolde, dv Kasper Antoni Bijmolt en Haike Andries.

Ze woonden eerder op SW 62. Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1850-1850  Nummer 67 (ongenummerd tot 81). Heike Freerks Boerma, geb. 2-3-1808 te Schildwolde, ovl. 14-6-1864 te Schildwolde, tr. 1-6-1836 te Slochteren met Jannes Willems Mossel, geb. 5-11-1812 te Schildwolde, ovl. 18-2-1848 te Schildwolde, zv Willem Jans Mossel en Rijna Jannes Plinsinga.

Opgevolgd door zoon:

1874   C421, huisnummer 55, W. J. Mossel.

Willem Mossel, geb. 28-3-1838 te Schildwolde, ovl. 14-10-1875 te Schildwolde, barbier, wever en koopman, tr. 13-4-1861 te Slochteren Pieterke Pott, geb. 6-9-1833 te Slochteren, ovl. 12-5-1916 te Schildwolde, dv Marten Franssens Pott en Ette Hindriks Ekkelkamp.

SW 82, C511, 2 akker; nu Hoofdweg 123; (in 1832 met paardengrutmolen).

1630   Hindrick Arents gebruikt 2 akker en 4 deimt

1682   Waarschijnlijk hier: Hindrick Nannes gebruikt 2 stukken van de kerk te Schildwolde, zwettende ten N: Schildmaer, O: Costerieland, Z: Sijpe, W: Vr. Ripperda.

1685   HJK 1357, 14/21-10-1685: de kerk van Schildwolde als oostelijke zwet.

1723   Op 19 januari 1724 verkochten de schuldeisers van Harmen Clasen en vrouw de behuising en gortemolen met toebehoren te Schildwolde op grond van Julle Jeltes en consorten (doende 2-10 car gld grondpacht) met als naaster zwetten: ten Noorden: de Groenedijk; ten Oosten: Jacob Dorenbusch uitdrift; ten Zuiden: vrouw Pruist en ten Westen: de kerk te Schildwolda. Koper werd Pieter Hagenauw voor ƒ 115.

1734   kerk van Schildwolde 2 akker meijerwijse gebruikt door Pieter Hagenauw en consorten. Als zijlvest treedt op Berent Harmens.

1738   Willem Bronnes 2 akker, waarvan de kerke te Schildwolde eigenaar

1755   (of al eerder?) Willem Brontz huurt 2 heemen met een acker en tuine van de kerk van Schildwolde jaarlijks voor ƒ 17-10-0; met nog 1 acker voor ƒ 4-10-0.

1756   Kerke Schildwolda.

1767   Kerke Schildwolda.

1771   2 akker en 71? [ws. 7 deimt!] deimt eigendom van de kerk van Schildwolde

1785-1788  Kerken land 2 akker

1800   Abel Aeilkes en Ellegien Klaasen (ehel) verkopen aan Harm Jans en Harmke Jans (ehel) ten eerste de behuisinge, zwettende met eigen en beklemd land ten N-O: de pastorij en Willem Willems, ten Z-O: de kostorij, ten Z-W: verkopers, ten N-W: de heere weg. Ten tweede een stukje de kolfbaan genaamd, ten derde een stuk hooiland, ten vierde nog een stuk wandelende met Berend Lutiens. Dit alles wordt door kopers in huire bewoond en gebruikt, welke beklemde landerijen jaarlijks ƒ 16 gld huur doen aan de kerk te Schildwolde. Verkocht voor ƒ 3000.

1803   een akker en heemstede en tuintje van de kerke te Schildwolde gebruikt bij Harm Jans boekweite mulder voor ƒ 16.

Harm Jans (Woldinga), tr voor 1785 met Harmke Harms.

Vermoedelijk opgevolgd door zoon:

1811   Jan Harms Woldinga, grutter, geb. 11-12-1785.

1813   Huisnummer 51, Jan Harms Woldringa, 5 deuren/vensters.

1832   C 511: Jan Jans Blokzijl, grutter.

1874   mogelijk C848, huisnummer 54, J. J. Dreise.

SW 83, C510

1804   De wedman H. J. Schuiring en Cornelia Sjabbes Brons (ehel) te Schildwolde verkopen aan Derk Hemmes en Tjalda Jacobs (ehel) te Schildwolde ten eerste een behuisinge met de beklemming der tuin (ƒ 4 vaste huur). Zwettende ten N: de Hereweg, ten O: de pastorij lane, ten Z: en W: Harm Jans. Ten tweede de vaste beklemming van twee einden bouwackers doende 1 acker in zwarigheid. Zwettende ten N: Hindrik Arends, ten O: Hindrik Thomas en verkopers, ten Z: Elle Sijpkes, ten W: Jan Geerdes; allen meijerwijse (ƒ 12 vaste huur). Ten derde de vaste beklemming van een halve bouwacker. Zwettende ten N: Hindrik Thomas, ten O: Harm Jans en Kasper Doorenbos, ten Z: Hindrik Remts, ten W: verkopers (ƒ 5 vaste huur). Verkocht voor ƒ 1600.

1811   Derk Hemmes Kranenberg, geb. 8-11-1769, schoenmaker, tr. (1) met Tjalda Jacobs, tr. (2) voor 28-8-1808 met Anje Hindriks.

1813   Huisnummer 50, Derk H. Kranenberg.

1832   C510 Derk Hommes Kranenberg.

1874   vermoedelijk hier? C853 (huis en leerlooijerij), huisnummer 53, A. J. Bruins, later: J. Kubbe.

SW 84, C424 (behuizing met winkel)

-1765   Vermoedelijk bewoond door, of in elk geval eigendom van de familie Hagenouw.

1765   Jan Antonij en Aaltjen Hagenouw verkopen aan Rekenmr L. Wijchel en mevrouw H. Geertsema zijn behuizing te Schildwolde met de winkel en de beklemming van het heem in zoverre het kerkengrond is (2 car gld grondpagt aan de kerk te Schildwolde). Zwettende ten N: de dijk, ten O: en Z: de Heereweg, ten W: de verkopers. Ook verkocht de eigendom van een heemstede te Schildwolde met als zwetten ten N: de groene dijk, ten O: de kerk van Schildwolde, ten Z: de Heereweg, ten W: Antonij Leffers meijerwijse. Verkocht voor ƒ 706-17 (is voldaan). Johannes en Wilhelmus Hagenouw laten zich in als borg voor de leverantie. Op dezelfde dag verkopen kopers het weer aan:

1765   Jan Derks Glas en Anje Daniels (ehel) voor ƒ 685-17. De kopers moeten jaarlijks ƒ 8 huur betalen voor de beklemming van het tweede heem.

1792   hier? Jan Sikkes als zwet.

1811   Hinderk Jans Schuring, deurwaarder van het gerecht, geb. 19-6-1767. Ze woonden mogelijk eerst op SW 83 (was in elk geval hun eigendom).

1813   hier? Huisnummer 66, Hindrik J. Schuring.

1832   C424 Weduwe? Johannes Franciscus Buning.

1874   hier? C842, huisnummer 52, R. Hensen.

SW 85, C426, 3 akker; Kosterij

1630   Mester Hebel gebruikt 3 akker en 7 deimt

1731   Costerie landt tot Schildwolde 3 akker: Berent Harmens als zijlvest.

1738   Schoolmeesterie 3 akker

1755 of eerder? Pieter Hagenouw gebruikt 2 ackers, 1 heemstede en venne van de kerk van Schildwolde jaarlijks voor ƒ 20.

1767   Costerije Schildwolda.

1771   W. van Zalen schoolmr. gebruikt 3 akker en 7 deimt eigendom van de costerie

1782-1785  Kostorij Heerd 3 akker

1803   de 3 akker en 7 deimt van de Costorie van Schildwolde wordt deels gebruikt door Kasper Antonij voor ƒ 3, en deels door Jurjen Alberts voor ƒ 4½. De kostorie gebruikt van de kerk van Schildwolde een gedeelte van 2 akkers, jaarlijks voor ƒ 14.

1811   Jonas Thomas Hazenhoek, schoolmeester of curtas, geb. 6-11-1777.

Jonas Thomas Hazenhoek, ged. 8-11-1777 te Schildwolde als zv Thomas Jonas en Elisabeth Wigbolts.

1813   Huisnummer 65, kostorie.

1832   C426 Kosterij te Schildwolde - huis, erf en school.

1874   C426, huisnummer niet vermeld, kosterij te Schildwolde.

SW 86, C433

1799   Hier? Cornellis Hindriks en Jantje Klaassen verkopen aan Jurrien Alberts en Harmke Roelfs hun behuisinge met de vaste beklemming van heemstede en tuin te Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 4-10 vaste huur aan de costerie te Schildwolde. Zwettende ten N-O: de meenteweg, ten Z-W: Abel Ailkes, ten N-W: Casper Antoni [Z-O: niet vermeld]. Verkocht voor ƒ 310.

1811   Jurjen Alberts Schuur, arbeider, geb. 24-3-1762.

Jurjen Alberts Schuur, ged. 27-3-1762 te Schildwolde als zv Jurjen Alberts en Anje Alberts, tr. ca. 1794 met Harmke Roelfs.

1813   Huisnummer 86, Jurjen Alberts Schuur.

1832   C433 Jurjen Alberts Schuur.

SW 87, C444

1813   hier? Huisnummer 34, Geert Wijbes Kruijer.

Geert Wijbes, tr. (1) ca. 1785 met Zwaantje Meinders, tr. (2) ca. 1804 met Klaaske Jans. Bij de doop in 1786 wonende op de Zanden; in 1788, 1792 en 1795 te Uiterburen (vermoedelijk op deze plek).

1832   C444 Geert Reinders Jager.

1874   C444, huisnummer 158, H. H. Schipper.

SW 88, C465

1813   Huisnummer 33, Harm J. Huisman.

1832   C465 Jacob Tjakkes Huisman.

SW 89, C469

1813   Huisnummer 32, weduwe Jakob Gerrits (Lenting).

Jacob Gerrits (Lenting), ged. 18-12-1740 te Schildwolde, ovl. 9-5-1806 te Schildwolde, zv Gerrit Edes en Kunje Jacobs, tr. 10-5-1767 te Schildwolde met Grietje Meertens, ged. 19-5-1742 te Hellum, ovl. 2-5-1825 te Schildwolde (huis nr. 32), dv Meerten Thomas en Aaltje Luitjens.

Opgevolgd door zoon:

1832   C469 Meerten Jacobs Lenting.

Meerten Jacobs Lenting, ged. 24-1-1773 te Schildwolde, ovl. 12-9-1847 te Schildwolde, eerst watermolenaar, later dagloner, tr. 20-11-1796 te Hellum met Jantje Klaassens Homan, ged. 24-3-1771 te Hellum, ovl. 20-10-1847 te Schildwolde, dv Klaas Harms en Geertruit Engberts.

Opgevolgd door zoon:

1850-1860  Huisnummer 32 verandert in 56. Jurrien Meertens Lenting, geb. 8-8-1808 te Schildwolde, ovl. 23-9-1869 te Schildwolde, tr. 12-4-1834 te Slochteren met Albertje Haijes Woltjer, geb. 29-4-1811 te Siddeburen, ovl. 9-8-1872 te Schildwolde, dv Haije Jans Woltjer en Anje Jacobs Leugs.

Opgevolgd door zoon:

1874   C469, huisnummer 160, M. Lenting, weduwe F. O. van der Laan, c.s.

Meerten Lenting, geb. 12-9-1834 te Schildwolde (huis nr. 32), ovl. 2-3-1874 te Schildwolde, zv Jurrien Meertens Lenting en Albertje Haijes Woltjer, tr. 17-1-1874 te Slochteren met Frouwke van der Laan, geb. 5-5-1840 te Siddeburen, ovl. 5-4-1877 te Siddeburen, dv Otto Geerts van der Laan en Fenje Aljes Stalman.

SW 90, C471

1813   hier? (of SW 48) Huisnummer 31, Hinderk Hartog.

1832   C471 Johannes Fredriks Druischer.

SW 91, C472

1813   hier? Huisnummer 30, weduwe J. Louis Piccardt.

1832   C472 Reinder Geerts Jager.

SW 92A/B, C475,477; kerk met Juffertoren; nu Hoofdweg 125.

1813   de Kerk, huisnummer 60; de Toren, huisnummer 61.

1832   C475 en C477 toren en kerk

1874   C475 en C477 toren en kerk, huisnummers niet vermeld.

SW 93, C478, 7½ akker; Pastorie, nu Hoofdweg 127.

1630   die Pastoir gebruikt 7 akker en 26 deimt

1725, 1728Pastorie Heert 7½ akker: Harcke Vinckers zijlvest.

1738   Pastor Vinkers 7½ akker. Hij overleed in 1748 en door onenigheid tussen de collateuren over zijn opvolging, was er 7 jaar lang geen dominee. In de tussentijd werd de oude pastorie gesloopt en vervangen door een nieuwe pastorie

1750   25-2-1750: De pastorie te Schildwolde pretendeert het wegregt onder Schildwolde wegens eene plaetse 7½ akker, 23 deimten, volgens attestatie van de schadbeureder Jan Roelefs op de rotulus te sien.

1756   Pastor Schildwolda.

1767   Pastorije Schildwolda.

1771   H. G. Heres, Pastor gebruikt 7½ akker en 23 deimt

1776-1782  Pastorij Heerd 7½ akker gesleten door Ds. Heeres.

1803   Pastorie inkomsten: 1. het vruchtgebruik van 5½ akker en 23 deimten los land; 2. de vaste huur van 5 porceelen land en 2 tuintjes in 1795 onder beklemming verkocht; 4. de vaste huur van 4 heemsteden liggende in de pastorie heerd. [3 en 5 niet van belang]

1811   Abraham Bekenkamp, predikant, geb. 17-8-1786.

1813   Huisnummer 49, Pastorie, 12 deuren/vensters.

1832   C478 Pastorie te Schildwolde.

1874   C478, huisnummer niet vermeld, pastorij te Schildwolde.

SW 94, C474 (afgebroken)

Voor 1791  Willem Abels, ged. 1-5-1718 te Schildwolde (postuum), schoenmaker, zv Willem Abels en Aaltjen Jans, tr. 28-6-1750 te Schildwolde met Grietje Jans, van Schildwolde.

Opgevolgd door zoon:

1791   Abel Willems en Hinderktje Derks kopen van zijn broer en zusters de ouderlijke behuizing zijnde een schoenmakerij te Schildwolde voor ƒ 450.

1791-1832  Abel Willems Wolthof, ged. 13-3-1757 te Schildwolde, ovl. 13-11-1827 te Schildwolde, schoenmaker, zv Willem Abels (Wolthof) en Grietje Jans, tr. 5-2-1786 te Schildwolde met Hindrikje Derks Venema, ged. 24-8-1755 te Harkstede, ovl. 22-3-1833 te Schildwolde, dv Derk Koerts en Aaltje Jans.

1811   Abel Willems Wolhof, schoenmaker, geb. 9-3-1757.

1813   Huisnummer 29, Abel W. Woldhof.

1832   C474 Weduwe Abel Willems Wolthof.

SW 95, B131; “Ilpsema Heerd” alias “Vinckersum&rdquo soms 14 akker

Eerst   mogelijk hier Georg alias Jurgen van Eeuwsum, eigenerfde te Schildwolde 1609-1625.

1623   Het verschil van 4 akker is vermoedelijk het volgende (de preciese ligging hiervan heb ik nog niet kunnen bepalen): HJK 1353, 10-6-1623, fol. 451: verkoop van Eeme Krijns cuper en Marrijtijn sijn huisfrouw behusengen en heert landes van 4 acker onder de klokslag van Schildwolde gelegen, strekkende van de Veendijck aff an die olde maesloot; ten O: Reint Eppens, W: Liene?? Jacobs. Mit die annexe hoeijland van dien in die Jonmae gelegen (welverstaende dat tgene Hempke die weduwe in denselve hoeijland toekomt daarvan exemt blijft). So als door Eme en zijn huisvrouw zelf bewoond en gebruikt wordt. Gekocht voor 875 Embd. gl. door Ilbst Harkens.

1630   Lippo Ilpst gebruikt 9½ akker en 8 deimt. [= Lippe, weduwe van Ilbst Harckens.]

Ilbst Harckens, eigenerfde te Schildwolde 1618-1626, ovl. tussen 10-6-1623 en 26-3-1628, tr. voor 25-11-1614 (zie RA Zuidbroek) met Lippe, ovl. na 1630.

HJK 861, 27-4-1630, fol. 93: in saecken de weed: van Ilbst Harckens mit desselven kinderen voirstanders contenderende dat Hindrick Sickens tho Schiltwolde als erfgn. van Menne Jansen volgens desselven verplichtinge sulle betalen 301 gl. De gedaagde ontkent erfgenaam te wesen en daarbij het huis door keerse koop aen sich bekomen hebben. Hooftmannen leggen partijen op haer allegatien wesersijts te bewijsen.

1673   Schepper Harcko Ilpsema woont waarschijnlijk hier en was schepper van Schildwolde. Hij was vermoedelijk een zoon van Ilbst Harckens, eigenerfde te Schildwolde die hier ook woonde. Vanaf 1636 tot 1665 compareerde hij als eigenerfde voor Schildwolde op de landdag; eerst als Harcko Ilps en vanaf 1650 als Harcko Ilp(t)sema. Op grond hiervan schat ik zijn geboortejaar op ca. 1610.

Harcko Ilpsema, eigenerfde te Schildwolde 1636-1665, geb. ca. 1610, tr. met Aaltje Scheltes, vermoedelijk dochter van Schelte Tiaerts en Bouwe Tammes.

Als eigenaars opgevolgd door schoonzoon en dochter:

Bront Haijes Brontsema, rekenmeester en eigenerfde op de hofstede Dinghweer onder Lellens, tr. met Aackjen Ilpsema.

Opgevolgd als gebruikers en later ook als eigenaars door schoonzoon en dochter:

1680-   Meint Claassen Vinckers, ged. 23-5-1656 te Winschoten, student te Groningen, secretaris der Ommelanden, tr. 18-4-1679 te Schildwolde (h.c. 15-3-1679) met Aletta Brontsema, van Lellens. Zij hertrouwde 21-1-1700 te Scharmer met Hindericus Pruist, gewezen ritmeester in het regiment van de gen. Luit. de Graaf von Tilly. Op 20-2-1680 laat monsr. Meijnardus Vinckers een besegelde brief d.d. 17-2-1680 registreren van 6 akker te Schildwolde met nog 45 deimatten hooiland, met nog 9+3¼+3 deimt aldaar. Deze registratie diende om te bewijzen dat hij in aanmerking kwam om als eigenerfde op te treden. Het is niet helemaal zeker dat het hierbij om Ilpsema gaat maar ik denk van wel.

Opgevolgd door zoon (eerst als gebruiker, vanaf 1736 als eigenaar):

ca. 1722   Bront Haijes Vinckers, geb. 20-11-1690 en ged. 21-11-1690 te Groningen, overleden voor 1750, lieutenant, later captain-lieutenant, tr. (1) (ondertr. 23-9-1714 te Schildwolde) (h.c. Groningen 13-9-1714) met Maria Geertrude Mahu, van Groningen, dochter van kapitein-geweldiger Nicolaus Mahu en Elisabeth Wedde, tr. (2) (ondertr. 15-11-1722 te Schildwolde) (h.c. Schildwolde 9-11-1722) met Annechien Hagenouw, ged. 27-7-1690 te Schildwolde, overleden in 1762, dv Willem Hagenouw en Aeltien Willems.

1738   Luitenant B. Vinkers gebruiker en eigenaar van 14 akker

1756   Luitnant Vinkers wed.

Opgevolgd door zoon:

Bront Haejus Vinckers, geb. 10-3-1730 te Schildwolde, ovl. 24-5-1790 te Schildwolde, kerkvoogd, landbouwer en gecommitteerde raad der Ommelanden, tr. 14-9-1773 te Schildwolde met Frouke Geerts Geertsema, geb. 7-3-1749 te Siddeburen, ovl. 23-2-1817 te Schildwolde, dv Geert Jans en Talje Okkes.

1767   B. H. Vinckers.

1771   B. H . Vinkers 10 akker en 13 deimt

1779-1788  kerkvoogd Brond Hajes Vinkers 14 akker.

1811   Geert Jans Vinkers, landbouwer, geb. 11-9-1783.

1813   Weduwe Brond H. Vinkers, huis 36, 12 deuren/vensters.

Opgevolgd door zoon:

Geert Jannes Vinckers, geb. 11-9-1783 te Schildwolde, ovl. 29-9-1825 te Schildwolde, tr. 10-11-1819 te Slochteren met Froubina Hillegonda van Zalen, geb. 16-2-1799 te Schildwolde, ovl. 7-8-1888 te Wirdum, dv Willem van Zalen en Grietje Ebbinge.

Zij hertrouwt 18-6-1828 te Slochteren met Jacob Tjakkes Huisman, geb. 12-8-1807 te Noordbroek, ovl. 30-10-1863 te Schildwolde, zv Tjakke Jacobs Huisman en Anna Margaretha Hommes Wigboldus.

1832   B 131: Jacob Tjakkes Huisman.

1874   B131 F. H. van Zalen, wed. van J. T. Huisman, huis C157.

Opgevolgd door zoon:

1888   Willem van Zalen Huisman, geb. 22-1-1834 te Schildwolde, ovl. 12-11-1913 te Schildwolde, tr. met Dietje Dethmers, van Tuikwerd, ovl. 15-2-1909 te Schildwolde

SW 96, B127

1813   hier? Huisnummer 35, Hinderk H. Schipper.

1832   B127 eigenaar ?

SW 97, B139

1811   Kasper Doornbos, stelmaker, geb. 10-1-1749 en zoon: Eppe Tjaden Doornbos, geb. 3-1-1785.

1813   Huisnummer 47, Kasper J. Doornbos, later: Eppe Tjaden Doornbos.

1832   B139 Eppo Tjaards Doornbos.

1874   mogelijk hier B673, huisnummer 44, E. A. Bakker c.s.

SW 98, B548 (smederij); nu Hoofdweg 129

1737   20-2-1737: de smederij van Schildwolde en Hellum, staande en gelegen op “die kerke aldaar haar grond. Jaarlijkse pagt 8 gulden” werd door o.a. Tidde Uipkes overgedragen aan Jan Friderik Meijer en zijn vrouw Sieke Gebels.

Jan Frederik Meijer, van Elsvlied uit het Graafschap Oldenborgh, tr. (1) 16-11-1732 te Hellum (ondertr. Delfzijl 25-10-1732) met Sieke Gebels, ged. 30-7-1702 te Schildwolde, dv Gebel Fockes en Harmcke Jans, tr. (2) 26-5-1743 te Schildwolde (attestatie Siddeburen 26-5-1743) met Ettijn Jans, van Siddeburen, ged. 7-8-1718 te Meeden, dv Jan Alders en Geertien Jans. Ze woonden eerst te Hellum. Opgevolgd door een zoon uit het tweede huwelijk:

1803-1813  Konraad Jans Meijer, ged. 25-3-1747 te Schildwolde (als Conradus), tr. met Grietje Willems, ws. ged. 5-11-1744 te Meeden als dv Willem Aijolts en Grietje Tiddes.

1803   Konraad Jans Meijer, gebruikt 1-1-1803 van de kerk te Schildwolde een streepje heem jaarlijks voor ƒ 0-10; en eveneens 2 grasen land voor ƒ 2.

1811   Konraad Jans Meijer, smid, geb. 20-3-1747, met zijn zoon Berend Konraads Meijer, geb. 14-10-1776, en met smidsknegt Aildert Kock, geb. 10-6-1782.

1813   Huisnummer 28,   Konraad Js. Meijer, 8 deuren/vensters.

Opgevolgd door zoon:

1832   B548 Tiddo Koenraad Meijer, smit, geb. 13-8-1787 en ged. 19-8-1787 te Schildwolde. Hij woonde eerst op een smederij te Hellum.

1874   hier? B626, huisnummer 45, E. T. Meijer, weduwe G. J. Smit, c.s.

1870   [niet in 1874 genoemd!] door smid Monkhorst werd in 1870 (vermoedelijk) een nieuwe smederij gebouwd, waarvan alleen de koelbak (waarin de initialen E.F.M./E.T.M. 1870 staan gegrift), die destijds naast het smidsvuur stond, bewaard is gebleven.

SW 99, B545

1789   Jan Tieles en Grietje Berents verkopen aan Hindrik Schuiring en Cornelia Bronts hun behuisinge en de vaste beklemming van het heemstede, zwettende ten N: de weg, O: W. van Salen, Z: B. H. Vinkers weduwe, W: Conraad Jans Meijer. Met nog een tuin over de weg, zwettende ten N: B. H. Vinkers weduwe, O: Abel Willems, Z: de weg, W: Hindrik Hartog. Doende tesamen jaarlijks 11-10 gld vaste huur.

1811   hier? Sikke Jans Bosch, broodbakker, geb. 13-5-1775.

1813   hier? Huisnummer 27, Sikke Jans Bosch.

1832   B545 Albertus Hof.

1874   hier? (of bij SW 97?) B672, huisnummer 43, A. J. Doornbos.

SW 100, B141

1801   Hier? Jan Louwrents en Janna Derks (ehel) te Schildwolde ter ene en Martje Louwrents met haar man Bouke Fokkes Krone maken een af en uitkoop wegens haar ouderlijke nalatenschap. De 1e comparanten krijgen de thans mandelige behuisinge en heem en tuin te Schildwolde met mobilia, in en uitschulden zoals thans door haar bewoond en gebruikt voor ƒ 100.

1811   Jan Louwrents Voort/Woort, arbeider, geb. 9-11-1771.

1813   Huisnummer 46, Jan Louwrens Voort.

1832   B141 Jan Lourents Voort.

SW 101, B142

1793   Vermoedelijk hier: Jan Derks en Jan Luitjens verkopen hun behuizing aan Derk Rustius voor 200 car gld. Dit doet jaarlijks 4 car gld grondpacht aan B. H. Vinkers weduwe.

Waarschijnlijk deze zelfde behuizing verhuurt Derk Rustius direkt daarna voor 3 jaar aan de jood Lasarus Jacobs voor 28 car gld per jaar. Hierbij wordt vermeld dat dit huis hiervoor werd bewoond door Luitjen Edes.

1811   hier? Lazerus Jakobs Odewald, slager, geb. 5-1-1738.

1813   Huisnummer 45, Fokke R. Dallinga (eigenaar).

1832   B142 Fokke Rigts Dallinga.

1874   hier? B639, huisnummer 42, A. L. Odewald c.s., later: P. A. Odewald c.s.

SW 102, B145

1796   Mogelijk hier? Jan Jans Meijer, Conraat Jans Meijer, Etjen Hindriks en Geessien Hindriks kinderen van wijlen Hinderica Jans Maijer, Eisse Gerrits als voormond over het kind van wijlen Stoffer Jans Maijer bij wijlen Aagtje Gerrits, en Grietje Pieters als wettig voogdesse over haar kind bij wijlen Stoffer Jans Meijer verkopen aan Jan Siverts en Grietje Swidders een behuisinge te Schildwolde laatst door verkopers moeder en grootmoeder bewoond geweest met de vaste beklemming van het heemstede doende jaarlijks ƒ 2-10 grondpagt aan Brond Hajes Vinkers weduwe. Zwettende ten N: de laan van de eigenaarse, ten O: de Hereweg, ten Z: de eigenaarse, ten W: deselve. Verkocht voor ƒ 276. Verkopers hebben dit bedrag ontvangen van Swidder Reints en cederen daarom aan hem hun recht op deze versegeling met het recht van gereserveerde eigendom.

1800   Jan Sijverts en Grietje Switters (ehel) verkopen aan Harm Jans Huisman en Jantje Berents (ehel) te Schildwolde een behuisinge met de beklemming van heem en tuin te Schildwolde. Zwettende ten N: de weduwe van B. H. Vinkers, ten O: de laan van dezelve, ten Z: de hereweg, ten W: Derk Rustius meijerwijse. Doende jaarlijks ƒ 2-10 gld vaste huur aan de weduwe van B. H. Vinkers. Verkocht voor ƒ 200.

1811   hier of bij de slager op SW 101 in huis: Levie Meijer Suidema, slager, geb. 27-5-1775.

1813   hier? Huisnummer 44, weduwe Kornelis Vinkers.

1832   B145 Sjabbo Aeilkes Aeilkema.

1874   B145, huisnummer 41, G. A. Groenewoud.

SW 103, B544

1811   hier? Willem van Salen, schoolmeester, geb. 10-5-1741.

1813   hier? Huisnummer 26, Willem van Zaalen.

1832   B544, Jakob Luurts Reinders.

1874   B544, huisnummer 40, L. J. Reinders.

SW 104, B541

1811   Gerrit Jacobs Kruisinga, arbeider, geb. 5-3-1776.

1813   hier? Huisnummer 25, weduwe Jan Jans, later: Gerrit J. Kruizinga.

1832   B541 Gerrit Jakobs Kruizinga.

1874   hier? B653/B700, huisnummer 37, M. J. Adriani.

SW 105, B146, nu ws. Hoofdweg 162.

1811   Elle Siepkes van der Wolde, zonder beroep, geb. 27-12-1732.

Elle Sijpkes van der Woude, ged. 28-12-1732 te Woltersum, ovl. 13-10-1822 te Schildwolde, collector (1784), zv Sijpke Tiessen en Trijntje Elles, tr. 18-8-1765 te Schildwolde (h.c. Eexta 15-8-1765) met Aaltien Hindriks, geb. te Winschoter Zuiderveen en ged. 14-6-1739 te Winschoten, ovl. 30-9-1824 te Schildwolde, dv Hindrik Alberts en Hindriktjen Harms.

1813   hier? Huisnummer 43 Elle S. van der Wolde, 7 deuren/vensters.

1832   B146 Weduwe Klaas Ebes Brengers, rentenier.

186x   In de 60-er jaren werd van dit huis een schilderij gemaakt door de bekende Groninger schilder Otto Eerelman.

1874   B146, huisnummer 38, F. H. Woldinga, doorgestreept en vervangen door B702 F. H. Woldinga, huis C38.

SW 106, B151, 6¾/7 akker; nu Singel 3.

1630   Simen Ghosens gebruikt 6¾ akker

ca. 1670   Simon Gosens weduwe als zwet genoemd van de pastorie heerd.

1738   Luitjen Hindriks gebruikt 7 akker waarvan Brontsema tot Lellens eigenaar.

Luitjen Hindriks, van Schildwolde, tr. 9-5-1728 te Schildwolde met Trijntijn Jans, van Schildwolde.

1750   L. S. Rengers bezit wegregt op de heert groot 7 akkeren bij Luitjen Hindrix gebruikt.

1756   Harm Klasens, tr. met Trijntje Jans.

1767   Roelf Jans Santjer.

1771   Roelf Jans Capper 6¾ akker en 22 deimt

1773-1779  Roelf Jans Kapper 7 akker.

1794   Sacharies Pieters en Elske Roelfs verkopen op 1-5-1794 voor ƒ 3000 hun behuizing met de beklemde landerijen te Schildwolde zoals door wijlen hun vader Roelf Jans Kapper is gebruikt aan Jacob Dorenbos en zijn ondertrouwde bruid Trijntje Jacobs. Jaarlijkse huur aan de weduwe van Rekenmeester Wijchgel is ƒ 33. De zwetten zijn ten N: Pastor Vinkers van Wehe, O: Konraad Jans Meijer, Z: Brond H. Vinkers weduwe, W: het Schildmaar.

Mogelijk hebben Sacharies Pieters en Elske Roelfs hier zelf eerst ook gewoond, want bij de doop van hun kinderen in 1786, 1790 en 1793 wordt erbij vermeld dat ze woonden te Uiterburen.

1794   Jacob Dorenbos, tr. met Trijntje Jacobs.

1811   Aries Jans Doornbos, landbouwer, geb. niet vermeld.

1813   Huisnummer 37, Aries J. Dorenbos, 5 deuren/vensters.

1832   B 151 Weduwe Aries Jans Doornbos, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 37 wordt omgezet in nr 59. De weduwe Trijnje Doornbos, geb. januari 1772 te Schildwolde woont hier met zoons Jan en Sjabbe.

1857   Aries Jans Doornbos (weduwe).

1866   Wed. J. T. Huisman, = Froubina van Zalen.

1874   B151, huisnummer 157, [later? doorgestreept: F. H. van Zalen, wed. van J. T. Huisman] E. Atzema te Noordbroeksterhamrik.

1876   Eisso Atzema, geb. 1843 te Noordbroek, tr. Jantje Rademaker, koopt 24.50 ha. voor ƒ 19.600, met vaste huur ƒ 100.

Provincieland, 7 akker [later onbehuisd]

1630   Harmen Harmens gebruikt 7 akker

Het volgende uit SA 2658 (staatboek Spanheim: provincielanden) Nr. 244.3  [Schilwolde] Fol:345 vso:

[1632]   Harmen Harmens Velthuis ende Aaltien gebr: 7 ackeren, in de Uiterbuiren, daar van 10 deimp: afgetoogen sijn, en an een Willem Jr: Ubbena wed: verhuirt met nog 8 deimp, siet hijr voor sub titulo Enum Fol:171 $3

N.B.: in 1670 wordt te Schildwolde alleen een Harm Harms ruiter genoemd.

1682   de landen soo Harmen Harmens Velthuis in 't gebr: heeft gehadt, sijn verhuirt an Claas Jacobs en Jan Joostens

1685   de Hr: Vinkers en Aletta Bronsema (NB: inboeking 20-7-1696 volgens SA 727!!)

1721   28 deimt: Vinkers wed. Aletta Brontsema.

1737   Overgeboekt op de zoon pastoor Eppo Hindriks Vinkers en zijn vrouw (SA 727, 21-11-1737; 7 akkeren min 10 deimt)

1738   Pastor Vinkers gebruiker van 7 akkers waarvan Provintie eigenaar

1750   L. S. Rengers wegregt op de heert 7 akkeren bij pastor Vinckers weduwe in gebruik.

1755   ds. Eppo Hindrik Vinkers.

1756   Christoffer Jurjens zijlvest namens de provincie.

1767   B. H. Vinckers.

1767-1773  Harke Vinkers 7 akker van de Provincie.

1764-1773  Eppo Hindk Vinkers weduwe gebruikt 7 akkeren van de provincie doende ƒ 10. De eigendom hiervan wordt in 1774 door de provincie verkocht aan Meinardus Vinkers en Hendrika Vinkers (ehel) voor ƒ 2150.

1771   B. H. Vinckers gebruikt 7 akker van de Provincie.

SW 107, B533

1832   B533 Reint Geerts Kliphuis.

1874   B533, huisnummer 36, H. J. Doornbos.

SW 108, B173, 13 (9¾+3) akker; nu Hoofdweg 166 (verplaatst). (deel B: zie ook bij SW 137 waarvan het later deel uitmaakte)

1630   Hidde Luitiens gebruikt 13 akker en 15 deimt

ca. 1670   Als zwetten genoemd van de pastorie heerd o.a. hier (A) de arven van het huis toe Hellum, en (ws. B) Peter Leenaerds weduwe.

1681   HJK 1355, 12/19-1-1681: verkoop t.l.v. de Gravinne van Steenbucks plaetse tot Schilwolda gelegen, onder de behuisenge van Jacob Jans beklemt, bestaende in 9⅔ parten ackers en 8 deimpten hoijlants; ten N: t Schiltmaar, O: Johan van Gennep, Z: de pastorije heert, W: de Provincie. Met nog twee maal 4 deimt... Noch 20 deijmten Provincielandt mede onder de plaetse beklemt, des moet de koper daarvan aan de Provincie te hure betalen. Gekocht door de Hr. Rekenmeester Bronsema.

1681   B. Johan van Gennep als oostelijke zwet.

1685   B. vermoedelijk: Jan van Gennep en consorten als westelijke zwet.

1721   B. 2 april 1721: Pieter van Gennip en Antje Harmens met Schelte van Gennip ook voor Lammert Jacobs en Alke Haickes verkopen aan Jan Roelfs en Annichje Dorenbusch 2¾ acker lands liggende in 3¾ acker met de kopers onverscheiden te Schildwolde met als naatster zwetten: ten Noorden: het Schiltmaar; ten Oosten: vrouw Pruist; en Zuiden: de pastorie en ten Westen: vrouw Theodorie erfgenamen voor ƒ 450.

1729   Albert Meijer wonende in de Ooster eed.

1738   A. (west) Albert Meijer 9¾ akker waarvan Brontsema tot Lellens eigenaar

B. (oost) Jan Roelfs 3 akker waarvan selfs eigenaar

1750   A. L. S. Rengers bezit het wegregt op de plaats van Albert Meijers, groot 9¾ akkeren.

1750   B. 25-2-1750: Jan Roelefs tot Schilwolde pretendeert het wegregt in de Uiterbuirster eed wegens desselfs 3 akker te Schildwolde in eijgendom besittende volgens brief in copia authent. den 2 april 1721.

1755-1758  B. Pieter Gennips 3 akker gesleten door Siert Simens.

1756   B. ws. hier Willem Eilts.

1767   B. ws. hier Willem Aijlts Wed.

1758-1767  A. Jacob Jans, M. K. Bronsema, 9¾ akker.

1756   A. Jacob Jans.

1767   A. Jacob Jans.

1771   A. Jacob Jans Cremer gebruikt 8⅔ akker en 8 deimt.

1802   Hier? Jan Jans Dorenbos gebruiker van 24 deimt beklemd land te Schildwolde, jaarlijkse huur ƒ 40. Voorheen eigendom van Meinardus Vinckers, gaat nu over op Rebekka Barbara Vinkers, weduwe van Sjabbo Brons te Schildwolde.

1811   Jan Jans Doornbos, landbouwer, geb. niet vermeld.

1813   Huisnummer 38, Jan Jans Dorenbos [kort daarna] doorgestreept en vervangen door T. P. Jansema, 5 deuren/vensters.

1832   B 173 Jan Pieters Jansema, landbouwer.

Jan Pieters Jansema, geb. mei 1778 te Siddeburen, ovl. 13-10-1859 te Schildwolde, tr. 1813 te Siddeburen met Annegien Kaspers Biemolt, geb. 1791/1792.

Opgevolgd door zoon:

1850-1860  Huisnummer 38 wordt omgezet in nr 60. Pieter Jansema, geb. 16-6-1824 te Schildwolde, landbouwer, tr. met Anna Maria Tichelaar, geb. 4-1-1827 te Tjamsweer.

1857   Pieter Jan Jansema.

1866   T. G. Kuiper, 44 ha., gekocht voor ƒ 16.200.

1874   (vermoedelijk verplaatst naar de Hoofdweg gezien het huisnummer) B613 T. G. Kuiper, huis C-; doorgestreept en vervangen door: B697 T. G. Kuiper, huis C29.

1876   Th. F. Wildeman, gekocht voor ƒ 44.000.

1896   opgebrand en herbouwd aan de Hoofdweg. Nu met herdenkingssteen: “T.F.N. Wildeman anno/G.N. Wildeman 1896”. Zij waren broer en zus, en kinderen van Nanning Theodoricus Wildeman, burgemeester van Slochteren 1859-1883..

SW 109, B532

1813   hier? Huisnummer 24, Willem W. Bronds.

1832   B532 Sjabbe Aeilkes Aeilkema.

1874   hier? B629, huisnummer 32, S. Wolmer.

SW 110, B530

1832   B530 Jan Alberts Bruins.

1874   B530, huisnummer 33, H. K. Meijer, vrouw van G. B. Begeman.

Schildwolde, oostkant

SW 111, B526

1811   Harm Heijes Trappinga, arbeider, geb. 15-8-1739.

1811-1818  Harm Haijes Trappinga, ged. 9-8-1739 te Hellum, ovl. 6-2-1818 te Schildwolde (huis 23), zv Hajo Heeres en Krijnje Pieters, tr. (1) 14-5-1769 te Schildwolde met Corneliske Meertens, ged. 12-9-1745 te Hellum, dv Meerten Thomas en Aaltje Luitjens, tr. (2) ca. 1800 met Hilke Govers, ovl. 26-11-1807 te Schildwolde.

1813   Huisnummer 23, Harm H. Trappinga.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1818-1832  Tamme Haikes Tjabringa, geb. 8-5-1765 en ged. 19-5-1765 te Hellum, ovl. 5-5-1845 te Schildwolde, zv Haike Tammes en Hindrikje Freriks landbouwers te Hellum op HE12, tr. 30-9-1798 te Schildwolde met Krijnje Harms Trappinga, ged. 20-12-1772 te Schildwolde, ovl. 29-10-1838 te Schildwolde. Ze woonden eerst te Hellum tot in elk geval 1813. In 1818 woonden ze te Schildwolde.

1832   B526 Tamme Heikens Tjabringa.

1874   Nummer bestaat niet meer. Huisnummer ca. 26/27/28.

SW 112, B196

1813   Huisnummer 42, weduwe Jan Gerdes.

Jan Gerdes, tr. voor 22-8-1793 met Grietje Jans, dv Jan Wolters en Aaltjen Jans.

1832   B196 weduwe Geerdes Doeskers.

1874   Nummer bestaat niet meer. Huisnummer ca. 26/27/28.

Cornelis Joestens Heerd, 7½/8 akker (mogelijk hoort hier later de behuizing SW 111 bij??)

1630   Joest Hillebrants gebruikt 7½ akker en 10 deimt. [N.B.: zou zijn zoon Cornelis Joesten kunnen zijn?]

1685   HJK 1357, 14/21-10-1685: verkoop t.l.v. Jr. Ripperda van Farmsum zijn helfte van Cornelis Joest heert tot Schildwolde, groot 7½ akkeren, mandelig met de heer Rekenmester Brunsema, soo nochtans dat wijlen Jr. Ripperda een seste part in de geheele heert meer is competerende als de heer Bruntsema; ten N: de Schilt, O: Jan Folckers en consort, Z: de pastorije van Schildwolde, W: Jan van Gennep en consorten. Noch de helfte van 18 deimpten mandelig met de Rekenmester Bruntsema, echter hier ook een seste part meer dan laatstgenoemde. Noch de helfte van 10 deimpten bij de Grouwe dijck gelegen ook mandelig met Rekenmester Bruntsema. Gekocht voor ƒ 620 door Rekenmester Brontsema.

ca. 1713   eigenaarsche de weduwe Pruists. De collatie behoort a.d. Heer van Farmsum. Deze plaats heeft voordien behoord aan de Heer Ripperda of het Huis tot Hellum (HA Farmsum, 209a).

1723   25-2-1723 heeft de wed. van de Heer Pruijst tot Schildwolda aan de Heer Piccart van Slochteren en aan de Heer van Farmsum gedonateerd de halve schepperie over het carspel Schildwolda. De andere helft behoort a.d. kinderen van Peter Brontsema onder Stedum. (HA Farmsum, 209a).

1738   Jurrien Alberts 8 akker

1750   L. S. Rengers bezit voor de helft plus een zesde het wegregt op de plaats van Jurrien Alberts groot 8 akkeren.

1750-1755  Cornelis Joestens Heerd, 8 akker, Luitenant P. Vinckers.

1756   mogelijk (A?) Jurjen Alberts.

1756   ws. hier (B?) Hindrik Cornelis.

1767   A, hier? Roelf Harms.

1767   B. Frerik Jans.

1771   A. (west) Lt. P. Vinkers gebruikt 5 akker.

B. (oost) Freerk Jans gebruikt 3 akker en 4 deimt.

1788-1794  Cornelis Joostens Heerd, 8 akker, B. H. Vinkers.

SW 113, B199

1811   Harm Antonie Bijmolt, koopman, geb. 10-9-1747.

Harm Antonie Bijmolt, ged. 10-9-1747 te Schildwolde, zv Antoni Leffers en Geertijn Harms, tr. ca. 1792 met Anje Roelfs.

1813   Huisnummer 41, Harm Antoni Bijmolt.

1832   B199 weduwe Harm Antonie Bijmholt.

1874   B199, huisnummer 25, M. J. Mulder, weduwe J. A. de Vries c.s.

SW 114, B200

1811   hier? Geert Jacobs Oostland, schoenmaker, geb. 22-9-1767.

1813   hier? Huisnummer 40, Bernard Antoni Meijel (alleen eigenaar?)

1832   B200 Geert Jakobs Oostland.

1874   B200, huisnummer 24, F. G. Diederik c.s.

SW 115, B223

1782   Hier?? Pieter Heijes (of Haijes) en Hinderkje Derks (ehel) te Schildwolde verkopen aan Aaltien Pieters, weduwe van Jan Sappes te Slochteren haar huis met de beklemming van de tuine daar het huis op staat, staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende ten N: Rempt Hinderks, ten O: Berent Geerts, ten Z: Rempt Hinderks, ten W: Richte Fockes. Doende jaarlijks ƒ 5 vaste grondpagt aan Rempt Hinderks. Verkocht met alles wat in en aan het huis wordt bevonden voor ƒ 300. De verkopers blijven in de behuizing wonen mits jaarlijks aan de koperse ƒ 12 huur in plaats van rente betalende.

1811   hier? Heije Jakobs van der Vlag, timmerman, geb. 28-8-1768.

1813   hier? Huisnummer 39, Heije J. van der Vlag.

1832   B223 Hindrik Hindriks de Haan.

1874   hier? B641, huisnummer 23, IJ. Cornelis.

Onduidelijk

1630   Jan Peters gebruikt 1 akker en 2½ deimt

1702   Brunt Bruntsema en Hendrick Nannes 1 akker

1731   Vrouw Pruist en consorten 1 akker.

1771   Jacob Bronts wed. en consorten gebruiken 1 akker

Hier in de buurt, ten N de Hereweg  (112, 113, 114?):

1776   Coopman Albert Jacobs Hesselinck voor zich zelf en met volmacht d.d. 3-5-1776 van zijn vrouw Heiltjen H. Blauwpot, verkoopt aan Egbert Claassen en Elisabeth Gerrits (ehel) hunne behuizinge en schuire met de beklemming van het heem en hof, gelegen in Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 5 grondpagt aan Jacob Bronds weduwe en consorten. Zwettende ten N: Jacob Bronds weduwe en consorten, ten O: Rempt Hindriks, ten Z: de Heereweg, ten W: Jacobs Bronds weduwe en consorten. Ten tweede de eigendom van een tuine. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O: Jacob Bronds weduwe en consorten, ten Z: Claas Harms en consorten, ten W: de Lieutenant P. Vinckers. Verkocht voor ƒ 565.

Hier in de buurt ten Z de Hereweg (in de buurt van 111?). Timmermans behuizing

1776   Derk Beerents, mede caverende voor zijn broederen Berent en Aike Beerents, verkoopt aan Claas Harms en Thekola Claassen (ehel) haare behuizinge met de beklemming van het hiem waarop de behuizing staat, staande en gelegen in Schildwolde, doende jaarlijks 7 car gld huur aan Geeske Bronds en consorten, met de mobilia in hetzelve en het timmergereedschap zoals door wijlen Jan Beerents is bezeten en nagelaten. Zwettende ten N: de Heereweg, ten O: Rempt Hindriks, ten Z: Geeske Bronds, ten W: Egbert Claassen. Het is al aanvaard en verkocht voor 450 car gld (is voldaan).

Onduidelijk

1630   Wiert Peters gebruikt 1 akker en 2 deimt

1702   Jan Cornelijs 1 akker

1731   Cornelis Jans weduwe 1 akker

1767   (schepperij Schildwolde) Harm Reijnts. [woonde te Hellum]

1767   (schepperij Hellum) Harm Reijnts. [woonde te Hellum]

1771   A. Harm Reints gebruikt ½ akker. Eigenaar Lt. P. Vinkers.

1771   B. Harm Reints gebruikt 1 akker en 13 deimt.

SW 116, B219

1811   Pieter Joesten Uilhoorn, veldwachter, geb. 7-12-1764.

1813   Huisnr 13, Pieter J. Uilhoorn.

1832   B219 Pieter J…sten Uithoorn.

1850-1860  Huisnr 13 wordt later 29. Bewoners: Kornelis Bos, geb. 1799 te Groningen, kleermaker, tr. met Elsien Uilhoorn, geb. 17-10-1802 te Schildwolde.

1874   B219, huisnummer 155, K. K. Bos.

SW 117, B217

1811   Jan Jans Roelsema, arbeider, geb. 11-12-1774.

Jan Jans Roelfsema, geb. 2-12-1774 en ged. 11-12-1774 te Hellum, zv Jan Roelfs Roelfsema en Tietje Jans te Hellum op HE7.

1813   Huisnr 12, R. J. Roelfsema.

1832   B217 Jan Jans Roelfsema.

1850-1850  Huisnummer 12 wordt later 28. Bewoners eerst Jan Woltman, geb. 17-2-1811 te Sappemeer, landbouwer, tr. met Hillechien Folkersma, geb. 16-11-1816 te Schildwolde. Zij woonden later elders te Schildwolde.

1874   B217, huisnummer 154, D. G. Groenema.

Onduidelijk

1630   Peter Dercks gebruikt 3 akker en 5½ deimt

1702   Pastor Mejjers erfgen. 3 akker

1709   Cornelis Bolten (te Appingedam) land, 3 akker [Hemmo Jacobs daarvoor als zijlvest]

1731   Jurrien Alberts gebruikt 3 akker Cornelis Bolts erfgenamen eigenaar.

ca. 1735   3 akker eigenaars de kinderen van Cornellis Bolt in Appingadam, meijer - [niet vermeld]

1750   L. S. Rengers bezit voor de helft plus een zesde het wegregt op de plaats van Jurrien Alberts groot 8 akkeren. Zie Cornelis Joestens heerd!

1738   hier? Berent Jans 3 akker

1750   Berent Jans is R.K. mag geen zijlvest uitoefenen. Ernaast ligt land van Geeske, maar zij heeft alleen minder dan 2 akker en dus niet genoeg voor het uitoefenen van het zijlvest.

1771   hier? Jacob Jans gebruikt 1 akker en 1 deimt.

SW 118, B242, later B713?, 6 akker; nu Brinkslaan 7. huisnr. 1813 = ws. 14

1630   Folckert Jansen gebruikt 6 akker en 5 deimt

1685   HJK 1357, 14/21-10-1685: Jan Folckers en consorten als oostelijke zwet. Hij wordt ook in 1670 vermeld te Schildwolde.

1697/1700  B? Sjabbo Bronts wegens 2 (1697) / 3 (1700) akker

1702   A. Folckert Hindrix weduwe 2 akker

1702   A. (west) Folckert Hindricks 2 akker, Riender Peters, Arent Sweringh en Sijmen Jacobs 1: samen 3 akker

B. (oost) Hindrick Jannes 3 akker; en 5 akker boven de wegh gelegen?

1731   B. Remt Hindricks en consorten 3 akker.

1767   (schepperij Schildwolde) Heijke Wibbes.

1767   (schepperij Hellum) Heijke Wibbes.

1771   A. hier? Heike Wibbes gebruikt 2 akker.

1800   ws. hier (zwet) Wibbe Heikes.

1811   ws. hier Wubbe Heukes Noorthof, arbeider, geb. 15-8-1748. Een Wibbe Haikes, van Noordbroek, tr. ...1756 te Noordbroek (otr. 28-12-1755 te Hellum) met Anje Jacobs, van Hellum [mogelijk ged. 18-12-1735 te Hellum als dv Jacob Tjasses en Trijneke Alberts].

1813   Huisnr 14, Wibbe Heikes Noordhof, 14, 5 deuren/vensters.

1825-1871  B242 Hindrik Harms Woldinga, landbouwer te Schildwolde (1825-1865), geb. 25-9-1801 te Schildwolde, ovl. 1-7-1865 te Schildwolde, zv Harm Jans Woldinga en Harmke Jans, grutters te Schildwolde SW59, tr. 23-11-1824 te Slochteren met Jantje Jacobs Boerema, geb. 7-4-1792 te Hellum, ovl. 6-7-1871 te Schildwolde, dv Jacob Freerks en Ida Ebes, landbouwers te Hellum op HE14.

Zij woonden te Schildwolde in huisnr 14, ca. 1860 ongenummerd in nr 27.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1874   B242, veranderd in B713, huisnummer 153, eigenaar is J. A. Wildeman (ook bewoner?).

Jurrien Aeilkes Wildeman, geb. 1834/1835 te Schildwolde, ovl. 3-4-1905 te Schildwolde, rentenier, zv Aeilko Harmannus Wildeman en Jantje Jurriens Homan, landbouwers te Schildwolde, tr. 7-3-1872 te Slochteren met Harmke Hindriks Woldinga/Woldenga, geb. 17-3-1831 te Schildwolde, ovl. 8-11-1915 te Schildwolde.

SW 119, B224

1811   Harmannus Harms Sternberg, wever, geb. 14-11-1763.

1813   Huisnr 21, Harmannus H. Steerenberg.

1832   B224 Hermannus Sterenberg.

1874   hier? B663, huisnummer 22, K. K. Bos.

SW 120, B246

1811   Harm Jans Huitsing, arbeider, geb. 18-3-1764.

1813   Huisnr 20, Harm J. Huisting.

1832   B246 Harm Jans Huisting.

1874   B246, huisnummer 20, T. F. Veldman, weduwe J. T. Hazenberg.

SW 121, B508

1832   B508 Aries Nannings Dijkhuizen (eigenaar).

1874   B508, huisnr 21, H. Bielsema, weduwe K. J. Schipper.

SW 122, B507

1832   B507 weduwe Kornelis Jans Boomker.

1874   B507, huisnr 16, K. S. Klein c.s.

SW 123, B248

1832   B248 Feibe Tonnis Koning.

1874   hier? B652, huisnr 17, A. G. Groeneveld.

SW 124, B255

1800   Remt Hindriks (SW 125) verkoopt aan Nanne Jans en Sietske Daniels (ehel) te Schildwolde de vaste beklemming van een stuk bouwakker te Schildwolde met het regt om daarop te mogen huisen. Zwettende ten N: Gerriet Jacobs, ten O: de eigenaar zelfs, ten Z: Harm Jans, ten W: Wibbe Heikes. Zullende ƒ 10 vaste huur doen aan verkoper. Verkocht voor ƒ  340.

1811   Nanne Jans Winkel, timmerman, geb. 11-8-1776.

1813   Huisnr 16, Nanne J. Winkel.

1832   B255 Nanne Jans Winkel.

1874   B255, huisnummer 143, J. G. Smit.

SW 125, B257, 5/6 akker ; nu Hoofdweg 184? (stond eerst verder naar achteren).

1630   A. Luitien Jans gebruikt 1½ akker

1630   B. Jan Dubbelts gebruikt 3½ akker en 23½ deimt

ca. 1670   Ongeveer hier? genoemd als zwetten van de pastorieheerd o.a. Schelte Tiaerts weduwe, en Dubbelt Jans.

1691   Julle Jacobs en Jacob Jans heert, groot 6 akker

1696   Jacob Jans en consorten 5 akker

1702   Grietie Hilties en Jacob Jans Poelmans heerd 5 akker

1731   Hemmo Jacobs weduwe [Scheltje Jacobs] gebruikt 3 akker (oost) en 5 akker (west) waarvan Kapt. Duirsema weduwe eigenaar. Opgevolgd door de zoon:

1738   Hindrik Hemmes 5 akker selfs met consorten eigenaar; later nog 3 akkers van Hindr. Jannes maakt 8 akker. Hindrik Hemmes, ged. 4-8-1709 te Schildwolde, zv Hemmo Jacobs en Scheltje Jacobs, tr. 5-7-1733 te Hellum met Geeske Remts, ged. 19-1-1710 te Schildwolde, ovl. 22-8-1800 te Schildwolde, dv Remt Hindriks en Geeske Hendriks, landbouwers te Hellum op HE14.

1740-1750  Hindrick Hemmes gebruiker van de plaatse groot 9 akker, waarvan zelf met consorten eigenaar.

Opgevolgd door de zoon:

1763   Rempt Hindriks en Geeske kopen voor ƒ 3050 van de anderen erfgenamen van Hindrick Hemmes en Geeske Rempts de ouderlijke plaats met 10½ akker en 2 deimt land te Schildwolde, swettend: N: het Schild, O: Jacob Hillebrants, Z: de pastorie, W: Frerik …

1767   Rempt Hindriks.

1771   Remt Hindriks gebruikt 10½ akker en 2 deimt.

In 1800 verkoopt Remt Hindriks het land onder beklemming in vele stukken aan diverse personen. De boerderij met een deel van het land wordt verkocht aan:

1800   Gerriet Jacobs en Pieterke Jochems (ehel) kopen de vaste beklemminge van navolgende porselen. Ten eerste een huis met de beklemminge van heem en tuin, vaste huur aan verkoper ƒ 6. Zwettende ten N: Klaas Ebes, O: Jacob Hindriks, Z: Nanne Jans, W: Wibbe Heikes. Ten tweede een stuk land de streep genaamd, vaste huur ƒ  3. Ten derde een stuk land groot plus minus 5 deimt, vaste huur ƒ 5. Verkocht voor ƒ 981.

Gerrit Jacobs (Lenting), ged. 10-4-1768 te Schildwolde, begr. 1-12-1800 te Schildwolde, zv Jacob Gerrits en Grietje Meertens, tr. 29-5-1796 te Schildwolde met Pieterke Jochums (van Dijken), ged. 30-12-1770 te Schildwolde, ovl. 4-7-1809 te Schildwolde, dv Jochum Hendriks en Jantje Ebbes op SW25. Zij hertrouwde 5-12-1802 te Schildwolde met Gerrit’s broer Tomas Jacobs Lenting, ged. 21-1-1776 te Schildwolde, ovl. 7-11-1863 te Siddeburen. Deze hertrouwde 5-8-1810 te Siddeburen met Aafke Kornelis Schipper en woonde met zijn tweede vrouw te Siddeburen.

1811   ws. hier Amel Jakobs Doornbos, landbouwer, geb. 11-4-1782.

Amel Jacobs Dorenbos, ged. 14-4-1782 te Schildwolde, zv Jacob Dorenbos en Geertje Amels, tr. met Jantje Klasen.

1813   Huisnr 15, Klaas E. Brengers eigenaar, 5 deuren/vensters. Zie SW 135.

1832   B257 Jakob Jakobs Dorenbos, landbouwer. Volgens boek over Schildwolde was hij eigenaar, en woonde elders op Hoofdweg 101, terwijl dit Hoofdweg 184 is (dus ten N van de weg). Het werd waarschijnlijk verhuurd.

1850-1860  Huisnr 15 wordt later nr 18. Bewoners: Jakob Doornbos, geb. 4-12-1797 te Schildwolde, dagloner, tr. met Tjaatje Bouwman, geb. 2-10-1804 te Hellum.

1874   B257, huisnummer 144, T. Bouwman, wed. van J. J. Doornbos, c.s.

daarna   einde 19e eeuw eigendom van Meeuwes Pestman. In 1894 verkocht.

1894   gekocht door Jurrie Otter.

SW 126, B504

1811   ws. hier Hartman Wollmer, kleermaker, geb. 30-7-1764.

1813   ws. hier Huisnummer 9, Simon J. Snijer (eigenaar, bezit ook huisnummer 18).

1832   B504 Hartman Jans Wolmer.

1874   B504, huisnummer 15, H. G. Groenema.

SW 127, B250

1832   B250 Aries Nannings Dijkhuizen (eigenaar).

1874   hier? B637, huisnummer 12, A. Brondijk.

SW 128, B490, 3 akker

1630   Doe Idens gebruikt 3 akker. In 1617 is Doe Idens als meijer gebruiker van ½ acker landes te Siddeburen (HJK 1353, 28-12-1616/4-1-1617, fol. 388).

ca. 1670   Ongeveer 1670 hier genoemd als zwet van de pastorieheerd Hiltie Scheltes.

1702   Roelef Jans [=Duursema?] eigenaar, Geert Jans gebruiker van 3 akker

1737   de Heer Capitein Scheltema kinderen haar land 2 akker, procuratie d.d. 18-6-1737 door T? Duirsema aan Rengers en Piccardt om zijlvest uit te oefenen. Zijlvest wordt Hindrick Hemmes.

1731   Jan Alberts gebruikt 3 akker waarvan Kapt. Duirsema weduwe eigenaar.

1738   Jurrien Wildholt 3 akker, eigenaar Capt. Duirsema Wed.

Jurjen Wilholt, van Haselüne, tr. (1) 4-4-1721 te Schildwolde met Haicke Geerts, weduwe van Stoffer Thomas en Homme Jans, tr. (2) 30-3-1725 te Schildwolde met Jacobje Jans, van Sappemeer, tr. (3) 4-6-1741 te Schildwolde met Tjaa(de) Mennes, van Jemgum.

1750   hier? 24-2-1750: Jacob Hillebrants pretendeert het wegregt onder Schilwolda op sijn tour vallende op sijne eigene heert lands aldaer, volgens versegelde coopbrief 20-5-1748, en verders alle hetgene etc so als bij het zijlregt onder Hellum staat geregistreert.

1767   Jacob Hillebrands, tr. met Trijnje Pieters, beiden? ovl. voor 9-3-1785.

1771   Jacob Hillebrants gebruikt 2 akker.

1785   De erfgenamen van Jacob Hillebrands en Trijnje Pieters verkopen een behuisd heemstede gebruikt door Having Luitjens, ten N: de Heere wech, O: en Z: Rigt Fokkes, W: Remt Hinds. aan Jan Derks Glas en Anje Daniels voor ƒ 120. Jaarlijkse huur ƒ 4-10.

Het is niet zeker dat met het bovenstaande gedeelte huis nr SW 128 bedoeld wordt, SW 126 is o.a. ook mogelijk. Het hoeft verder ook niet zo te zijn dat het huis op deze heemstede hetzelfde is als de boerderij die bij deze heerd hoorde.

1832   B490 Tjark Jakobs Kaijer.

1874   B490, huisnummer 14, D. D. Draijer.

SW 129, B489

1832   B489 Heine Harms Fokkens.

1874   B489, huisnummer 13, H. Scheltens, vervangen door B724.

SW 130, B493bis

1832   B493bis Jan Derks Hofman.

1874   B493bis, huisnummer 11, E. K. Bos. [mogelijk huis 7c in 1811: bevreg 1850: Eisse Bos]

SW 131, B484

1799   Hier? Garmt Arends en Grietje Roelfs verkopen aan Freerk Arends en Aaltje Aeilts een huis en tuin te Schildwolde doende jaarlijks ƒ 5 vaste huur aan Remt Hindriks. Verkocht voor ƒ 300.

1813   hier? Huisnummer 7, Freerk A. Drajer.

1832   B484 Freerk Arents Dreijer.

1874   B484, huisnummer 10, H. J. Benninga, weduwe van E. Blaauw, c.s.

SW 132, B486

1832   B486 Derk Jakobs Streuper.

1874   B486, huisnummer 9, J. G. Roelfsema.

SW 133, B294

1832   B294 Aries Nannings Dijkhuizen (eigenaar).

1874   hier? B637, huisnummer 12, A. Brondijk.

Onduidelijk waar dit land nu bij hoort

1702   Gerrijt Colthoff tot Scharmer 1½ akker

1731   Jan Alberts gebruikt 1½ akker waarvan Hemmo Jacobs weduwe eigenaar.

SW 134, B296

1776   Hier? Engbert Beerents en Trijntjen Jans (ehel) verkopen aan Derk Russius en Ettie Boeles (ehel) de eigendom van de grond en tuine, waarop de behuizing staat die door Gerrit Jans en vrouw wordt bewoond, doende jaarlijks ƒ 3 grondpacht, staande en gelegen te Schildwolde. Zwettende ten N: en O: Roelf Hindriks, ten Z: de Heereweg, ten W: de Schildwolder Schipsloot. Vverkocht voor ƒ 75.

1777   Hier? Gerrit Jans en Aaltjen Jacobs (ehel) verkopen aan Anje Tiddes, waarvoor compareerde Lammert Cornellis als gevolmachtigde d.d. 31-5-1777, hunne behuisinge met de beklemming van de grond en tuine, staande en gelegen aan de Schipsloot in Schildwolde, doende jaarlijks ƒ 3 grondpacht aan Derk Russius en vrouw. Op conditie dat Claaske Gerrits haar leven lang in een kamertje daarin zal wonen. Verkocht voor ƒ 150.

1781   Hier?? (niet?) Verkoop ter instantie van de creditoren van H. O. Piccardt in qlte als bezitter van de goederen van wijlen Sindicus H. Piccardt en mevr Elisabeth Rengers, des debiteurs heem en plaatsje onder Schildwolde gelegen, bij Roelf Hindriks Haan in gebruik, benevens nog 1 deimt hooiland in de plaats van Berent Geerts, sjaars voor 7 gld. Zwettende ’t plaatsje ten N: en O: Berent Geerts meijerwijse, ten Z: Derk Rustius, ten W: de schip slood. Het deimt hooiland ten N: en Z: Berent Geerts meijerwijse, ten O: Derk Rustius, ten W: Reint Hindriks. Koper: Johannes Houttuin in qlt voor mevr M. B. Tjarda van Starkenborgh, vrouw van Farmsum etc voor ƒ 435.

1832   B296 eigenaar Aries Nannings Dijkhuizen, burgemeester van Slochteren.

1874   hier? B569, huisnummer 7, J. G. van Wijchgel c.s.

SW 135, B480, 7½ akker; nu Hoofdweg 200 (verplaatst naar andere kant v.d. weg!)

1630   Wibbo Ghebels gebruikt 7½ akker en 15½ deimt.

Wibbo Gebels, geboren voor 1590, ovl. tussen 1-5-1646 en 27-3-1649, tr. voor 27-4-1616 met Menje Juriens, ovl. na 19-4-1653, dv Jurien Ockens. In 1616 wonen ze te Noordbroek en vanaf 1617 tot in elk geval 1626 te Meeden. Tussen 1626 en 1630 zijn ze te Schildwolde komen wonen.

1646   door Weert Rempkens en Frouwe verset aan Eelt Jans en Ocktien o.a. de gerechte derde part van 7½ akker in Eelt Jans zijn gebruikende heerd (dit had Weert Rempkens van zijn grootvader Hiltio Wierts geerfd). Dit gedeelte wordt in deze akte ook Eelt Jans heerd genoemd.

1669   HJK 1354, 5/12-5-1669, fol. 452: verkoop van Eelt Jansen Lengerinck heerdt landes tot Schilwolda, met de behuisinge en schuire, so bij Eelt Jansen self gebruickt en bewoond, groot 7 ackeren en een verendiell; ten N: de Schilt, O: Jan Eelts gepretendeerde plaetse, Z: ’t Swetmaar, W: de Schipsloot ofte Pastorije land; ende Jelte Cebes erffg. Met nog 12 en 3 deimten Over ’t Schilt gelegen. Gekocht door Johan Rengers tot Slochteren voor ƒ 5700.

Eelt Jans Lengerinck, ovl. voor 3-10-1672, eigenerfde te Schildwolde, tr. (1) voor 9-2-1646 met Oetien Jans, tr. (2) 5-5-1667 te Schildwolde met Allertien Jeltes, van Schildwolde, mogelijk dochter van Jelte Cebes (zij hertr. 8-4-1674 te Schildwolde met Claes Wierts, van Siddeburen).

ca. 1670   Ongeveer 1670 hier genoemd als zwet van de pastorieheerd Eelt Jans.

1681   De heert landen van de Heer van Slochteren: nu gebruikt door Jan Eelts; zie ook nr. SW 136.

1712   De heer van Slochteren hier als westelijke zwet genoemd.

1731-1737  Tidde Uipkes gebruikt dit meijerwijse, eigenaar de Heer van Slochteren.

1738   Tidde Uipkes weduwe meijerse van de Heer van Slochteren, later van de Heer van Farmsum [zij bezit ook nr. SW 137! Op welke woonden ze?]

1739-1745  Jan Roelfs gehuurd van de Heer van Slochteren, die het vanaf 1740 heeft overgedragen aan de Heer van Farmsum. In 1746 bestond het uit 7½ akker met 12 deimt Over het Schild, beklemd land doende jaarlijks ƒ 60. De jaarmalen waren Gregori 1745 ten einde.

1752-1787  Berent Geerts, ovl. voor 24-5-1787, tr. (1) (mogelijk getrouwd 14-5-1741 te Midwolde, hij dan van Wedde en zij van Winschoten) met Antje Hindriks, tr. (2) met Eenje Hindricks, ovl. voor 24-5-1787. De meijer is permissie gegeven op dit land te huisen. N.B.: dus daarvoor waarschijnlijk onbehuisd?

1771   In 1771 gebruikt Berent Geerts 7½ akker en 16 deimt.

1787   Op 24-5-1787 verkopen de erfgenamen van wijlen Berent Geerts en Eenje Hindriks aan Klaas Ebes en Aafke Jacobs: des verkopers en in qlte behuizinge en schuire zoo als reeds is aangevaart, met de vaste en altoosduirende beklemminge van 7½ akkeren en 4 deimatten land, 2 mudden roggeland en een deimat hoijland, gelegen tot Scshilwolda, doende tesamen tot vaste huir de zomma 74 car. gl. Verkogt voor 3637 car. gl.

1791   In 1791 bezit Klaas Ebes 80¼ deimatten in de Schildjerpolder.

1787-1813  Klaas Ebes Brengers, ged. 27-2-1746 te Hellum, ovl. 10-8-1828 te Schildwolde, landbouwer, zv Ebe Klaassen en Grietje Hendriks landbouwers te Hellum op HE14, tr. (1) 14-5-1780 te Siddeburen met Frouwke (Frouwina) Pieters, ovl. (na 28-10-1780, voor 28-4-1783), tr. (2) 28-4-1783 te Schildwolde met Aafke Jacobs, ovl. (voor 1-7-1791), tr. (3) 7-8-1791 te Schildwolde met Frouwke Jogchums van Dijken, ged. 26-4-1761 te Schildwolde, ws. ovl. na 1832, dv Jochum Hendriks en Jantje Ebbes, landbouwers te Schildwolde (Klooster).

Klaas kocht in 1780 korenmolen “de Hoop” (SW11) op de grens van Schildwolde en Slochteren die hij al ruim voor 1811 weer moet hebben verkocht.

In 1832 bezat de Weduwe Klaas Ebes Brengers als rentenierse de behuizing te Schildwolde B146, waar ze vermoedelijk ook gewoond zal hebben.

1813   Huisnummer 6, Klaas E. Brengers, 5 deuren/vensters. Hij bezit in 1813 ook huisnr. 15, is SW19?

1832   B480 Jakob Derks Rustius, landbouwer.

Hij was waarschijnlijk gehuwd met Elisabeth Hazenhoek. Zij hertrouwde met:

Conraad Meijer, geb. 7-10-1820 te Hellum, tr. voor 1851 met Elisabeth Hazenhoek, geb. 18-3-1813 te Schildwolde, ovl. 10-5-1856 te Schildwolde.

Na haar overlijden vertrekt Conraad naar Harkstede.

Ze worden opgevolgd door:

Mogelijk tijdelijk eerst Meindert Blink, geb. 5-5-1832 te Slochteren, dagloner, tr. met Anje Spijk, geb. 13-4-1831 te Hellum. Daarna:

1857-   Simon Dijlhuizen, geb. 12-10-1834 te Slochteren, landbouwer, tr. ca 1857 met Ietje Catharina van der Zwaag, geb. 11-8-1835 te Zwaag-westeinde.

Mogelijk is hierna de behuizing verplaats van de zuidkant van de weg naar de noordkant.

1874   hier?? B570, huisnummer 6, A. Edzes c.s., of: B604, huisnummer 8, D. van Setten.

SW 136, B452, 8¾ akker “Boele Heert&rdquo

1630   twee delen:

A. (west) 4½ akker en 15 deimt gebruikt door Harmen Fricks.

B. (oost) 4 akker en 4½ deimt gebruikt door Allo Tiaens. [mogelijk verwant aan Eltko Tiadens? SW82] In 1597 komt Alle Tiaens te Wirdum voor waar hij 14 grasen van het klooster Wittewierum gebruikt.

1627: Alle Tijaens en Luirtt Udens, te Schildwolde, voor hun vrouwen, verzetten voor 9 jaar aan Meerten Peters en Gese (ehel.) landen afkomstig uit de erfenis van wijlen Tonckert Nanninges. Getuigen: Aijelt Dubbeltz en Hebell Leuwens.

1646   A. door Weert Rempkens en Frouwe verset aan Eelt Jans en Ocktien o.a. de gerechte helft van 4½ akker: ten O: Hindrick Roelfs, ten W: Eelt zelf. Dit gedeelte wordt in deze akte ook Boelo Ebbens heerd genoemd, vermoedelijk een vorige gebruiker/eigenaar. Weert Rempkens had het verkregen uit de erfenis van zijn grootvader Hiltio Weertz.

Boelo Ebbens, tr. voor 3-5-1642 met Ubbe.

1646   B. Hindrick Roelfs als zwet, zie hierboven.

1669   Jan Eelts “gepretendeerde plaetse” als oostelijke zwet genoemd van de heerd van zijn vader.

1669-1678  Jan Eelts, ws. zv Eelt Jans Lengerinck en Oetien Jans op SW 135. Hij wordt in 1670 vermeld te Schildwolde met waarschijnlijk 5 paarden en zal toen ook wel hier gewoond hebben. Hij had ook land te Hellum, dat onder beklemming verhuurd werd. Opgevolgd door zwager (gezien de zwetten alleen op deel A):

1679   A.Harmannus Steenhuis(en), geb. ca. 1630, zv Lamke Harmens en Aeltien, studeerde te Groningen, landbouwer op Steenhuisheerd te Wirdum, in 1677 wonende te Groningen, daarna landbouwer te Schildwolde, hij was ook redger, tr. (1) 16-5-1652 te Niekerk met Grietien Louwens, ovl. ca. 1660 te Loppersum, dv Wiltet Louwens en Remke Jelmers, landbouwers te Wirdum, tr. (2) 26-7-1663 te Wirdum met Heijltien Lengerinck, dv Eelt Jans Lengerinck en Oetien Jans, eigenerfde te Schildwolde.

Hij koopt 8/15-1-1679 Jan Eelts plaatse, Boele Heert genaamd, gelegen te Schildwolde, bestaande in behuisinge, heem, bomen en plantagien etc. ..., ten N: de Schilt, O: Hindrik Roelefs Wed., Z: de Sijp, W: de Heer O. J. Rengers. Met nog diverse stukken land Over het Schild gelegen. Gekocht voor ƒ 1200.

1679   B. Hindrik Roelefs weduwe als zwet.

Hindrick Roelfs, overleden voor 8-1-1679, tr. met Wijpke Luitjens, overleden na 8-1-1679. Zij wordt vermeld HJK 940, 2-2-1712, fol. 53v als grootmoeder van Jan Roelfs.

1680-1702  21-2-1686 Roelef Hindrixs heeft laten registreren een versegelde koopbrief van sekere 4¾ ackeren tot Schilwolde gelegen met de behuisinge daarop staande d.d. 23-5-1684. Idem een versegelinge van scheijdinge waerin hem is te diel gevallen 4 ackeren mede tot Schiltwolda d.d. 6-10-1680. Idem een versegelde coopbrief van 2 deimt tot Schiltwolda gelegen d.d. 20-2-1686.

1702-1712  Roelef Hindricx erfgenamen heerd; gebruiker: Derck Jacobs.

Derck Jacobs, van Schildwolde, tr. (ondertr. 29-7-1677 te Schildwolde) met Martien Cornelis, van Scharmer.

Opgevolgd door een zoon van de eigenaar:

1712-   Op 11-5-1712 verkopen Jantien Jans, weduwe van Roelf Hindrix, en Oomke Rients en Harmtien Roelfs aan Jan Roelfs en Annegien Doornbus, allen te Schildwolde: 1. [dit is deel B] een vierde part in een heert groot 4 akker met een vierde part in het huis, schuire, bomen en plantagie daerop staande te Schildwolde, waarvan de 3 andere delen Jan Roelfs en zijn zuster Wijpke Roelfs toebehoren. Zwettende ten N: de Schilt, ten O: vrouw Tijlenkencks, ten Z: de Zijp, ten W: de volgende heert; 2. [deel A] een vijfde part in een heert naast de vorige gelegen, groot 4¾ akker waarvan de andere 4 parten voornoemde koper en zuster toebehoren. Zwettende ten N: de Schilt, ten O: genoemde 4 akkers, ten Z: de Zijpe, ten W: de heer van Slochteren; 3. een vijfde part in 7 diempten in 2 stucken, het een van 5 en het ander van 2 diempten ten noorden de Schilt gelegen; en een andeel in een mans en vrouwen banck in de kerck beneffens 2 leegersteeden op ’t kerckhoff tot Schiltwolda. Dit alles verkocht voor 585 car gld.

1712-1738  Eigenaar en gebruiker van 8¾ akker is Jan Roelefs, ged. 11-6-1682 te Schildwolde als Jan Alberts, zv Roelef Hindriks en Trijntje Jans, tr. 21-2-1706 te Slochteren met Anje (Annegien) Dorenbus, gedoopt 4-12-1672 te Slochteren, dv Jan Siabbes Doornbusch en Jantje Peters te Slochteren.

1750   25-2-1750: Dezelve (Jan Roelefs tot Schildwolde) pretendeert het wegregt aldaer te Schildwolde wegens een plaetse in eijgendom bij hem selfs te Schildwolde bewoont, zijnde eene opstrekkende heert volgens versegelde coopbrieven van den 27 febr 1713 en den 11 maij 1712, en versegelde ankomsten van den 23 maij 1684 en den 6 octob 1680.

1758-1764  Zoon? Roelf Jans, ged. 1-9-1708 te Schildwolde, tr. (ondertr. 24-7-1740 te Schildwolde) met Etjen Boeles, van Heveskes. Zij hertrouwt:

1767-1791  Derk Rustius, ovl. voor 16-6-1808, van Nieuwolda, zv Jacob Rustius en Ida Reining te Nieuwolda, tr. (1) voor 1765 met Etjen Boeles, tr. (2) (ondertr. 19-4-1798 te Schildwolde) (h.c. Schildwolde 10-5-1798) met Leentje Klaassens Homan, geb. 9-12-1773 te Hellum, ovl. 15-9-1852 te Schildwolde, dv Klaas Harms en Geertruid Engberts (Homan).

In 1771 gebruikt Derk Rustius 8¾ akker en 11 deimt.

In 1791 bezit Derk Rustius 93¼ deimatten in de Schildjerpolder.

Zij hertrouwt:

1808-1832  Fokke Rigtes Dallinga, geb. 12-9-1774, ged. 18-9-1774 te Schildwolde, ovl. 26-10-1839 te Schildwolde, landbouwer, zv Rigte Fockes Dallinga en Riemen Sierts Siertsema (en achterkleinzoon van Jan Roelefs en Anje Dorenbus), landbouwers te Schildwolde op SW 137, tr. 16-6-1808 te Schildwolde met Leentje Klaassens Homan, weduwe van Derk Rustius. Zie hiervoor.

1813   Huisnummer 5, Fokke R. Dallinga, 7 deuren/vensters.

1832   B452 Fokke Rigtes Dallinga, landbouwer.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter?

1874   ws. hier: B677 huis en schuur, J. W. Eelssema, Siddeburen; huis C-.

1839-1876  Jacob Wierts Eelssema, geb. 23-10-1817 te Siddeburen, ovl. 19-11-1895 te Siddeburen, landbouwer te Wagenborgen, Schildwolde (rond 1844) en Siddeburen, zv Wiert Jacobs Eelssema en Maria Jurres Jurrema, landbouwers te Siddeburen (op Eelshuis als ik het me goed herinner), tr. (1) 23-1-1839 te Slochteren met Truda Fockes Dallinga, geb. 3-1-1812 te Schildwolde, ovl. 17-5-1844 te Schildwolde, tr. (2) 1851 te Zuidbroek met Lutgert Burema, geb. 28-6-1826 te Zuidbroek, ovl. 3-2-1856 te Schildwolde.

Alhoewel hij al vanaf 1839 eigenaar zal zijn geweest woonde hij hier niet direct, maar wel in 1844. Tussen 1856 en 1860 zal hij naar Siddeburen zijn vertrokken.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1876-1883  Jan Nantko Dallinga, geb. 13-2-1839 te Oostwolderhamrik, ovl. 4-11-1908 te Groningen, eerst landbouwer te Oostwolderhamrik, later te Schildwolde, zv Nantko Jans Dallinga en Anna Freerks Zijlker, landbouwers te Oostwolderhamrik, tr. 4-6-1862 te Slochteren met Maria Eelssema, geb. 22-8-1839 te Wagenborgen, ovl. 23-6-1909 te Schildwolde.

1876   De boerderij is in 1876 gesloopt en herbouwd.

1883   Fokko Cornelius Fockens werd de nieuwe eigenaar.

SW 137, B446, 6½ (of 5½) akker “Tamme Heert” nu Hoofdweg 217; huisnr. 1813 = 4.

1630   5½ akker en 8 deimt gebruikt door Adolff Ubbens. Hij gebruikt tevens te Hellum de 2 akker die het meest westelijk zijn gelegen.

ca. 1670   Vermoedelijk heeft hier gewoond Tamme Jannes, zv Jannes Hindriks en Auwcke Remkes te Eelshuis, tr. mogelijk (1) met een dochter van Siert Eltjes en Hille Meertens, tr. (2) voor 27-1-1657 met Barber Adolfs, ws. dochter van Adolf Ubbens, tr. (3) 16-5-1669 te Schildwolde met Tiaeke Meertens, van Schildwolde. Vooral ook gezien de naam “Tamme heert” en omdat later o.a. Wijchel hier genoemd wordt lijkt het aannemelijk dat hij hier gewoond heeft. Tamme Jannes had o.a. landhuur schulden aan Wijchel.

1689   Lodewijk Wijchel en consorten genoemd als zwet.

1712   Eigenaar: vrouw Tijlenkencks als oostelijke zwet.

1716-1731  Tiddo Uipkes, van Scheemda, zv Upcko Hiltiens, tr. (1) 20-6-1706 te Schildwolde met Harmke Jans, weduwe van Berent Jacobs, tr. (2) 28-1-1725 te Schildwolde (ondertr. 7, 14 en 21-1-1725 te Hellum) met Jantien Claasens, jd. van Helm, dv Claas Alberts en Aaltje Jans. Zij hertrouwt (ondertr. 19-9-1738 te Schildwolde en 21-9-1738 te Noordbroek) (h.c. Noordbroek 25-10-1738) met Meindert Sibelts, van Noordbroek en vervolgens 11-12-1740 te Noordbroek (h.c. Noordbroek 17-12-1740) met Jan Hilbrants, van Noordbroek.

Ze wonen op de plaats die eigendom is van Vrouw Tijlclink. In 1716/1719 5½ akker, en in 1731 6½ akker.

Zie voor Tidde Upkes Oldambtster Geslachten § V: Diurcken, Sebens in Nederlandsche Leeuw 1982 vanaf p. 412, door drs. O. D. J. Roemeling. Details moet ik nog opzoeken.

ca. 1735   voor desen vrouw Tijlekinck eigenaarsche, dog nu Tidde Uipkens en mede gebruiker. De geregtigheden hiervan behoren aan Raadsheer Wijghel.

1738   Tidde Uipkes weduwe [bezit ook nr. SW 135! Op welke woonden ze?]

1750   25-2-1750: Dezelve (Jan Roelefs te Schildwolde) pretendeert het wegregt onder Schildwolde wegens eene plaetse of opstrekkende heert lands te Schildwolde volgens versegelde coopbrief in dato den 5 junij 1739, neffens 2 ankomsten van den 8 maij 1731 en 29 april 1732.

-1752   Jan Roelefs, ged. 11-6-1682 te Schildwolde als Jan Alberts, zv Roelef Hindriks en Trijntje Jans, tr. 21-2-1706 te Slochteren met Anje (Annegien) Dorenbus, gedoopt 4-12-1672 te Slochteren, dv Jan Siabbes Doornbusch en Jantje Peters te Slochteren. Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1752   bij scheidbrief 3-11-1752 (vermeld 22-3-1782) toegedeeld aan Siert Simons, ged. 19-3-1713 te Siddeburen (als Siert Eltjes), begr. 3-10-1788 te Siddeburen, zv Sijmen Wibbes en Riemen Sierts, landbouwers op de Veendijk, tr. 22-5-1746 te Siddeburen met Jantje Jans, ged. 15-4-1714 te Schildwolde, begr. 1-11-1779 te Siddeburen. Zij woonden echter niet hier maar te Siddeburen op de Veendijk. Eerst werd het verhuurd en later kwamen een schoonzoon en dochter er te wonen.

1756-1771  Willem Aijlts/Eilts, ged. 13-4-1704 te Westerlee, ovl. 28-4-1761 te Schildwolde, eerst landbouwer te Meeden, vanaf ca. 1753 te Schildwolde, zv Aeijelt Willems en Grietje Heeres, tr. 15-12-1743 te Meeden met Grietje Tiddes, ged. 13-11-1718 te Westerlee, begr. 16-9-1790 te Schildwolde, dv Tiddo Feckes en Jantje Jans.

De weduwe Grietje Tiddes ging later wonen op SW52.

1767   Willem Aijlts weduwe hier genoemd.

1771   Willem Eilts weduwe gebruikt 9¼ akker (= 5½ en 3¾ akker, waarbij de 3¾ akker verder naar het westen ligt, dit is namelijk: SW 108, deel B. Later was zij gebruiker van SW 52.

1773-1827  Schoonzoon en dochter van de eigenaars krijgen dit 22-3-1782 toegedeeld maar ze woonden er waarschijnlijk al vanaf hun huwelijk: Rigte Fokkes Dallinga, ged. 27-5-1744 te Dallingeweer, ovl. 9-1-1827 te Siddeburen, landbouwer, zv Focke Nantkes en Anna Richtes Brouwer, landbouwers te Dallingeweer (zie BB Termunten nr. 19), tr. 24-1-1773 te Siddeburen met Riemen Sierts Siertsema, ged. 24-2-1747 te Siddeburen, ovl. 25-1-1816 te Schildwolde.

Het bestond in 1782 uit A. “Tamme Heert” een plaats te Schildwolde bestaande in een huis en Vriesche schuire met hoven, bomen en plantagien en 5½ akker land ten N: het Schilt, O: Cornellis Vinkers, Z: de Zijp, W: Derk Rustius met nog 8 deimt hooiland Over het Schild; en o.a. B. 3¾ akkers “Pieter Gennips Heert” te Schildwolde: ten N: het Schiltmaar, O: de Lt. Vinkers, Z: Koenraat Jans Meijer, W: Jacob Jans Cremer.

1791   In 1791 bezit Rigte Fokkes 60½ deimatten in de Schildjerpolder.

1813   Huisnummer 4, Rigte F. Dallinga, 7 deuren/vensters.

ca. 1821   Verkocht aan Cornelius Geertsema, geb. 22-11-1798 te Schildwolde, ovl. 28-7-1825 te Schildwolde, zv Tjaart Geerts Geertsema en Regiena Kornelis Vinckers, landbouwers aan het Padje SW 2, tr. (1) 16-5-1821 te Slochteren met Pieterina Vinckers, geb. 14-1-1801 te Schildwolde, ovl. 4-10-1829 te Schildwolde. Zij hertrouwt.

1826   Hooite Simons Dallinga, geb. 3-3-1801 te Siddeburen, ovl. 8-12-1874 te Schildwolde, zv Simon Rigtes Dallinga en Trijntje Hooites Meursing, landbouwers op de Veendijk te Siddeburen en kleinzoon van Rigte Fokkes Dallinga die eerder op deze boerderij woonde, tr. (1) 27-9-1826 te Slochteren met Pieterina Vinckers, geb. 14-1-1801 te Schildwolde, ovl. 4-10-1829 te Schildwolde, dv Petrus Brontes Vinckers en Geessien Kornelis Vinckers, landbouwers te Schildwolde op SW 138; tr. (2) 1-12-1830 te Slochteren met Scheltje Jacobs Hielkema, geb. 19-3-1809 te Schildwolde, ovl. 26-3-1864 te Schildwolde, dv Jacob Pieters Hielkema en Geessien Kornelis Vinckers, landbouwers te Schildwolde op SW 138.

Initialen links en rechts van de voordeur, waaruit herbouw in 1853 blijkt: “18 H.S.D./S.J.H. 53”.

1832   B446 Hooite Simons Dallinga, landbouwer.

1874   ws. B679 huis, schuur en erf, H. S. Dallinga cs., huis C-.

1874-1908  bewoond door zoon Siert (Hooites) Dallinga, geb. 11-10-1841 te Schildwolde, ovl. 16-5-1915 te Schildwolde, tr. 24-10-1877 te Scheemda met zijn nicht Anna Dallinga, geb. 28-8-1851 te Nieuw Scheemda, ovl. 20-3-1914 te Groningen, dv Siert Simons Dallinga en Meentje Jans Roelfsema, landbouwers te Nieuw Scheemda.

In 1908 verhuisde dit echtpaar naar een nieuw gebouwde villa, Hoofdweg 208.

SW 138, B403, 8 akker “Jeldinga Heerd&rdquo

1295   Vermoedelijk dezelfde als de in 1295 genoemde stins van Dodo Jeldinga te Schildwolde, genoemd in de kroniek van Emo en Menko.

1630   A. (west) [of moet dit apart?] 3 akker en 3½ deimt gebruikt door Hindrick Roleffs.

1630   B. (oost) gebruiker van 6 akker en 8 deimt: Schelto Tiaerts, ovl. na 1630, ws. zv Tiart Scheltes, tr. Bouwe Tammes, ws. dv Tamme Nantkes en Geeske te Hellum op HE40.

Opgevolgd door zoon:

1672-1678  Hiltje Scheltens/Scheltema, geb. ca. 1620, ovl. na 1675, zv Schelte Tiaerts en Bouwe Tammes, tr. voor 1641 met Anneke Jans, geb. ca. 1620 ws. te Noordbroek, ovl. na 1656, dv Jan Cornelis en Lupke Remkes. Opgevolgd door zoon:

1681-   Sicke Hiltjes Lengerinks / Scheltema, ovl. na 15-4-1691, tr. 29-10-1682 te Schildwolde met Grietje Fockes Siertsema, dv Focko Sierts(ema) en Lammegien Sjabbes op SW 2. Zij hertrouwde 10-4-1696 te Schildwolde met Schelto Luppes, ged. 18-10-1674 te Schildwolde, zv Luppo Scheltens en Jantien Jannes op SW 140.

1689   Ten Post 15-2-1689: Sicko Hilties te Schildwolde draagt over aan rekenmeester Bront Haijes Brontsema zijn heerd land te Schildwolde wegens scheidbrief ouderlijk goed gekregen en sindsdien bewoond, zijnde Jeldinga, groot 8 ackers met als naaster zwetten: ten Noorden: de Schilt; ten Oosten: Hidde Harmens erfgenamen; ten Zuiden: de Sijpe en ten Westen: Lodewijk Wijchel en consorten. Betaald in de vorm van verzegelingen, obligaties en verschenen interessen. Bront bekent dat hij over het sterfhuis van Hiltie Scheltes en Anneke Jans geen pretensies meer heeft. Borg voor vrije leverantie is Roelef Jans, brouwer te Sappemeer.

ca. 1699   De Heer Brontsema eigenaar, Jan Jacobs gebruiker.

1699   Rekenmr Brontsema hier als westelijke zwet genoemd.

1702   Brunt Bruntsema eigenaar, Jan Poelman (= Jan Jacobs?) gebruiker.

1711-1738  Jan Meints Vinckers, geb. 19-4-1682 te Schildwolde, ald. ged. 23-4-1682, zv Meint Claassen Vinckers en Aletta Brontsema, zie SW 95, tr. 1711 te Lellens (ondertr. 22-3-1711 Schildwolde) (h.c. Groningen 18-3-1711) met Tjawtijn Cornellis Kruizinga, “van Hooge Meeden”, ws. ovl. 1758, dv Cornellis Kruisinga en Cornelisjen Wijbes.

1757   hier Jan Meijnts Vinkers Wed. genoemd.

1743-1799  Cornellijs Vinckers, geb. 15-10-1722 te Schildwolde, ged. ald. 18-10-1722, ovl. 16-10-1799 te Schildwolde, ouderling te Schildwolde, zv zie hiervoor, tr. 4-5-1760 te Schildwolde met Scheltje Hindriks, ged. 18-3-1742 te Schildwolde, ovl. 20-7-1826 te Schildwolde, dv Hindrick Hemmes en Geeske Remts, landbouwers te Schildwolde. Hij verkreeg Jeldinga op 1-2-1759, daarvoor was hij al gebruiker.

1771   Cornelis Vinckers gebruiker van 8 akker en 12 deimt.

1791   In 1791 bezit Cornelius Vinkers 126 deimatten in de Schildjerpolder.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1800-1802  Pieterus Vinckers, geb. 3-4-1775 te Schildwolde, ovl. 1-1-1801 te Schildwolde aan de pokken, zv Bront Haejus Vinckers en Frouke Geerts Geertsema, landbouwers te Schildwolde op SW 95, tr. 10-4-1800 te Schildwolde (h.c. ald. 8-5-1800) met Geesien Kornelis Vinckers, geb. 19-10-1777 te Schildwolde, ovl. 11-2-1851 te Schildwolde. Zij hertrouwt:

1802-1816  Jakob Pieters Hijlkema (Hielkema), geb. 10-2-1765 te Baflo [volgens weerbare mannen 1811: 20-4-1772], ovl. 28-3-1814 te Schildwolde, landbouwer, zv Pieter Jacobs Woest en Diewerke Jacobs Luinge, landbouwers op Hylkemaheerd te Baflo, tr. 5-11-1802 te Schildwolde (h.c. 5-11-1802) met Geesien Kornelis Vinckers.

1813   Huisnummer 3, Jakob P. Hielkema, 7 deuren/vensters.

Zij hertrouwt opnieuw:

1816-1859  Sjabbo Aeilkes Aeilkema, geb. 11-7-1773 te Schildwolde, ovl. 13-3-1859 te Schildwolde, zv Aeilko Abels en Jantje Bronts, landbouwers te Schildwolde op SW 1, tr. 11-9-1816 te Slochteren met Geesien Kornelis Vinckers.

1826   De oude boerderij werd gesloopt en precies andersom, nu met de voorzijde naar de Hoofdweg, herbouwd.

1832   B403, Sjabbe Aeilkes Aeilkema.

1852   Vererfd op zoon Aeilko Sjabbes Aeilkema, geb. 27-3-1817 te Schildwolde, tr. 18-7-1849 te Slochteren met Geertje J. Kubbe, geb. 18-6-1817 te Hellum.

1857   A. S. Aeilkema.

1874   B403, huisnummer 3, A. S. Aeilkema.

1877   Opgevolgd door schoonzoon en dochter Eltje Bontkes, afkomstig uit Finsterwolde, tr. 30-5-1877 te Slochteren met Geessien Aeilkema. In 1885 kreeg Eltje Bontkes officieel toestemming zijn achternaam te mogen wijzigen in Aeilkema Bontkes.

1877   E. T. Bontkes.

1885   Er werd een nieuw woonhuis gebouwd aan de andere kant van de weg: Hoofdweg 210.

SW 139, B399, 4 akker; nu Hoofdweg 221; huisnr. 1813 = 2.

1630   Hindrick Heines gebruiker van 3 akker.

1672-1675  Hiddo Harmens, van Schildwolde, zv Harmen Hiddes en Tetje Eppes, tr. 6-2-1670 te Noordbroek (h.c. Noordbroek 28-12-1669) met Aefke Eebels, van Noordbroek, geb. ca. 1650, volwassen ged. 2-12-1670 te Schildwolde (20 jaren out), dv Ebel Haijckens en Ocke Wabbens.

1689   Hidde Harmens erfgenamen als zwet (eigenaars?).

1691   Hier genoemd als oostelijke zwet (als gebruiker?) Simon Gerrijts (vermoedelijk wordt Gerrit Sijmens bedoeld) en consorten.

1691-1696  Gerrit Sijmens, van Schildwolde, tr. (ondertr. 19-4-1685 te Schildwolde) met Cornelisjen Geutjes, van Hellum, ged. 21-1-1666 te Schildwolde, ovl. kort voor 7-4-1723, dv Geutje Jans en Claeske. Zij hertrouwt.

1696-1702  In 1699 en 1702 Hiddo Hermens erfgenamen heerd.

Gebruiker: Cornelijs Jans, ged. 29-3-1672 te Schildwolde, ovl. na 1707, zv Jan Alberts en Jantien Hindricks, tr. 12-7-1696 te Schildwolde met Cornelisjen Geutjes, weduwe van Simon Gerrits, hiervoor genoemd.

1699   Op 27-4-1699 te Veendam verkopen Epko Jans en Ockjen Hiddens te Muntendam, en Mello Feckes en Tettien Hiddens te Zuidbroek aan Cornellis Jans en Cornelliske Geutiens te Schildwolde de eigendom van een heertie land te Schildwolde welke kopers tevoren al bij haar behuisinge onder beklemming van de voormonders van verkopers hadden aangehandeld, en de eigendom van een legerstede op het Schildwolder kerkhof voor ƒ 830 “en een vereeringe”. De zwetten waren ten N: het Schildt, ten O: en Z: Zander Colthof, en ten W: rekenmr Brontsema.

Opgevolgd door zoon:

1731-1740  Jan Cornelis eigenaar en gebruiker. Ook genoemd: de boomker Jan Cornelis.

Jan Cornelis, ged. 3-3-1699 te Schildwolde, tr. mogelijk (1) (ondertr. 16-4-1724 te Schildwolde) met Geertruid Klasen, van Nieuwolda, tr. zeker 26-12-1737 te Schildwolde met Martje Jans, van Schildwolde.

1750   25-2-1750: Martjen Jans, wedue van Jan Cornellis tot Schilwolde voor haer, en haer minderjarige kinderen bij Jan Cornellis pretendeert het wegregt onder Hellum volgens brief van eijgendom van haer heert lands tot Schilwolde groot 4 akker, van den 8-6-1725, en mede ondertekende attestatie op de rotulus van de schadbeurder Jan Roelefs den 25-2-1750.

1756   Jacob Jans en Roelf Hindriks als voorstanderen over de kinderen van Jan Cornelis, pretenderen het zijlregt op 4 akker gesleten 1740.

1757   Geert Jurjens.

1764-1766  Geert Jurriens gebruikt van 1764-1766 10 deimt provincieland doende ƒ 2½. De eigendom hiervan verkoopt de provincie in 1767 aan de heer Rengers van Farmsum.

1767   Geert Jurjens.

1771   Geert Jurjens gebruiker van 4 akker en 3 deimt.

1788-1791  Kornellis Jans (Boomker).

In 1791 bezit Cornelius Jans Boomker 57 deimatten in de Schildjerpolder.

1811   Kornelijs Jans Boomker, landbouwer, geb. 20-11-1740, ged. 20-11-1740 te Schildwolde als zv Jan Kernellijs en Martijn Jacobs.

1813   Huisnummer 2, Kornelis J. Boomker, 7 deuren/vensters.

1832   B399 Klaas Derks Rustius, geb. 10-8-1801 te Schildwolde, zv Derk Rustius en Leentje Klaassens Homan, tr. 1821 met Ida Klaassens Brengers, geb. 12-2-1800 en ged. 2-3-1800 te Schildwolde, dv Klaas Ebes Brengers en Frouwke Jochums.

1850-1852  Albert Nap, geb. 20-2-1814 te Siddeburen, tr. met Aaltje Verveld, geb. 1816 te Zuidbroek.

Ze vertrekken mei 1852 naar Siddeburen en worden opgevolgd door:

1852   Albert Meijer, geb. 24-6-1792 te Ter Apel, tr. met Willemtje Wichers, geb. 1792 te Ter Apel, ovl. 28-3-1855 te Schildwolde.

Vermoedelijk al direct in samenwerking met zijn schoonzoon die vanaf 1860 als hoofdbewoner wordt genoemd:

1860   Jan Hilvering, geb. 1808 te Ellersinghuizen, zv Hindrik Pieters Hilvering en Trientien Jans Leuring, tr. 13-9-1845 te Vlagtwedde met Albertje Meijer, geb. 1823 te Ter Apel.

1874   B399, huisnummer 2, J. H. Hilvering.

1899   Bewoond door de gebroeders Albert (geb. 1851)en Hendrik Hilvering (geb. 1848).

SW 140, B358, 8 akker “Colthofsheert&rdquo 216

voor 1630   Mogelijk Wierdt Scheltes, geb. 1573, ovl. 5-10-1639 te Schildwolde, kerkvoogd aldaar, eigenerfde te Schildwolde 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1620, tr. met ? Bronnes (?), dv Bronne Peters.

1630   Schelte Wierts gebruiker van 8 akker en 13½ deimt.

1630-1670  Schelto Wierts, geb. 1602, ovl. 6-9-1670 te Schildwolde (GDW 3392), schepper te Hellum en kerkvoogd van Schildwolde, zv Wierdt Scheltes, tr. met Bouwe Eppes, ws dv Eppe Reints, kleindv Reint Eppes, eigenerfde te Schildwolde en Ike (Reints).

1672   Lippo (Luppe) Scheltens (Scheltema), ovl. na 6-10-1684 voor 1689, zv Schelto Wierts en Bouwe Eppes, tr. met Jantje Jannes, ovl. na 20-12-1695, dv Jannes Wierts en ? Zij hertrouwt (voor 10-1-1690) met Roeleff Hindricks, ovl. na 20-12-1695, voor 18-6-1697.

-1691   HJK 1358, 7/14-10-1691 door de crediteuren van Lippe Scheltes kinderen verkocht de plaatse te Schildwolde groot 8 ackeren (exemt de behuisinge, schuire, geboomte, plantagie die volgens akte d.d. 6-10-1691 niet worden verkocht; ten N: de Schilt, O: Simon Jacobs, Z: de Sijp, W: Simon Gerrijts en cons. Met nog 10 deimatten hooiland op de maa gelegen en 4 deimatten op de Wester maa. Gekocht door Hiltje Fockes te Zuidbroek voor 1800 c.g. voor Jan van Gennip in qlte als voormond over Lippe Scheltes kinderen.

[N.B.: alhoewel hiervoor vermeldt wordt dat Hiltje Fockes het koopt namens de voogden, blijkt zijn weduwe in 1697 toch eigenaresse te zijn van de blote eigendom:]

Farmsum 18-6-1697: Schelte Lippes en Grietjen Fockes ehl. bekenden dat sij neffens Siabbo Brons als principale voormond, Roeloph Hindricks saliger, gewesen sibbevoogt en Simon Jacobs vreemde voogd over Jannes Lippes destijds voor een geruime tijd hadden verkocht aan Sander Kolthoff en Bouwe Lippens ehl.: hare ⅔ parten van hare behuisinge, schuijre, bomen en plantasie etc., staende op vrouw Lubbertjen Broeijels weduwe van Hittje Fockes grondt met die beklemminge van 8 ackeren en 13½ deimt land onder de behuisinge onder de klokslag van Schildtwolda. Voor 472 car. gld. en 12 st.

1694-1709  Sander Colthof, zv Rudolphus Colthof en Eldertien Sanders te Hellum, hij ovl. na 4-5-1709, tr. (h.c. Farmsum 3-8-1694) met Bouwe Lippes, ged. 8-10-1671 te Schildwolde (ongeveer 8 dagen oud), dv Lippe Scheltens en Jantje Jannes. Hij woonde later te Delfzijl.

In 1699 wordt Zander Colthof hier als oostelijke en zuidelijke zwet genoemd.

1712-1720  Waarschijnlijk hier: ds. Molanus, pastor te Schildwolde en Christina Bottichius verkopen hun behuizing en schuur te Schildwolde met de beklemming van het land voor ƒ 1500 aan Geert Alingh en Aeltjen (moet zijn Roelefje) Coops. De jaarlijkse huur bedraag ƒ 157-10 aan verkopers. Niet hierbij verkocht wordt het voorste appelhof aan de Hereweg en het collatierecht. In 1720 verkopen Geert Aling en Roelefje Coops het weer aan pastor A. Molanus in de Beerta voor ƒ 1050 wegens achterstallige landhuren.

Geert Aling, geb. 4-9-1664 te Gasselte, zv Albert Aling en Luijchien Jans Willems, tr. 21-9-1688 te Gasselte met Roelofje Coops, geb. ca. 1668 te Anderen, dv Harmen Coops Hoenderken en Jacobjen Tebinge.

1731-1738  Eigenaar Pastor Molanus tot Onstwedde kinderen.

Gebruiker: Thies Jacobs, ged. 29-3-1674 te Schildwolde, zv Jacob Simons en Barbara Thies, tr. 22-11-1716 te Schildwolde met Jantje Roelfs Apinge, weduwe van Barelt Arents, dv Roelof Apinge en Harmtje Jans te Annen.

Opgevolgd door dochter en schoonzoon:

1742-1748  Jacobje Thies, ged. 5-9-1717 te Schildwolde, ovl. 16-2-1797 te Schildwolde, tr. (1) 13-5-1742 te Schildwolde met Gerrit Sijmens, ged. 26-12-1717 te Hellum, zv Simon Gerrits en Trijntje Tjaards, landbouwers te Hellum op HE40. Zij hertrouwt:

1748-1791 Jan Jans Grube, ged. 2-7-1721 te Noordbroek, ovl. na 12-4-1792, zv Jan Jans Grube en Eltie Jans te Noordbroek, tr. 19-4-1748 te Schildwolde met Jacobje Thies.

In 1771 is Jan Jans Grube gebruiker van 8 akker en 13 deimten te Schildwolde.

In 1791 bezit Jan Jans Grube 117 deimatten in de Schildjerpolder.

1792   Gekocht door zoon en dochter Jan Jans Grube en Eltje Jans Grube voor ƒ 4000: dan 8 akker en 23 deimt land te Schildwolde en Siddeburen.

1792-1810  Bewoond door zoon Jan Jans Grube, ged. 27-7-1755 te Schildwolde, ovl. 10-6-1810 te Schildwolde, ouderling te Schildwolde, tr. 12-7-1784 te Hellum (h.c. Siddeburen 19-3-1784) met Grietje Freerks, ged. 30-9-1753 te Hellum, ovl. 25-8-1808 te Schildwolde, dv Freerk Luitjens en Abelje Jans, landbouwers te Hellum op HE29A. Van beiden stonden er overlijdensadvertenties in de Ommelander Courant.

1811   Eltje Tjakkes Wildhof, landbouwer, geb. 4-11-1759; ged. 4-11-1759 te Meedhuizen, zv Tjakke Willems en Grietje Hindriks te Meedhuizen, tr. met Eenje Jans.

1813   Huisnummer 1, Eltje T. Wildhof, 7 deuren/vensters.

1832   B358 De weduwe van Eltje Tjarks Wilthof.

Opgevolgd door schoonkleinzoon en kleindochter(?):

1850-1860  Hindrik Jacobs Veldman, geb. 30-11-1802 te Hellum, zv Pieter Jacobs Veldman en Jantje Luurts van der Bijl, landbouwers te Hellum,  tr. ca 1832 met Eenje Jans Wilthof, geb. 7-12-1812 te Schildwolde.

Verkocht aan:

1873   Kornelis Jacobs Holtkamp, tr. 25-3-1874 te Noordbroek met Pieternella Mulder. Ze kopen de boerderij met 56.50 ha. land voor ƒ 42.100, vaste huur ƒ 111.

1874   ws. (kort hiervoor?) herbouwd aan de ander kant van de weg: B590, huis, schuur en erf, J. Veldman, cs. doorgestreept en vervangen door K. J. Holkkamp eerst wonende te Scheemda, dan te Schildwolde, huisnr: C - [dus vermoedelijk een nieuw huis].

1883   herbouwd wegens brand (aan de andere kant van de Hoofdweg?).

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail