Boerderijen, huizen en hun bewoners te Hellum

Inleiding

De gegevens op deze pagina worden voorlopig niet aangevuld omdat er gewerkt wordt aan een boerderijenboek.

Hieronder worden de bewoners vermeld van de boerderijen en huizen in Hellum vanaf ca. 1630 tot ongeveer 1860 voor zover ze bekend zijn. In het algemeen zijn de gegevens van voor 1700 vrij beperkt wat de boerderijen betreft. Van de andere huizen is zelfs van voor 1800 in de meeste gevallen weinig of niets bekend, enkele uitzonderingen daargelaten. In sommige gevallen is ook summiere informatie van na 1860 aanwezig.

Gegevens van na 1900 zullen voorlopig niet worden vermeld.

Mijn dank gaat uit naar de volgende personen die mij voorzagen van opmerkingen en aanvullingen: R. Bijmolt, H. Boon, P. Bos, H. Homan Free, E. Lunshof, G. Schansker en J. Steenhuizen. En verder iedereen die ik vergeten ben.

Ik ben uitgegaan van de huizen zoals die in 1832 in Hellum stonden gebaseerd op de eerste kadastrale kaart van de gemeente Siddeburen, sectie G. Aan de hand van deze kaart heb ik elk huis van west naar oost genummerd. Dit betekent dat huizen die later nieuw gebouwd zijn op dit moment niet vermeld worden.

Hellum, de westkant

2 akker onbehuisd land alleen genoemd in de 17e eeuw.

1630   Adolff Ubbens, die te Schildwolde woonde, was hier ook gebruiker van 2 akker. Later wordt deze 2 akker hier nooit meer genoemd.

1649  Mogelijk hier: er is een proces tussen Albert Hindricks en Jan van Gennep over land te Hellum waarvan Adolf Ubbens meijer is. Details moet ik nog opzoeken.

HE1, G407, 8 akker; tegenwoordig Hoofdweg 5 en Hoofdweg 2.

foto boerderij Hoofdweg 51630   Jan Rijpckens genoemd als gebruiker van 8 akker te Hellum en 5 deimt te Schildwolde.

J(oh)an Rijpckens, tr. voor 21-2-1609 met Elscke.

In 1609 versetten de weduwen en gezusters Abele Ewens en Tija Hessels te Siddeburen voor de tijd van 9 jaren aan Johan Rijpckens en Elske te Hellum 2 akkers land te Oostwold onder de klokslag van Siddeburen.

Mogelijk woonden ze dus in 1609 ook al op deze plek maar dat is niet zeker.

1682  In 1682 wordt “De Heer van Woltersum” als eigenaar van dit land hier als westelijke zwet vermeld. Wie de gebruiker was is niet zeker maar waarschijnlijk de volgende:

1687-1693  Simon Jacobs, van Garmerwolde, tr. (1) 20-6-1669 te Schildwolde met Aeltien Siabbes, van Schildwolde, tr. (2) (ondertr. 30-1-1676 te Schildwolde) met Hille(tje) Jacobs, van Schildwolde, tr. (3) 7-7-1695 te Hellum (h.c. Farmsum 7-6-1695) met Barbara Ties, weduwe van Hendrick Harmens en daarvoor van Jacob Simons.

Vermoedelijk woonde Simon Jacobs hier al vanaf 1670 want in dat jaar komt (een) Sijmon Jacobs voor te Hellum met 3 volwassen personen en 13 volwassen beesten (koeien).

Simon Jacobs en zijn tweede vrouw Hilletje Jacobs hebben vanaf oktober 1691 onenigheid met Ellichjen Simons, een dochter uit het eerste huwelijk van Simon Jacobs. Dit kwam door het heimelik verloven en ondertrouwen van voormelde Ellichjen met eenen Jan Hendrix buiten consent van voornoemde ouders. Dit voorval kwam aan de orde in de kerkenraad van Hellum aangezien de ouders wegens dit geschil geen gebruik wensten te maken van het heilig avondmaal. Het duurde een behoorlijke tijd voordat het werd bijgelegd. Pas in de handelingen van maart 1694 wordt gemeld dat Simon zich weer met zijn kinderen had verzoend.

1695/1696  In juli 1695 (het werd bekrachtigd in april 1696) werd door Grietje Scheltens, weduwe van Julle Jacobs, en Heere Hindricks als voormond over de kinderen van Julle Jacobs en Anje Jans verkocht aan Utije Jans en Aeltijen Dercks te Hellum hun behuizing bestaande in huis en schuur met annexen staande en gelegen te Hellem op de heer N. van Buirmanije zijn grond. De koopsom was ƒ 490 en 1 rijksdaalder.

Hilletje Jacobs, de tweede vrouw van Simon Jacobs, was waarschijnlijk een zuster van Julle Jacobs en had waarschijnlijk geen kinderen waardoor deze boerderij vererfde op de kinderen van haar broer. Zij waren vermoedelijk kinderen van Jacob Jullens, molenaar te Schildwolde.

1696-1720  Utje Jans (Schipper), ovl. tussen 20-8-1719 en 8-2-1721, zijlvest en landbouwer, tr. kort voor 12-1-1687 met Aaltjen Dercks, weduwe van Hindrick Willems (mogelijk ook weduwe van Hebel Tiackes), ovl. na 26-12-1711, dv Derck Wijrts wonende te Hellum in 1670.

Utje Jans was eerst schipper (waarschijnlijk voer hij op Appingedam) en woonde voordat hij deze boerderij kocht in het eerste huis ten oosten van de kerk.

Bij deze heerd hoorde 8 akker land waarvan achtereenvolgens eigenaar waren Sjoeck van Burmania (1700-1721), en vanaf ca. 1722 de Heer van Farmsum.

Gebruiker opgevolgd door zoon:

1721-1731  Derk Uitjes, geb. ca. 1687 (op 21-6-1757 “oudt zijnde wel 70 jaaren”), begr. 11-11-1763 te Hellum, diaken, zijlvest en landbouwer, tr. 24-1-1712 te Hellum (h.c. Farmsum 26-12-1711) met Jacobjen Jans, geb. te Eext en ged. 31-7-1692 te Anloo, ovl. tussen 21-3-1738 en 1743, dv Jan Barelts en Teube Hindriks, landbouwers te Hellum op HE57.

Ze verhuizen later naar de boerderij van haar ouders en worden hier opgevolgd door:

1738-1765  Riene (ook: Reene) Everts, ged. 26-2-1706 te Hellum, begr. 8-3-1765 te Hellum, zv Evert Reends en Imke Remkes, landbouwers te Hellum op HE10, tr. (1) 6-2-1735 te Hellum (h.c. Hellum/Farmsum 27-1-1735) met Jantje Remts, ged. 4-1-1715 te Hellum, ovl. in het kraambed en begr. 22-11-1754 te Hellum, dv Remt Hindriks en Trijntje Hendriks, landbouwers te Hellum op HE14, tr. (2) 23-6-1758 te Hellum met Jantje Engberts, ged. 22-5-1735 te Schildwolde, begr. 21-5-1766 te Hellum, dv Engbert Jurjens en Grietje Martens, landbouwers te Schildwolde, hij later te Slochteren (Denemarken).

Op 6 juni 1766 verleende het gerecht te Hellum toestemming aan de voogden over de kinderen uit het eerste huwelijk en die uit het tweede huwelijk om samen met de al meerderjarige kinderen de ouderlijke plaats te Hellum met de beklemming der landerijen en de uitgezaaide rogge te verkopen.

Aangezien Derk Rienes hier kort daarna woont mogen we aannemen dat hij deze boerderij heeft gekocht van zijn (half)broers en (half)zusters:

1767-1790  Derk Rienes, ged. 1-4-1735 te Hellum, begr. 8-9-1790 te Hellum, tr. 9-8-1767 te Hellum met Imme Garbrants, ged. 2-4-1745 te Woldendorp, begr. 15-10-1781 te Hellum, dv Garbrant Jans en Anje Willes.

De eigendom van de beklemming werd op 19 februari 1767 door M. B. Tjarda van Starkenborgh, weduwe Rengers gekocht van de heer van Farmsum, vervolgens werd het door haar direct weer overgedaan aan de heer grietman S. G. Rengers, voor ƒ 2840. De jaarlijkse beklemhuur was toen ƒ 100.

1791-1798  Derk Rienes kinderen.

Na het overlijden van hun ouders wordt het blijkbaar in eerste instantie door de kinderen gezamenlijk gebruikt. Zij bezaten in 1791 113¼ deimatten land in de Schildjerpolder.

In 1791 wordt in een staatboek van D.G. Rengers vermeld dat deze plaats “de hoogste der zand bouten van Hellum” is. “Er moet veel “mis worden in het land gebragt, en buiten dat is het een dorre heerd land.” In dit stuk werd ook gespecificeerd welke bomen er op deze heerd stonden en hoeveel die waard waren (de bomen waren eigendom van grondeigenaar Rengers). Het ging in totaal om  36 iepen, 77 eiken en 9 essen, gezamenlijk getaxeerd op ƒ 171-10-0. De taxatie geschiedde door schoolmeester Theodoricus Fokkes Wildeman.

De kinderen van Derk Rienes kochten de eigendom van beklemming van de 8 akkers eind 1797 voor ƒ 2800 van procureur H. Wieland als gevolmagtigde van mevrouw G. Graafland, Douarière van wijlen de heer Egbert van Lintelo. Vanaf dat moment hoefden ze dus geen jaarlijkse beklemhuur meer te betalen.

Ze werden opgevolgd door hun broer:

1803-1855  Zoon Garbrand Derks Smit, ged. 20-8-1769 te Hellum, ovl. 1-4-1851 te Hellum, tr. 27-5-1803 te Hellum met Klara Eppes, geb. 2-1-1774 te Hellum, ovl. 31-3-1855 te Hellum, dv Eppe Pieters en Trijntje Jans, landbouwers op HE12.

Zijn ongehuwde broer woonde bij hem in huis: Evert Derks Smit, geb. 28-4-1772 te Hellum en ald. ged. 3-5-1772, ovl. 30-8-1852 te Hellum.

1813, 1822 Garbrand Derks Smit, huisnr. 69, 8 deuren/vensters.

1832  G407 Gerbrand Derks Smit, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 69 veranderd in nr 100.

1855  Na hun overlijden vererfde boerderij op hun zoon Derk Garbrands Smit, die zelf op boerderij Hoofdweg 25 woonde. In 1862 bezat hij ruim 103 hectare land, hoofdzakelijk te Hellum. Daarvan werd in 1877 een groot gedeelte verkocht waarna ongeveer 64 hectare overbleef verdeeld over deze heerd en een gedeelte van het oorspronkelijke Hoofdweg 25. Na het overlijden van Derk Garbrands Smit in 1881 werd zijn nalatenschap in juni 1886 via een legaat verdeeld onder de beide zoons.

Echter al voor zijn overlijden is deze heerd waarvan de oorspronkelijke boerderij op de plaats van Hoofdweg 5 stond, in twee gedeelten gesplitst, waarop de twee zoons Garbrand en Derk kwamen te wonen. In eerste instantie als gebruikers, na de dood van hun ouders als eigenaars. Voor het westelijke gedeelte werd aan de noordzijde van de weg een nieuwe boerderij gebouwd, het tegenwoordige Hoofdweg 2. Het oostelijke gedeelte bleef bij Hoofdweg 5.

Voordat de boerderij gesplitst werd, werd het eerst nog een tijdje volledig gebruikt door:

1856-1874  Garbrand Smit, geb. 31-3-1830 te Hellum, ovl. 2-1-1899 te Hellum, zv Derk Garbrands Smit en Regina Jakobs Hijlkema op HE15, tr. 22-5-1856 te Slochteren met Trijntje Kubbe, geb. 20-8-1831 te Schildwolde, ovl. 24-4-1861 te Hellum, dv Harm Jans Kubbe en Jantje Hindriks Kim.

Westelijk deel: Hoofdweg 2

1875-1890  Garbrand Smit, geb. 31-3-1830 te Hellum, ovl. 2-1-1899 te Hellum, zv Derk Garbrands Smit en Regina Jakobs Hijlkema op HE15, tr. 22-5-1856 te Slochteren met Trijntje Kubbe, geb. 20-8-1831 te Schildwolde, ovl. 24-4-1861 te Hellum, dv Harm Jans Kubbe en Jantje Hindriks Kim.

Volgens de tekst op een oude gevelsteen is deze boerderij “Gebouwd in den jare 1875 G.D. Smit”. De boerderij werd gebouwd op een afgesplitst gedeelte van de oorspronkelijke heerd en was in eerste instantie eigendom van zijn vader Derk Garbrands Smit. Na diens overlijden in 1881 werd zijn nalatenschap in 1886 via een legaat verdeeld onder de beide zoons. In 1880 werd er een bijgebouw bij geplaatst. Ook rond 1890 zijn er verbouwingen geweest aan huis, schuur en bijgebouw.

Ze werden opgevolgd door schoonzoon en dochter (eerst als bewoners, later door vererving als eigenaars):

1890-1900  Sebo Hemmo Dallinga, geb. 10-12-1864 te Nieuw Scheemda, ovl. 26-12-1925 te Schildwolde, zv Hemmo Dallinga en Gepke van Houten, tr. 23-1-1890 te Slochteren met Jantje Smit, geb. 24-7-1860 te Hellum, ovl. 3-12-1926 te Schildwolde, dv Garbrand Smit en Trijntje Kubbe.

Oostelijk deel: Hoofdweg 5

1874-1913  Derk Derks Smit, geb. 4-9-1839 te Hellum, ovl. 7-11-1922 te Hellum, tr. 3-10-1872 te Slochteren met Frouwke Eltjes Woltema, geb. 18-6-1840 te Siddeburen, ovl. 5-7-1912 te Hellum, dv Eltje Willems Woltema en Rienke Harms Winter.

Kort na hun huwelijk zijn ze vermoedelijk op Hoofdweg 5 komen wonen. Deze boerderij werd in 1877 afgebroken en op dezelfde plek vervangen door nieuwbouw. In 1886 werd er een bijgebouw bij geplaatst.

HE2, G400 (behuizing).

1813, 1822 Hindrik Klasens Schipper, huisnr. 68, 5 deuren/vensters. Hij woonde daarvoor op HE5.

1832  G400 eigendom van Jan Hindriks Schipper, zie HE5.

1850-1860  Huisnummer 68 veranderd in 99. Bewoners: Aaltje van der Bijl, ged. 20-12-1795 te Schildwolde, weduwe van Jan Hindriks Schipper zie HE5. Later vertrekt ze naar huisnummer 45.

Ze wordt hier vermoedelijk opgevolgd door haar zoon Hendrik Schipper, geb. 17-7-1823 te Hellum, tr. 12-5-1855 met Jantje Bielsema, geb. 15-2-1823 te Schildwolde, ovl. 30-7-1867 te Hellum, dv Luurt Pieters Bielsema en Zwaantje Harms Kroes.

Haar schoonzoon en schoondochter bouwen hier vlakbij vermoedelijk een huis: Tjatje Schipper, geb. 28-3-1829 te Hellum, dv Jan Hendriks Schipper en Aaltje van der Bijl, zie HE5, tr. ca. 1850 met Heike Wibbes Noordhof, geb. 15-4-1823 te Schildwolde, dagloner, zv Wibbe Heikes Noordhof.

1860-1880  Huisnummer 99: Bewoners Hendrik Schipper en Jantje Bielsema met hun gezin.

Huisnummer 97: Heike Wibbens Noordhof en Tjatje Schipper met hun gezin. N.B.: er was nog een huisnummer 97!

1874  G400 bestaat niet meer.

HE3, G4 (behuizing).

1811-1832  Eltje Jans Roelfsema, geb. 3-12-1773 te Hellum, ovl. na 1832, arbeider, zv Jan Roelfs Roelfsema en Tietje Jans, arbeiders op HE7, tr. ca. 1800 met Grietje Kornelis Gelderloos, ged. 3-1-1773 te Schildwolde, ovl. 1-11-1852 te Hellum, dv Kornelis Hindriks en Grietje Jacobs.

1813, 1822  Eltje Jans Roelfzema, huisnr. 81, 4 deuren/vensters.

1832   G4 Eltje Jans  Roelfsema, arbeider.

1850-1860  In bevolkingsregister geen huisnummer 81 vermeld.

1874   G4 H. J. Schipper huis B68.

HE4, G398 (behuizing, gebouwd ca. 1813)

1813  Weduwe Jan Harms Jantsema, huisnr. - (nieuw gebouw), 5 deuren/vensters. Het is me nog niet duidelijk wie hiermee bedoeld wordt. Mogelijk dat hier de weduwe van Jan Harms Jansema van HE55 bedoeld wordt maar dat zou betekenen dat die is hertrouwd en daar heb ik nog geen gegevens over gevonden.

1822  Huisnr 67b: weduwe Jan Harms Jansema, renteniersche. Later vervangen door Jan Hindriks Schipper.

1832  G398 eigendom van Jan Hindriks Schipper, zie HE5.

1850-1860  In bevolkingsregister niet vermeld. Vermoedelijk was het huis al weer afgebroken.

1874  G398 bestaat niet meer

HE5, G396, 4 akker; op deze heerd staan nu de huizen Hoofdweg 7 en 9?

1630   Willem Alberts gebruiker van 5 akker. Ook gebruikt hij 15 deimt te Schildwolde.

Willem Alberts was vermoedelijk een zoon van Albert Hoving.

Hij werd opgevolgd door een zoon.

1679  HJK 1355: 8/15-1-1679: als westelijke zwet genoemd: Cornelis Willems.

1668-1682  Cornelis Willems, ovl. tussen 1682 en 1686, tr. voor 8-12-1673 met Jantjen Jacobs, ovl. na 3-6-1707, dv Jacob Sijmens en Sijben Eppes provinciemeijers te Wittewierum. Hij komt in 1670 al voor te Hellum en is in 1668 meijer van land te Hellum. Gezien zijn patroniem zou hij een zoon kunnen zijn van Willem Alberts die hier in 1630 woont. In 1682 is Cornelis gebruiker van 2 akker van de kerk van Schildwolde, dat is de helft van deze heerd. Zij hertrouwt.

1685  HJK 1357: 14/21-10-1685, fol. 85: verkoop t.l.v. Ufke Willems weduwe [in 1676 wonende te Siddeburen, vermoedelijk broer van Cornelis Willems] landerijen tot Hellum en Schildwolda gelegen: 1. de helfte van 2 akker tot Hellum: ten N: de Schilt, O: het Huis van Farmpsum, Z: het Swetmaer, W: de kerke van Schilwolda. Verder land te Schildwolde. Gekocht voor ƒ 155 door Jacob Clemmius met als borg Dr. Theodorus Feltman. Alhoewel dat niet vermeld wordt was de laatste vermoedelijk de werkelijke koper.

1693-1699  Gebruikers: Peter Claaszen, ovl. na 3-6-1707, tr. voor 3-6-1686 met Jantjen Jacobs, weduwe van Cornelis Willems, ovl. na 3-6-1707.

ca. 1699  Eigenaars: Peter Clasen, de kercke tot Schiltwolde en consorten; gebruiker Peter Clasen.

1702  Eigenaars: Schiltwolder kerck en Dr. Veltmans erfgenamen.

1719  Eigenaars: Schiltwolder kerck en Juffer Veltmans en Willem Cornelis. De laatste is een zoon van Cornelis Willems. Vermoedelijk woonde hij niet te Hellum.

1721  Eigenaars: Schiltwolder kerck en consorten.

1721-1725  Gebruiker: Remmert Berens, jg van Slochteren, kwam tussen 1717 en 1720 met attestatie van Slochteren, tr. (1) (ondertr. 7, 14 en 21-4-1720 te Hellum) 1720 te Hellum met Jikje Cornelis, jd van Hellum, dv Cornelis Willems en Jantje Jacobs, tr. (2) (ondertr. 28-1, 4 en 11-2-1725 te Hellum) (h.c. Meeden 16-2-1725) met Aaltjen Jans, van de Meden, weduwe van Jan Meinders, tr. (3) (h.c. Meeden 24-11-1730) met Ida Popkens.

Remmert Berens kwam op 2-3-1725 met attestatie van Hellum naar Meeden waar zijn tweede vrouw woonde.

Opgevolgd door een kleindochter van Cornelis Willems.

1727-1749  Harm Adriaans, ged. 1-7-1703 te Schildwolde, begr. 7-10-1749 te Hellum, zv Adriaen Harms en Imke Jacobs, tr. 3-5-1726 te Schildwolde met Trijntje Harms, ged. 7-8-1701 te Schildwolde, ovl. tussen 1771 en 1778 in de maand juli, dv Harm Berends en Sijben Cornellis. Vanaf 1753 woonde de weduwe elders te Hellum (aan de oostkant van de kerk). Echter het Staatboek van de kerk van Schildwolde meldt in elk geval van 1755 t/m 1757 dat de huur van 2 akker betaald wordt door Harrem Adrijjans [vermoedelijk wordt de weduwe bedoeld want hij zelf was in 1749 overleden], jaarlijks ƒ 21.

1731  Eigenaars: Kerk tot Schiltwolde en Dr. Veltmans erfgenamen; Harm Adriaans voor de 4de part eigenaar en gebruiker; de kerke 2 akkers, tesamen 4 akkers.

1738  Eigenaars: Kerk tot Schiltwolde en Juffer Veltmans.

1753  ws. hier Occo Steffens, weduwnaar, van Stedum, ovl. voor 1771, tr. 21-1-1720 te Stedum met Jantijn Geutjes, van Stedum?, mogelijk ged. 30-5-1686 te Schildwolde als dv Geutien Jacobs en Martien. Ze woonden eerder te Schildwolde.

1756  Gebruiker: Jan Jans. Eigenaars Jan Jans, de kerk van Schildwolde en Dr. Adriani. Mevr. S. Th. Wed. van Beveren, geboren Veltman. Pretendeert ook een aandeel. Ook een deel gepretendeert door Jacob Jans en Roelf  Hindriks als voorstanders over de kinderen van Jacob Cornellis.

1757   Jan Jans.

1767   Jan Jans Weever, dit is waarschijnlijk de Jan Jans die tr. ca. 1752 met Ide Occens, die waarschijnlijk dv Occo Steffens en Jantijn Geutjes.

1791  In 1791 bezit Berend Luitjens 32 deimatten en Hindrik Claassens 30¼ deimatten in de Schildjerpolder.

Berend Luitjes Wold, ged. 20-3-1744 te Siddeburen, ovl. 5-3-1819 te Meedhuizen, zv Luitje Berends en Grietje Pieters, tr. 7-5-1775 te Hellum met Maria Hindriks, ged. 29-7-1742 te Siddeburen, ovl. 8-3-1814 te Meedhuizen, dv Hindrik Alberts en Anje Pieters. Wie precies waar woonde is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk woonde Berend Luitjes Wold verder naar het noorden. Mogelijk op de plek waar later Sans Souci stond? Op HE5 woonde zeer waarschijnlijk Hindrik Klaassens Schipper.

1791-1811  Hindrik Klasens Schipper, geb. 12-5-1741 volgens weerbare mannen 1811, ged. 9-4-1741 te Hellum als zv Klaas Koens, schipper, en Jantje Hinderks, wonende te Hellum HE32, tr. ca. 1770 met Tjaatje Edses, ovl. tussen 1781 en 6-11-1790, tr. (2) (ondertr. 6-11-1790 te Hellum) met Lijsabeth Havings, ged. 19-5-1757 te Hellum (als Elisabeth), dv Having Luitjens en Grietie Pieters, wonende te Hellum.

In 1811 wordt hij hier samen met zijn zoon Jan Hindriks Schipper, geb. 9-3-1773 genoemd. Ze woonden mogelijk eerst op HE11, dit is echter niet zeker.

1803   Hindrik Klaassens huurt van de kerk te Schildwolde een heertje land, jaarlijks voor ƒ 21.

1813-1832  Jan Hindriks Schipper, geb. 9-3-1773 en ged. 14-3-1773 te Hellum, tr. (1) 6-9-1795 te Hellum met Martje Harms Jansema, jd van Hoogkerk woonde bij haar oom Roelf Harms te Hellum, tr. (2) 30-6-1819 te Siddeburen met Aaltje Pieters Bijlsema/van der Bijl, ged. 20-12-1795 te Schildwolde als dv Pieter Luurts (Bielsema) en Jantje Hindriks Bijleveld.

1813   Jan Hindriks Schipper, huisnr. 67, 5 deuren/vensters.

1822   Jan Hindriks Schipper, landbouwer, huisnr 67a.

1832  G396 Jan Hindriks Schipper, landbouwer.

Opgevolgd door zoon:

1850-1860  Huisnummer 67 veranderd in 98. Bewoners: Harm Schipper, geb. 27-5-1813 te Hellum, ovl. 21-9-1853 te Hellum, tr. met Trijnje Brengers, geb. 2-2-1820 te Schildwolde, ovl. 9-9-1872 te Hellum, ws. dv Hendrik Klaassens Brengers en Anje Doornbos, landbouwers op HE8.

Trijnje Brengers tr. (2) 1-9-1855 met Harmannus Wildeman, geb. 14-6-1817 te Hellum, zv Theodorikus Harmannus Willdeman en Geeske Jans Sikkens op HE61.

1860-1880  Huisnummer 98. Bewoners: Harmannus Wildeman en Trijntje Brengers.

1874  G396 bestaat niet meer: mogelijk is het vervangen door G446 H. J. Schipper, c.s., huis B66.

HE6, G8 (herberg en winkel); huisnr. 1813 = 79.

1799-1857  Antonie Egberts Bijmolt, geb. 8-2-1777 te Hellum, overleden 14-4-1857 te Hellum, koopman en kastelein/tapper, zv Egbert Antoni en Hilje Jans, zie HE18, tr. 12-8-1798 te Siddeburen met Leuktje Kornelis Schipper, geb. 1-1-1780 te Siddeburen, ovl. 11-3-1852 te Hellum, dv Kornelis Geerts Schipper en Grietje Takes.

1799  Op 6-3-1799 verkopen Reint Harms en Knelske Jans Spithof (zie HE8) aan Antoni Egberts en Leukjen Knellis de vaste en altijd durende beklemming van een stukje bauwland gelegen in verkopers heert land tot Hellum. Zullen kopers de vrijheid hebben hierop te timmeren naar welgevallen. We kunnen dus aannemen dat op die plek daarvoor geen huis stond.

1813   Anth. Egberts Bimolt, huisnr. 79, 5 deuren/vensters.

1822   Antonij Egberts Bimolt, tapper en winkelier, huisnr 79.

1832   G8 Antonie Egberts Bijmholt, kastelein.

1850-1860  Huisnummer 79 veranderd in 97. Bewoners eerst Antonie Bijmolt en Leukje Schipper. Daarna is het onduidelijk wie er woonde.

1874  G8 K. H. Jonker, huis B64.

HE7, G13 (behuizing); huisnr. 1813 = 80.

1693  Mogelijk Harmen Stijes, die een huis had op de heerd land van Jan Harmens. Deze behuizing voldoet daaraan, maar zekerheid of dat huis in 1693 er ook al stond is er niet. Harmen Stijes woonde al in 1670 te Hellum.

1791   Jan Roelfs bezit 2 deimat land in de Schildjerpolder.

1811   In 1811 maar vermoedelijk ook al daarvoor woonde hier Jan Roelfs Roelfsema, ged. 6-11-1740 te Hellum, ovl. na 1811, zv Roelef Jans en Anje Geerts, tr. 15-5-1769 te Hellum met Tietje Jans, van Schildwolde.

1813   Jan Roelfs Roelfzema, huisnr. 80, 4 deuren/vensters. Opgevolgd door een zoon:

1822   Geert Jans Roelfsema, arbeider, huisnr 80.

1832  G13 Geert Jans Roelfsema, geb. 1-2-1780 te Hellum, ovl. na 1832, arbeider, tr. 27-5-1818 te Siddeburen met Geesien Jacobs Veltman, geb. 10-10-1790 te Bierum, dv Jacob Meertens Veltman en Jantje Fokkes.

1850-1860  Huisnummer 80 veranderd in 101. Bewoners: Harm O. Kroes, geb. 18-12-1822 te Schildwolde, tr. 19-5-1849 te Slochteren met Grietje H. Olthof, geb. 27-8-1822 te Zuidbroek. Zij vertrekken later naar Siddeburen. Wier daarna op deze plek woonde is nog niet helemaal duidelijk.

1874  G13 bestaat niet meer.

HE8, G387, 4 akker; huisnr. 1813 = 66; nu Hoofdweg 11

1630  Gebruiker van 4 akker: Albert Gosens, tr. (h.c. Beerta 15-12-1619) met Immichien Willems. Hij woont in 1621 te Schildwolde blijkens RA Beerta 30-4-1621.

1655  HJK 1354: 19/25-9-1655: als westelijke zwet [ws. is oostelijk bedoeld!] genoemd: Vrou Ripperda.

1670  Vermoedelijk hoort ook hierbij: HJK 899, 20-12-1670: de erfgenamen van de vrouw van Hellum dagen Jan Eelts om betalinge van 76 dal: lanthuur. Ze zeggen dat ze ook een anpart land hebben onder zijn land dat hij aan een ander verhuurd heeft en willen daarom ook een deel van de huurpenningen hebben.

1679  HJK 1355: 8/15-1-1679: verkoop van Jan Eelts landt tot Hellum gelegen, wordende bij Lammert Geerts wed. als beklemde meijersche gebruikt, bestaande in 1½ ackeren onverscheiden in 4 ackeren, waarin de Heer Ripperda participeert een half en een achtendeel [acker], en Meerten Jacobs 1¾ en een achtendeel [acker]; ten N: de Schilt, O: de Heer Ripperda, Z: de Zijp, W: Cornelis Willems. Verkocht voor ƒ 155 aan de Schrijver Jacob Enningh.

Lammert Geerts woonde in 1670 al te Hellum.

1685  Eigenaar: de schrijver Enninck als zwet (HJK 1357, 14/21-10-1685).

tot 1693   Jan Harmens, van Engelbert, tr. 14-5-1682 te Engelbert met Jeltie Meertens, van Hellum (mogelijk ged. 2-8-1663 te Schildwolde als dv Meerten Jacobs en Moeke), ws. dv Meerten Jacobs te Hellum, die hier in 1679 (zie hierboven) 1¾ en ⅛ akker van de 4 akker bezat.

Zij verkopen in 1693 aan Hindrick Nannes en Harmke Jans ehl. te Hellum: haar 2 akker min een half vordel en de behuisinge zo zij bewonen, alsmede het huis van Harmen Stijes. N.B. gezien het feit dat het in deze heerd ligt, wordt met laatstgenoemde huis vermoedelijk HE7 bedoeld (want HE6 werd pas later gebouwd). Of het was een huis dat voor 1832 is afgebroken.

1693-1707  Hendrik Nannes, van Schildwolde, ovl. in/voor 1705, tr. mogelijk (1) met Fenne, tr. (2) 19-6-1681 te Schildwolde met Harmke Jans, van Schildwolde. Ze woonden eerst te Schildwolde maar daarna al voor 1693 te Hellum. Zij hertrouwt. Eigenaar: de Heer van Farmsum.

1707-1721  Willem Hindriks, jg. van Hellum, tr. 15-5-1707 te Schildwolde met Harmke Jans. In 1721 is hij zelf ook eigenaar! Opgevolgd door schoonzoon en dochter uit eerste huwelijk.

1731  Eigenaar (en gebruiker?) Remt Hindriks en consorten, zie HE14. Ze woonden hier vermoedelijk niet. Mogelijk werd het verhuurd.

1738   Remt Hindriks kinderen.

1738-1740  Hindrik Rembts te Hellum (HA Farmsum 210b, fol. 24v)

1741-1778  Harm Reints, ged. 5-3-1713 te Weiwerd, ovl. voor 1778?, zv Reint Edzerts en Grietje Harms, tr. (1) otr. 22-11-1739 te Hellum (h.c. Farmsum 20-11-1739) met Trijntje Thies, weduwe van Jacob Cornelis, ws. ged. 15-8-1706 te Schildwolde als dv Thies Pieters en Elske Lubberts, tr. (2) 30-6-1743 te Hellum met Aakjen Meints Vinckers, ged. 21-2-1720 te Schildwolde, dv Jan Meints Vinckers en Tjouckjen Cornelis Cruisinga, landbouwers te Schildwolde op “Jeldinga Heerd”. Opgevolgd door hun zoon:

1791-1813  Reint Harms Vinkers, ged. 28-2-1744 te Hellum, ovl. 2-8-1826 te Hellum, tr. 30-6-1776 te Hellum met Cornelske Jans Spithorst (Spithof), geb. 1753 te Solwerd, ovl. 10-11-1827 te Hellum (74 jaar), dv Jan Pieters Spithorst en Hilje Klasens, landbouwers te Solwerd.

Reint Harms bezat in 1791 65¾ deimt land in de Schildjerpolder.

1813, 1822 Reint Harms Vinkers, huisnr. 66, 6 deuren/vensters.

1832  G387 Hindrik Klaassens Brengers, zv Klaas Ebes Brengers.

1850-1860  Huisnummer 66, veranderd in 96. Bewoners: Hendrik Brengers, geb. 2-4-1797 te Schildwolde, ovl. 10-3-1869 te Hellum, zv Klaas Ebes Brengers en Frouwke Jochums, tr. met Anje Doornbos, geb. 9-1-1796 te Schildwolde, ovl. 7-2-1872 te Hellum, dv Jakob Jans Doornbos en Trijntje Jacobs.

1857   H. K. Brengers. Opgevolgd door een zoon.

1860-1880  Huisnummer 96. Bewoners: Hendrik Brengers en Anje Doornbos.

Opgevolgd door zoon: Klaas Brengers, geb. 4-9-1816 te Hellum, landbouwer. Hij woonde hier samen met het gezin van oomzegger? Hendrik H. Schipper, geb. 4-5-1839 te Hellum, landbouwer, tr. 30-4-1874 te Slochteren met Jantje Veltman, geb. 31-1-1835 te Schildwolde.

1872   K. H. Brengers. Dit is waarschijnlijk Klaas Hendriks Brengers, geb. 4-9-1816 te Schildwolde.

1874  G387 K. H. Brengers, huis B63; Hij bezit ook G514, huis B63a.

1874   H. Schipper.

1885  Herbouwd.

1900   Harm Schipper.

HE9, G383, 5½ akker, nu Hoofdweg 13; huisnr. 1813 = 65

1630   Jacob Allerts gebruiker van 5½ akker.

1643  landopzegging door Verrutius aan Harmen Fricx. Harmen woonde eerder te Schildwolde.

1655  HJK 1354: 19/25-9-1655, fol. 256: verkoop tlv Lieutenant Hieronimo Verruccii heerdt landes tot Hellum en omliggende plaatsen gelegen, volgens de landmeter Jacob Duidincks groot 83 deimten en 197 vierkante roeden; ten N: de Schilt, Z: die Zijpe, O: Vrou Ripperda, W: Jan Tammes. [N.B.: de oostelijke en westelijke zwetten zijn zeer waarschijnlijk omgedraaid. Mocht dit toch niet zo zijn dan gaat het niet om deze plaats maar om HE11 of HE12.] De landen zijn beklemd onder de behuizinge van de tegenwoordige meijer Frijcko Harmens. Mede wordt verkocht sekere 11 deimten en 103 roeden kleij landt, die oostende westercamp genoemt, ten zuijden der vors. landen gelegen, mitsgaders de overdracht van 12 grasen hoij landts, zijnde beklemt lant, de Provincie andersins in haer recht onvercortet. Expirerende de meijers jaermalen op Gregorii 1656. Gekocht door Vrou Anna Margreta Renghers weduwe Ripperda tot Farmsum voor ƒ 9200.

1651-1656  Uit voorgaande kunnen we concluderen dat (gezien het feit dat de jaarmalen meestal 6 jaar duurden) de beklemde meijer hier in elk geval van 1651 tot 1656 gewoond moet hebben:

   Frijcko Harmens, ws. zv Harmen Fricks, landbouwer te Schildwolde, later ook op deze plek te Hellum. Mogelijk is hij ook degene die in 1670 te Hellum genoemd wordt als Frerick Harms.

Frick Harmens, ws. weduwnaar, tr. (ondertr. 22-12-1672 te Schildwolde) met Meije Aepkes, weduwe van Jacob Reinders.

1679  HJK 1355: 8/15-1-1679: als westelijke zwet genoemd: de Heer Ripperda als oostelijke zwet.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: wijlen de Jr. Ripperda als westelijke zwet.

1685  HJK 1357: 14/21-10-1685: verkoop van wijlen Jr. Ripperda van Farmsums plaats te Hellum, gebruikt door Hindrick Tammens, groot 5 akker; ten N: de Schilt, O: de borch heert, Z: de Sijpe, W: Schrijver Enninck. Gekocht voor ƒ 1525 door de Heer Capitain Henrick van Hulten.

1697  HA Farmsum 176-10, 19-3-1697: als westelijke zwet van de borgheerd genoemd mevrou Gerlacius.

1698-1709  Claes Harmens, van Schildwolde, tr. (1) 19-10-1679 te Midwolda met Fije Hindricks, ged. 1-11-1657 te Midwolda, dv Hindrick Harmens en Martie, tr. (2) (h.c. Finsterwolde 10-4-1695) met Anje Hebels, dv Hebel Popkens en Trijntje Jurriens. Zij kwamen in 1698 met attestatie van Midwolda naar Hellum.

ca. 1699  De vrouw Gerlatius heerd, Claas Hermens gebruiker.

1702  Staat Generaal Gerlatius erfgenamen heerd.

1709-1712  4-5-1709 wegens Claas Harmens plaatse uit naam van het Huis van Hellum, zijnde 5½ akker, aangezworen als zijlvest Sander Colthoff. Idem 22-11-1712 Uijtien Jans, wegens het Huis van Hellum, voor de plaatse groot 6 akker; de laatste omgang.

1713-1727  Reint Harms, van Noordbroek, waarschijnlijk zv Harm Harms en Elcke Eltjes te Veendam, kerkvoogd en ouderling te Hellum, ovl. tussen 22-7-1722 en 13-4-1725, tr. 3-6-1692 te Noordbroek met Stijnje Ennes, weduwe van Albert Luitjens, begr. 26-12-1728 te Hellum. Ze woonden hiervoor te Siddeburen. In 1725 verkopen de erfgenamen van Reint de boerderij, schuur en de beklemming aan de weduwe voor ƒ 450.

1713?  Huisarchief Farmsum, inv.nr. 209a (1713 e.v.): het zijl- en wegrecht behoort voor ⅔ de Heer van Farmsum en voor ⅓ de Vrouw van Oosterwijtwerd: In de derde klauw van Hellum een plaats eigenaar de Staten Generaal Gerlacius Wed:; gebruiker kerckvoogt Reint Harrems, groot 5½ akker.

N.B.: het is niet onmogelijk dat het pas na 1713 is opgeschreven. Waarschijnlijk echter wel voor 1720.

1721   Reint Harmes gebruiker van 5½ akker, eigenaar de Raatsheer Dickling.

In 1729 verkopen de erfgenamen van Stijnje Ennes de behuizing en schuur te Hellum met de beklemming van het land op Raadsheer Bickinga grond voor ƒ 1100 aan:

1729-1779  Geert Derks, van Tjuchem, ged. 9-1-1698 te Siddeburen, ovl. 10-11-1779 te Hellum, zv Derck Eppes en Hijcke Claasen, tr. 10-4-1729 te Siddeburen (h.c. Siddeburen 25-3-1729) met Geertien Tiessens, ged. 15-1-1708 te Siddeburen, begr. 18-7-1750 te Hellum, dv Ties Tiessens en Wieke Arents. Zij kwamen in 1729 met attestatie van Siddeburen.

1731   Geert Derks meijer van 5½ akker, waarvan het Huis tot Hellum eigenaar der gerechtigheden.

1738   Geert Derks gebruiker, eigenaar Raatsh. Iddekinge, het Huis tot Hellum de gerechtigheden.

1758-1764  Geert Derks zijlvest namens de Heer van Farmsum en Mevrouw van Oosterwijtwerd.

1759   M.B. Tjarda van Starkenborg, weduwe Rengers, koopt 10-1-1759 van de erfgenamen van borgemester P.R. van Iddekinge 5½ akker onder Hellum en 11 deimt onder Noordbroek voor ƒ 3599, wordende gebruikt bij Geert Derks alwaar desselfs behuisinge op staat. Jaarlijks voor ƒ 120 vrie gelt, vide de beklembrieven, mede zijn er geen huurjaren bekend. Hij betaalt de jaren 1759 t/m 1779. Opgevolgd door zijn zoon:

1780-1806  Derk Geerts, ged. 18-9-1731 te Hellum, ovl. 3-11-1806 te Hellum (oud 74 jaar en 11 maand, wonende te Hellum aan de westzijde van de kerk als weduwnaar met een dochter), tr. 6-6-1784 te Hellum (h.c. [Siddeburen] 21-5-1784) met Jantjen Wessels, ged. 24-10-1756 te Siddeburen, ovl. voor 1790, dv Wessel Eltjes en Aafke Jans.

1791   Derk Geerts bezat in 1791 in de Schildjerpolder 85¾ deimatten land. In 1791 stonden er op deze heerd aan de wester wal van de heert ten zuiden de plaats 19 eiken bomen, aan de wal ten zuiden de plaats tussen de akkers 109 eiken, ten noorden de plaats 28 iepen en eiken, en nog een “swaare ijperen” tegen de behuisinge, tesamen gewaardeerd op ƒ 281.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1807-1832  Eppo Martens Remkes Huisman, geb. 30-12-1782 te Zuidbroek, ovl. 24-10-1865 te Hellum, landbouwer, diaken en kerkvoogd te Hellum en schout en burgemeester van Siddeburen, zv Remke Fokkes en Anje Eppes, tr. (1) 7-4-1808 te Hellum met Hijke Derks, ws. geb./ged. 22/29-10-1786 te Hellum (alhoewel bij de doop vermeld wordt obit 8-3-1788), tr. (2) 19-5-1815 te Siddeburen met Eltje Hindriks Eppens, weduwe van Adolf Berents Heeres, ged. 6-5-1792 te Scheemde, ovl. in 1816 te Hellum, dv Hindrik Eppes Eppens en Heike Jans Tiddens, tr. (3) 5-3-1818 te Slochteren met Hinderika Eppes Bronts, geb. 3-12-1796 te Schildwolde, ovl. 21-8-1820 te Hellum, dv Eppo Hendrik Bronts en Geesje Alberts, tr. (4) 1-2-1822 te Siddeburen met Arnollina Eppes Bronts, ged. 23-12-1800 te Schildwolde, ovl. 17-3-1865 te Hellum, dv Eppo Hendrik Bronts en Geesje Alberts.

Op 18-9-1807 werd de minderjarige dochter Hijke Derks te boek gebracht als meijer door haar voorstanders. Een jaar later trouwde ze en werd ook haar man ingeboekt. De huur was steeds ƒ 120 (op dat moment aan D. G. Rengers).

1813, 1822 E. M. Rempkes Huisman, huisnr. 65, 8 deuren/vensters.

1832  G383 Eppo Martens Remkes Huisman, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 65, veranderd in 95. Bewoners: Eppo Marten Huisman, tr. met Arnollina Bronts.

1857   E. M. R. Huisman.

1860-1880  Huisnummer 95. Bewoners Eppo Marten Huisman en Arnollina Bronts.

Opgevolgd door zoon Eppo Huisman, geb. 20-9-1840 te Hellum, landbouwer, tr. 9-5-1865 te Usquert met Martje Bouwman, geb. 14-9-1837 te Uithuizermeeden, dv Siert Jans Bouwman en Fenje Leulfs van Clooster.

1866   E. E. Huisman.

1874  G383 bestaat niet meer, ws. vervangen door G529 E. E. Huisman, huis B 62 (vanaf 1876?).

1875  herbouwd

1898   Hendrik Olchert Clevering, geb. 23-3-1871, ovl. 16-2-1958, tr. 10-5-1898 te Slochteren met Fenje Huisman, geb. 24-3-1867, ovl. 7-11-1923.

HE10, G368, 8½ akker “Menolda Heerd”: de borgboerderij behorende bij de borg Menolda oftewel Het Huis tot Hellum; huisnr. 1813 = 64; nu Hoofdweg 15.

foto boerderij Hoofdweg 151627  HJK 1353, 19-9-1627: als oostelijke zwet [kan ook HE11 zijn maar die was toen vermoedelijk onderdeel van HE10] de erfgenamen van wijlen Jr. Edzart Rengers.

1630   Jan Tammens gebruikt 11½ akker. Het werd toen vermoedelijk samen met de hiernavolgende 3½ akker (HE11) gebruikt. Hij was vermoedelijk een zoon van Tammo Nantckens en Geeske op HE40.

1655  HJK 1354: 19/25-9-1655: als oostelijke zwet [ws. is westelijk bedoeld!] genoemd: Jan Tammes.

1680  HJK 1355, 9/16-6-1680: verkoop t.l.v. de E.E. vrouw Gravinne van Steenbock, geboren Ripperda heerdt landts genaemt Menolda Heerdt, gelegen tot Hellum, groot 8½ acker, hebbende volgens acte van 9-3-1680 door Jr. Ripperda van Farmpsum bij ons int gerichte overgegeven ten N: de Schilt, O: en W: de E.E. Heer van Farmpsum voornoemd, Z: de Heere wech. Voorts wederomme de cingelsloot ten N:, ten O: en W: de E.E. Jr. Ripperda als voren, Z: de Sijpe. De meijers mogen in hun jaermalen continueren. Gekocht door Jr. Hr. Maurits Ripperda voor ƒ 900.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: verkoop t.l.v. Jr. Ripperda van Farmsum het Huis tot Hellum met het schathuis, hoff, cingels, graften, bomen en plantagien, en een heerlijck busch liggende bij de borg, alsmede de borgh plaatse met het huis en schuire, groot 9½ akker [even verderop 8½ akker genoemd] ten N: de Schilt, O: Harmen Harmens meijerwijse, Z: de Zijpe, W: wijlen Jr. Ripperda saliger selfs; met desselfs gerechtigheden etc. Verder ook nog desselfs plaatse bij de Schilt gelegen. Het grootste gedeelte hiervan werd gekocht door G. H. Ripperda voor ƒ 14600.

1693-1705  Abel Berents (Bileveld), ged. 18-8-1644 te Noordbroek, zv Berent Jans, van Bileveld en Hille Peters, tr. 13-6-1669 te Slochteren met Jantien Jeltes, ws. dv Jelte Jullens en Hebele Willems, landbouwers op provincieland te Slochteren. Zij kwamen tussen 1693 en 1697 (vermoedelijk in of kort na 1693) met attestatie van Slochteren en woonden na hun huwelijk eerst te Schildwolde. De beklemhuur was eerst ƒ 80 en vanaf 1699 ƒ 120 en drie kalkoense hanen. Aangezien er steeds voor 6 jaar werd ingehuurd lijkt het waarschijnlijk dat ze in 1693 zijn gekomen. In 1705 kochten ze een ander huis met schuur (heemstede) op kerkengrond te Hellum: HE29a.

   Eigendom van 2/3 deel vanaf ca. 1697 aan het Huis van Farmsum (weduwe Rengers), en 1/3 deel aan het Huis van Oosterwijtwerd.

1697/1698  HA Farmsum 176-10, 19-3-1697, ook 176-12, 13-1-1698: Hillebrant Jacob Gruijs en Anna Elisabeth Ripperda dragen in eigendom over aan Catarina van der Noot, wed. Renghers: 2/3 parten van de Borgh tot Hellum met annexe landerijen en heerlijkheden, soo als deselve op 18-3-1697 van de gesamentlijke erfgenamen van het Huijs tot Stedum hebben gekoft, bestaande als volgt: Het Adelijk Huijs tot Hellum, met het schathuijs, hoff, cingels, graften, plantagien, en een bosch liggende bij de Borgh. Almede de Borghplaatse met het huijs en schuire, groot 8½ ackeren; ten N: de Schildt, O: Herman Hermans meijerwijse, Z: de Zijpe, W: mevrou Gerlacius, ... Noch de gerechte helfte van wijlen Jan van Gennips plaetse soo door zegul en brieve is angecoft, bestaande in ’t geheel uijt: de behuisinge, schuire, boomen en plantagien, staende op eigen grond te Hellum, met 8 acker land aldaar; ten N: de Schilt, O: Meerten Jacobs en cons., Z: en W: Herman Hermans meijerwijse... hiervan moet jaarlijks (samen met Mevrou van Oosterwijtwerd) 2 mudde roggebroot aan de armen van Hellum betaald worden, gelijk van oudts is heerkomstig.

1705-1719  Jacob Coons/Koens, ovl. voor 19-3-1719, tr. voor 1693 met Aaltje Coords, ovl. voor 7-3-1723. Ze woonden eerst te Hellum op HE43. Zij hertrouwt:

1719-1723  Jan Claassen, ged. eind 1698/begin 1699 te Hellum, begr. 20-7-1762 te Hellum, kerkvoogd, zv Claas Alberts en Aaltje Jans, tr. (1) ondertr. 19-3-1719 te Hellum met Aaltje Coords, ovl. voor 7-3-1723. Hij tr. (2) 26-3-1723 te Hellum met Nantje Wijchmans, ged. 10-4-1698 te Hellum, ovl. 9?-9-1742 te Hellum, dv Wijgman Jans en Judith Claassen. Hij ging vervolgens wonen op de boerderij van de ouders van zijn tweede vrouw aan de oostkant van Hellum, HE83a. Vanaf 1742 woonde hij weer op deze plek!

1721   Jan Claasen gebruikt 8½ akkers; eigenaar: de Heer van Farmsum en cons.

1727-1741  Evert Reends/Rienes, van Wagenborgen, begr. 29-12-1741 te Hellum, was eerst ook slachter, later landbouwer en kerkvoogd te Hellum, en volmacht voor Hellum op de Ommelander landdag 1725-1741, zv Rene Everts en Grietje Wolthers, tr. (ondertr. mei 1705) met Imte/Imke Remkes, van Midwolderhamrik, dv Remke Jannes en Imme Luitjens.

   Vermoedelijk was hij al gebruiker vanaf 1724 (aangezien het steeds voor 6 jaar werd verhuurd). Daarvoor woonde hij elders in Hellum. Van 1736 t/m 1741 betaalde hij jaarlijks ƒ 100 voor de borgheerd met verdere landerijen, schathuis en hoven, en nog ƒ 15 voor 6 deimten over de Zijp te Noordbroek.

1731, 1738 Evert Rienes gebruikt 8½ akkers waarvan t Huis tot Hellum eigenaar is.

1742-1762  Jan Claassen, die hiervoor ook van 1719-1723 woonde, was vanaf Gregori 1742 hier weer gebruiker. Hij was kerkvoogd te Hellum en trouwde voor de derde maal 20-6-1759 te Hellum met Niesje van Giffen, weduwe van ds. Hermannus van Teijlenga, ged. 12-9-1722 te Groningen, ovl. 15-9-1777, dv Lambertus van Giffen en Anna Elfering . Na het overlijden van haar man vertrok Niesje van Giffen in 1763 naar Schildwolde.

  Het jaar 1762 werd met ƒ 72 (i.p.v. ƒ 120) betaald “uit de preferentie”. Na zijn overlijden was hij dus blijkbaar failliet gegaan, en werd bij de verdeling van de resterende gelden ƒ 72 uitgekeerd aan de eigenaars: het Huis van Farmsum.

1763-1775  Drewes Jans, ged. 20-11-1729 te Siddeburen, begr. 28-8-1772 te Hellum, zv Jan Tiddes en Frouwijna Romelingh, tr. 10-3-1763 te Noordbroek met Trijntje Bouwes, van Korengarst, ged. 26-12-1738 te Noordbroek, begr. 8-5-1775 te Hellum, dv Boë Boeles en Martjen Poppes . Zij hertr. 28-8-1774 te Hellum met Tonnis Jans (Steenhuis), ged. 20-2-1750 te Siddeburen, ovl. 28-6-1837 te Siddeburen, zv Jan Tonnis en Hilke Harms. Hij hertr. 7-5-1786 te Siddeburen met Aaltjen Hindriks, van Zuidbroek.

Bij hun inhuring wordt vermeld dat ze jaarlijks naast de ƒ 120 en de kalkoenen ook nog een zak aardappels, een zak knollen en een zak walnoten moesten betalen.

1776-1813  Roelf Harms Jansema, van Siddeburen, ged. 10-11-1743 te Slochteren, ovl. 18-9-1821 te Hellum, zv Harm Jacobs en Anje Pieters, tr. 14-4-1775 te Hellum met Lupke Tjakkes Wildhof, van Siddeburen, ged. 31-3-1748 te Meedhuizen, ovl. 18-1-1822 te Hellum, dv Tiakke Willems en Grietje Hindriks. Roelf en Lupke werden samen op 16-4-1791 op belijdenis aangenomen als lidmaten.

1777  Door de eigenaren, de familie Rengers van Farmsum, werd de boerderij met de beklemming van het land voor ƒ 1600 verkocht aan Roelf Harms en Lupke Tjackes. De huur werd nu veranderd in jaarlijks ƒ 120, 3 jonge kalkoense hanen, 2 zak knollen en 2 zak aardappelen.

Uit een lijst van 1791 blijkt dat Roelf Harms toen 1791 in de Schildjerpolder 116 deimatten land bezat. In 1813 blijkt dat Roelf Harms Jansema in het huis met huisnummer 64 woont. Dit heeft samen 7 deuren en vensters.

1791   Roelf Harms bezat volgens een lijst van 1791 in de Schildjerpolder 116 deimatten land.

1813   Roelf Harms Jansema, huisnr. 64, 7 deuren/vensters.

1822   Roelf Harms Jansema, landbouwer, huisnr 64. Later vervangen door: P. van Gennip.

Kort na hun overlijden zullen ze zijn opgevolgd door:

1832  G368 Pieter Jans van Gennip, landbouwer.

1832-1852  Huisnummer 64 veranderd in 94. Bewoners: Pieter van Gennip, geb. 30-1-1777 te Hellum, ovl. 25-10-1852 te Hellum, landbouwer, zv Gennep Scheltes alias Jan van Gennip en Klaaske Klaassens, landbouwers op HE57, tr. 10-1-1811 te Hellum met zijn nicht Imke Hindriks van Gennip, geb. 5-4-1776 te Hellum, ovl. 24-2-1846 te Hellum, dv Hindrik Doewes en Grietje Scheltes op HE83.

1852-1880  Opgevolgd door dochter: Grietje van Gennip, geb. 29-4-1811 te Hellum, ovl. 7-6-1876 te Hellum, tr. (1) 19-5-1829 te Slochteren met Eppe Pieters Veldman, geb. 17-12-1803 te Hellum, ovl. 27-7-1845 te Hellum, zv Pieter Geerts Veltman en Jantje Eppes op HE12, tr. (2) 14-12-1850 te Slochteren met Geert Woldinga, geb. 13-4-1811 te Loppersum, ovl. 24-6-1887 te Hellum, zv Harm Derks Woldinga en Ester Geerts Rozeboom.

1860-1880  Huisnummer 94. Bewoners: Geert Woldinga en Grietje van Gennip.

1874  G368 G. P. van Gennip, vrouw van G. H. Woldinga, huis B61.

1880-1895  Huisnummer in 1880 is B 77. Opgevolgd door dochter uit het eerste huwelijk van Grietje: Imke Veldman, geb. 8-5-1843 te Hellum, ovl. 2-6-1911 te Hellum, tr. 29-5-1869 te Slochteren met Jan Schipper, geb. 14-6-1840 te Hellum, ovl. 7-2-1917 te Hellum, zv Harm Schipper en Trijntje Brengers, landbouwers op HE5. In 1895 opgevolgd door:

1895-1951  Johan Epko van Tiddens, geb. 18-12-1866 te Hellum, ovl. 5-3-1964 te Hellum, zv schoolmeester Albert Harms van Tiddens en Jantje Johan Smid op HE30, tr. 14-12-1893 te Slochteren met Martje Staal, geb. 12-4-1873 te Hellum, ovl. 31-10-1958 te Hellum, dv Doeke Staal en Gezina Rademaker, landbouwers te Hellum. Zij kwamen op 4-5-1895 van Noordbroek naar Hellum. Vanaf 1890 was het huisnummer eerst B 115 en later B 87.

HE10A, de borg Menolda (het Huis te Hellum)

1660  In 1660 woont hier Anna Margaretha Rengers, weduwe Ripperda. In een rechtszaak wordt bij haar namelijk vermeld “tot Hellum”.

Zie voor verdere gegevens voor 1681 “Ommelander borgen en steenhuizen”, en “Hellum, parel in de Woldstreek” (waar ten onrechte wordt vermeldt dat het sinds 1663 niet meer werd bewoond).

1681   Joannes Bolman, tr. met Sara Sterbruggen (of Verbruggen?). Zij laten 9-10-1681 te Schildwolde een zoon Gerhardus dopen, waarbij vermeld wordt “wonende op de Borgh tot Hellum”. Mogelijk is dit hetzelfde echtpaar als Johannes Bolman, van Wirdum, tr. 20-2-1681 te Wirdum met Christina Sarrenburgh, weduwe.

ca. 1693   vermoedelijk bewoond door de Juffers Odilia, Wilhelmina en Everhardina Rengers, drie susteren, en haare meid Bauwe, gezien de lidmatenlijst van Hellum.

1697   Te voren werd door de huurders jaarlijks ƒ 40 gegeven, maar het stond nu leeg.

1699-1709  HA Farmsum 167b, fol. 9: “op maij 1699 heeft oom Tamminga de borgh gehurt” voor ƒ 50 per jaar, 6 jaar lang. HA Farmsum 619, fol. 93: die borgh is verhuirt aen mijn broeder Jan Tamminga...

Jan Tamminga, ovl. voor 29-6-1714, kwam met zijn zoon Schotte Tamminga, en dochters Anna, Catharina, Sibylla en Cecilia Tamminga met attestatie naar Hellum.

Hierna is de borg vermoedelijk afgebroken, er zijn in elk geval geen latere huurders bekend. Er mist echter een staatboek van het Huis te Farmsum, dus helemaal zeker is dit niet.

Mogelijk dat hier nog korte tijd Oesebrant Clant, majeur van een regiment te voet, heeft gewoond, want bij zijn huwelijk komt hij “van Hellum”, tr. 3-2-1712 te Kolham met Sibilla J. Tamminga, van Grijpskerk, die hier ook met haar vader heeft gewoond.

HE11, G363, 3½ akker; huisnr. 1813 = 63; nu Hoofdweg 19;

foto boerderij Hoofdweg 191630   Vermoedelijk samen bij de borgboerderij gebruikt: zie HE10.

1680  HJK 1355: 28-1/4-2-1680: verkoop des Gravinne van Steenbock, geboren Ripperda heerdt landes, gelegen tot Helm, groot 3½ akker, waarop Harmen Harmens behuisinge is staande; ten N: het Schilt, O: Schelte Wijrts, Z: de Zijpe, W: de Gravinne. Koper wordt de Heer Ripperda van Fermpsum voor ƒ 570.

1685  HJK 1357: 7/14-1-1685: verkoop van de plaats te Hellum van de Gravinne van Steenbock, geboren Ripperda, groot 3½ akker waarop Herman Harmens behuisinge staat; ten N: het Schilt, O: Schelte Wierts, Z: de Zijpe, W: de debitrice. Op 28-1/9-2-1680 was het al eerder gerechtelijk verkocht, doch de koopsom was niet voldaan door de Heer Ripperda van Farmsum of zijn borg Claes Buitinck. Koper wordt Dr. Theodorus Feltman voor ƒ 330.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: Harmen Harmens meijerwijse als oostelijke zwet.

1680-1697  Hermen Hermens, van Hellum, (vermoedelijk weduwnaar), ovl. voor 20-12-1696, tr. 14-4-1682 te Schildwolde met Renske Freriks, weduwe van Roeleff Boelens. Zij hertr. 20-12-1696 te Hellum met Eppe Jacobs, weduwnaar tot Slochteren.

1697  HA Farmsum 176-10, 19-3-1697: Herman Hermans als zuidelijke en westelijke zwet. Idem meijerwijse als oostelijke zwet van de borgheerd.

Opgevolgd door mogelijk een zoon? (echter niet uit het huwelijk met Renske Freriks):

1699-1733  Luitjen Herms, jm van Hellum, begr. 5-3-1733 te Hellum, diaken te Hellum, tr. 1-6-1696 te Hellum met Greetje Mekkes, ged. 23-2-1668 te Slochteren, begr. 14-1-1727 te Hellum, dv Meecke Freriks en Eurijck Daniels. De twee oudste zoons Harm en Mekke vertrokken naar Losdorp. Harm werd daar landbouwer op de Fraielema Heerd (BB Bierum, L.01) en Mekke op de ernaast gelegen boerderij (L.02).

1699, 1702 Eigenaar: Doctor Veltmans erfgenamen.

ca. 1713  Eigenaar Juffer Veltmans, echter de gerechtigheden behoorden de Heer van Farmsum 2/3 en de Vrouwe van Oosterwijtwerd 1/3.

1721   Luittien Harms gebruikt 3½ akkers; eigenaar: “Onbewust”.

1738  Eigenaar en gebruiker Remke Steffens, van Meedhuizen, ws. ovl. voor 2-12-1753, tr. (1) 30-3-1727 te Hellum met Ena Zijdsema, ged. 14-8-1701 te Hellum, ovl. in 1732 te Hellum, dv Derk Zijdsema en Renske Koldhof, tr. (2) 6-6-1734 te Hellum met Geeske Kornelis, van Schildwolde, ged. 4-1-1711 te Schildwolde, ws. ovl. na 2-12-1753, dv Kornellis Ennes en Anje Tekens.

De gerechtigheden behoorden aan het Huis te Hellum. Het is niet helemaal zeker of Remke Steffens op deze plek woonde. Hij had namelijk ook elders in Hellum land liggen (HE53 en HE...). Mogelijk woonde hier toen al de volgende persoon:

1743-1763  Arent Garmts, ged. 1-1-1709 te Slochteren, ovl. 6-3-1774 te Hellum, diaken te Hellum, zv Garmt Jans en Claeske Arents, tr. (1) 1741 te Hellum (otr. 2-4-1741 te Hellum; attestatie 6-5-1741 te Slochteren) met Anje Cornelis, van Hellum, begr. 29-9-1752 te Hellum, mogelijk ged. als Annichien in 1704 (tussen januari en april) te Hellum als dv Cornelis Jansen en Roelofke Roelofs, of  ged. 20-6-1706 te Schildwolde (als Annigjen) en dan dv Kornellis Ennes en Anje Tekens,  tr. (2) 13-5-1753 te Hellum met Nine (Trijntje) Jacobs. Zij werd op 21-3-1775 aangenomen tot lidmate en vertrok later naar Schildwolde.

Volgens de lidmatenlijst van 1771 woonde hij toen elders in Hellum.

1756  Voorheen door Remke Steffens, nu door Arent Garmts gebruikt. Eigenaar Dr. Adriani. Ook gepretendeert door S. Th. Wed. De Beveren, geboren Velteman wegens scheidbrief 26-9-1704 en keerscoopbrief 11-12-1685.

1767-1785  Sikke Jans, geb. te Denemarken en ged. 8-4-1725 te Slochteren, ovl. voor 21-1-1785, zv Jan Gerrits en Trijntje Hillebrants, tr. 16-5-1751 [zie diakonieinkomsten Hellum] te Hellum met Geeske Jacobs, ged. 19-11-1724 te Wagenborgen, begr. 15-9-1769 te Hellum, dv Jacob Remkes en Lijsabeth Geerts.

Sikke Jans was in 1756 vermoedelijk gebruiker van deel A. van 7½ akker aan de oostkant van Hellum (HE83a), vallende onder de schepperij Siddeburen.

Opgevolgd door zijn zoon.

1778  Volgens lidmatenlijst ongeveer hier (vermoedelijk een fout???) Hindrik Klasens Schipper, geb. 12-5-1741, ged. 9-4-1741 te Hellum als zv Klaas Koens en Jantje Hinderks, tr. ca. 1770 met Tjaatje Edses. Zij woonden later in elk geval op HE5.

1785-1832  Jan Sikkes Sikkens, geb. 12-4-1757, ged. 17-4-1757 te Hellum, ovl. na 1832, landbouwer en diaken te Hellum, zv Sicke Jans en Geeske Jacobs, tr. 28-11-1784 te Hellum (verlaat h.c. gerecht Siddeburen 21-1-1785) met Elske Tomas, ged. 26-5-1754 te Siddeburen, ovl. na maart 1812, dv Tomas Klaassens en Maria Wierts.

   In 1785 kopen Jan Sikkes en zijn bruid Elske Tomas het aandeel van zijn twee zusters in hun mandelige vaders plaatse te Hellum, bestaande in een behuizinge met de beklemming der landerijen en de gehele inboedel en levendige have etc. Koper doet afstand van zijn recht om met twee handen toe te tasten in de ouderlijke nalatenschap. Gekocht voor ƒ 1200.

1791   Jan Sikkes bezat in 1791 in de Schildjerpolder 43¼ deimatten land.

1813, 1822 Jan Sikkes Sikkens, huisnr. 63, 5 deuren/vensters.

1832  G363 Jan Sikkes Sikkens, landbouwer.

1850-1860  Huis nummer 63 omgenummerd naar 92. Bewoners: Hendrik Bouwman, geb. 23-7-1814 te Hellum, ovl. 7-5-1895 te Hellum, landbouwer, tr. met Elsien Wildeman, geb. 12-9-1819 te Hellum, ovl. 30-7-1898 te Hellum, dv Theodorikus Harmannus Wildeman en Geeske Jans Sikkens op HE61.

1874  G363 H. H. Bouwman, huis B59.

1880-1900  In 1880 is het huisnummer B 76 en in 1890 is het B 113. Daarna werd het B 86. Hendrik Bouwman en Elsien Wildeman woonden hier tot hun overlijden.

HE12, G354, 5½ akker, later 8 akker; huisnr. 1813 = 62; nu Hoofdweg 23.

foto boerderij Hoofdweg 231622  mogelijk hier? HJK 1353, 26 -3/3-4-1622: als westelijke zwet genoemd Wijert Scheltens.

1627  HJK 1353, 19-9-1627, fol. 533: verkoop van Berent Heinens 1. gerechte helfte van 4 ackeren onverscheiden in een heerdt landes tho Hellum gelegen, daer den E.E. erffg. van wijlen Jr. Edzart Rengers die ander helfte van toekompt; ten W: gedachte Rengers arffg., N: den Schildt, O: Edze Nantkens, Z: het Swettmaer. 2. dannoch 12 deimaten hoeijlandes met sijn meent schaerden daarbij, hebbende die kercke van Hellum naest ter swetten. So in aller gestalt als dit nu ter tijd door Peter Jansen aldaar meijerwijse gebruikt wordt. Welverstaande dat deze landen pro quota onder de behuizinge beklemd zullen blijven, ende nha utwijsent des scheijdebrieffs tuschen broeder en susteren gemaekt, gebruikt sullen worden. Gekocht voor 1150 Embd. gl. door Juffrouw Anna van Ittersum, weed: Rengers. [N.B.: tesamen kan dit gerekend worden als 5½ akker.]

Berent Heines was waarschijnlijk een zoon van Heijne Berents, eigenerfde te Hellum.

1628  HJK 859, fol. 124v: Johan Willems ter Borch mit consorten verdaagt vrouw Anna van Ittersum, wed. Rengers tho Hellum om onbespiret te mogen gebruiken sodane bomen als op de bij Peter Jansens tho Hellum gebruikte heerd land staat, besher van Berent Heinens bij haar gewest?… en sint gepossideert… in conformite sekere scheidinge tussen haar gemaakt, so haar die bomen toebedeeld.

1630   Peter Jansen gebruikt 5½ akker.

1669  HJK 1354, 5/12-5-1669, fol. 452: verkoop van Eelt Jansen Lengerinck twalfte part beclemt land in een heerd tot Hellum gelegen, soo bij Lienert Scheltes meijerwijse wort gebruikt, groot 5 ackeren met noch 22 deimten op ’t Juchem onder Siddeburen gelegen, doende de gehele heerdt 100 dall. Gekocht door Jan Eelts voor ƒ 235.

Leonardus Scheltonus alias Lienert/Leendert Scheltens, ovl. tussen 5-5-1669? en januari 1670, zv Schelte Wierts en Bouwe Eppes, landbouwers te Schildwolde, tr. (h.c. Winschoten 11-3-1659) met Martje Luppes, overleden na 6-3-1696, dv Luppe Tonckens, gerechtsdienaar te Winschoten, en Euwke Aeitens.

1670  HJK 899, 10-5-1670, fol. 133: in saeken Schelto Wijrts verdaegt hebbende Claes Emes ende Cornellis Jansen in qlte arme voorstanderen tot Hellum, om hem ongeturbeert te laten continueren in het gebruick van sodane landen als hij duslange heeft gehadt, mits betaelende jaerlijx volgens out gebruijck an haer in qlte 2 mudde broots, ende gedogen annullatie van sodane verbott, als sij dien aengaende achterbax tegens hem hebben bestiert. Partien vredich dat een gecommitteerde gestelt werde, om haer te verstaen, ende te vereennigen so doenlijck, hebben den HH Lieutenant en Hooftmannen ten fine verhaelt de heer Hooftman Sibenius versocht ende gecommitteert.

1685   Schelte Wierts [te Schildwolde] eigenaar: wordt als oostelijke zwet genoemd HJK 1357, fol. 10.

1688  13-2-1688 heeft Jan van Gennip laten registreren een versegeling van seker plaets tot Hellem gelegen groot 8 acker en daer en boven noch 1 acker in 3 acker aldaer gelegen [mogelijk HE14-west], d.d. 3-2-1688. Idem een versegeling van een behuisinge d.d. 8-10-1661. Idem een versegelde scheijdebrief van 1 acker landes d.d. 3-1-1671. Op 20-2-1688 nog een verzegeling van 10 deimt te Hellum d.d. 19-2-1688.

1691-1696  Eigenaar en ws. ook gebruiker Jan van Gennip, van Schildwolde, ovl. tussen 8-4-1692 en 8-11-1693, zv Schelte Wierts en Bouwe Eppes, landbouwers te Schildwolde, tr. (1) 2-6-1667 te Groningen met Aafke Peters, weduwe van Egbert Geerts, tr. (2) 23-7-1681 te Hellum met Geeske Luities, van Schildwolde, volwassen ged. 29-11-1682 te Schildwolde, tr. (3) 17-3-1689 te Schildwolde (h.c. Wagenborgen 20-2-1689) met Imme Redmers, weduwe van Reinder Fockes (waarmee ze h.c. Wagenborgen 29-9-1686 trouwde), dv Redmer Mennes en Alcke Sjaddes. Zij hertrouwt 3-7-1694 (h.c. Farmsum 29-5-1694) met Haicko Freriks, zie HE15 en ook hieronder!

Het volgende kan niet op deze boerderij slaan, gezien het feit dat het om kerkengrond gaat: Hellum 25-8-1689, beleden 6-9-1689: Jan van Gennep en Imme Redmers, ehl. wonende tot Schildwolde ter ener en Right Berens ter andere zijde: De eersten geven over aan de laatste 2 deimten land gelegen bij Wagenborgen op die Harssen, soo Imme Redmers toebehoort; in 8 deimt onverscheiden...; waartegen de laatste aan de eersten overlevert ewigh en erflijck sijn huis en schuire staande tot Hellem op kercken grondt, ... soo als Richt Berens kan verdedigen. Getuige: Meerten Jacobs. Mogelijk wordt hier HE13 bedoeld?

ca. 1696  Eigendom overgegaan op De Vrouwen van Helm/Menolda, is weduwe Rengers van Farmsum en de vrouwe van Oosterwijtwerd.

1697  HA Farmsum 176-10, 19-3-1697, ook 176-12, 13-1-1698: Hillebrant Jacob Gruijs en Anna Elisabeth Ripperda dragen in eigendom over aan Catarina van der Noot, wed. Renghers: ⅔ parten van de Borgh tot Hellum met annexe landerijen en heerlijkheden, soo als deselve op 18-3-1697 van de gesamentlijke erfgenamen van het Huijs tot Stedum hebben gekoft, bestaande als volgt: ...,  Noch de gerechte helfte van wijlen Jan van Gennips plaetse soo door zegul en brieve is angecoft, bestaande in ’t geheel uijt: de behuisinge, schuire, boomen en plantagien, staende op eigen grond te Hellum, met 8 acker land aldaar; ten N: de Schilt, O: Meerten Jacobs en cons., Z: en W: Herman Hermans meijerwijse... hiervan moet jaarlijks (samen met Mevrou van Oosterwijtwerd) 2 mudde roggebroot a.d. armen van Hellum betaald worden, “gelijk van oudts is heerkomstig”.

1696-1708  Koene Geerts (Prijsema), ged. 9-10-1659 te Sappemeer, ovl. na 18-3-1701, voor 1706, zv Geert Coens Prijs en Teetjen Hindricks, tr. (h.c. Zuidbroek 19-3-1679) met Geeske Eltjes, ovl. na 23-8-1716, dv Eltjo Harmens en Geertruit Jans. Zij hertr. (ondertr. 9, 16 en 23-8-1716 te Hellum) (h.c. Wagenborgen 7-8-1716) met Jacob Haijes, weduwnaar van Martje Klasen, te Wagenborgen, zv Haije Jacobs en Aaltjen Claassen. Zij waren eerder ook landbouwers te Noordbroeksterhamrik (vanaf 1686). In 1708 werd de boedel van de weduwe Geeske verkocht omdat ze de huur niet kon betalen.

1708-1721  Haike Freriks, ovl. na 20-8-1719, ws. voor 8-2-1721, kerkvoogd te Hellum, tr. (1) met Niesje, tr. (2) 3-7-1694 te Hellum (h.c. Farmsum 29-5-1694) met Imme Redmers, weduwe van Jan van Gennip, dv Redmer Mennes en Alcke Sjaddes. Haike Freriks woonde eerst op HE15.

1726-1728  Allert Hijnders betaalt 2 mud rogge van het jaar 1726 aan de diakonie van Hellum. De betaling van 2 mud rogge was een van de voorwaarden bij het gebruiken van deze heerd, dus op grond daarvan zal hij toen hier hebben gewoond. In 1728 en 1729 betalen zijn kinderen de 2 mudde rogge voor 1727 en 1728. Ook uit de lidmatenlijst van 1727 blijkt dat hij hier woont.

1726-1728  Albert/Allert Hindriks, begr. 30-12-1727 te Hellum, ws. zv Hendrik Hermans en Aaltje Tonnis, tr. ca. 1702 met Trijntje Egberts, begr. 2-9-1727 te Hellum. Hij woonde in 1721-1722 vermoedelijk op HE61.

   Vermoedelijk opgevolgd door een zoon:

1731-1755  Eeuwke Alberts, ged. 14-12-1704 te Hellum, begr. 29-1-1755 te Hellum, zv Albert Hendriks en Trijntje Egberts, diaken te Hellum, tr. 25-3-1733 te Hellum met Grietje Tammes, ged. 20-9-1705 te Hellum, begr. 20-6-1755 te Hellum, dv Tamme Haikes en Evertje Jans, landbouwers op HE55. Ze worden opgevolgd door zwager/halfbroer:

1756-1768  Haike Tammes (Tjabringa), ged. 17-1-1723 te Hellum, zv Tamme Haikes en Grietje Jans, tr. (ondertr. 29-12-1749 te Hellum) met Hindrikje Freriks, ged. 8-12-1726 te Siddeburen, dv Frerick Jans en Martien Roelfs.

1769-1802  Eppe Pieters, ged. 21-7-1739 te Siddeburen, ovl. voor 1790, zv Peter Onnes en Jantijn Eppes, tr. 7-5-1769 te Siddeburen met Trijntje Jans, ged. 20-1-1737 te Siddeburen, ovl. tussen 11-7-1799 en 24-5-1803, dv Jan Alberts en Klara Pieters.

De huur van deze plaats bedroeg vanaf 1790 ƒ 14 aan D.G. Rengers.

1791   Eppe Pieters Wed. bezat in 1791 in de Schildjerpolder 103¾ deimatten land.

   Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1803-1832  Pieter Geerts Veltman, jm op Lasquert onder Siddeburen, ged. 14-3-1773 te Siddeburen, zv Geert Jacobs en Aafke Pieters, tr. in 1802 te Hellum (h.c. Schildwolde 1-6-1802) met Jantje Eppes, geb. 2-12-1771 en ged. 8-12-1771 te Hellum, ovl. na maart 1812.

Op 24-5-1803 werden Jantje en haar man ingeboekt als meijers van deze heerd in plaats van haar overleden moeder.

1813, 1822 Pieter Geerts Veldman, huisnr. 62, 5 deuren/vensters.

1850-1860  Huisnummer veranderd van 62 in 90. Bewoners: Eltje Wilthof, geb. 5-3-1815 te Schildwolde, waarschijnlijk zv Jan Eltjes Wilthof en Engbertje Jurriens Homan, zie HE40, tr. 5-5-1843 te Slochteren met Annechien Geertsema, geb. 10-6-1821 te Siddeburen.

1874  G354 bestaat niet meer, vermoedelijk vervangen door G455 A. Heeres, huis B57.

Hier een stuk los land? Volgens Huisarchief Farmsum: een gedeelte van de hiervoor vermelde heerd, namelijk het gedeelte “op de akkerenden” werd apart verhuurd (jaarlijkse huur ƒ 14). De precieze ligging hiervan is nog niet duidelijk. Ook is niet zeker of de gebruikers hierop woonden, of dat het onbehuisd land was. Vermoedelijk echter was het onbehuisd.

1697-1709  Geert Teles, ovl. voor 15-8-1709, tr. voor 1693 met Anje, ovl. na 15-8-1709. Geert Teels woonde al in 1670 te Hellum.

1709-  Claas Claassen, tr. ca. 1709 met Eenje Lamberts.

1721   Klaas Klaasens gebruikt 1 akker; eigenaar: Egbart Basink.

1736-1742  Haijo Heeres, (mogelijk is hij de vader van Rixte Haijes, zie HE34, en dan was hij eerst gehuwd met Auke en woonde toen te Meeden), tr. ca. 1725 met Krijnje Pieters, beiden tussen 1743 en 1753 vertrokken naar Schildwolde.

1746-1757  Berent Geerts, ws. ged. 17-4-1713 te Hellum, ovl. na 1778, ws. zv Geerd Geerds en Teelke Jansen, tr. ca. 1744 met Aaltjen Jans, ovl. na 1778 (vermeld op lidmatenlijst 1778 zonder datum). In 1753 wonende op de akkerenden westelijk van de kerk.

1758-1780  Jacob Jans, van Hellum, tr. 8-5-1757 te Hellum met Remke Jacobs, ged. 26-6-1735 te Hellum als dv Jacob Kornelijs en Trijntje Thies.

HE13, G24; nu Hoofdweg 28?; huisnr. 1813 = 78.

Een heemstede liggende in de heerd van HE12, die volgens HA Farmsum steeds apart werd verhuurd (jaarlijkse huur ƒ 4). Het is een van de weinige “gewone” huizen in Hellum, waarvan de bewoners al vanaf voor 1700 vrijwel continu bekend zijn.

1697-1705  Luitien Edes weduwe Barber.

Luitjen Edes, van Blijham, tr. (ondertr. Winschoten 23-3-1673 met Barbara Harmens, van Winschoten.

1706-1708  zoon Ede Luitiens, van Hellum, tr. 11-7-1706 te Hellum met Anje Simons, van Termunten. Ze woonden later te Schildwolde.

1709-1710  Geeske de weduwe van Koene Geerts, die eerst op HE12 woonde!

1737-1739  (preciese jaartallen onzeker) Jacobus Vos, weduwnaar van Gepke Jans, kwam 14-3-1726 met attestatie van Siddeburen, tr. 20-1-1726 te Hellum met Eetje Martens, weduwe van Roelef Hendriks (zie HE22), dv Meerten Jacobs en Beertje Jans op HE22. Beiden lidmaten in 1727, maar niet in 1743. Ze woonden eerst op HE22.

1740-1743  (preciese jaartallen onzeker) Berent Tjarks weduwe.

1746-1765  Hendrik Sanders, ged. 20-11-1701 te Noordbroek, ovl. tussen 1746 en 1753, zv Sander Coenes en Martien Hindriks, tr. (ondertr. 1-4-1731 te Noordbroek) (h.c. Noordbroek 20-4-1731) met Heijltje Tonkens, geb. 1702 te Siddeburen, ovl. na 1778, dv Toncko Ufkes en Aefke Jacobs. Ze kwamen 14-6-1743 met attestatie van Noordbroek. Opgevolgd door schoonzoon en dochter.

1766-1799  Hindrik Alberts (Buzing), weduwnaar van vermoedelijk Bouwke Edzes, ged. 16-10-1735 te Hellum, in elk geval een dv Edze Lubberts en Martien Eppes, te Hellum zie HE61, hij van Nieuwolda, begr. 2-5-1774 te Hellum, tr. (2) (h.c. Nieuwolda 29-5-1761) met Geertje (Grietje) Hindriks, ged. 14-6-1733 te Noordbroek, ovl. na 11-7-1799. Zij hertr. 26-5-1776 te Hellum (met attestatie van Noordbroek) met Berent Jans, jongman van Bonda.

11-7-1799 Grietje [!] Hindriks, wedw. Hindrik Alberts verkoopt aan Rigte Tjarks en Aafke Hindriks haar huis met de beklemming van het heem te Hellum. De koper zal een goed bewoonbaar kamertje in de gekochte behuisinge houden ten dienste van de verkopersche om daarin levenslang vrije woning te hebben. Verkocht voor ƒ 245.

1799-1832  Rigte Tjarks (Grima/Grijma/Greima), van Loppersum uit Oostvriesland, geb. 20-5-1765, kleermaker (1811), tr. ws. (1) (h.c. Wagenborgen 19-3-1794) met Itjen Engbers, tr. (2) ca. 1797 met Aafke Hendriks, ovl. na 11-3-1812, tr. mogelijk (3) met Hilligje Berends (20 januari: huwelijk onvindbaar, mogelijk onjuist?).

Ze woonden mogelijk eerst op of in de buurt van HE39.

1813, 1822 Rigte Tjarks Griema, huisnr. 78, 5 deuren/vensters.

1832  G24 Rigte Jans Grima, kleermaker.

1850-1860  Huisnummer 78 veranderd in 91. Bewoners: Grietje Brandenburg, geb. 1801 te Noorbroek, ovl. 2-4-1860 te Hellum, dagloonster en (haar kinderen?) Grima. Ook hebben hier tijdelijk bij in gewoond Geert Brandenburg, geb. 26-9-1819 te Nieuw-Scheemda, tr. met Jacobje Dekker, geb. 26-9-1827 te Hellum.

1874  G24 A. Heeres, huis B58?

HE14, G25, 5¼ akker, later 8¼ akker. nu Hoofdweg 30; huisnr. 1813 = 77, vanaf ca. 1860 nr. 89.

N.B.: Niet onmogelijk is dat rond 1630 de gegevens van plaats 14 en 12? (15?) zijn omgedraaid. Het zou dus kunnen dat de gegevens van die tijd bij de andere plaats horen!

foto boerderij Hoofdweg 301622  mogelijk hier gezien de westelijke zwet? (echter maar 4 akker!, alleen deel B?) HJK 1353, 26 -3/3-4-1622: verkoop van Johan Folkers tot Hellum en Elscke ehl. naegespecificeerde landes en goederen: in den eersten 4 ackeren landes aldaer onder de klokslag van Hellum gelegen, streckende van het Swetmaer ut den Suden hen int ’t Noorden an die Schilt; ten O: die arffg. van die Drostinne van Zallant, W: Wijert Scheltens. Mit die behusengen, schuire, hovenij, geboomte en plantagien daerop staende, so sie tegenwoordig selvest gebruken en bewonen. Verder nog land te Schildwolde en veen te Slochteren. Gekocht door Ilbst Harkens en ... Michael? Swede voor 2100 daler.

1627  HJK 1353, 19-9-1627: als oostelijke zwet genoemd Edze Nantkens.

1630-1652  Edse Nantckens gebruikt 8 akker, ovl. voor 6-1-1652, eigenerfde te Hellum 1610-1621, tr. met Aegte Boelens, ovl. na 6-1-1652. Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1652-   Siabbe Scheltens, zv Schelto Wierts en Bauwe Eppens, landbouwers te Schildwolde, tr. (h.c. 6-1-1652 [Archief P. H. Meekhoff Doornbosch, inv.nr. 45]) met Bauwetien Edsens. Zij verkrijgen volgens h.c. als bruidschat de helft van haar ouderlijke boerderij en de andere helft krijgen ze voor 1000 slechte daler. Bij het land behoorde ook land van de Hellemster kerk, en er waren ook ‘buten landen’ te Siddeburen in de gaerlanden gelegen.

1681-1687  Eigenaar van 6 akkers: De Heer van Farmsum.

1685  HJK 1357: 14/21-10-1685: Meerten Jacobs en consorten als westelijke zwet.

A. de oostelijke zijde:

1685  ws. hier? HJK 1357: 14/21-10-1685, fol. 70v: verkoop tlv wijlen Jr. Ripperda van Farmsum zijn 2 akker tot Hellum, soo van Jacob Koens wort gebruikt, ten N: de Schilt, O: het Huijs tot Hellum, Z: Schelte Wijrts erfgenamen, W: Meerten Jacobs en cons. Gekocht door Capitain Hulten voor ƒ 240.

   Voor Jacob Koens zie ook HE43 en HE10.

1697  HA Farmsum 176-10, 19-3-1697: als oostelijke zwet genoemd: Meerten Jacobs en cons.

1699-1708  Haike Steffens, ovl. na 14-9-1704, voor 25-3-1708, zv Steffen Derks en Aagtje Abels, tr. (1) 20-11-1687 te Nieuwolda met Anje Hendriks, ovl. tussen 16-2-1690 en 23-2-1694, tr. (2) (als weduwnaar van Midwolderhamrik) 1-4-1694 te Hellum met Greetjen Herms, jd van Hellum. Zij hertrouwt.

1708-1722  Pieter Jans, van Scheemderhamrik, tr. (1) (voor 9-1-1697) met Neesjen Reijns, dv Rene Luppes en Jantjen Allerts, tr. (2) (ondertr. 25-3-1708 te Hellum en Nieuw-Scheemda) (h.c. Farmsum 20-4-1708) met Grietje Herms, ovl. voor 5-3-1723.

1721   Pieter Jans gebruikt 3 akkers; eigenaar: hijzelf.

1723  Op 5 maart 1723 verkopen Pieter Jans en consorten een huis, schuur met 3 akkers land, zwettende ten N: de Schilt, ten O: Jan Harms meijerwijse, ten Z: mevrouw van Oosterwijtwerd en ten W: Remt Hindriks op strijkgeld voor ƒ 645 aan Remt Hindriks en Trijntje Hindriks die ook al het oostelijke gedeelte bezitten. Het wordt dan samengevoegd tot één heerd.

B. de westelijke zijde:

1693-1709  Eigenaar met consorten van 3 akker Meerten Jacobs (Slomp), ovl. na 4-5-1709, tr. (ws. voor de tweede maal) voor 1693 met Beertje Jans, dv Jan Meertens, landbouwer op HE83. Ze woonden vermoedelijk op HE22. Opgevolgd als eigenaars door schoonzoon en dochter (uit ws eerste huwelijk):

1721  hier? Eigenaar en gebruiker van 2 akker: Roelof Hendriks, jg van Farmsum, tr. 8-1-1708 te Hellum met Eetje Martens, jd van Hellum. Zij hertr. 20-1-1726 te Hellum met Jacobus Vos, van Siddeburen. Zie HE13.

1722  De erfgenamen van Meerten Jacobs verkopen aan Remt Hindriks en Trijntje Hendriks een heerd land te Hellum groot 1½ akker met als zwettenten Noorden: de Schildt; ten Oosten: Pieter Jans; ten Zuiden: [doorgestreept: digt an de dijk] de verkopers in qlte en ten Westen: de heer van Farmsum voor ƒ 411.

Samengevoegd:

1723-1734  Remt Hindriks, jg van Schildwolde, volwassen ged. 10-3-1724 te Hellum, ovl. na 4-8-1734, zv Hindrick Derks en Geeske Remts, kerkvoogd te Hellum, tr. 29-5-1707 te Hellum met Trijntje Hendriks, jd van Hellum, dv Hendrik Nannes en Harmke Jans, landbouwers op HE8.

Rempt Hindricks en Trijntje Hindricks kochten in 1710 voor ƒ 465 van de voogden over de kinderen van Derck Jurjens een behuizing te Hellum met schoenmakersgereedschap etc. en de gerechte helft van twee vijfde deel van 2 akker land, doende jaarlijks ƒ 14 aan Meerten Jacobs. In 1722 kocht hij er nog 1½ akker bij van het oostelijke deel en in 1723 kocht hij het westelijke deel van deze heerd.

In 1721 gebruikte Remt Hindriks ¾ en 1/16 akker; eigenaar: hijzelf.

1731   Remt Hindriks gebruiker van 3 akker; later “van 2 ackeren de gerechtigheden” [erbij??] N.B.: hij was ook gebruiker/eigenaar met consorten van HE8.

Opgevolgd door zoon:

1738   Hindrik Remts gebruiker van 3 akker en ernaast 2¼ en 1/16 akker waarvan selfs eigenaar.

1750   Hindrik Rembs gebruikende plaats, groot 3 akkeren.

1737-1757  Hindrik Remts, ws. ged. 4-3-1708 te Hellum, ovl. na 1753, voor 13-2-1757 te Hellum, kerkvoogd, zv Remt Hindriks en Trijntje Hendriks, tr. Hellum (otr. 11-12-1740 te Hellum) met Anneke Hindriks, van Hellum, begr. 21-9-1758 te Hellum (als Pieter Harms vrou). Zij hertrouwt:

1756   Hindrik Remts wed. gebruiker en eigenaar van 3 akker.

1757  hier genoemd Peter Harms, met oostelijk daarvan Klaas Jans (zie HE18?). Pieter Harms, ged. 10-9-1725 te Siddeburen, zv Harm Pieters en Diewer Jacobs, tr. (1) 13-2-1757 te Hellum met Anneke Hindriks, weduwe van Hindrik Remts, begr. 21-9-1758 te Hellum (als Pieter Harms vrou). Hij is ws. dezelfde die tr. 3-5-1761 te Hellum met Jantje Jacobs en die dan woonden op HE40.

1759-1761  Remmert Claasens, kwam 23-9-1759 met attestatie van Farmsum, begr. 29-11-1766 te Hellum, tr. (ondertr. 17-6-1753 te Hellum) met Aaltje Jans, van Hellum, waarschijnlijk ged. 10-12-1730 te Hellum, begr. 15-4-1763 te Hellum, dv Jan Clasen en Nantje Wijchmans, landbouwers te Hellum op HE83a.

In 1759 werd door Lammert Scatto Rengers, Heer van Farmsum etc. de plaats groot 7¾ akker voor 6 jaar verpacht aan de administrator van de prebende goederen van de kerken Siddeburen en Meedhuizen voor ƒ 1919. Gebruiker hiervan was Remmert Clasen voor ƒ 65 per jaar. Het bestond uit 5¼ akker ten N: ’t Schilt, O: Ontfanger van Lingen, Z: de volgende 2½ akker, W: Heike Tammes. En 2½ akker in 2 percelen: het eerste ten N: ’t Schilt, O: de kerk van Hellum, Z: het Meenteschaar, W: de kerk van Hellum; en het tweede ten N: de weg, O: de kerk en pastorie van Hellum, Z: Arent Garmts meijerwijse, W: de kerk en pastorie van Hellum.

Rengers had deze plaats in december 1758 gekocht van Pieter Harms en de voogden over de kinderen van Anneke Hindriks en haar eerste man Hindrik Remts voor ƒ 1880.

1767-1779  Ebe Claassen, ged. 2-1-1718 te Wagenborgen, ovl. 4-1-1776 te Hellum, diaken te Hellum, zv Klaas Ebes en Jantien Alders, tr. 16-5-1745 te Hellum met Grietje Hindriks, van Midwolderhamrik, begr. 1-9-1801 te Hellum. Ze woonden eerst elders te Hellum op HE46, en kwamen hier tussen 1761 en 1767, waarschijnlijk in 1767 omdat Remmert Claasens het jaar daarvoor overleed. Volgens het staatboek van de prebendegoederen betaalde de weduwe Grietje Hindriks tot aan haar overlijden de jaarlijkse beklemhuur van ƒ 65 en werd vervolgens opgevolgd door de kinderen van Jacob Freerks. We kunnen echter aannemen dat Jacob Freerks na het overlijden van haar man de werkelijke bedrijfsvoering deed.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1791-1801  Jacob Freerks, ged. 29-12-1743 te Hellum, begr. 28-9-1801 te Hellum, zv Frerik Luitjens en Abelje Jans, landbouwers op HE29a, tr. 23-5-1774 te Hellum met Ida Ebes, ged. 19-10-1749 te Hellum, begr. 2-7-1801 te Hellum.

In 1791 bezat Jacob Freerks in de Schildjerpolder 89½ deimatten land.

1802-1811  Gezamenlijk gebruikt door de kinderen.

Opgevolgd door zoon:

1811-1838  Klaas Jacobs Boerema, geb. 28-10-1780 en ged. 5-11-1780 te Hellum, ovl. 16-7-1838 te Hellum, diaken en ouderling te Hellum en assessor en waarnemend burgemeester van Siddeburen, tr. 25-9-1811 te Siddeburen met Frouwe Harmannus Wildeman, geb. 13-2-1785 en ged. 20-2-1785 te Hellum, ovl. 2-6-1816 te Hellum, dv Harmannus Theodoricus Wildeman en Epke Reints, landbouwers etc. op HE16.

1813, 1822 K. Jakobs Boerma, huisnr. 77, 9 deuren/vensters.

1832  G25 Klaas Jacobs Boerema, landbouwer.

Opgevolgd door hun zoon: (echter in 1857 nog eigendom van K. J. Boerema?)

1846-1861  Jacob Klaassens Boerema, geb. 8-9-1813 te Hellum, ovl. 4-7-1860 te Hellum, tr. 20-5-1846 te Slochteren met Trijntje Rigtes Dallinga, geb. 16-10-1825 te Siddeburen, ovl. 17-9-1861 te Hellum, dv Rigte Simons Dallinga en Kundina Theodoricus Wildeman. Huisnummer 77 rond 1850 veranderd in 89.

1874  G25 K. Boerema te Scheemderzwaag, c.s., huis B56, dezelfden bezitten ook G451, huis B73.

1874  Eind 1874 verkopen de kinderen en voogden van de jongste kinderen de boerenbehuizing, schuur en verder getimmerten met de vaste beklemming van erf, tuin, boomgaard en landerijen (vaste jaarlijkse huur ƒ 65), groot 42.59 ha; met nog 1.46.80 ha eigen land voor ƒ 35.615 aan Jan Haijo Takens, tot dan landbouwer te Winschoter Zuiderveen en Jantje Ufkes, voor de helft en voor de andere helft aan zijn broer Hindrik Takens, ook landbouwer te Winschoter Zuiderveen. Het eerstegenoemde echtpaar gaat hier wonen.

1875-   Jan Haijo Takens, geb. ca 1846 te Winschoten, zv Jan Takens en Maria Ludens, tr. 10-12-1873 te Winschoten met Jantje Ufkes, geb. ca 1854 te Noordbroek, dv Haijo Pieters Ufkes en Fennechien Geerts Koster.

Schuur gebouwd in 1876, voorgebouw opnieuw gebouwd in 1880.

HE15, G339, 8 akker; huisnr. 1813 = 61; nu Hoofdweg 25.

foto boederij Hoofdweg 251630  A. [west] Dijcke Wibbens gebruikt 2 akker.

B. [midden] Rijpcko Geerts gebruikt 5½ akker.

C. [oost] Jan Hansen gebruikt 1 akker.

1672  Eigenaars 1672-1681 Morits Ripperda, Heer van Farmsum, in 1700 Jan Willem Enninck, in 1721 Jannes de Vries erfgenamen; in 1738 Pastor De Vries erfgenamen; en het Huis tot Hellum de gerechtigheden.

1672-1685  Gebruiker van 8 akker Geert Sebes, ovl. tussen 6-10-1684 en 14-10-1685, wedman, schepper, landbouwer en volmacht op de landdag 1681-1685, tr. (1?) met Gepke Harckes, tr. (2?) (3e proclamatie 4-3-1677 te Beerta) (h.c. Finsterwolde 29-1-1677) met Etien Clasens, weduwe van T. Zijntkes. Gezien het feit dat hij al vanaf 1672 schepper is, is hij mogelijk eerder gehuwd geweest.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: verkoop t.l.v. Jr. Ripperda van Farmsum zijn plaats tot Hellum door Geert Sebes weduwe gebruikt, groot 8 akker; ten N: de Schilt, O: de Kercke van Hellum, Z: Schelte Wijrts erfgenamen, W: Tjaert Scheltes in qlte. Gekocht voor ƒ 1175 door Schriver Jacob Enninck en Willem Enninck.

1700  In 1700 werd de helft hiervan weer verkocht. De 8 aker zijn dan in gebruik bij Haiko Freriks en zijn vrouw. Ook blijken er dan in deze heerd 2 heemsteden te liggen in gebruik bij Isebrant Jans en Barbara Peters. Het wordt voor ƒ 740 gekocht door de stads scholte Jan Ottens.

1693-1708  Haike Freriks, ovl. na 20-8-1719, ws. voor 8-2-1721, kerkvoogd te Hellum, mogelijk zv Frerick Haijckens in 1670 genoemd te Hellum, tr. (1) met Niesje, tr. (2) 3-7-1694 te Hellum (h.c. Farmsum 29-5-1694) met Imme Redmers, weduwe van Jan van Gennip, dv Redmer Mennes en Alcke Sjaddes. Hij woonde later op HE12.

1708-1709  Haicke Freriks en Imme Redmers verkopen aan Jan Baerels en Tobegien Hindriks: haar behuisinge staande op Jan Baerels heert voor ƒ 1225. De koop was al in of voor mei 1708 tot stand gekomen maar werd pas 5-5-1709 vastgelegd.

Gezien dit contract woonden toen dus hier Jan Barelts, ovl. tussen 24-10-1728 en 13-3-1730, tr. ca. 1691 met Teube Hindriks, weduwe van Claes Harms Udding (gehuwd 21-11-1686 te Gieten, overleden 27-4-1690 te Eext), ovl. na 4-8-1731. Later woonden ze op HE57.

Het feit dat Jan Barelts in 1709 voorkomt als vreemde voogd (vaak een buurman) van de kinderen van Roelef Jans en Beelie Jans op HE17 ondersteunt het vermoeden dat hij hier eerst heeft gewoond. Waarschijnlijk zijn ze al snel opgevolgd door:

1721-1753  Jan Harms, van Schildwolde, ovl. tussen 5-8-1731 en 1738, tr. 10-5-1711 te Schildwolde met Aafke Jans, van Schildwolde, ged. 16-3-1690 te Schildwolde, begr. 24-12-1755 te Hellum, ws. dv Jan Tonnis en Aeltje Roelfs.

1756   Jan Harms wed. gebruiker, eigenaars de erfgenamen van Vriese, nu Ontfanger van Lingen.

1757   Jan Harms kinder

Opgevolgd door hun zoons:

1764-1786  Harm Jans, ged. 4-12-1712 te Hellum, ovl. tussen 27-6-1786 en 26-3-1788, tr. 6-8-1780 te Hellum (h.c. 7-7-1780) met Anje Tonnis, weduwe van Pieter Pieters te Schildwolde (tante van Sapke Jans hieronder); en zijn broer Jacob Jans, ged. 15-7-1714 te Hellum, begr. 4-1-1780 te Hellum.

Harm Jans verkoopt de boerderij in 1786 aan:

1786-1821  Ekke Nannes Drijfholt, ged. 24-8-1755 te Schildwolde, ovl. 27-9-1830 te Schildwolde, zv Nanne Cornellis en Antje Ekkes, tr. (1) 30-10-1785 te Hellum met Sapke Jans (Dijksterhuis), ged. 15-3-1761 te Wirdum, begr. 19-4-1797 te Hellum, dv Jan Tonnis en Eke Freriks, tr. (2) 17-7-1803 te Hellum (h.c. Slochteren 24-6-1803) met Klaaske Gennips / Klaaske Jans van Gennip, geb. 7-12-1771 en ged. 15-12-1771 te Hellum, ovl. in 1811 te Hellum, dv Gennip Scheltens / Jan van Gennip en Klaaske Klaassens, landbouwers te Hellum op HE57.

Ekke Nannes Drijfhout werd op 27-3-1821 op belijdenis aangenomen tot lidmaat en op 30-6-1821 bevestigd. Van 1805 t/m 1808 huurden ze van de kerk ook HE18 maar daar zullen ze vermoedelijk niet gewoond hebben.

1791   Ekke Nannes bezat in 1791 in de Schildjerpolder 89½ deimatten land.

1813, 1822 Ekke Nannes Drijfholt, huisnr. 61, 6 deuren/vensters.

1832  G339 Derk Garbrands Smit, landbouwer, geb. 8-11-1804 en ged. 18-11-1804 te Hellum, ovl. 29-8-1881 te Hellum, zv Garbrand Derks Smit en Klara Eppes, landbouwers op HE1, tr. 2-6-1829 te Slochteren met Regina Jakobs Hijlkema, geb. 11-2-1805 te Schildwolde, dv Jakob Pieters Hijlkema en Geesjen Kornelis Vinckers, landbouwers te Schildwolde.

1850-1860  Huisnummer veranderd van 61 in 88. Bewoners: Derk Smit, geb. 8-11-1804 te Hellum en zijn kinderen.

1874  G339 D. G. Smit, huis B55. N.B.: hij bezit ook HE1.

1880-1890  Huisnummer 1880 is B71. Derk G. Smit woont hier met zijn kleindochter Jantje Smit afkomstig van HE1. Zij woont later na haar huwelijk vermoedelijk weer op HE1.

HE15a, al voor 1832 afgebroken. Stond op het land van HE15, jaarlijks ƒ 12 huur. De exacte lokatie van dit huis is onbekend. Gezien het feit dat Barber Claasens op de lidmatenlijst voorkomt op de akkerenden westwaarts, zal het huis ten noorden van de weg hebben gestaan. Mogelijk ongeveer op dezelfde hoogte als HE7.

1700  Er zijn 2 heemsteden op de heerd van HE15. De ene wordt gebruikt door Isebrant Jans en de ander door Barbara Peters. Welke heemstede overeenkomt met HE15a is niet duidelijk.

1727  Mogelijk hier Ipo Hekes, van Midwolda, begr. 18-6-1762 te Hellum, tr. 22-4-1725 te Hellum met Anje Berents, van Hellum, ws. ged. 19-2-1699 te Hellum als …nna, ws. ovl. voor 4-6-1764, dv Berend Jans en Elske Hendrix. Ze vertrokken tussen 1729 en 1734 naar Schildwolde. Vanaf 1743 woonden ze weer te Hellum, maar niet op deze plek.

1743  Vermoedelijk hier Claas Willems, van Hellum, ws. ged. 21-2-1706 te Hellum, begr. 5-1-1748 te Hellum, ws. zv Willem Claassen en Grietje Geerts, tr. 20-12-1733 te Hellum met Aaltijn Clasens, van Wirdum. Zij hertr. (ondertr. 6-4-1749 te Hellum) met Cornelis Isebrands, weduwnaar van Tietje Harms. Hij woonde elders te Hellum.

Opgevolgd door dochter:

1771-1790  Barber Claasens, ged. 22-9-1737 te Hellum, ovl. 24-3-1811 te Hellum, ongehuwd en gealimenteerd door de diakonie. Aangenomen tot lidmate februari 1771.

Op 29-5-1790 verkopen Barber Klaassen, Jan Tjaarts en Aaltje Kornelis ehl., en Luppe Klaassen en Grietje Kornelis ehl. hun behuizinge met de beklemming van 2 deimt hooiland, 1½ deimt groenland en 2½ mudde roggeland te Hellum; ten N, O en Z: de kopers, W: Jacob Freerks. Doende jaarlijks ƒ 12 aan de Heer Adriani. Verkocht voor ƒ 600.

HE15b, Hoofdweg 34. Bestond in 1832 nog niet. Vermoedelijk afgesplist van HE15.

1857  Fam. Smit.  (onjuist?)

1874  ???

1876   A. R. Holtkamp.

1880-1890  Huisnummer 1880 is B72: Ailko Reints Holtkamp, geb. 5-5-1849 te Scheemda, landbouwer, tr. 21-12-1875 te Scheemda met Susanna Auina Bos, geb. 13-1-1851 te Scheemda.

1899   Garbrand Derks Smit vererft op zijn dochter Jantje Smit o.a. de eigendom van 38.52.30 hectare behuisd land te Hellum door A. R. Holtkamp en vrouw onder vaste beklemming in gebruik, jaarlijks voor ƒ 120. De waarde van deze eigendom werd geschat op ƒ 4000.

HE16, G36; huisnr. 1813 = 76; nu Hoofdweg 36.

foto boerderij Hoofdweg 361757-1763  Vermoedelijk hier: Pieter Roelfs, van Sauwerd, begr. 2-7-1766 te Hellum, wedman, tr. 7-8-1757 te Hellum met Maria Roebers, van Leek. Mogelijk was dit huis ook al voor die tijd in gebruik als huis van de wedman.

1771  Gezien de lidmatenlijst van 1771 woonde hier toen Elsina Theodoricus Wildeman, vermoedelijk samen met haar broers en zusters. Er behoorde toen geen opstrekkende heerd land bij. Vermoedelijk werd er los land bij gebruikt.

1778-1791  Harmannus Theodoricus Wildeman, geb. 31-5-1744 en ged. 14-6-1744 te Hellum, ovl. 6-6-1811 te Hellum, landbouwer, collector en schatbeurder te Hellum, zv Tidddericus Fockens Wildeman, schoolmeester en schatbeurder te Hellum op HE30, en Kundina Dorenbos, tr. 6-6-1773 te Hellum (h.c. Zuidbroek 4-6-1773) met Epke Reints, geb. 1-5-1750 te Uiterburen en ged. 17-5-1750 te Zuidbroek, ovl. 17-9-1798 te Hellum, dv Reint Berents en Frouwe Aeilkes, landbouwers te Uiterburen.

1791   H. T. Wildeman bezat in 1791 in de Schildjerpolder 32½ deimatten land.

Zij kochten in 1791 (op papier gezet in 1792) boerderij HE29A. Het land werd daarna hier bij HE16 gebruikt en boerderij HE29a werd afgebroken. Hij woonde in 1811 elders in Hellum (in de buurt van of op HE40, mogelijk zelfs op HE29a). Opgevolgd op HE16 door zoon:

1811   Theodoricus Harmannus Wildeman, geb. 25-3-1781 en ged. 1-4-1781 te Hellum, vermoedelijk als gebruiker. De kinderen zullen gezamenlijk eigenaars zijn geweest. Hij woonde in 1832 te Hellum op boerderij HE61 en bezat toen ook HE67. Dit was vermoedelijk al vanaf 1773 in bezit van zijn vader geweest. Hij werd opgevolgd door zwager (en neef) en zuster.

1813  De kinderen Harms. Wildeman, nu (tussen 1813 en 1816) Theodoricus Adolf Wildeman, huisnr. 76, 8 deuren/vensters.

1822   Theodorikus A. Wildeman, landbouwer, huisnr 76.

-1832  G36 Theodorikus Adolfs Wildeman, geb. 1768 te Nieuwolda?, ovl. 1837 te Hellum, weduwnaar, tr. 7-10-1810 met Kundina Harmannus Wildeman, geb. 22-10-1774 en ged. 30-10-1774 te Hellum, ovl. 14-4-1851 te Hellum. Vermoedelijk opgevolgd door zoon:

1850-   Adolf Theodoricus Wildeman, geb. 16-1-1812 te Nieuwolda, ovl. 20-2-1888 te Hellum, tr. 13-11-1844 te Slochteren met Ida Geerts Schipper, geb. 25-5-1818 te Hellum, ovl. 17-3-1868 te Hellum, dv Geert Klaassens Schipper en Grietje Jacobs Boerema.

Zij woonden in 1850 volgens het bevolkingsregister in huis nr. 76, later was dit nr. 87 en 74a. In 1874 woonden ze te Hellum G460, huis B70, vermoedelijk komt dit overeen met HE29a, waar dan opnieuw een boerderij moet zijn gebouwd. Mogelijk is daaraan ook rond 1860 het huisnr. 74a toegekend.

Vermoedelijk heeft hier rond 1853 ook nog bij in gewoond het gezin van Krijne Hopman, geb. 24-1-1819 te Slochteren, ovl. 11-2-1862 te Hellum, dagloner, tr. met Knelske Mulder, geb. 14-6-1814 te Wagenborgen.

1857   G. Hofstee.

1867   B. Bennema. Vermoedelijk Benno Bennema, tr. 8-5-1867 te Slochteren met Mientje de Haan.

1874  G36 bestaat niet meer; vermoedelijk vervangen door G511, B. Bennema, huis B54.

1892   H. H. de Haan, 47.50 ha.

HE17, G337, 10½ akker kerkenland van Hellum; huisnr. 1813 = 60; nu Hoofdweg 27.

foto boerderij Hoofdweg 271630  vermoedelijk de volgende 3 delen:

A. [west] 3¾ akker - Gerrit Jansen gebruiker

B. [midden] 3¼ akker - Arent Arents gebruiker

C. [oost] 4 akker - Hidde Peters gebruiker

1686-1693  Hindrik Geerts, tr. (1) met een onbekende vrouw, tr. (2) (als weduwnaar) 6-7-1694 te Hellum (h.c. Farmsum 18-5-1694) met Swaantje Hendriks, jd van Hellum. Vanaf 1693 woonde hij aan de oostkant van Hellum.

Hellum 11-2?-1693, beleidt 5-5-1693: Hindrick Geerts tot Hellum verkoopt aan Frerick Harmens en Hebelia Jans zijn behuizinge staande en gelegen tot Hellum op derselver kercke gront met de beklemming van dien etc. Voor ƒ 605.

1693-1694  Frerik Harmens, ovl. voor 27-1-1695, tr. met Abeli/Hebelia/Beli Jansen, ovl. tussen 21-6-1709 en 28-1-1714 te Hellum. Zij kwamen ca. 1693 met attestatie van “het Hogeland”. Zij hertrouwt.

1695-1708  Roelof Jansen, ovl. (kort) voor 12-3-1706, tr. 27-1-1695 te Hellum met Abeli Jansen.

Zij hertrouwt.

1708-1711  Lucas Jacobs Bijleveld, van Schildwolde, tr. 4-11-1708 te Hellum (h.c. Farmsum 4-9-1708) met Beli Jans. Op 12-5-1709 werd er een afkoop gemaakt tussen hun en de voogden over de kinderen uit het tweede huwelijk van Beli Jans waarbij Lucas en Beli alles behouden en daarvoor ƒ 300 aan de voogden zullen uitkeren. Lucas hertr. 11-2-1714 te Hellum (h.c. Farmsum 23-1-1714) met Anje Hugens, weduwe van Derk Jans, van Hellum. Hij woonde later op HE46.

In 1711 werd de boerderij met 10½ akker kerkenland te Hellum bij strijkgeld verkocht voor ƒ 1068 aan:

1711-1721  Derck Harms, mogelijk afkomstig van Schildwolde en waarschijnlijk broer van Claes Harmens op HE9, begr. 18-12-1727 te Hellum. Opgevolgd door vermoedelijk een zoon:

1722-1724  Harm Derks, van Hellum (mogelijk ged. 8-1-1698 te Schildwolde als zv Derk Harmens en Anje Peters), ovl. voor 6-8-1724, tr. 20-3-1722 te Hellum met Haike Peters, jd van Hellum, dv Peter Jans (woonde later op HE14) en Neesjen Reijns. Zij hertrouwt.

1724  Derck Harmens als schoonvader maakt een afkoop met Enno Meertens en Haijcke Pieters, in ondertrouw staande. Enno en Haijcke krijgen de behuizing, schuire, en de beklemming van 10½ ackers kerkeland van de kerk van Hellum en verder mobile goederen die in de mande waren voor ƒ 700.

1724-1738  Enno Meertens, ged. 19-12-1697 te Noordbroek, ovl. na 19-5-1736, voor 1738, zv Meerten Eppes en Anje Ennes, tr. 27-8-1724 te Hellum met Haike Peters, ovl. na 19-5-1736.

1743-1788  Hindrik Hindriks, ovl. na 1783, voor 29-6-1786, diaken en ouderling te Hellum, zv Hendrik Freriks en Hilje Hendriks, tr. (h.c. Farmsum 26-3-1739) met Anje Everts, weduwe van Peter Bennes (zie HE23), ged. 17-2-1709 te Hellum, ovl. 12-9-1807 te Hellum, dv Evert Reends en Imte Remkes, landbouwers op HE10. Hij was mogelijk al eerder gehuwd.

Ze worden opgevolgd door zoon en schoondochter.

1791   Hindrik Hindriks bezat in 1791 in de Schildjerpolder 120 deimatten land (het hoogste aantal van Hellum).

1788-1818  Hindrik Hindriks de Haan, ged. 10-3-1741 te Hellum, ovl. na maart 1812, in of voor 1815, ouderling te Hellum, tr. 15-5-1795 te Schildwolde (h.c. Schildwolde 15-5-1795) met Eltje Jans Grube, ged. 26-2-1758 te Schildwolde, ovl. na maart 1812, dv Jan Jans Grube en Jacobje Thies, landbouwers te Schildwolde.

Hij koopt 20-8-1788 de boerderij van zijn moeder Anje Everts en broer Evert Hindriks voor ƒ 1800. De jaarlijkse huur aan de kerk is ƒ 97-10-0, echter ten voordele van de meijers blijft de heemhuur van een huisje die op de landerijen staat, jaarlijks ƒ 2-10-0. In het staatboek van de kerk van Hellum werd de huur pas vanaf 1796 op zijn naam overgeschreven.

1813   Hindrik Hindriks de Haan, huisnr. 60, 9 deuren/vensters.

1819  Op 23-1-1819 werd door de kerk van Hellum ten overstaan van notaris Dull de eigendom van deze heerd verkocht aan de weduwe van Hindrik Hindriks voor ƒ 8210. Hierbij inbegrepen ook een heemstede (HE20a) en een heerd te Overschild en een te Schildwolde.

Opgevolgd door zoon:

1822   Hindrik Hindriks de Haan weduwe, landbouwersche, huisnr 60 (in potlood vervangen door 55).

1832  G337 Hindrik Hindriks de Haan, landbouwer, geb. 10-9-1797 te Hellum.

1850-1862  Huisnummer veranderde van 60 in 84. Bewoners: Hendrik de Haan, geb. 10-9-1797 te Hellum met zijn kinderen.

1874  G337 H. de Haan, huis B51. Hij bezit ook G512, huis B53 = ws. HE18, en G470, huis 49 = ws. HE21.

¼ akker

1630  In 1630 lag ongeveer hier ook nog ¼ akker gebruikt door Sweer Jansen.

1699  Ook op de lijst van ca. 1699 wordt ¼ akker genoemd, dan gebruiker (en eigenaar?) Jan Hindricx.

HE18, G38 (vaak als timmermansbehuizing gebruikt)

1757   Klaas Jans genoemd direkt voor Peter Harms (HE14). Gezien dit feit en gezien de positie op de lidmatenlijsten van 1743 en 1757 (op die van 1727 lijkt hij niet hier te wonen maar iets meer oostelijk), is het niet onmogelijk dat dit huis eerder verder naar het westen stond; mogelijk ongeveer tegenover HE15.

1759-1777  Klaas Jans, weduwnaar van Hellum, timmerman, mogelijk afkomstig uit Appingedam, ovl. januari 1775, tr. 4-4-1721 te Hellum met Grietje Hindriks, jd van Scheemderhamrik, ovl. na 6-11-1777. Zij betaalden van 1759 t/m 1777 de heemhuur, jaarlijks ƒ 4 aan de kerk. Ze woonden voordien vermoedelijk ook hier.

1777  RA Wagenborgen 6-11-1777: Grietje Hindriks, weduwe van Klaas Jans, van Hellum, verkoopt aan Egbert Antonij en Hilje Jans (ehel.), te Hellum, een huis met de beklemming van een tuin te Hellum, de eigendom behoort aan de kerk van Hellum. Ten noorden en oosten Hindrik Hindriks, ten zuiden de Hereweg, ten westen Harmannus Theodoricus Wildeman. Prijs: 210 gld.

1777-1792  Egbert Antonij Bijmolt, ged. 12-5-1754 te Schildwolde, koopman en boterkoper, zv Antoni Lefferts en Geertje Harms, tr. 12-5-1776 te Hellum met Hilje Jans Bos, ged. 30-8-1750 te Siddeburen, ovl. 11-7-1823 te Hellum, dv Jan Eppes en Hillechijn Jans. Op 22-6-1792 vertrokken ze naar Siddeburen.

1793-1804  Tonnis Jans Dijksterhuis, ged. 8-2-1767 te Wirdum, arbeider, zv Jan Tonnis en Eke Freriks, tr. voor 1793 met Jantje Hendriks. Ze woonden daarna op HE24 en HE80.

1805-1808  Gehuurd door Ekke Nannes Drijfhout en Klaaske Genneps. Zij bezaten ook HE15 en zullen hier vermoedelijk niet gewoond hebben.

1809-1825  Foppe Alberts Holman/Houdman/Holtema, geb. 6-10-1771, stelmaker, tr. voor 28-5-1809 met Geertje Jans.

1811   Foppe Alberts Houdman, geb. 6-10-1771, stelmaker.

1813   Foppe Alberts Holtema, huisnr. 74, 5 deuren/vensters.

1822   Foppe Alberts Holtman, stelmaker, huisnr 74.

1832  G38 eigenaar is Garbrand Derks Smit, zie HE1. Hij zal hier niet hebben gewoond.

1850-1860  Huisnummer 74 veranderd in 85. Bewoners: Rigte Brouwer, weduwnaar van Martje Johannes Kimm, geb. 8-11-1807 te Termunten, kuiper, zv Pieter Loerts Brouwer en Etje Obbes van der Laan, tr. 13-5-1848 te Slochteren met Hendrikje Steenhuis, weduwe van Hendrik Jakobs Meijer, geb. 5-8-1805 te Hellum, ovl. 25-3-1883 te Hellum, dv Willem Hendriks Steenhuis en Hilligje Berends Meijer.

1874  G38 bestaat niet meer; vermoedelijk vervangen door G512, eigenaar H. de Haan, huis B53.

HE19, G45 (behuizing) [mogelijk horen de gegevens van HE18 en HE19 omgewisseld te worden]

1692  In 1692 woonde hier vermoedelijk Cornelis Ufkes omdat die toen een heemstede van de kerk gebruikte voor ƒ 7-10. Welke heemstede is niet bekend, maar gezien het bedrag is het waarschijnlijk deze plek.

1743-1784  Harm Harms, van Hellum, ws. ged. 22-3-1709 te Hellum, ovl. juli 1774, wever, ws. zv Harm (Harms) de Wever en Lisebeth, tr. 19-4-1735 te Hellum met Stientje Cornelis, ged. 28-4-1709 te Schildwolde, ovl. na 1783, voor 18-11-1784, dv Kornellis Ennes en Anje Tikes. Volgens het staatboek van Hellum gebruikten zij een beklemde heemstede van de kerk, jaarlijks voor ƒ 7-10. Zij betaalden vanaf 1759 de huur aan de kerk (van daarvoor zijn geen gegevens) maar woonden hier vermoedelijk al vanaf in elk geval 1743.

1784  Op 19-11-1784 verkopen de erfgenamen van Stijntje Kornellis aan de wedman M. Kim en Klara Keun ehl. hunne verkoperen behuizinge, zijnde een weverij te Hellum, staande op kerkegrond, doende jaarlijks tot grondpagt ƒ 7-10. Zwetten ten N: Hindrik Hinds., O: de Costerij laan, Z: de Heeren wech, W: Hindrik Hindriks. Verkocht voor ƒ 176.

1784-1821  Marten Martens Kim, ged. 15-9-1737 te Hellum, ovl. 23-3-1821 te Hellum?, wedman en ouderling, zv Marten Martens Kim en Margaretha Helperi, tr. 30-3-1766 te Hellum met (zijn stiefzuster) Clara Kuen/Keun, ged. 21-8-1740 te Delfzijl, ovl. 21-3-1805 te Hellum, zij kwam juni 1767 met att. van Delfzijl, dv Wabbo Kuen en Jenneke Schut. Zij woonden in 1771-1778 vermoedelijk elders te Hellum (in het centrum) en hebben ook gewoond op HE23. In eerste instantie hebben ze dit waarschijnlijk verhuurd totdat hun zoon op de brouwerij kwam.

In 1812 hier genoemd als lidmaat Marten Martens Kim.

1813   M. Martens Kim, huisnr. 75, 8 deuren/vensters!

1822   Marten Martens Kim, rentenier, huisnr 75. Later vervangen door: weduwe Joh. M. Kim.

1821-1825  Hier opgevolgd door de weduwe van J. M. Kimm die eerst op HE23 woonde.

Johannes Martens Kim, geb. 1-5-1780 en ged. 7-5-1780 te Hellum, ovl. tussen 1812 en 1821, brouwer?, landbouwer en diaken te Hellum, tr. 30-4-1804 te Hellum met Mientje Jans, zij kwam 5-10-1804 met attestatie van Farmsum.

1832  G45 eigenaars: erven Johannes Martens Kim, zie HE23.

1850-1860  Huisnummer 75 veranderd in 86. Bewoners: Harm Kuipers, geb. 24-2-1806 te Slochteren, schoenmaker, tr. met Jantje Hulsebos, geb. 3-1-1813 te Noordbroek.

1874  G45 bestaat niet meer; vermoedelijk opgevolgd door G501, S. J. M. ten Have, huis B52, die ook G500 (houtstek) en G499 (B50/HE20) bezit.

2 akkers onbehuisd? (Hofster Clouw)

1699/1702  Doctor Tijlkincks lant, Berent Jacobs gebruiker.

1731   Tiddo Upkes te Schildwolde. Met vermelding: “is hoeijlant, daarvan is nooijt zijlreght aangesproken of bedient”.

1767  hier? Driewes Jans gebruiker.

HE20a, behuizing tussen HE17 en HE20 die ca. 1820 werd afgebroken?; huisnr. 1813 = 59.

1759-1761  Jacob Barkenbosch is ws. Jacob Hindriks, vermoedelijk begr. 18-9-1760 te Hellum als Jacob Wever, tr. mogelijk (als weduwnaar) 9-2-1727 te Hellum met Elske Jaspers, van Noordbroek, tr. daarna 11-2-1731 te Hellum met Aaltjen Harms, van Wagenborgen, vermoedelijk begr. 3-6-1761 te Hellum als Aeltien Wevers. Vanaf 1759 is de huur ƒ 3-15 aan de kerk door hun betaald. Mogelijk woonden ze hier ook al eerder maar daarvan zijn geen gegevens.

1762-1818  Derk Berends Breurken, geb. 2-2-1734, wever, tr. 28-11-1762 te Hellum met Geeske (Gesina) Fransen, van Dorpen in Westphalen, beide Roomsgesinde. Ze waren dus katholiek.

Begin 1819 is de eigendom van deze heemstede verkocht aan de weduwe van Hindrik Hindriks de Haan  op de hiernaast gelegen boerderij HE17. Het zal waarschijnlijk niet lang daarna zijn afgebroken want het komt niet voor op de kadasterkaart van 1832.

1811   Derk Beerends Breurken, geb. 2-2-1734, wever. Direkt na hem wordt zijn schoonzoon Jurjen Kerstholt genoemd, geb. 22-1-1763 en ook wever van beroep, vermoedelijk woonde hij bij zijn schoonouders in huis, tr. 21-6-1798 te Kleinemeer met Aaltje (alias Aleidis) Derks, ged. 14-2-1784 te Kleinemeer (RK).

1813   Derk Berends Breurken bewoont nr. 59 (5 deuren/vensters).

1822  Weduwe H. de Haan, wever, huisnr 59. Doorgestreept en naar alle waarschijnlijkheid afgebroken.

HE20, G327? (behuizing); huisnr. 1813 = 58.

1813, 1822  Luitje Klasens Amerika bewoont nr. 58 (5 deuren/vensters).

1811-1832  Luitje Klaassen Amerika, geb. 5-12-1756, van de Pekel, arbeider, ws. ged. 10-10-1756 te Oude Pekela als zv Klaas Luitjens en Hilligje Freriks, tr. 23-3-1783 te Hellum met Berentje Antoni, ged. 29-12-1760 te Schildwolde als dv Antoni Lefferts en Geertje Harms.

1832  G327 Luitje Klaasen Amerika, arbeider [doorgestreept].

1850-1860  Huisnummer 58 veranderd in 83 (echter ook het ernaast gelegen HE21 krijgt dan nr 83). Bewoners: Johan van der Wusten, geb. 24-7-1800 te Eugter?, Koninkrijk Hannover, kleermaker, tr. met Elsien Meijer, geb. 7-11-1788 te Hellum, dv Jan Louwerens en Anna Derks.

1874  G327 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G499, S. J. M. ten Have, huis B50, die ook G500 (houtstek) en G502 (B52/HE19) bezit.

HE21, G325? (behuizing); huisnr. 1813 = (ws.) 57.

1757-1813  Thomas Jans, van Farmsum, ovl. 1810, schoenmaker, tr. (1) 7-6-1756 te Hellum met Eetje Hindriks, ged. 3-7-1735 te Hellum, begr. 9-7-1767 te Hellum, dv Hindrik Roelfs, bakker op HE34 en Rixte Haijes, tr. (2) 19-12-1779 te Hellum met Hilke Jans, van Hellum. Op de lidmatenlijst van maart 1812 wordt vermeld dat zij blind is.

1813   Tomas Jans Jantsema Wed. bewoont nr. 57 (5 deuren/vensters).

1822   Steffen Gerrits Gerringa weduwe, landbouwersche, huisnr 57 - in potlood vervangen door nr 60 en naam vervangen dor Hindrik de Haan.

1832  G325 eigenaar Hindrik Hindriks de Haan.

1850-1860  Huisnummer 57 veranderd in 83 (echter ook het ernaast gelegen HE20 krijgt dan nr 83). Bewoners: Jan Doornbos, geb. 29-2-1805 te Meedhuizen, timmerman, tr. met Jakobje Groenwold, geb. 26-11-1808 te Schildwolde.

1874  G325 bestaat niet meer, vermoedelijk vervangen door G470, (eigenaar) H. de Haan, huis B49.

Hellum, het centrum

HE22, G47 (winkel/herberg) “de Jagtweide”, ook in gebruik als Regthuis van Hellum.

1693  Vermoedelijk hier volgens de lidmatenlijst Meerten Jacobs (Slomp), ovl. na 4-5-1709, wedman, eigenerfde, secretaris Woldzijlvest, tr. voor 1693 met Beertje Jans, dv Jan Meertens, landbouwer op HE83.

In 1713 verkoopt wedman Meerten Jacobs zijn huis en schuur op pastoriegrond te Hellum aan schoonzoon en dochter voor ƒ 325:

1713-1727  Roelof Hendriks, jg van Farmsum, tr. 8-1-1708 te Hellum met Eetje Martens, jd van Hellum. Zij hertr. 20-1-1726 te Hellum met Jacobus Vos, van Siddeburen. Op de lidmatenlijst van 1727 komt Eetje met haar tweede man nog hier voor. Later wonen ze op HE13.

1757-1779  ws. hier Pieter Lienders (Leenders), ged. 18-4-1723 te Schildwolde, herbergier/tapper en winkelier, zv Derck Jans en IJckien Pieters, tr. (1) 6-11-1757 te Hellum met Hilje Pieters Sijtsema, ged. 28-3-1734 te Hellum, begr. 21-6-1765 te Hellum (als Pieter Leenders vrouw), dv Pieter Zijtsema en Renske Eppes, tr. (2) 31-3-1766 te Hellum met Engeltje Tonnis, van Hellum, dv Tonnis Hindriks (Houwink) en Martje Derks, landbouwers op HE85.

Gezien het feit dat in Peter Leenders huis een collectebus van de kerk aanwezig was (zie diakonie inkomsten), lijkt het aannemelijk dat dit een herberg/tapperij was, omdat daar wel vaker zo’n bus aanwezig was. Zij hertrouwt:

1779-1783  Luitjen Havings, ged. 4-4-1751 te Hellum, zv Having Luitjens en Grietje Pieters, tr. 7-3-1779 te Hellum met Engeltje Tonnis, weduwe van Pieter Lienderts. Ze woonden in 1788 te Siddeburen.

Zij verkopen 12-2-1783 de behuizing met winkelgereedschap, doende jaarlijks ƒ 10 aan de pastorie, zwetten N: costerij en pastorij, O: Freerk Luitjens weduwe, Z: de wech, W: de laan; aan:

1783-1786  Jan Berents, van Hellum, ged. 11-10-1744 te Hellum als zv Berent Geerts en Aaltje Jans, tr. 22-3-1778 te Hellum met Martje Geerts, van Hellum, mogelijk weduwe van Geert Fockes, en dan is zij ws. ged. 1-1-1736 te Noordbroek als dv Geert Luirts en Jantje Jans. Zij werd 27-5-1780 op belijdenis aangenomen als lidmate te Hellum en vertrok in 1786 naar Schildwolde.

In 1786 verkopen zij de behuizing met het winkelgereedschap, doende jaarlijks ƒ 10 beklemhuur aan de pastorie te Hellum, aan:

1786-1813  Jan Antonie Bijmolt, geb. 24-9-1745 (volgens lijst met weerbare mannen 1811) en ged. 22-8-1745 te Schildwolde, ws. ovl. 21?-10-1825 te gem. Siddeburen, tapper, zv Antoni Lefferts en Geertje Harms, tr. 26-7-1767 te Hellum met Antje Jans, van Schildwolde. Tot 1786 woonden ze op HE31.

1813   Jan Antonij Bimolt, opgevolgd door Geert Klasens Schipper, huisnr. 73, 5 deuren/vensters.

1813-1821  tussen 1813 en 1816 opgevolgd door Geert Klaassens Schipper, geb. 11-8-1785 te Schildwolde, ovl. 21-1-1864 te Schildwolde, eerst koopman te Hellum, daarna landbouwer te Schildwolde, zv Klaas Geerts Schipper en Lutgert Jans, landbouwers te Schildwolde, tr. 7-5-1809 te Schildwolde met Grietje Jacobs Boerema, geb. 8-1-1786 te Hellum, ovl. 1-3-1858 te Schildwolde, dv Jacob Freerks en Ida Ebes, landbouwers op HE14 te Hellum.

1822   Geert Klasen Schipper, winkelier en tapper etc, huisnr 73. Later: Wiert J. Veltman.

1830-1832  Wiert Jans Veldman, geb. 23-10-1791 te Siddeburen, koopman en landbouwer te Hellum, zv Jan Pieters en Aafke Hindriks, tr. 1-5-1822 te Beerta met Gepke Heikes Meijer, geb. 1-1-1797 te Zuidbroek, dv Haike Lauwrens Meijer en Trijntje Harms, beiden ovl. na 19-6-1858.

1850-1860  Huisnummer 73 veranderd in 81. Bewoners: Enne Bouwman, geb. 23-11-1797 te Eenrum, winkelier, tr. met Grietje Smid, geb. 1827 te Jukwerd. Zij vertrekken 1-5-1852 naar Siddeburen.

Op 24-5-1852 komt het volgende gezin van Bierum hier naar toe: Hendrik Jacobs Hertog, geb. 27-10-1821 te Appingedam, kastelein, tr. met Aaltje Kornelis Swieringa, geb. 1826 te Eenum.

1874  G47 bestaat niet meer; vermoedelijk huis = B47, echter niet genoemd bij sectie G. Mogelijk afgebroken?

HE23, G323, (brouwerij, later boerderij?)

1670-1693  Harmen Eltjes, afkomstig van Zuidbroek (Uiterburen), ovl. voor 1688, brouwer te Hellum, zv Eltie Harmens en Geertruit Jans, tr. ws. 4-11-1667 te Groningen met Fenneke Stevens (?), ovl. na 1693, brouwersche. Hij woonde al in 1670 te Hellum. Op de lidmatenlijst ca. 1693 woont hier Fenneke de brouwersche, met haar dogter Antje Eltes. Dit zal Anje Harms moeten zijn.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1693-1721  Pieter van Gennip, jm van Hellum, ged. 5-2-1671 te Schildwolde, ovl. tussen 1730 en ca. 1734, brouwer tot Hellem (1704), zv Jan van Gennip en Afke Peters, tr. 25-9-1692 te Hellum met Anje (Annichjen) Harms, jd van Hellum, ovl. 13-11-1728 te Hellum. In 1727 woonden ze blijkens de lidmatenlijkst elders te Hellum.

Ze verkopen 30-1-1721 hun behuizing en schuur te Hellum op pastoriegrond, namelijk een brouwerij met kuipen, een ketel, vaten en al het brouwgereedschap en een eiken tafel, voor ƒ 875 aan:

1721   Hiltje Scheltes/Scheltema, ged. 22-4-1698 te Hellum, ovl. tussen 20-6-1734 en 3-2-1737, zv Tjaard Scheltes en Evertje Jans, tr. 11-4-1723 te Hellum met Jantje Cornelis, ged. 5-3-1697 te Schildwolde, dv Cornellis Jans en Cornelisjen Geutjes. Hij was later landbouwer op HE40. Wanner ze de brouwerij verkochten is op dit moment niet bekend, in elk geval voor 1727, want volgens de lidmatenlijst woont dan hier:

1726-1736  Peter Bennes, van Appingedam, ovl. eind 1736 te Hellum, brouwer te Hellum, tr. (1) ondertr. 22-9-1720 te Appingedam met Wilmijna Hindriks Cloosters, van Krewerd, kwam 16-3-1721 met attestatie van Krewerd, ovl. tussen 1729 en 1734, tr. (2) (ondertr. 12-2-1736 te Hellum) met Anje Everts, ged. 17-2-1709 te Hellum, ovl. 12-9-1807 te Hellum, dv Evert Reends en Imte Remkes, landbouwers op HE10. Hij zal hier eind 1726 al gewoond hebben want op 22-10-1726 werd Pijeter Brouwers kind begraven.

Anje Everts hertrouwde ca. 1739 met Hindrik Hindriks, landbouwer op HE17.

1741-1757  Marten Martens Kim, brouwer en wedman te Hellum, ged. 1-9-1713 te Noordbroek, begr. 4-8-1756 te Hellum, zv Marten Martens Kim en Sara Jans, tr. 19-12-1734 te Siddeburen met Margaretha Helperi, ged. 15-11-1711 te Siddeburen, dv Helperus Helperi, predikant te Siddeburen en Hillechijn Wibbes. Zij hertr. 18-8-1765 te Hellum met Wabbo Kuen, collector te Delfzijl, en vertrok naar Delfzijl (en kwam later weer terug).

1757  hier? M. M. Kim’s Wed.

Vermoedelijk opgevolgd door zoon Marten Martens Kim, ged. 15-9-1737 te Hellum, ovl. 23-3-1821 te Hellum?, wedman en ouderling, tr. 30-3-1766 te Hellum met (zijn stiefzuster) Clara Kuen/Keun, ged. 21-8-1740 te Delfzijl, ovl. 21-3-1805 te Hellum, zij kwam juni 1767 met att. van Delfzijl, dv Wabbo Kuen en Jenneke Schut. Zij woonden in 1771-1778 vermoedelijk elders te Hellum (in het centrum). Vanaf 1785 woonden ze mogelijk te HE19, of huurden ze dat zonder er te wonen?

1803   M. Kim en vrouw huren van de pastorie te Hellum enige land jaarlijks voor ƒ 23-10 en een heemstede van de pastorie voor ƒ 4-10.

1808   Johannes Kim huurde pastorie land voor ƒ 16-10 terwijl zijn vader voor ƒ 7 pastorie land huurde. Samen opgeteld is dit het eerder genoemde bedrag van ƒ 23-10.

Opgevold door hun zoon:

1809-1832  Johannes Martens Kim, geb. 1-5-1780 en ged. 7-5-1780 te Hellum, ovl. tussen 1812 en 1821, brouwer?, landbouwer en diaken te Hellum, tr. 30-4-1804 te Hellum met Mientje Jans, zij kwam 5-10-1804 met attestatie van Farmsum. Vanaf 1821 woont ze op HE19.

1813   Johannes Kim, huisnr 56, 8 deuren/vensters.

1822  Weduwe Johannes Martens Kim, bierbrouwersche, huisnr 56, 9 deuren/vensters.

1832  G323 Weduwe/Erven Johannes Martens Kim.

later:  ws. Marten Johannes Kim, ovl. 23-11-1838 te Hellum, bierbrouwer, tr. met Hilke Jans Wildhof/Wilthoff, geb. 13-2-1814 te Schildwolde, ovl. 29-1-1876 te Hellum, dv Jan Eltjes Wildhof en Engbertje Jurriens Homan, landbouwers te Hellum op HE40. Zij hertrouwt:

1841-1880  Harmannus Klaassens Boerema, geb. 20-12-1811 te Hellum, ovl. 13-9-1903 te Hellum, landbouwer en kerkvoogd te Hellum en raadslid gemeente Slochteren, zv Klaas Jacobs Boerema en Frouwe Harmannus Wildeman, landbouwers op HE14, tr. 2-4-1841 te Slochteren met Hilke Jans Wildhof, geb. 13-2-1814 te Schildwolde, ovl. 29-1-1876 te Hellum. Harmannus voldeed aan de Nationale Militie door het aanstellen van een nummerverwisselaar. In 1842 plaatste Harmannus een advertentie in de Provinciale Groninger Courant waarbij hij een koperen brouwketel, drie kuipen en overige brouwers gereedschappen te koop aanbood. Hij zal dus zelf niet als brouwer actief zijn geweest.

Het huisnummer veranderde rond 1850 van 56 in 82.

1874  G323 bestaat niet meer; vermoedelijk vervangen door G473 H. K. J. Boerema, huis B48. Hij bezit ook G543, huis B23a (waar echter eerst Wed. M. J. Kimm als eigenaar wordt vermeld).

2 akkers (onbehuisd)

1630   Meerten Jacobs gebruiker van 2 akker.

1699/1702  Vrouwe Ripperda van Oosterwijtwerd eigenaresse. Gebruiker: Luijtien Hermens, zie HE11. In 1709 is Meerten Jacobs zijlvest namens mevr. van Oosterwijtwerd. Hij zal hier echter niet gewoond hebben.

1731-1745  Roelf Harms, tr. 7-12-1725 te Hellum (h.c. Farmsum 9-11-1725) met Aafke Pieters, van Hellum, dv Peter van Gennip en Anje Herms.

1731  Eigenaresse van 2 akker: Mevrouw van Oosterwijtwerd. Gebruiker: Roelf Harms.

1736-1743  idem, nu een halve akker en 12 deimt hooiland.

1745-1770  Hindk. Remts eigenaar/gebruiker. Hij koopt het in 1745 van de Heer van Farmsum voor ƒ 650-15-4. Later 2½ akkers; “Gorterij” genoemd. Gerechtigheden bij de Heer van Farmsum.

HE24, G55 behuizing die tot 1791 behoorde bij HE29a; huisnr. 1813 = 72.

1705  Hellum 15-1-1705: Pieter Fockens in qualite als lasthebbende van zijn halfzuster Anije Jans verkoopt namens haar aan Abel Berens en Jantijen ehl. te Hellum: huis en schuire staande op pastorijen grond tot Hellum (doorgestreept: en het ander huis) met de beklemminge van soodaene landt daer het (doorgestreept: het huisien op pastorij) huijs op kercken landt is staende \ alsmede verscheiden goederen waervan inventarium is gemaakt /. Voor 440 car. gl. en een rijcksdaelder waarvan bij ontvangst van de huisen met annexen 220 car gld betaald zal worden. Uit dit contract blijkt dat HE24 en HE29a toen al samen werden gebruikt.

1706  beleden 22-1-1706 en 26-2-1706: Peter Fockes, Jan Harmens, Anje Jans en Trijnje Jans verkopen aan Abel Beerens: haer anpart tuine en venne liggende tot Hellem, waerin die kercke van Hellem an die oostkant een part mede is hebbende; ten N:, O: en Z: die pastorie van Hellem, W: die pastorie en kosterie aldaar. Verkocht voor 100 car. gl. Dit land hoort vermoedelijk bij HE24.

1798  gekocht door Theodoricus Fokkes Wildeman en Grietje Nannings Dijkhuizen voor ƒ 629. Een behuizing en schuur met de vaste beklemming van de tuin, gelegen te Hellum aan de weg, jaarlijkse huur aan de pastorie ƒ 6; ten N: en O: de pastorie, Z: de Heereweg, W: Jan Antonij.

1803-1808  De huur van ƒ 6 aan de pastorie wordt betaald door T. F. Wildeman, zie ook HE30. In 1808 betaalt hij ook nog een huur van ƒ 4-10 (voor een heemstede?) aan de pastorie. Mogelijk hetzelfde dat in 1803 door M. Kim werd gehuurd.

1811  vermoedelijk bewoond door Tonnis Jans Dijksterhuis, geb. 8-2-1767 te Wirdum, arbeider, zv Jan Tonnis en Eke Freriks, tr. voor 1793 met Jantje Hendriks. Zij woonden daarvoor op HE18. Hierna woonden ze op HE80.

1813   Thoed. Fokkes Wildeman, huisnr. 72, 5 deuren/vensters.

1822   Theodorikus Fokkes Wildeman, schoolhouder etc, huisnr 72.

1832  G55 Theodorikus Fokkes Wildeman, schoolmeester te Hellum.

1850-1860  Huisnummer 72 veranderd in 80. Bewoners: Derk Bosman, geb. 1813 te Midwolda, schoenmaker, tr. met Anke ten Berge, geb. 1817 te Zuidbroek.

Mogelijk heeft hier ook tijdelijk bij in gewoond het gezin van Derk Nieuwold, geb. 15-12-1820 te Hellum, dagloner, tr. met Eltje Smit, geb. 13-7-1821 te Termunten.

1874  G55 D. H. Bosman, huis B46.

foto van de kerk te HellumHE25, G308: de kerk van Hellum

1832  G308, kerk van Hellum met losstaande toren.

1874  G308 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G494, huis B42, 43 of 44 (kerk, toren en diakonie).

HE26, G310 (behuizing); huisnr. 1813 = 34.

1809-1832  Geert Haikes Woltman, ged. 24-9-1758 te Hellum, zv Haike Arents en Geertje Geerts, tr. (1) met Kristina Bonarts, tr. (2) (ondertr. 24-9-1796 te Hellum) met Grietje Pieters, vam Schildwolde.

1811  hier? Geert Heijkes Woltman, geb. 24-9-1758, arbeider.

1813   G. Heikes Woltman, huisnr. 34, 5 deuren/vensters.

1822   Geert Heikes Woltman, arbeider, huisnr 34.

1832  G310 Weduwe Geert Aeikes/Heikes Woltema, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 34 veranderd in 75. Bewoners: Pieterke Woldman, weduwe, geb. 5-10-1809 te Hellum, dagloonster met (vermoedelijk) haar kinderen Akkerman. Ook hebben hier tijdelijk bij in gewoond: Jan Puister en Berendje Roelfs.

1874  G310 P. G. Woltman, huis B69a.

HE27, G57, 5 akker, Pastorie Heerd, bewoond/gebruikt door de pastor/dominee; huisnr. 1813 = 71.

1630  de Pastoirije, 5 akker.

1743-1752  Hermannus van Teijlenga, ged. 17-9-1720 te Noordhorn, ovl. 2-2-1752 te Hellum, predikant te Hellum vanaf 28-4-1743 tot aan zijn overlijden, zv Pieter Harms en Stijntie Cornelis, tr. (1) 4-5-1743 te Hellum met Paulina Joachimi, ged. 20-12-1715 te Groningen, dv Writzer Joachimi en Anna Pauli, tr. (2) 29-8-1745 te Hellum met Niesje van Giffen, ged. 12-9-1722 te Groningen, ovl. 15-9-1777, dv Lambertus van Giffen en Anna Elfering. Niesje van Giffen hertrouwde 20-6-1759 te Hellum met de kerkvoogd Jan Claassen, zie HE10.

1813   Jansonius, Pastorij, huisnr. 71, 9 deuren/vensters.

1822  Pastorij.

1850-1860  Huisnummer 71 veranderd in 79. Bewoners: Edzo Tonkes, geb. 22-1-1818 te Groningen, predikant komt 18-12-1850 van Uithuizermeeden en gaat 8-12-1855 naar Ulrum, tr. met Siebentje Tonkes, geb. 16-9-1818 te Meeden.

1874  G57 pastorij te Hellum huis B45.

HE28, G307: diakonie (armenhuis?) van Hellum

1813  Huisnummer 35, diakonie.

1822  Huisnr 35 niet vermeld.

1832  G307 diakonie

1850-1860  Huisnummer 35 veranderd in 76. Dit huis had in deze periode meerdere bewoners:

- Geert Roelfsema, geb. 1-2-1780 te Hellum, ovl. 23-3-1851 te Hellum, zv Jan Roelfs Roelfsema en Tietje Jans op HE7, tr. met Geessien Veldman, geb. 1789 te Bierum, ovl. 22-8-1859 te Hellum met hun dochter Anje.

- de ongehuwde Janke Hendriks, geb. 1770 te Loppersum.

- de weduwe Grietje Gelderloos, ged. 3-1-1773 te Schildwolde, dv Kornellis Hinderks en Grietje Jacobs.

- de weduwe Geessien Tammeling, geb. 25-10-1790 te Hellum, dv Hendrik Fokkes en Autje Jans.

1874  G307 bestaat niet meer, mogelijk opgevolgd door G449 diaconie der hervormde gemeente te Hellum c.s., huis B14? (mogelijk is B44 bedoeld?).

HE29, G305 (schippersbehuizing); huisnr. 1813 = 38

1692  Hier? jaarlijkse heemhuur aan de kerk te Hellum: Gerrit Jans, nu Poppe [Fokkes??] heemhuir ƒ 3-10?

1695  Hier? Uitje Jans en Aeltjen Dercks verkopen aan Poppe Foppes en Bouwe Wijrds haer behuisinge en schuijre staende op kosterije grond te Hellum, alsmede het halve schipvaert met zeijel en treijel, voor ƒ 383-3-0, waarvan ƒ 200 op 1-4-1696 bij de ontvangst van het schip en huisinge, en de rest op april 1697. Alles kracht aankoopbrief d.d. 15-5-1672. Het is niet zeker of het om deze behuizing, gaat, het kan ook gaan om HE32 (meest waarschijnlijk) aangezien Uitje Jans gezien de lidmatenlijst van ca. 1692 daar lijkt te wonen en dat was ook een schippershuis.

-1697   Poppe Fockes tr. met Bauwe Wierts, dv Wiert Scheltes te Schildwolde. Later wonen ze te Siddeburen.

1697   Poppe Fockes verkoopt aan Hindrick Mennes de halve schipvaart van Hellem naar den Dam met het halve schip, zeijl en treijl, met het huis tot Hellem staande op kerkengrond aldaar bij het kerkhof, hebbende ten N: die wech, O: die Waterloosinge, Z: en W: een laen. Verkocht voor ƒ 645.

1697-1706  Hendrik Mennes, van Schildwolde, mogelijk eerder gehuwd met Geele Everts, ovl. kort voor 2-11-1704, tr. 1698 te Westerbroek (ondertr. 18-9-1698 te Hellum) met Lutgert Jans, van Westerbroek. Zij hertrouwt:

1706-1718  Jacob Jans, van Siddeburen, tr. 14-2-1706 te Hellum met Lutgert Jans.

1718  Claas Tammes en Derk Uitjes, diaconen te Hellum, verkopen aan Hiltje Pieters onse behuisinge en schop op kerkegrond te Hellum met de mis in de vaalt en een halve schipvaart op Appingedam en alles wat daaraan dependeert, zoals Jacob Jans tevoren heeft gebruikt en bewoond voor ƒ 485.

Hiltje Pieters, van Hellum, zv Pieter Hilties en Jantje Jans te Siddeburen, tr. (1) 2-4-1719 te Kolham met Egbertien Hemkes, van Kolham, tr. (2) 4-1-1722 te Hellum met Geertruid Cornelis, van Hellum.

1757-1771  jaarlijks huur aaan de kerk van Hellum ƒ 3-15 betaald door:

Focke Hindriks, geb. ca. 1700 te Slochteren, begr. 9-4-1767 te Hellum, smid, zv Hindrik Fokkes en Grietje Berents, tr. 6-11-1718 te Hellum met Hille Alberts, ged. 17-11-1695 te Siddeburen, ovl. 11-4-1774 te Hellum, dv Albert Hindriks en Maria Wierts. Hij woonde hier mogelijk al in 1727 gezien de positie op de lidmatenlijst.

1772-1802  Hindrik Harms Schipper, ged. 30-7-1741 te Hellum, ovl. 17?-12-1817 te gem. Siddeburen, zv Harm Adriaans en Trijntje Harms, zie HE5, tr. 11-11-1770 te Hellum met Menje Jans, van Schildwolde. Zie ook HE81. Zij huurden van 1772 tot en met 1801 deze beklemde heemstede van de kerk van Hellum voor ƒ 3-15 per jaar.

1802   Hindrik Harms en Menje Jans verkopen aan Nanne Jacobs en Berentje Klasens: een behuizing met de beklemming van een tuintje doende jaarlijks ƒ 3-15 aan de kerk van Hellum; ten N: de Hereweg, O: de Meente geute, Z: H. T. Wildeman, W: de lane. Met het halve schip en schipvaart van Hellum op Appingedam etc. voor ƒ 1335-3.

1802-1806  Nanne Jacobs, mogelijk zv Jacob Nannings en Trijntjen Willems te Slochteren, ovl. na 1809, tr. voor 21-9-1800 met Berentje Klaasens. Zij hertrouwde later vermoedelijk met Derk Roelfs Roelfsema, want “Berentje Klasens, vrouw van Derk Roelfs Roelfsema”, werd op 30-6-1821 bevestigd tot lidmaat.

1807-1825  Gerrit Luitjes, geb. ca. 1760, ovl. 21-8-1806 te Hellum, tr. met Weefke Eisses, ovl. in of kort voor 1825. Vermoedelijk opgevolgd door zoon Zwitter.

1813  Wed. Gerret Luitjes, huisnr. 38, 5 deuren/vensters.

1822   Gerriet Luitjes weduwe, daglonersche, huisnr 38. Later vervangen door Zwitter G. Timmer.

1832  G305 Zwitter Gerrit Timmer, wagenmaker te Hellum.

1850-1860  Huisnummer 38 veranderd in 72. Eerst dubbel bewoond (?) Bewoners: Harm Schoonbeeg, geb. 1782 te Noordbroek, huisverver, tr. met Klaassien Brouwer, geb. 1794 te Termunten, ovl. 15-5-1859 te Hellum. Ze woonden later elders te Hellum. Ook bewoond door Maria Alons, geb. 1788 te Sappemeer, dagloonster.

1874  G305 eigenaar J. Bouwes te Appingedam, huis B41.

HE29A, G302a?, 4½ akker eigendom van de kerk tot Hellum.

Het lijkt er sterk op dat de boerderij die hier op stond in elk geval al sinds 1693 niet bewoond werd (door de gebruikers van het land). In plaats daarvan woonden ze in HE24 dat in 1798 apart van de boerderij werd verkocht. Tussen 1791 en 1832 is de boerderij vermoedelijk afgebroken.

1630   Jan Wierts gebruikt 5½ akker.

1688-1702  Jan Jacobs (Kremer), ovl. na 1702, tr. met Trijne (Jans??), ovl. na 1693. Lidmaten in 1693. Gezien de lidmatenlijst lijkt het erop dat ze op HE24 woonden, net als veel latere bewoners. Het is echter niet helemaal onmogelijk dat in 1693 hier de volgende personen woonden: Jan Geerts, tr. me Anje Jans.

1705  Hellum 15-1-1705: Pieter Fockens in qualite als lasthebbende van zijn halfzuster Anije Jans verkoopt namens haar aan Abel Berens en Jantijen ehl. te Hellum: huis en schuire staande op pastorijen grond tot Hellum (doorgestreept: en het ander huis) met de beklemminge van soodaene landt daer het (doorgestreept: het huisien op pastorij) huijs op kercken landt is staende \ alsmede verscheiden goederen waervan inventarium is gemaakt /. Voor 440 car. gl. en een rijcksdaelder waarvan bij ontvangst van de huisen met annexen 220 car gld betaald zal worden. Uit dit contract blijkt dat HE24 en HE29a toen al samen werden gebruikt.

1706  beleden 22-1-1706 en 26-2-1706: Peter Fockes, Jan Harmens, Anje Jans en Trijnje Jans verkopen aan Abel Beerens: haer anpart tuine en venne liggende tot Hellem, waerin die kercke van Hellem an die oostkant een part mede is hebbende; ten N:, O: en Z: die pastorie van Hellem, W: die pastorie en kosterie aldaar. Verkocht voor 100 car. gl. Dit land hoort vermoedelijk bij HE24.

Jan Jacobs en Trijne opgevolgd door (vermoedelijk niet de kleinzoon, mogelijk wel verwant?):

1721-1734  Jan Jacobs, begr. 4-6-1734 te Hellum, zv Jacob Jans en Trijnje Jacobs, tr. 23-1-1707 te Hellum met Hilje Abels, ged. 6-3-1681 te Slochteren, ovl. na 6-11-1721, dv Abel Berents (Bileveld) en Jantjen Jeltes, landbouwers op HE10, later mogelijk hier en/of op HE24?

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1734-1791  Frerik Luitjens, ged. 29-6-1710 te Hellum, begr. 19-12-1769 te Hellum, landbouwer en diaken te Hellum, zv Luitjen Harms en Greetje Mekkes, landbouwers op HE11, tr. 13-6-1734 te Hellum met Abelje Jans, ged. 15-4-1714 te Hellum, begr. 3-10-1796 te Hellum.

1767  N.B.: vreemd genoeg wordt hij niet genoemd bij de personen die een gedeelte van de schipsloot moesten onderhouden!

1792-1811  Huis en land werd 15-6-1792 verkocht aan H. T. Wildeman en Epke Reints, het was echter al in 1791 ingegaan. Het huis bekend als “het oude huis” is vermoedelijk niet lang daarna afgebroken want in 1832 staat er geen boerderij meer.

1803  Op 1-1-1803 was Harmannus Wildeman beklemde gebruiker van 4½ akker, jaarlijkse huur ƒ 36 van de kerk van Hellum en eveneens beklemd gebruiker van een heerdje land, jaarlijkse huur ƒ 17 van de kosterij van Hellum.

1812-1814  De huur aan de kerk wordt betaald door de kinderen/erfgenamen Wildeman.

1815-1824  De huur wordt nu betaald door Theodoricus Adolfs Wildeman, gehuwd met Kundina Harmannus Wildeman, die op HE16 gewoond zullen hebben, zie verder aldaar.

1874  Mogelijk ongeveer hier? G460 huis en erf, en G461 schuur, eigenaar A. T. Wildeman c.s., huis B70. Die woonde daarvoor op HE16 waar toen dit land ook bij in gebruikt was.

HE30, G304, Kosterij en school, schoolmeesters heerdje 2 akker; huisnr. 1813 = 37.

N.B.: deze heerd wordt niet genoemd bij de eedverandering tussen 1684 en 1691.

Gegevens van de schoolmeesters komen deels uit Naar school in de Ommelanden.

1630  die Costerije, 2 akker

165?-166?  Gerrit Kolff, mogelijk dezelfde als Gerrit Jans Colthoff, schoolmeester te Scharmer van 1660-1699, gezien het feit dat te Hellum vanaf 1670 een Rudolphus Colthoff voorkomt.

1669-1679  Johannes Römelingh, geb. ca. 1653 te Farmsum, zv schoolmeester Theodoricus Römelingh en Catharina Jans, tr. (ondertr. 14-11-1674 te Groningen) met Lammechien Jans Sanders, van Groningen. In 1679 vertrokken naar Baflo.

168?-1687  Derk Wichers Sijtsema, ged. 12-7-1657 te Noordbroek, ovl. voor 24-5-1688, schoolmeester te Hellum 168?-1687?, zv Wicher Pieters Sijtsema en Iesele Tiddens, tr. met Renske Kolthof, dv Rudolphus Kolthof, kerkvoogd te Hellum, en Eldertien Sanders.

1688-1704  Renske hertrouwde voor 24-5-1688 met (een neef?) Derk Sijtsema, ook schoolmeester. Mogelijk woonden ze later op HE38.

Zij hertrouwde 23-8-1705 te Hellum met luitenant Jan Alles, van Appingedam.

1704-1707  Mogelijk schoolmeester Harm Steffens? (eerder te Wagenborgen??). Gezien het feit dat hierna Fokke Harmens schoolmeester was lijkt het me goed mogelijk dat diens vader Harmen Steffens die te Siddeburen woonde in naam eerst schoolmeester hier was terwijl het in werkelijkheid zal zijn waargenomen door zijn zoon.

1708-1737  Schoolmeester, organist en eigenerfde Fokke Harmens, geb. april 1682 te Siddeburen, ovl. 31-1-1749 te Zeerijp, zv Harmen Steffens en Jantje Fockes, landbouwers te Siddeburen, tr. ondertr. 26-12-1708 te Hellum (h.c. Farmsum 23-11-1708) met Elske Tiddens, ged. 8-3-1685 te Siddeburen, ovl. 18-11-1750 te Zeerijp, dv Tidde Drieuwes en Jantje Autjes, schoenmaker en landbouwer te Siddeburen.

Opgevolgd door zoon:

1738-1768  Schoolmeester Tiddericus Fokkens Wildeman, ged. 7-2-1712 te Hellum, begr. 8-7-1768 te Hellum, tr. ondertr. 14-2-1738 te Hellum (h.c. Farmsum 19-12-1738) met Kundina Dorenbos, ged. 5-8-1714 te Schildwolde, ovl. ca. 1771 te Hellum, dv Jakob Dorenbos en Ilbina Remkes, eigenerfde te Schildwolde.

1768-1771  Arend Luxema als waarnemend schoolmeester voor de weduwe van de vorige.

1771-1787  Schoolmeester Arend Luxema, ovl. in 1806, tr. 6-9-1763 te Groningen met Grietje Ottes Kubbinga, ged. 29-5-1740 te Winschoten, ovl. kort? na maart 1812, dv Otto Harms en Geertijn Jans.

1787-1852  Schoolmeester en organist Theodoricus Fokkes Wildeman (vernoemd naar zijn grootvader die hier eerder schoolmeester was), geb. 25-4-1768 en ged. 1-5-1768 Zeerijp, ovl. 2-2-1852 Hellum, zv Fokko Theodoricus Wildeman, schoolmeester te Zeerijp en Geesjen Reintjens, tr. 17-5-1792 te Hellum met Grietje Nannings Dijkhuizen, ged. 11-12-1763 te Slochteren, ovl. 27-10-1829 Hellum, dv Nanning Klaassens en Anje Cornelis, bakker te Slochteren. Bezat ook HE33, mogelijk heeft hij daar ook gewoond.

1813, 1822 Wildeman, d’Kosterij, huisnr 37, 7 deuren/vensters.

1832  G304 kostorij van Hellum eigenaar.

1850-1860  Huisnummer 37 veranderd in 73. Bewoners: schoolmeester Theodoricus Wildeman. Opgevolgd door schoolmeester Albert van Tiddens, geb. 30-7-1825 te Noordbroek, tr. 20-5-1853 te Slochteren met Jantje Smid, geb. 22-3-1827 te Noordbroek.

1874  G304 “huis, erf en school”, Kostorij van Hellum, huis B40.

HE31, G67; huisnr. 1813 = 70.

-1786   Jan Antonie Bijmolt, geb. 24-9-1745 (volgens lijst met weerbare mannen) en ged. 22-8-1745 te Schildwolde, ws. ovl. 21?-10-1825 te gem. Siddeburen, tapper, zv Antoni Lefferts en Geertje Harms, tr. 26-7-1767 te Hellum met Antje Jans, van Schildwolde. Geen kinderen? In 1782 woonden ze al te Hellum, mogelijk hier. Vanaf 1786 woonden ze te HE22. Ze verkochten dit huis in 1786 voor ƒ 250. Er moest jaarlijks ƒ 5 huur aan de kosterij betaald worden.  Zwetten: N: Klaas Koenes meijerwijze, O: de Schipsloot, Z: de wech, W: de Meenteschaars laan.

1786-1832  Berend Harms van Gennip, kleermaker, van Schieringhoek (graafschap Bentheim), geb. 12-12-1757, ovl. tussen 1813 en 1832, tr. (ondertr. 13-4-1786 te Hellum) met Jantje Jans van Gennip, ged. 20-10-1754 te Hellum, ovl. na 1832, dv Gennep Scheltes en Klaaske Klaassens, landbouwers op HE57. Berend nam blijkbaar de familienaam van zijn vrouws familie aan.

1803   Berent Harms heeft een beklemd heemstede van de kosterij, jaarlijks ƒ 5 beklemhuur.

1813   Berend Harms van Gennip, huisnr. 70, 5 deuren/vensters.

1822   Berent Harms van Gennep weduwe, daglonersche, huisnr 70.

1832  G67 Wed. Berend Harms van Gennip, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 70 veranderd in 71. Bewoners: Harm Tulp, geb. 1797 te Midwolda, ovl. 9-8-1859 te Hellum, kleermaker, tr. met Trijntje Haijes, geb. 17-8-1803 te Nieuwolda.

1874  G67 eigenaar: de gemeente Slochteren, huis B38.

HE32, G64; huisnr. 1813 = 49.

1695  Hier? Uitje Jans en Aeltjen Dercks verkopen aan Poppe Foppes en Bouwe Wijrds haer behuisinge en schuijre staende op kosterije grond te Hellum, alsmede het halve schipvaert met zeijel en treijel, voor ƒ 383-3-0, waarvan ƒ 200 op 1-4-1696 bij de ontvangst van het schip en huisinge, en de rest op april 1697. Alles kracht aankoopbrief d.d. 15-5-1672. Het is niet zeker of het om deze behuizing gaat, het kan ook gaan om HE29, maar Uitje Jans lijkt gezien de lidmatenlijst van ca. 1692 hier te wonen.

1743-1791  Klaas Koenes, van Slochteren, ovl. na 29-11-1792, tr. 9-5-1734 te Hellum met Jantje Hindriks, van Slochteren, ovl. na 29-11-1792. Gezien de lidmatenlijsten van 1743, 1753, 1771 en 1778 woonden ze toen vermoedelijk ook op deze plek.

1786   Klaas Koenes meijerwijze als zwet.

1791   Klaas Koenes en zijn vrouw Jantjen Hindriks verkopen aan kleinzoon Klaas Hindriks hun behuizing, tuin en akker (jaarlijks ƒ 8 aan de kosterie) te Hellum op de Akkerenden met schip varende van Hellum op Appingedam vice versa. De verkopers houden vruchtgebruik van behuizing en schipvaart. De kleinzoon gaat het schip bevaren.

1792   Klaas Hindriks, geb. te Scheemderhamrik, ovl. voor 11-11-1796, ws. zv Hindrik Klaassens Schipper en Tjaatje Edzes op HE5, tr. 12-2-1792 te Hellum met Martjen Wessels Woltema, ged. 7-6-1761 te Siddeburen, ovl. 15-1-1827 te Slochteren, dv Wessel Eltjes en Aafke Jans. Ze onderhouden zijn grootouders tot mei 1793.

Zij hertrouwt.

1803-1813  Pieter Hindriks Puister, arbeider, ged. 17-6-1763 te Hellum, ovl. 16-5-1828 te Slochteren, zv Hindrik Jans en Grietje Gerrits, tr. 11-12-1796 te Hellum (h.c. Schildwolde 11-11-1796) met Martjen Wessels Woltema, weduwe van Klaas Hindriks.

1803   Pieter Hindriks gebruikt een beklemd heemstede van de kosterij van Hellum, jaarlijks voor ƒ 8.

1811   Pieter Hindriks Poester, arbeider, geb. 17-6-1763.

1813, 1822 Pieter Hindriks Puister, huisnr. 49, 5 deuren/vensters.

   Opgevolgd door zoon:

1832  G64 Wessel Pieters Puister, arbeider, geb. 22-7-1799 te Hellum.

1850-1860  Huisnummer 49 veranderd in 70. Bewoners: Wessel Puister, geb. 22-7-1799 te Hellum, ovl. 9-11-1878 te Slochteren, dagloner, tr. 3-9-1823 te Siddeburen met Martje Schipper, geb. 3-12-1802 te Hellum, ovl. 18-12-1876 te Slochteren, dv Jan Hindriks Schipper en Martje Harms op HE5.

1874  G64 W. P. Puister, huis “gesloopt”. Mogelijk huis B37.

HE33, G296; huisnr. 1813 = 36.

1688-1693  Rudolphus Colthoff, ovl. na 29-11-1705, kerkvoogd te Hellum, tr. met Eldertien Sanders, ovl. na 3-8-1694, dv Sander Roelfs en Jacobje Julles te Borgsweer. Ze woonden in elk geval al vanaf 1670 te Hellum. Huur aan de kerk in 1692: ƒ 7-…

1705   Derck Zijtsema, ovl voor 1705, tr. met Renske Kolthof. Zij hertr. 23-8- 1705 te Hellum met Jan Allers. Bij de afkoop van de kinderen wordt vermeld dat moeder en stiefvader huis en schuur met land etc staande tot Hellum op kerkengrond aan zich behouden. Vermoedelijk wordt hier deze plek bedoeld aangezien nazaten hier later ook nog woonden, en het kan gezien de lidmatenlijst van ca. 1693 ook wel ongeveer kloppen. Want toen zullen hier vermoedelijk de ouders van Renske Kolthof hebben gewoond. Derck Zijtsema was schoolmeester en zal eerst in de kosterij gewoond hebben: HE30.

1706   Jan Alles genoemd als westelijke zwet van HE40 (toen hoorde bij deze behuizing nog meer land dan later).

1743-1769  betaling ƒ 7-10 heemhuur aan de kerk van Hellum: Pieter Derks Zijtsema, ged. ?-7-1698 te Hellum, ovl. na 1778, zv schoolmeester Derk Zijtsema en Renske Koldhof, tr. 9-2-1727 te Hellum met Renske Eppes, ged. 3-9-1703 te Siddeburen, begr. 12-11-1751 te Hellum, dv Eppe Meertens en Hilje Jans. Gezien de lidmatenlijst van 1727 woonde hij toen niet hier maar vermoedelijk op HE53 waarvan het land zijn eigendom was. In 1743 lijkt hij volgens de lidmatenlijst wel hier te wonen.

Bij betaling heemhuur opgevolgd door zoon en schoondochter:

1770-1783  Eppe Pieters Zijtsema, ged. 12-3-1745 te Hellum, ovl. na 15-5-1802, tr. 15-5-1769 te Hellum met Trijntje Roelfs, van Wagenborgen, ovl. na 1790.

1791   Eppe Pieters Sijtzema bezit 12½ deimt land in de Schildjerpolder.

1798  (gezien de zwet op een contract:) Eppe Pieters Zijtsema.

Opgevolgd door zoon en schoondochter.

1810-1816  hier: zoon Pieter Eppes Sietsema, geb. 25-8-1777 en ged. 7-9-1777 te Hellum, timmerman, tr. 17-5-1807 te Hellum met Jacobje Jacobs, geboortig van de Pekel.

1813   Pieter Eppes Sijtsema, huisnr. 36, 4 deuren/vensters.

1817-1825  Huur aan de kerk betaald door de schoolmeester en organist Theodoricus Fokkes Wildeman, geb. 25-4-1768 en ged. 1-5-1768 Zeerijp, ovl. 2-2-1852 Hellum, zv Fokko Theodoricus Wildeman, schoolmeester te Zeerijp en Geesjen Reintjens, tr. 17-5-1792 te Hellum met Grietje Nannings Dijkhuizen, ged. 11-12-1763 te Slochteren, ovl. 27-10-1829 Hellum, dv Nanning Klaassens en Anje Cornelis, bakker te Slochteren. Ze woonden hiervoor vermoedelijk in de kosterij HE30.

1822   Theodorikus F. Wildeman, schoolmeester etc, huisrn 36.

1832  G296 Theodorikus Fokkes Wildeman, schoolmeester.

1850-1860  Huisnummer 36 veranderd in 74. Bewoners: Jan Wildeman, geb. 4-9-1813 te Hellum, winkelier, tr. met Aafke Meijer, geb. 2-11-1817 te Siddeburen.

1874  G296 bestaat niet meer, mogelijk opgevolgd door G452 E. A. Noordhoff, huis B39.

HE34, G71 (behuizing met een beetje land); huisnr. 1813 = 54.

1743-1775  Hindrik Roeleffs, ged. 7-10-1708 te Hellum, ovl. 13-10-1775 te Hellum, bakker, diaken en ouderling, zv Roelof Hendriks en Eetje Martens op HE22 en HE13, tr. ondertr. 27-3-1735 te Hellum met Rikste Haijes, ged. 10-5-1711 te Meeden, dv Haijo Heeres, schoenmaker en Auke Nannes.

Opgevolgd door zoon en schoondochter:

1775-1785  Hajo Hindriks, ged. 26-11-1741 te Hellum, ovl. na 17-5-1782, tr. 2-5-1779 te Hellum met Martjen Eltjes, geboortig van Siddeburen, kwam 25-4-1779 met attestatie van Siddeburen. Zij hertrouwt:

1785-1798  Frerik Cornellis, later genoemd Freerk Vos, jm geboortig van Wirdum, bakker, tr. 4-9-1785 te Hellum met Martjen Eltjes. Zij vertrekt in 1804 naar Sappemeer. Freerk Vos bezat in 1791 11½ deimat land in de Schildjerpolder.

1798   Freerk Vos en Martjen Eltjes verkopen (1) 10 deimt land aan Derk Geerts; (2) aan Jan Jans en Jenneke Martens Kim: des verkopers behuizinge zijnde een bakkerij staande op eigen grond te Hellum, met nog een kamp grasland aangekocht van Eppe Pieters Zijtsema, en een beklemde tuin doende jaarlijks ƒ 3-3 aan Jacob Pieters, voor ƒ 2600 met nog bakkers en winkelgereedschap voor ƒ 500. Zwetten behuizing: ten N: Evert Hindriks, O: de tuin, Z: de Heereweg, W: de Schipslood; tuin heeft ten N: en O: Jacob Pieters, Z: de Heereweg, W: de behuizing; het kampje heeft ten N: de Hereweg, O: de mande laan, Z: de mande laan en Eppe Pieters Zijtsema, W: Eppe Pieters Zijtsema.

1798-1813  Jan Jans Bakker/Jansema, ged. 3-9-1769 te Hellum, ovl. na 1812, bakker en diaken, vertrokken naar Suriname, zv Jan Harms Jansema en Aaltje Tammes, landbouwers te Hellum op HE55, tr. 15-4-1795 te Hellum met Jenneke Martens Kim, ged. 28-8-1768 te Hellum, ovl. 3-2-1810 te Hellum, dv Marten Martens Kim en Klara Kuen.

1801   Evert Hindriks en Jantje Hindriks ehl. te Hellum verkopen aan Jan Jans Bakker en Jenke M. Kim een laan te Hellum, ten N: Engbert Willems, O: Jacob Pieters, Z: kopers, W: verkopers, voor ƒ 25.

1801   Evert Hindriks en Jantje Hindriks ehl. te Hellum verkopen aan Engbert Willems en Renske Jans 6 spint eigen land te Hellum voor ƒ 190; ten N: verkopers, O: Jacob Pieters, Z: an de laan van verkopers, W: de laan van verkopers.

1813   Jan Jans Jantsema, tussen 1813 en 1816 opgevolgd door G. H. Groen, huisnr. 54, 9 deuren/vensters. Geert Harms Groen woonde in 1813 eerst te Siddeburen, huis 129 (vermoedelijk kadastraal G180). [NB: mogelijk 52 en 54 verwisseld?]

Geert Harms Groen, geb. 22-6-1788 te Beerta, broodbakker, zv Harm Jans Groen en Marieke Hindriks, tr. (1) met Eltje Kornelis Boom, tr. (2) 11-5-1825 te Siddeburen met Hillegien Bronnes Sluis, geb. 30-1-1791 te Kropswolde, dv Bron Sluis en Roelfien Melles.

1822   Engbert Willems Eiken, kuiper etc, winkelier etc, huisnr 54.

1832  G71 Engbert Willems Eiken, geb. 1-1-1765, ged. 13-1-1765 te Nieuw Scheemda, ovl. 11-12-1831 te Hellum, kuiper, zv Wilm Berents en Wupke Engberts, tr. ca. 1797 met Renske Jans Bos, ged. 1-7-1763 te Siddeburen, ovl. na 30-5-1835, dv Jan Eppes en Hilje Jans. Hij woonde rond 1811 hier vlakbij op HE36.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1836-1864  huisnummer 54 veranderd rond 1850 in 63: Jakob Tomas Lenting, geb. 26-12-1802 te Schildwolde, ovl. 14-9-1877 te Woltersum, tapper, dagloner en landbouwer, zv Tomas Jacobs Lenting en Pieterke Jochems, landbouwers te Schildwolde, later te Siddeburen, tr. 30-5-1835 te Slochteren met Hillechien Engberts Eiken, weduwe van Hindrik Jans Veldman (ovl. 4-10-1830 te Hellum), geb. 21-6-1798 te Hellum, ovl. 26-7-1863 te Hellum. Bij de geboorte van hun zoon in 1836 woonden ze al op nr. 54.

1874  G71 bestaat niet meer.

1874   Hindrik Klaassens Dijkhuis, kastelein te Hellum, tr. met Grietje Everts ten Cate. Zij worden genoemd als opvolgers van Jakob Tomas Lenting.

HE35, G75; huisnr. 1813 = 53

1791  Vermoedelijk hier: (westelijke zwet van HE32) Evert Hindriks.

1791-1803  Evert Hindriks, ged. 10-3-1742 te Hellum, zv Hindrik Hindriks en Anje Everts op HE17, tr. 1-6-1783 te Hellum met Jantje Hindriks, van Tjamsweer. Zij woonden eerst te Overschild, daarna hier, en in 1803 vertrokken ze naar Meedhuizen.

1804   Evert Hindriks en Jantjen Hindriks verkopen aan Reinder Siemons molenmaker en Geertruid Jans te Hellum hun behuizing en schuurtje met al het eigen land voor ƒ 1700. Zwettende ten N: de schipsloot en Jacob Pieters, ten O: Jacob Pieters en Engbert Willems, ten Z: deselve en Jan Jans Bakker, ten W: de schipsloot.

1805   Reinder Simons en Geertruit Jans te Noordbroek verkopen het een jaar later alweer voor ƒ 1783-3 aan Having Luitjes en Frouwina Klaassens te Hellum. De zwetten zijn dan ten N: de meenteschaar, ten O: Jacob Pieters en Engbert Willems, ten Z: Jan Bakker, ten W: de schipsloot.

1805-1813  Having Luitjes Leninga, geb. 22-6-1780 te Hellum, arbeider, zv Luitjen Havings en Engeltje Tonnis, zie HE22, tr. ca. 1803 met Frouwina Klasen, ged. 24-5-1781 te Schildwolde, dv Claas Ebes Brengers en Frouwijna Pieters.

1811   Having Luitjes Leenenga, arbeider, geb. 22-6-1780.

1813  Huisnr 53, Having Luitjes Leninga, 5 deuren/vensters.

1822   Remke Jeltes Dekker, arbeider, huisnr 53.

1832  G75 Remke Jeltes Dekker, arbeider, jm van Schildwolde, ws. geb. 24-7-1785 te Schildwolde als zv Jelte Jacobs en Grietje Remkes, tr. 10-1-1811 te Hellum met Geesjen Berends, jd van Hellum, ws. geb. 23-7-1787 te Hellum als dv Berent Harms van Gennip en Jantje Jans van Gennip, zie HE31.

1850-1860  Huisnummer 53 veranderd in 65.Bewoners: Jelte Dekker, geb. 3-9-1813 te Hellum, dagloner, tr. met Anneke Klatter, geb. 15-4-1805 te Schildwolde. Zij gaan mei 1851 elders in Hellum wonen. Ze worden opgevolgd door:

Jan Puister, geb. 30-9-1825 te Hellum, dagloner, tr. met Berendje Roelfs, geb. 8-2-1818 te Wagenborgen die eerst elders te Hellum woonden (mogelijk op HE38).

1874  G75 bestaat niet meer.

HE36, G73; huisnr. 1813 = 52

1804   Engbert Willems als zwet.

1811   Engbert Willems Eeken, kuiper, geb. 1-1-1765.

1813  Huisnummer 52, 5 deuren/vensters, Engbert Willems Ekkring.

Engbert Willems Eiken, geb. 1-1-1765, ged. 13-1-1765 te Nieuw Scheemda, ovl. 11-12-1831 te Hellum, kuiper, zv Wilm Berents en Wupke Engberts, tr. ca. 1797 met Renske Jans Bos, ged. 1-7-1763 te Siddeburen, ovl. na 30-5-1835, dv Jan Eppes en Hilje Jans. Hij woonde later op HE34.

1822   Geert Harms Groen, bakker, huisnr 52.

1832  G73 Simen Jacobs Pomp, bakker.

1850-1860  Huisnummer 52 veranderd in 64. Bewoners: Simon Pomp, geb. 15-11-1795 te Heveskes, ovl. 30-9-1852 te Hellum, broodbakker, tr. met Trijntje Visker, geb. 22-8-1815 te Wedde, ovl. 2-7-1852. Daarna zoon Jakob Pomp, geb. 14-4-1825 te Nieuwolda, broodbakker. Hij vertrekt 21-5-1853 naar Westerlee. Opgevolgd in 1853 door:

Lammert Huizinga, geb. 18-1-1831 te Wirdum, broodbakker, tr. 28-4-1853 te Groningen met Frouke Lesterhuis, geb. 6-5-1828 te Noordlaren. Zij kwamen in 1853 van Groningen en vertrekken in 1858 naar Peize en worden hier dan opgevolgd door:

Leendert Hoven, geb. 1827 te Stedum, bakker, tr. met Trientje Huizinga, geb. 1820 te Zijldijk. Zij waren doopsgezind en kwamen in 1858 van Ulrum.

1874  G73 bestaat niet meer.

HE37, G294b; huisnr. 1813 = 33

1813   J. Louwrents Meijer, huisnr 33, 5 deuren/vensters.

1822   J. Lourents Mooi, arbeider, huisnr 33, 4 deuren/vensters.

1832  G294b De weduwe van Harm Freeks Bouwman, die eerder op HE43 woonde.

1850  Huisnummer 33 veranderd in 62. Bewoners: eerst Jantje Bijlsema, geb. 28-4-1771 te Hellum, ovl. 7-7-1851 te Hellum. Daarna is onduidelijk wie er woonde.

1874  G294b H. Kroes, huis B71.

2½ akker (alleen genoemd in 1630, en op de akkerlijsten 1699?/1702? en mogelijk bij eedverandering 1684)

1630   Trine de weduwe gebruikt 1½ akker.

1684   Tjaart Scheltema (Scheltens) zijlvest namens Rudolphus Colthoff.

1699/1702  Eigenaars/gebruikers: Derck Zijtsema en Richt Berents.

1767  mogelijk hier? Peter Zijtsema evt. met anderen (zie hierna).

HE38, G293 (behuizing); huisnr. 1813 = 55

1813   Loete Gerrits Timmer, huisnr 55, 3 deuren/vensters. Later: Jan Luxema.

1822   Jan Arents Luxema, arbeider, winkelier etc, huisnr 55a, 5 deuren/vensters. Later: Eltje E. Rustebiel.

1832  G293 Eltje Entes Rustebijl, koopman.

Eltje Entes Rustebijl, geb. 27-8-1791 te Westerlee, ovl. 24-3-1858 te Hellum, koopman, zv Ente Ennes Rustebijl en Harmke Christiaans, tr. 26-4-1820 te Siddeburen met Grietje Ottes Luxema, geb. 28-9-1801 te Schildwolde, dv Otto Arends Luxema en Tetje Pieters.

1850-1860  Huisnummer 55 veranderd in 60. Bewoners: Eltje Rustebiel, weduwnaar, geb. 27-8-1791 te Westerlee, ovl. 24-3-1858 te Hellum, landgebruiker.

1874  G293 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G540 D. W. Kruijer, huis B72 (of mogelijk G451, …).

HE39, G291 (behuizing vermoedelijk tussen 1813 en 1832 gebouwd)

1798   Rigte Tjarks en Aafke Hindriks kopen de eigendom van een tuintje te Hellum voor ƒ 98; ten N: Eppe Pieters Zijtzema, O: en Z: Jacob Pieters, W: de mande laan. Gezien de zwetten moet dit haast wel bij de behuizing G291 horen.

Rigte Tjarks (Grima/Grijma/Greima), van Loppersum uit Oostvriesland, geb. 20-5-1765, kleermaker (1811), tr. ws. (1) (h.c. Wagenborgen 19-3-1794) met Itjen Engbers, van Wagenborgen, tr. (2) ca. 1797 met Aafke Hendriks, ovl. va 11-3-1812, tr. (3) met Hilligje Berends. Ze woonden vanaf 1799 te HE13.

1799  Zij verkopen dit tuintje onder beklemming aan Remke Tjeerts (Woltman), jm van Schildwolde, ged. 25-6-1775 te Schildwolde als zv Tjeert Hinderks en Menje Remmes, tr. ondertr. 28-4-1799 te Hellum met Anje Pieters, jd van Schildwolde.

1813  Mogelijk hier: P. Harms Scholtens, geen huisnr, vermeld tussen 55 en 56, onder vermelding van “nieuw gebout”.

1822  Mogelijk hier: Pieter Harms Scholtens, arbeider, huisnr 55b. Doorgestreept: “afgesleten in 1817”.

1832  eigendom van Hindrik Hindriks de Haan, zie HE17.

1850-1860  Huisnummer 32a veranderd in 61. Bewoners: Hendrik de Haan, geb. 20-2-1790 te Hellum, dagloner, zv Evert Hendriks en Jantje Hendriks zie HE35, tr. met Jantje Hoogakker, geb. 18-12-1808 te Hellum, dv Klaas Jans Hoogakker en Geeske Geerts op HE72.

1874  G291 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G451 eigenaren K. Boerema te Scheemderzwaag, c.s., huis B73. Ze bezitten ook HE14.

HE40, G286, vermoedelijk de 5 akker; huisnr. 1813 = 32

1630   Tamme Nantckens gebruikt 5 akker. Hij was eigenerfde te Hellum van 1604? tot 1622, en tr. met Geeske.

1652  Vermoedelijk woonde hier toen zoon: Nantko Tammes: want in 1652 werd hem land opgezegd door de mede-erfgenamen Jan Tammes (vermoedelijk op HE10), Bauwe Tammes (vermoedelijk degene die te Schildwolde woonde en gehuwd was met Schelte Tiaarts), en Arent Redeker nomine uxoris (gehuwd met Aeltien Eltiens, die mogelijk een kleindochter was). Deze personen bezaten 5/7 deel van het land.

Opgevolgd door een achterkleinzoon van Tamme Nantckens:

1678-1699  Tjaart Scheltens, geb. Schildwolde ca. 1650, ovl. tussen 4-1-1700 en 16-9-1700 te Hellum, zijlvest te Hellum, zv Hiltie Scheltes, landbouwer op Jeldinga te Schildwolde en Anneke Jans, tr. (1) 4-5-1673 te Schildwolde met Feeckeltijn (Fokele) Hindricks, ovl. voor 20-3-1690, dv Hindrick Roelfs, tr. (2) ca. 1690 met Evertje Jans, ws. geb ca. 1665 te Hellum, volwassen ged. 14-3-1710 te Hellum, ovl. tussen 14-3-1710 en 30-9-1716 te Hellum, dv Jan Dercks en Trijnje Roelfs, landbouwers op HE55. Zij hertrouwde met Tamme Haikes, zie ook HE55.

1699/1702  Als eigenaars genoemd: Tjaart Scheltes, Roelef Jans [is ws. Roelef Duursema] en consorten.

1706  RA Farmsum 27-5-1706: Geert Brondts, Haeije Jacobs nom. uxoris, Redmer Alberts nom: uxor:, alsmede caverende voor Peter Brondts, verkopen aan Roeleph Jans en Lupke Scheltes ehl.: vierde part van soodaene plaetse als Tiaert Scheltes en Fokele Hindricks voor desen, en nu van Tammo Haeickes en Evertjen Jans \ soo mede eijgenaersche als / meijerwijse wort gebruijckt, onverscheijden in die gantse plaetse; ten N: die Schilt, O: die kerke aldaer, Z: Claes Sibrandts, W: Jan Alles \ nom: uxor: / en consorten. Voor 400 caroli gulden.

De hiervoor genoemde verkopers waren kinderen van Brondt Elties en Aachtien Nannes te Wagenborgen en vermoedelijk ook op een of andere manier verwant aan Tammo Nantkes.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter.

1716-1723  Gebruikers: Sijmen Gerrits, ged. 28-3-1686 te Schildwolde, zv Gerrit Simons en Cornelisjen Geutjes, tr. 2-8-1716 te Hellum met Trijntje Tjaards, ovl. 1728 te Hellum. Ze kochten de boerderij met beklemde landerijen, enig eigen land en de mobilia voor ƒ 1300 van de erfgenamen van Tjaart Scheltes en Evertje Jans. Zij zouden ook Derk Jans, de broer van Evertje Jans onderhouden aangezien deze “niet al te verstandigh” was.

1721  Eigenaar: Roelef Duursema en consorten. Roelef (Jans) Duursema was getr. met Lupke Scheltes. Zij was een zuster van Tjaart Scheltes.

1723  Sijmen Gerrits en Trijntje Tjaarts verkopen in 1723 de behuizing en schuur met de beklemming, doende ƒ 72 huur aan Roelef Duirsema, Meinder Meijers en verkopers, voor ƒ 760 aan Tieje Pieters en Elske Lubberts. Dezen wonen rond 1727 elders te Hellum en vertrokken later weer naar Schildwolde waar ze in 1724 ook met attestatie vandaan kwamen. Trouwens in juni 1725 kwamen ze naar Zuidbroek vanuit Hellum maar in 1727 waren ze blijkbaar terug in Hellum.

Theis Peters, van Hellum, tr. 1-6-1687 te Sappemeer met Elske Lubberts, van Sappemeer.

1727  Vermoedelijk konden de hiervoor genoemd kopers de koopsom niet voldoen want in 1727 komt Trijntje Tjaarts hier (of er vlakbij?) nog voor op lidmatenlijst. Vermoedelijk woonde ze samen met haar broer. Volgens een akte uit 1729 verkocht ze dit in 1726 aan haar broer:

1726-1737  Gebruikers: Hiltje Scheltes/Scheltema, ged. 22-4-1698 te Hellum, ovl. tussen 20-6-1734 en 3-2-1737, tr. 11-4-1723 te Hellum met Jantje Cornelis, ged. 5-3-1697 te Schildwolde, dv Cornellis Jans en Cornelisjen Geutjes. Zij hertrouwde. Hij was eerst brouwer op HE23.

1731  Eigenaar: Ritmeester Duirsema.

1738  Eigenaar: Capt. Duirsema Wed. en consorten.

1738-1756  Gebruikers: Berent Coerts/Koerts, ged. augustus 1711 te Siddeburen, zv Koert Berents en Nieske Jacobs, kwam ca. 1737 met attestatie van Siddeburen, tr. (1) 1-3-1737 te Siddeburen (ondertr. Hellum 3, 10 en 18-2-1737) met Jantje Cornelis, ws. ovl. voor 20-8-1747. Hij tr. ws. (2) 20-8-1747 te Hellum met Trijntje Harkes, weduwe van Jan Dercks, ged. 14-10-1708 te Siddeburen, dv Harke Jans en Sijben Jans. Zij kwam 15-12-1747 met attestatie van Siddeburen.

1749  ¼ deel van de plaats gebruikt door Berent Coerts is eigendom van Jan Jans Grube en Jacobje Thies te Schildwolde. Huur (voor dit ¼ deel?) 18 gld.

1756  Eigenaars: Mevr. Scheltema en cons, Ontfanger Poel te Venlo, Wijnkoper Taapkes noi uxoris en N. Meijer en Jan Jans Schreuder.

1757  mogelijk hier: Sijmon Jacobs, ovl. voor 1791, tr. ca. 1752 met Anje Harms. De weduwe van Sijmen Jacobs bezit in 1791 in de Schildjerpolder 1 deimat land.

1767  Er worden ongeveer hier vier namen genoemd: Hindrik Hindriks, Beerent Geerts Mars, Peter Zijtsema en Peter Harms. Vermoedelijk woonde de laatste hier:

1767-1772  Gebruiker van deze plaats is Pieter Harms.

Pieter Harms, ged. 10-9-1725 te Siddeburen, ovl. voor 29-6-1786, zv Harm Pieters en Diewer Jacobs, tr. (1) 13-2-1757 te Hellum met Anneke Hindriks, weduwe van Hindrik Remts, begr. 21-9-1758 te Hellum (als Pieter Harms vrou), tr. (2) 3-5-1761 te Hellum met Jantje Jacobs, ws. ged. 1-2-1739 te Siddeburen, ovl. na 29-6-1786, ws. dv Jacob Meertens en Eete (ook: Grietje) Geerts. Hij woonde in 1757 op HE14. Na zijn tweede huwelijk zal hij vermoedelijk hier zijn gaan wonen.

1772   Jan Jans Grube en Jacobje Thies te Schildwolde voor ¼ deel eigenaars van de plaats te Hellum gebruikt door Pieter Harms en Jantje Jacobs.

Opgevolgd door een zoon:

1791-1813  Jacob Pieters Veltman, geb. 7-4-1762 en ged. 25-4-1762 te Hellum, ovl. na 1813, zv Pieter Harms en Jantje Jacobs, tr. 17-1-1793 te Hellum  met Jantje Luurts van der Bijl, ged. 28-4-1771 te Hellum, ovl. na 1815, dv Luurt Geerts van der Bijl en Aaltien Pieters, zie HE58.

Jantje tr. (2) 13-7-1814 te Siddeburen met Evert Hilbrands Niehof, weduwnaar van Anje Abels, ged. 8-1-1764 te Noordbroek, kwam 10-6-1815 met attestatie van Noordbroek, landbouwer, zv Hilbrand Alberts en Doetje Everts; tr. (3) met haar buurman 27-4-1822 te Siddeburen met Harm Freerks Bouwman, weduwnaar van Korneliske Hindriks Schipper, geb. 31-10-1772 te Hellum, landbouwer op HE43, zv Freerk Harms Bouwman en Gepke Derks.

1791   Jacob Pieters bezat in 1791 23¼ deimatten land in de Schildjerpolder.

1813   Jakob Pieters Veldman, voor 1816 opgevolgd door E. H. Niehof, huisnr. 32, 5 deuren/vensters.

1822   Evert Hilbrants Niehof, landbouwer, huisrn 32. Later: Jan Eltjes Wilthoff.

1832   Jan Eltjes Wildhof, geb. te Tjuchem en ged. 13-7-1788 te Siddeburen, ovl. 6-8-1835 te Hellum (46 jaar), zv Eltje Tjakkes Wildhof en Eenje Jans, landbouwers te Schildwolde, tr. (1) met Engbertje Jurriens Homan, ged. 9-3-1794 te Slochteren, ovl. 31-1-1816 te Schildwolde (21 jaar), dv Jurrien Engberts Homan en Hilke Pieters, tr. (2) 5-11-1818 te Siddeburen met Geesjen Theodoricus Wildeman, geb. 16-4-1793 te Hellum, ovl. 2-6-1876 te Hellum, dv Theodoricus Fokkes Wildeman en Grietje Nannings Dijkhuizen te HE30. Zij hertrouwt:

1850-1860  Huisnummer 32 veranderd in 59. Bewoners: Epko Noordhoff, geb. 7-4-1801 te Noordbroek, landbouwer, tr. met Geessien Wildeman, geb. 16-4-1793 te Hellum, ovl. 2-6-1876 te Hellum, dv Theodoricus Fokkes Wildeman en Grietje Nannings Dijkhuizen. Zij woonden later ergens anders in Hellum.

1874  G286 N. B. Klimp c.s., huis B74. Nanning Berends Klimp, geb. 3-2-1833 te Hellum, ovl. 10-12-1916 te Hellum, landbouwer te Hellum, zv Berend Arends Klimp en Anje Theodorikus Wildeman, molenaars op HE87/88, tr. (1) 26-8-1857 met Geertruida Frederika Smid, geb. 1832 te Noordbroek, ovl. 7-8-1866 te Hellum, tr. (2) 24-9-1868 te Slochteren met Frouwke Boerema, geb. 14-3-1846 te Hellum, ovl. 25-2-1888 te Hellum, dv Harmannus Klaassens Boerema en Hilke Jans Wildhof, landbouwers op HE23.

HE41, G80; huisnr. 1813 = ws. 47.

1811  mogelijk hier: Pieter Arents Luxema, arbeider, geb. 9-9-1778 te Hellum, zv schoolmeester Arent Luxema en Grietje Ottes Kubbenga, zie HE30.

1813  eigenaar is Jakob Pieters Veldman, huisnr. 47, 5 deuren/vensters, zie HE40.

1822  eigenaar is Evert Hilbrants Niehof, huisnr 47. Later: Jan Eltjes Wilthoff.

1832  eigenaar is Jan Eltjes Wildhof, landbouwer, zie HE40.

1874  G80 bestaat niet meer. Vermoedelijk al verdwenen voor 1850 aangezien nummer 47 niet voorkomt in het bevolkingsregister.

HE42, G281 (smederij); huisnr. 1813 = 39.

1738  Farmsum 25-11-1738 Verkoop van een smederij te Hellum aan de weg gelegen op grond van Capt. Scheltema. Verdere details moet ik nog opzoeken.

1753-1771  ws. hier: Cornelis Hindriks, smid, van Delfzijl, kwam 9-9-1746 met attestatie van Meeden, overleden tussen 1771 en 1778, tr. 2-9-1746 te Beerta met Hilje (Hillechien) Gerardus (Gerbrands), van de Beerta,  begr. 26-11-1781 te Hellum, dv Gerhardus Jans en Anna Wilkes.

1811   Tidde Conraads Meijer, ijzersmid, geb. 11-8-1787 (volgens weerbare mannen 1811), geb. 13-8-1787 te Schildwolde, zoon van Conraad Jans Meijer smid te Schildwolde en Grietje Willems, tr. (1) met Aaltje Klasens Schipper, tr. (2) 31-12-1817 te Siddeburen met Annechien Eppes Bos, geb. 24-2-1793 te Siddeburen, dv Eppe Jans Bos en Elske Pieters.

1813   Tidde Koenraads Meijer, huisnr. 39, 5 deuren/vensters. In 1832 woont hij te Schildwolde op dezelfde plek waar zijn vermoedelijke vader woonde: de smederij naast de kerk.

1822   Tidde Konraads Meijer, ijzersmit, huisnr 39. Later: Klaas Harms Jonker.

1832  G281 Klaas Harms Jonker, smid.

1850-1860  Huisnummer 39 veranderd in 56. Bewoners:

Klaas Harms Jonker, geb. 30-11-1796 te Tjamsweer [Appingedam volgens genlias - controleer], ijzersmid, zv Harm Jans Jonker en Jantje Klaassens, tr. 13-6-1829 te Slochteren met Kornelske Arkema, ged. 10-7-1803 te Siddeburen, dv Jan Harms Arkema en Auke Cornelis Schipper. Opgevolgd door zoon:

1874  G281 H. K. Jonker, huis B31. Dit is waarschijnlijk Harm Jonker, geb. 12-3-1830 te Hellum, ijzersmid.

HE43, G275, 2 akkers eigendom van de kerk te Hellum; huisnr. 1813 = 31.

1630   Jan Hindricks gebruiker van 2½ akker.

1675  Vermoedelijk hier: Harmen Peters plaatse: hiervoor Geert Sebes als zijlvest. In 1670 komt Harmen Peters al voor te Hellum. [NB: als dit toen al een kerkenplaats was dan lijkt dit minder waarschijnlijk.]

1688-1702  Gebruiker: Jacob Coenes/Koons/Keuns, ovl. voor 1719, tr. voor 1693 met Aaltjen Coords, ovl. na 1719. Beiden lidmaten te Hellum ca. 1692 “bovenhuisen oosteinde”. Jaarlijkse huur kerkenland in 1692 ƒ 30. Zij gebruikten van 1697 [of eerder] t/m 1704 een gedeelte van 10 deimten te Noordbroeksterhamrik behorende bij de borgboerderij van Hellum (zie HA Farmsum, inv.nr. 171, fol. 94).

Vanaf 1705 waren zij gebruikers van deze borgboerderij, zie HE10.

1726-1730  Trijntje Hillebrands, tr. voor 22-2-1722 met Jan Gerrits, ged. 18-11-1694 te Schildwolde, begr. 15-7-1727 te Hellum, zv Gerrit Sijmens en Cornelisjen Geutjes. Zij kwamen 14-3-1726 met attestatie van Slochteren naar Hellum. Zij hertrouwt:

1730-1734  Enno Cornelis, van Hellum, kwam ca. 1727/1728 met attestatie van Schildwolde, ged. 5-4-1696 te Schildwolde als zv Kornelis Ennes en Remke Jans, tr. 8-1-1730 te Hellum met Trijntie Hillebrands, weduwe van Jan Gerrijts, van Hellum, begr. 2-9-1757 te Hellum. Zij was lidmaat te Hellum in 1727, vertrok 3-6-1734 naar Appingedam en kwam 22-12-1743 daarvandaan weer terug als wed. van Enno Cornelis.

1731  Meijer: Enno Cornelis.

1738-1746  Meijer: Engel Berents, ged. 22-1-1708 te Winschoten, ovl. na 30-6-1758 tr. (1) 27-11-1729 te Midwolda met Trijna Renkes, weduwe van Hidde Thies, ged. 22-12-1695 te Midwolda, dv Renke Reinders en Lisabet Hindriks, tr. (2) in 1740 te Hellum (ondertr. 10-1-1740 te Hellum) met Geertjen Naamdes (Nomdes), van Finsterwolde, dv Nomde Cornelius en Harmke Derks te Finsterwolderhamrik. Hij was lidmaat op de lijst van 1743, zij werd aangenomen 16-3-1746. Vanaf eind 1746 woonden ze te Tjamsweer.

1750-1756  Gebruiker: Geert Thijes (Thies), van Noordbroek, vermoedelijk afkomstig van Nieuw Scheemda, begr. 24-4-1752 te Hellum, tr. (1) met Tietje Jans, ovl. tussen 4-12-1744 en 18-6-1747, tr. (2) 30-7-1747 te Hellum [diakonie] met Talje Aijkes, weduwe van Lambert Jans, van Dorpen in Westphalen, begr. 8-9-1750 te Hellum, tr. (3) 11-4-1751 te Hellum met Antje Gerardus Schreuder/Scheuning, van Nieuwolda, dv Gerhard Schreuder en Geeske Nantkes. Zij hertrouwt:

1756-1769  Gebruiker: Tjaa Jans, van Termunten, ovl. ca. 26-10-1767 en begr. 30-10-1767 te Hellum, tr. (1) 10-6-1753 te Hellum met Antje Gerardus Schreuder/Scheuning, begr. 9-4-1756 te Hellum, tr. (2) 8-5-1757 te Hellum met Gepke Derks, van Siddeburen, ged. 17-4-1735 te Schildwolde, dv Derck Abrahams Smit en Lubbechijn. Zij hertrouwt:

1769-1806  Frerik Harms, van Oldenzijl, wonende te Eenum, geb. ca. 1738, ovl. 22-8-1806 en begr. 27-8-1806 te Hellum (68 jaar, gehuwd geweest met 3 kinderen), komt 10-3-1769 met attestatie van Eenum naar Hellum, tr. “20 of 27 november” 1768 te Hellum met Gepke Derks, ovl. tussen 18-3-1801 en 22-8-1806. De kinderen namen de familienaam Bouwman aan. Jaarlijkse huur aan de kerk is ƒ 28.

1806-1824  Harm Freerks Bouwman, geb. 31-10-1772 te Hellum, tr. (1) 28-3-1802 te Hellum met Korneliske Hindriks, geb. 25-11-1778 te Hellum, dv Hindrik Klasens Schipper en Tjaatje Edses, zie HE5, tr. (2) 27-4-1822 te Siddeburen met zijn buurvrouw op HE40 Jantje Luurts van der Bijl, weduwe van Jacob Pieters Veltman en Evert Hilbrands Niehof, ged. 28-4-1771 te Hellum, ovl. na 1815, dv Luurt Geerts van der Bijl en Aaltien Pieters

In 1811 woonde zijn broer hier ook: Derk Freerks Bouwman, geb. 9-11-1775, zonder beroep.

1813   H. Freerks Bouwman, huisnr. 31, 5 deuren/vensters.

1822   Harm Freerks Bouwman, landbouwer, huisnr 31.

1832  Erven Harm Freerks Bouwman. Opgevolgd door zoon:

1850-1860  Huisnummer 31 verandert in 58. Bewoners: Freerk Bouwman, geb. 18-8-1802 te Hellum, landbouwer, tr. met Hilje Zanding, geb. 4-5-1802 te Schildwolde, dv Hendrik Adriaans en Trijntje Jacobs.

1874  G275 F. H. Bouwman, huis B75.

HE44, G86; huisnr. 1813 = 46.

1757-1775  Haike Arents, begr. 24-4-1772, tr. voor 24-9-1758 met Geertje Geerts, ws. ged. 16-6-1737 te Hellum als dv Geert Jacobs en Hemke Cornelis. Ze betalen jaarlijks ƒ 4 huur aan de kerk. Geertje Geerts tr. (2) 10-1-1779 te Hellum met Willem Jans, van Siddeburen, en tr. (3) 28-1-1788 te Hellum met Jacob Roelfs, weduwnaar van Hindriktie Hindriks, woonachtig te Slochteren.

1775  Behuizing door de kerk verkocht aan Oomke Remkes en vrouw voor ƒ 60 (Geertjen Geerts kon de huur niet meer betalen). Kort daarna wordt het alweer overgenomen door:

1776-1781  Derk Jans, tr. ca. 1772 met Anje (Einje) Tammes.

1782-1785  Foppe Derks, ws. ged. 26-7-1733 te Schildwolde als zv Derck Hindricks en Aafke Foppens, tr. 22-11-1750 te Hellum (zie diakonie inkomsten) met Geertje Jans, van Hellum.

1786-1794  Sijpke Remkes, jm van Schildwolde, ged. 1-6-1755 te Schildwolde, ovl. voor 15-3-1794, zv Remke Sijpkes en Abelje Pieters, tr. (ondertr. 24-4-1785 te Hellum) met Ida Harms, jd van Schildwolde, ged. 18-1-1761 te Schildwolde, dv Harm Hindriks en Grietje Harms. Zij hertr. 30-3-1794 te Slochteren met Kornellis Jacobs, weduwnaar te Slochteren.

Opgevolgd door zwager en zuster:

1795-1851  Stoffer Jans Toorman (Toolman), arbeider, ged. 8-4-1753 te Hellum (als Christoffer Thoreman), zv Jan Toorman en Grietje Gerrits, zie HE49, tr. (1) met Maria Derks, tr. (2) 6-3-1793 te Hellum met Martje Remkes, jd geboortig van Schildwolde, ged. 30-8-1761 te Schildwolde, ovl. 16-2-1851 te Hellum, dv Remke Sijpkes en Abelje Pieters.

1811   Stoffer Jans Toolman, arbeider, geb. 8-4-1755 te Hellum.

1813, 1822 Stoffer Jans Toorman, huisnr. 46, 5 deuren/vensters.

1832  G86 Stoffer Jans Toorman, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 46 veranderd in 50(?). Waarschijnlijk moet het 54 zijn in plaats van 50. Bewoners: Martha Remkes, weduwe, gedoopt 30-8-1761 te Schildwolde, overleden 16-2-1851 te Hellum (zie hier ook voor 1811), dagloonster, en Aaltje van Dijken, weduwe, geboren 13-3-1796 te Harkstede, dagloonster, met (haar?) kinderen Kol.

1874  G86 H. Biemold, huis B108.

HE45, G280; huisnr. 1813 = 40.

1692-1693  In 1692 zou hier mogelijk Geerd Egberts gewoond kunnen hebben. Hij komt al in 1670 voor te Hellum en tr. met Geeske Stevens.

1758-1772  Jacob Harms, van Slochteren, tr. 25-6-1747 te Hellum met Harmke Barelts, weduwe van Hindrick Geerts (ondertr. 22-1-1741 te Schildwolde), ged. 25-10-1711 te Schildwolde, begr. 15-11-1748 te Hellum, dv Barelt Arents en Jantje Roelfs Apinge. Hermke Barelts kwam 9-12-1746 met attestatie van Schildwolde.

Ze betaalden voor het gebruik van deze beklemde heemstede jaarlijks ƒ 2-10 aan de kerk van Hellum. Opgevolgd door:

1773-1821  Derk Klasens Ham, arbeider, van Colham, geb. 11-1-1741, ged. 19-1-1741 te Kolham ovl. na 1813, zv Klaas Jans en Lijsabeth Derks, tr. 10-3-1765 te Hellum met Tielke Reints, ged. 24-3-1743 te Hellum, ovl. na 8-2-1804, dv Reint Harms en Trijnje Geerts.

1813   Derk Klasens Ham, huisnr. 40, 3 deuren/vensters.

1822   Derk Klazens Ham weduwe, daglonersche, huisnr 40.

Opgevolgd door dochter:

1822-1824  Trijntje Derks Hamminga, ged. 13-9-1767 te Hellum, ovl. na 1832, tr. 13-5-1798 te Siddeburen met Jan Wessels (Hammenga), van Slochteren, ovl. 26-12-1808 te Hellum. Gezien het feit dat zij al vanaf 1808 weduwe was lijkt het aannemelijk dat ze al vanaf die tijd bij haar ouders in dit huis heeft gewoond.

1832  G280 Weduwe Jan Wessels Hammenga, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 40 veranderd in 55. Bewoners: Aaldrik Haijer, geb. 3-10-1804 te Nieuw Scheemda, kleermaker, tr. met Anna Brauns, geb. 13-4-1818 te Siddeburen.

1874  G280 A. E. Haijer (vrouw?), huis B30.

HE46, G268, 2¼ akkers eigendom van de pastorie te Hellum; huisnr. 1813 = 30.

1630   Hessel Remberts gebruikt 2¼ akker.

1699/1702  Berend Abels, ged. 12-12-1669 te Schildwolde (5 dagen oud), ovl. tussen 4-2-1707 en 13-3-1708, ws. zv Abel Berents Bileveld en Jantjen Jeltes, zie HE10,  tr. 18-5-1699 te Siddeburen (otr. 23 en 30 apr, 7 mei 1699 te Hellum) met Asse Haikes, van Eelshuis, ovl. tussen 1753 en 1771, dv Haiko Deddes en Grietje Jan(ne)s, landbouwers op Eelshuis. Asse Haikes woonde vanaf 1753 weer te Hellum als (schoon)moeder van Gerrit Gerrits, landbouwer op HE83.

1721   Lucas Jacobs Bijleveld, van Loppersum/Schildwolde, tr. (1) 4-11-1708 te Hellum (h.c. Farmsum 4-9-1708) met Beli Jans ovl. tussen 21-6-1709 en 28-1-1714 te Hellum, weduwe van Frerik Harmens en Roelof Jansen, zie HE17, tr. (2) 11-2-1714 te Hellum (h.c. Farmsum 23-1-1714) met Anje Hugens, van Sappemeer, weduwe van Derk Jans en eerder van Jan Dercks, dv Huge Harmens en Antie Garrelts.

Volgens de verponding van 1721 gebruikt Lucas Jacobs 2¼ akkers waarvan de pastorie van Helm eigenaar is.

1727  Waarschijnlijk hier: Jan Hindricks, van Schildwolde, ged. 7-3-1700 te Schildwole, begr. 23-5-1727 te Hellum (niet zeker of het deze Jan Hindricks is), tr. 6-5-1723 te Schildwolde met Peterke Peters, van Schildwolde, ged. 23-3-1703 te Schildwolde, dv Peter Jans en Tietje Hindriks. Peterke (zonder patroniem) wordt ongeveer op deze plek genoemd op de lidmatenlijst van 1727 dus woonde ze hier toen vermoedelijk al. Peterke hertrouwt:

1728-1743  Jannes Jacobs, van Loppersum, weduwnaar van Grietje Jacobs, kwam met attestatie van Schildwolde 1727/1728, tr. 6-5-1728 te Hellum met Peterke Peters, weduwe van Jan Hindriks, begr. 4-3-1766 te Siddeburen. Beiden lidmaten te Hellum in 1743 met vermelding vertrokken na[ar] Zidd[eburen].

1750-1757  Gebruiker, vermoedelijk al vanaf 1745: Ebe Claassen, ged. 2-1-1718 te Wagenborgen, ovl. 4-1-1776 te Hellum, diaken te Hellum, zv Klaas Ebes en Jantien Alders, tr. 16-5-1745 te Hellum met Grietje Hindriks, van Midwolderhamrik, begr. 1-9-1801 te Hellum. Ze verhuisden in of kort voor 1767 naar HE14.

1767-1832  Aldert Sebes Hovinga, van Nieuw Scheemda, begr.14-8-1802 te Hellum, zv Sebe Gerrits en Martjen Alderts, landbouwer en slachter, tr. (1) ca. 1766 met Sijben Pieters, tr. (2) 8-6-1788 te Hellum met Grietje Jans Jansema, ged. 14-12-1760 te Hellum, ovl. na 20-2-1833, dv Jan Harms Jansema en Aaltje Tammes, landbouwers op HE55.

1811  hier genoemd bij de weerbare mannen zoon Jan Alderts Hovinga, landbouwer, geb. 17-2-1789.

1813  Huisnummer 30, Wed. A. Sebes Hoving, 5 deuren/vensters.

1822   Aldert S. Hovinga weduwe, landbouwersche.

1832  Weduwe Aldert Sebes Hovinga.

1850-1860  Huisnummer 30 veranderd in 57. Bewoners: Jan Doornbos, geb. 20-4-1800 te Slochteren, landbouwer, tr. met Aafke Houtman, geb. 17-3-1805 te Slochteren.

1874  G268 J. (E.?) Doornbos, huis B76.

HE47, G90; huisnr. 1813 = 45.

1804   Jan Derks Stijfhoorn en Trijntje Pieters te Schildwolde (ze woonden hier dus niet) verkopen deze behuizing op de Akkereinden voor ƒ 240 aan Berent Freerks en Betje Hindriks. Er moest jaarlijks ƒ 3-3 huur aan de weduwe van Aldert Sebes (HE46) betaald worden.

Berent Freerks van der Wolde, woonachtig te Hellum, ged. 31-3-1770 te Schildwolde, ovl. tussen 1825 en 1832, zv Freerk Jans en Hindrikje Berents, tr. (ondertr. 4-4-1801 te Hellum) met Betje Hindriks, geb. 3-9-1779 te Hellum, ovl. na 1832, dv Hindrik Haijes en Ettjen Geerts. Ze wonen later te Siddeburen.

1811  Mogelijk hier: Johannes Hindriks Steenhuis, geb. 24-10-1784, arbeider.

1813  Huisnr. 45, 5 deuren/vensters, Johannes Steenhuizen/Steenhuis, ged. 24-10-1784 te Hellum, ovl. 18-4-1832 te Slochteren, zv Hendrik Willems Steenhuis en Hinderktjen Pieters, zie HE51, tr. 29-11-1807 te Hellum met Eeke Luitjes Blaauw, van Slochteren, geb. ca. 1789.

1822   Johannes H. Steenhuis, arbeider, huisnr 45. Later: Tjapke J. Fluks.

1832  G90 Tjapke Jacobs Fluks, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 45 veranderd in 53. Bewoners: Harm Kamphuis, geb. 1800 te Veendam, wever, ws. zv Hindrik Harms Kamphuis en Heiltje Hindriks, tr. met Pieterke Tuinekes (of Fuinekes?), ged. 10-2-1799 te Veendam, dv Uge Harms Feunekes en Maike Jans.

1874  G90 H. H. Kamphuis, c.s., huis B107. Vermoedelijk is dit Hendrik Harms Kamphuis, geb. 21-8-1831 te Hellum, zoon van de vorige.

HE48, G262; huisnr. 1813 = 29.

1811   Tamme Haikes Tjabringa, arbeider, geb. 8-5-1765 te Hellum en ald. ged. 19-5-1765, ovl. 5-5-1845 te Schildwolde, zv Haike Tammes en Hindrikje Freriks, landbouwers te Hellum op HE12, tr. 30-9-1798 te Schildwolde met Krijnje Harms Trappinga/Haijes, ged. 20-12-1772 te Schildwolde, ovl. 29-10-1838 te Schildwolde, dv Harm Haijes Trappinga en Corneliske Meertens. Hij woonde vanaf ca. 1801 tot in elk geval 1813 te Hellum. In 1818 en daarna woonde hij te Schildwolde.

1813   Tamme Heikes Tjaberring, huisnr. 29, 5 deuren/vensters.

1822   Eltje Willems Woltema, arbeider, huisnr 29.

1832  G262 Weduwe Eltje Wessels Woltema, arbeidster.

1850-1860  Huisnummer 29 veranderd in 48. Bewoners: Eltje Woltema Bulthuis, geb. 16-7-1815 te Uitwierde, dagloner, tr. met Heike Klatter, geb. 23-2-1817 te Schildwolde.

1874  G262 E. E. Woltema, huis B77.

HE49, G97; huisnr. 1813 = 42.

-1781  ws. Jan Toorman (Toreman), van Termunten, ovl. tussen 28-1-1760 en 23-4-1762, tr. 12-4-1748 te Hellum met Grietje Gerrits ten Oever, van Hellum. Zij hertrouwde 19-9-1762 te Siddeburen met Hindrik Jans (Puister), begr. 6-11-1776 te Hellum.

1781  ws. hier? RA Wagenborgen 17-12-1781: Klaas Harms, van Siddeburen, namens Jan Albers en Geert Jans, als voorstanderen over de kinderen van Jan Toorman, verkoopt aan Willem Jacobs, mede namens zijn vrouw Aafijn Willems, van Hellum, de behuizing van de pupillen en de beklemming en hof te Hellum. Ten noorden, Klaas Klaasens, ten oosten de laan, ten zuiden de Hereweg, ten westen Aldert Sebes. Huur: 2 gld. en 10 st. aan de kosterie van Hellum. Prijs: 90 gld.

1781-  ws. Willem Jacobs, van Veendam, timmerman, tr. ca. 1778 met Aafjen Willems, van Midwolda.

1813  Huisnummer 42: Nanne Jakobs Drijfholt, later: Ekke Nannes Drijfholt, 5 deuren/vensters.

1822   Heine F. Walt, landbouwer, huisnr 42.

1832   Roelf Schilt, schoenmaker.

1850-1860  Huisnummer 42 veranderd in 52. Bewoners: Roelf Schilt, geb. 19-1-1802 te Kropswolde, schoenmaker, tr. met Trijntje Massier, geb. 3-1-1814 te Hellum.

1874  G97 R. Schild, c.s., huis B29.

HE50, G92; huisnr. 1813 = 44.

1811  mogelijk hier Klaas Klasens Ham, arbeider, bij eerste huwelijk van Kolham, geb. 15-5-1752, ged. 30-4-1753 te Kolham, ovl. na 1811, zv Klaas Jans en Lijsabeth Derks, tr. (1) 4-3-1781 te Hellum met Jantien Roelfs, van Hellum, ged. 17-9-1752 te Hellum, begr. 14-6-1784 te Hellum, dv Roelf Jans en Anje Geerts, tr. (2) 17-4-1785 te Hellum met Geeske Gennips, ged. 30-11-1755 te Hellum, begr. 13-2-1787 te Hellum, dv Gennip Scheltes en Klaaske Klaassens, landbouwers op en gedeelte van HE57, tr. (3) 16-11-1788 te Hellum met Geesje Haijes, van Midwolda, ged. 24-3-1754 te Midwolda, ovl. 6-8-1810 te Hellum, dv Haijo Lucas Smit en Betje Geerts.

1813  kantlijn: huisnr. 44 = K. Klasens. Later (ca. 1816) tussengeschreven bij nr. 44: A. H. Huizinga, in 1816 3 deuren/vensters.

1822   Albert Sluisinga (later toegevoegd:) weduwe, arbeider, huisnr 44.

1832   Hindrik Remkes Slagter, geb. 10-5-1789 te Siddeburen, ovl. 12-4-1872 te Hellum, arbeider, zv Remke Hindriks Slagter en Sijbentje Geerts, tr. 3-9-1817 te Siddeburen met Trientje Pieters Bijlsema/ van der Bijl, ged. 8-5-1794 te Schildwolde (als Trijntje), ovl. 12-10-1875 te Hellum, dv Pieter Luirts (Bielsema) en Jantje Hindriks Bijleveld, landbouwers/arbeiders te Schildwolde. Hij woonde in 1834 te Hellum in huis nr. 44.

1850-1860  Huisnummer 44 veranderd in 51. Bewoners: Hendrik Slagter en Trijntje Bielsema.

1874  G92 R. H. Slagter, huis B106. Remko Hindriks Slagter, geb. 18-9-1831 te Hellum, ...

HE51, G98; huisnr. 1813 = 41

1811  vermoedelijk hier Hendrik Willems Steenhuis, schoenmaker, geb. 1-5-1745 te Lehr (Duitsland), ovl. 11-9-1826 te Slochteren, tr. 13-12-1778 te Hellum met Hinderktjen Pieters, weduwe van Haijke Pieters, van Helum. Samen vermeld met de zoon Willem Hendriks Steenhuis, schoenmaker, geb. 1-9-1779 te Hellum, ovl. 9-7-1814 te Hellum, tr. 27-5-1804 te Hellum met Hilligje Berends Meijer, van Groningen. Zij hertrouwt Rigte Tjarks Grima, zie HE13.

1813  ws. hier H. Hindriks Steenhuis, huis nr. 41, 5 deuren/vensters.

1822   Hindrik Willems Steenhuis, schoenmaker, huisnr 41. Later: Jan Arends Luxema.

1832  G98 Jan Arends Luxema, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 41 veranderd in 49. Bewoners: Jan Luxema, geb. 19-5-1781 te Hellum, ovl. 10-8-1854 te Hellum, arbeider en veeschatter, zv schoolmeester Arent Luxema en Grietje Kubbinga, tr. (1) 8-4-1812 te Siddeburen met Jantje Eisses, geb. 10-8-1787 te Siddeburen, dv Eisse Alberts en Trientje Jonas, tr. (2) 13-5-1818 te Siddeburen met Tijbegien Willems Landman, geb. 9-2-1783 te Kropswolde, dv Willem Obbes en Berendje Jans Kooi.  Opgevolgd door zoon: Willem Luxema, geb. 10-7-1819 te Hellum, barbier, tr. met Aafke Reitsema, geb. 2-3-1822 te Siddeburen.

1874  G98 bestaat niet meer.

Hellum, de oostkant

HE52, G103; huisnr. 1813 = 43?

1813  ws. huisnr. 43 (diaconij te Hellum). [huisnr 43 niet vermeld in de lijst]

1822  [huisnr 43 niet vermeld in de lijst]

1832  eigenaar: diakonie van Hellum.

1850-1860  Huisnummer 43 veranderd in 50. Deels dubbel bewoond? A. Klaas Homan, geb. 18-9-1797 te Hellum, ovl. 20-5-1859 te Hellum, dagloner, tr. met Trijntje Wigboldie, geb. 1806 te Enum. Ze woonden later elders te Hellum. B. Geert Scholtens, geb. 13-9-1801 te Siddeburen, ovl. 17-10-1850 te Hellum, dagloner, tr. met Hendrikje Dijk, geb. 1791 te Loppersum.

1874  eigenaar: diaconie van Hellum, huis B14 (vermoedelijk fout, ws. wordt B105 bedoeld).

in 1832 kadastraal G100-101 en G263-266, 2½ akkers “schoolmeesters heertje”

Eigendom van de kerk te Hellum t.b.v. de koster/schoolmeester. Later onbehuisd.

1630   Marten Mennes gebruikt 2½ akker.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: de costerije landen als westelijke zwet.

1750  In gebruik bij Hindrik Hindrix, vermoedelijk niet degene die op HE17 woonde.

1756  Bij de meester in gebruik.

1767   Theod. Fokkens.

HE53, G257, 3 akkers; huisnr. 1813 = 28.

1630   Derck Alberts gebruikt 3 akker.

Derck Alberts, tr. (1) met Roelefke, tr. mogelijk (2) 9-10-1636 te Middelbert met Aeltjen Jacobs, van Middelbert.

1673  Mogelijk hier? Bruin Lubbers, vermoedelijk zoon van Lubbert Bruins die in 1658 te Hellum woont (ondertr. 29-5-1636 te Loppersum met Anne Alberts, van Loppersum). In 1673 desisteert Bruin Lubbers van de (zijlvest)eed op zijn plaats vallende. Daarom Geert Sebes geadmitteert, zonder inbreuk van de correctie. Bruijn Lubbers komt in 1670 al voor te Hellum.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: verkoop t.l.v. Jr. Ripperda van Farmsum zijn plaats tot Hellum door Sicco Jans gebruikt, groot 3 akker min een vierendeel; ten N: de Schilt, O: Jan Dercks, Z: de Sijpe, W: de costerije landen tot Hellum. Gekocht voor ƒ 310 door Eeme Claessen (met als borg Rudolphus Kolthoff).

Eme Claessen, ws. zv Claes Emes, tr. (h.c. Zuidbroek 9-7-1686) met Grietien Alberts, dv Albert Egges en Trijntien Derx.

1699/1702  Eigenaar: Derck Zijtsema heerd.

1699?  Gebruiker: Alberdt Scheltes, zv Schelte Alberts en Lisebet Bonnes, tr. (1) 14-12-1684 te Midwolda (h.c. Midwolda 22-11-1684) met Icktjen Claessen, jd, dv Claes Tjarcks en Wendelke Nomnes, tr. (2) 6-3-1696 te Midwolda (h.c. Midwolda 7-2-1696) met Geeske Pheebes, dv Pheebe Hemmes en Alijt Popkes.

1702?  Gebruiker: Jan Coerts (Beukenbrink), tr. (1) met Froucke Ritzema, beiden aangenomen tot lidmaten te Hellum op 16-6-1698. Hij tr. (2) (ondertr. 3, 10 en 17-10-1706) te Hellum met Jantjen Roelefs, van Overeest in Overijssel.

1727  Gezien de lidmatenlijst van 1727 woonde hier toen ws. Pieter Derks Zijtsema, ged. ?-7-1698 te Hellum, ovl. na 1778, zv schoolmeester Derk Zijtsema en Renske Koldhof, tr. 9-2-1727 te Hellum met Renske Eppes, ged. 3-9-1703 te Siddeburen, begr. 12-11-1751 te Hellum, dv Eppe Meertens en Hilje Jans. Voor 1743 zal hij zijn verhuisd naar HE33.

1731   Jacob Jans als meijer.

1737-1738  Eigenaar Remke Steffens kind, vermoedelijk uit zijn eerste huwelijk, zie HE11 en HE...

1750  In gebruik bij Remke Steffens kinder, groot 3 akker. Zij verhuurden het waarschijnlijk: 1750 L. S. Rengers bezit voor 2/3 het wegregt op de plaats van Steffen Hindrix, groot 3 akkeren.

1756-1777  Gebruiker: Steffen Hindriks, van Westerlee, ovl. 4-1-1777 te Hellum, zv Hindrick Jeltes en Mettien Steffens, tr. (1) 29-12-1733 te Westerlee met Ebeltje Jacobs, weduwe van Jochgem Hansen, van Noordbroek, ged. 6-4-1704 te Blijham, ovl. voor 9-4-1747, dv Jacob Claassen en Alke Sebes, tr. (2) 26-4-1747 te Hellum met Trijntje Reinders, ged. 18-7-1723 te Siddeburen, begr. 10-7-1754 te Siddeburen, dv Reinder Tiapkes en Hindricktien Pieters, tr. (3) 28-3-1755 te Hellum met Grietje Tiesens, weduwe van Berent Derks, van Siddeburen.

Eigenaar in 1756 is Hindrik Hindriks.

Vermoedelijk opgevolgd door zoon uit eerste huwelijk:

1778-1787  Gerrit Steffens, ged. 26-6-1740 te Hellum, beggr. 20-2-1786 te Hellum, tr. ondertr. 15-2-1778 te Hellum (h.c. Noordbroek 19-3-1778) met Hijlke Menses, ged. 23-5-1756 te Noordbroek, ovl. na 9-5-1793, dv Menso Edzes en Lauw Tonnis.

Zij hertrouwt 10-6-1787 te Hellum met:

1787-1811  Jacob Aapkes Batteman, jm geboortig van Weiwert, geb. 8-3-1756, landbouwer. Hij werd ook in 1797 genoemd als zwet.

1813   Jakob Aapkes Watzema, huisnr. 28, 5 deuren/vensters.

1822   Jacob A. Watsema (familienaam later: …ttema?) weduwe, landbouwersche, huisnr 28.

Opgevolgd door een oomzegger van Gerrit Steffens:

1832  G257 Jan Reinders van der Helm, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 28 veranderd in 47. Bewoners Jan van der Helm, geb. op de Veendijk en ged. 1-1-1788 te Siddeburen, landbouwer, zv Reinder Steffens en Antje Jans, tr. met Wijpke Eiken, geb. 2-7-1801 te Hellum, ovl. 16-12-1858 te Hellum, dv Engbert Willems Eiken en Renske Jans (Bos) op HE34.

1874  G257 A. van der Helm, huis B78.

HE54, G108 (behuizing); huisnr. 1813 = 26.

1802  Als zwet vermoedelijk deze behuizing: Eltje Reinders, van Oostwold (Old.), mogelijk ged. 5-7-1750 te Oostwold, ovl. na 1822, zv Reinder Eltjes en Wopke Jans, tr. 4-1-1784 te Hellum met Geertruid Engberts, weduwe van Klaas Harms, ged. 8-5-1737 te Slochteren, ovl. 10-10-1819 Hellum, dv Engbert Jurjens en Grietje Martens.

1811   Eltje Reinderts Visscher, geb. 26-5-1747, arbeider.

1813   Eltje Reinders Visscher, huisnr. 26, 5 deuren/vensters.

1822   Eltje Reinders Visker, arbeider, huisnr 26. Later: Menne en Gerrit Gerringa.

1832  G108 Gerrit Gerrits Gerringa, landbouwer, en mede eigenaren.

1850-1860  Huisnummer 26 veranderd in 5 (of is dat een ander huis?). Bewoners: Gerrit Gerringa, geb. 11-3-1786 te Hellum, ovl. 16-6-1851 te Hellum, zv Gerrit Steffens en Hijlke Menses, landbouwers op HE53, tr. met Aafke Groenhout, geb. te Tjuchem en ged. 13-5-1790 te Siddeburen, dv Rigte Scholtes en Trijnje Meertens.

1874  G108 S.? R. Hopman, huis B104.

HE55, G252, 3 akkers; huisnr. 1813 = 12.

1630   Roleff Jansen gebruikt 3 akker. Mogelijk opgevolgd door dochter?

Trijnje Roelfs, tr. met Jan Derks, zoon van Derck Alberts en Roelefke op HE53.

1685  HJK 1357, 14/21-10-1685: Jan Dercks als oostelijke zwet.

Opgevolgd door schoonzoon en zoon:

1699/1702  Tiaart Scheltes (die woonde op HE40, zie verder aldaar) en Derck Jans heerd.

1731-1738  Eigenaar en gebruiker Tamme Haikes, van Eelshuis, begr. 4-6-1751 te Hellum, zv Haike Deddes en Grietje Jan(ne)s, tr. (1) (als Tamme Jansen) 16-3-1704 te Hellum (h.c. Farmsum 17-7-1705) met Evertje Jans, weduwe van Tjaart Scheltens, ovl. tussen 14-3-1710 en 30-9-1716, dv Jan Derks en Trijnje Roelfs, tr. (2) 19-10-1721 te Hellum met Grietje Jans, van Siddeburen, dv Jan Derks, tr. (3) 11-6-1730 te Siddeburen met Anje Sijmens, weduwe van Jan Freriks, begr. 30-3-1762 te Hellum. In 1706 woonden ze op HE40, waar zijn vrouw daarvoor ook al met haar eerste man woonde. Tamme Haikes woonde hier vermoedelijk al vanaf 1716, toen werd namelijk HE40 verkocht aan zijn stiefdochter en haar man. In 1721 woonde hij hier zeker want toen was hij volgens een verpondingslijst eigenaar en gebruiker van 3 akkers te Hellum.

N.B.: FA de Haan/Grube (523), inv.nr. 6: Gerrit, Willemina en Jannes Colthof verkopen aan Tamme Haijckens en Evertje Jans ehl. een deel van een heerd te Hellum in gebruik bij kopers, 1713 [nog opzoeken!] Opgevolgd door schoonzoon en dochter:

1756-1802  Jan Harms (Jansema), ged. 17-6-1725 te Slochteren, ovl. rond 1812, ouderling, zv Harm Jacobs en Hille Jans, tr. 5-4-1750 te Hellum met Aaltje Tammes (Tjabringa), ged. 20-5-1731 te Hellum, als eigenaars en gebruikers. Zie ook boek Jansema.

In 1802 verkoopt Jan Harms mede namens zijn kinderen de behuizing en het land onder beklemming in delen aan verschillende personen. De behuizing met heem en tuin en een akker bij de tuin wordt verkocht aan H. T. Wildeman voor ƒ 885; ten N: koper zelf, O: Gennep Scheltes, Z: en W: Jacob Aapkes. Aan dezelfde wordt ook nog 2 deimt land aldaar verkocht voor ƒ406; ten N: de Hereweg, O: Gennep Scheltes, Z: koper zelf, W: Jacob Aapkes.

De collector H. T. Wildeman verkocht dit op 28 maart 1804 (de aanvaarding was vermoedelijk al in 1803) voor ƒ 1175-10 aan

1803-1812  Luirt Geerts van der Bijl, ged. 5-7-1739 te Noordbroek, ovl. 15-11-1816 te Siddeburen, zv Geert Luirts en Jantjen Jans, tr. 19-6-1763 te Hellum met Aaltjen Pieters, ged. 26-6-1740 te Schilwolde, ovl. 9-9-1806 te Hellum, dv Pieter Pieters en Anje Claassen. Tot 1802 woonden ze op HE58.

1813   Luurt Geerts van der Bijl, huisnr. 12, 5 deuren/vensters.

1822   Sikke Pieters Noordman, arbeider, huisnr 12.

Sikke Pieters Noordman, ged. 4-9-1796 te Schildwolde, ovl. 17-7-1852 te Hellum, zv Pieter Jans en Elisabeth Sickes, tr. 29-5-1816 te Siddeburen met Geesien Roelfs Venema, geb. 4-10-1790 aan de Dijk en ged. 10-10-1790 te Schildwolde, dv Roelf Jacobs Venema en Hindriktje Jans Luining. Hij woont later op HE69.

1832  G252 erven Steffen Gerrits Gerringa, arbeider. Zijn ouders woonden hiernaast op HE53.

Steffen Gerrits Gerringa, geb. 23-3-1779 te Hellum, tr. 3-6-1810 te Hellum met Hillechien Thomas, jd van Hellum, ws. geb. 28-8-1785 te Hellum als dv Tomas Jans en Hilke Jans.

1850-1860  Huisnummer 12 veranderd in 46a? (of 22, maar dan behoort het niet bij G252!). Bewoners: eerst Jurrien Homan, geb. 20-10-1803 te Hellum, dagloner, tr. met Frouwke Sietsema, geb. 23-8-1813 te Hellum. Zij gaan naar Siddeburen. Daarna:

Geessien Ensing, geb. 1787 te Hoogezand, landbouwerse. Daarna:

Jan Hemmes Steenhuis, geb. 13-6-1822 te Siddeburen, landbouwer, tr. met Anje Jansema, geb. 12-2-1821 te Schildwolde. Ze komen van Schildwolde.

1874  G252 H. Danes, huis B79.

HE56, G111(a?) (behuizing)

1802  als zwet vermoedelijk hier: Klaas Jans, maar het kan zijn dat er nog geen huis stond. Dit is waarschijnlijk Klaas Jans Hoogakker, die (later?) op HE72 woonde.

1832  G111a Weduwe Jan Harms de Vries, koopman.

1850-1860  Huisnummer 18a veranderd in 41. Bewoners: Thijs Doornbos, geb. 22-3-1801 te Stedum, winkelier, tr. met Trijntje van der Broek, geb. 20-3-1794 te Noordbroek. Later woonden hier bij in Derk Bijmolt, geb. 25-3-1827 te Siddeburen, dagloner, tr. 10-2-1855 te Slochteren met Geessien de Vries, geb. 18-4-1826 te Hellum.

1874  G111a D. E. Bijmolt, huis B25.

HE57, G242 (A), 6½ akkers; (A) huisnr. 1813 = 11.

1630   Griete Wierts gebruikster van 6½ akker.

1699/1702  Eigenaar: Capitaein Wichers wed. Gebruiker: Hindrick Geerdts. Hij was vermoedelijk een zoon van de weduwe Tijbe en gehuwd met Greetjen, gezien de lidmatenlijst van ca. 1693. Mogelijk opgevolgd door een schoonzoon?

Jan Barelts, ovl. tussen 24-10-1728 en 13-3-1730, tr. ca. 1691 met Teube Hindriks, weduwe van Claes Harms Udding (gehuwd 21-11-1686 te Gieten, overleden 27-4-1690 te Eext), ovl. na 21-3-1738. Zij woonden eerst (1708-1709) op HE15.

1721   Jan Barels eigenaar en gebruiker van 6½ akker.

1728   Jan Barelts als eigenaar en gebruiker zijlvest. Hij overleed voor 4-8-1731.

1731   Jan Barelds weduwe

1731   Derck Uitjes nom: uxor: en mede namens zijn schoonmoeder. Hij woont echter niet in deze clouw (maar op HE1) en de plaats is nog niet gescheiden. Hij wordt toch toegelaten als zijlvest.

Tussen 1731 en 1738 gesplitst in twee delen:

EERSTE DEEL: 3¼ akkers (grotendeels zuidelijk van de Hereweg); HE57, G242

1738   Derk Uitjes eigenaar en gebruiker

1750  L. S. Rengers bezit het wegregt op de heert bij Derk Uijtjes gebruikt, groot 3¼ akker.

1757, 1767 (als westelijk deel genoemd) Genne Scheltes.

1757-1806  Gennip Scheltes, ged. 4-9-1722 te Hellum als Jan van Gennip, ovl. 12-2-1806 te Hellum (oud 83 jaar en 5 maand, wonende op de bovenstreek, 7 kinderen uit een tweede huwelijk), zv Schelte van Gennip en Jantien Berents op HE83, tr. (1) ca. 1750 (h.c. Noordbroek 7-11-1750) met Antje Geerts, tr. (2) 16-12-1753 te Hellum met Klaaske Klaassens, jd van Wittewierum, ovl. na 1813.

1788-1804  Gennip Scheltes. N.B.: dit nu als tweede deel genoemd!

Vermoedelijk opgevolgd door de jongste zoon:

1811   Pieter Jans van Gennip, geb. 30-1-1777 te Hellum, landbouwer, tr. ca. 1810 met Imke Hindriks, detais zie HE10.

1813  Wed. Gennep Scheltens van Gennip, huisnr. 11, 6 deuren/vensters.

1822   Pieter van Gennep, landbouwer, huisnr 11.

1832  eigendom van diens broer Jan Jans van Gennip, die woonde op HE83.

1850-1860  Huisnummer 11 bestaat blijkbaar niet meer; wel 11a en 11b.

1874  G242 bestaat niet meer, mogelijk opgevolgd door G475 H. H. Kamphuis, c.s., huis B80.

TWEEDE DEEL: 3¼ akkers (grotendeels ten noorden van de Hereweg; later onbehuisd?)

Vermoedelijk de behuizing die in 1813 met nummer 25 wordt aangeduid, maar die rond die tijd vermoedelijk is afgebroken

1738  Eigenaar en gebruiker Barelt Jans, geb. te Eext en ged. 14-10-1694 te Anloo, ovl. tussen 22-12-1745 en 1753, zv Jan Barelts en Teube Hindriks, tr. 18-7-1728 te Hellum met Klaaske Cornelis, ged. 4-12-1707 te Schildwolde, begr. 9-12-1783 te Hellum, dv Cornellis Jans en Cornelsjen Geutjes. Beiden lidmaten in 1743, zij lidmate als weduwe 1753, 1771 en 1778.

Zij zouden mogelijk gewoond kunnen hebben op HE56, echter geen bewijs. Ze hebben eerder waarschijnlijk ook gewoond in de molen behuizing HE88.

1745  In december 1745 wordt ter instantie van de schuldeisers verkocht Barelt Jans en zijn vrouw hun behuizing met 2 akkers land te Hellum. Zwettende ten N: de Schilt, ten O: Harm Haijkes, ten Z: de Zijp, ten W: Derk Uitjes. Het werd gekocht voor ƒ 150 door Marten Martens (Kim). Tegelijkertijd werd ook hun halfscheid van 21 deimt in het gaarland te Siddeburen verkocht (aan onderdienaar H. Prange voor ƒ 90).

1744?  Nu: Marten Martens (Kim). Hij woonde hier niet.

1750  L. S. Rengers bezit het wegregt op de plaats van Marten Martens gebruikt, groot 3¼ akker.

1757   M. M. Kim’s Wed.

1767  (als oostelijk deel genoemd) M: M: Kim.

1785-1788  Wabbe Keun. N.B.: dit nu als eerste deel genoemd!

1813  Huisnummer hier vermoedelijk 25, J. M. Kim (eigenaar). Deze vermelding staat in de kantlijn maar is ook weer doorgestreept. In het bevolkingsregister van 1850-1860 komt dit nummer niet meer voor. Vermoedelijk was dit huis rond 1813 al afgebroken of bouwvallig en kort daarna gesloopt.

1822  Geen huisnr 25 vermeld.

HE58, G236, 2 akkers eigendom van de kerk te Hellum; huisnr. 1813 = 10.

1626  HJK 1353, 25-10-1626: die kercke van Hellum als westelijke zwet.

1630   Hidde Claesen gebruikt 2 akker.

1688-1702  Gebruikers: Eppo Willems, ovl. voor 19-12-1688, tr. met Marrichjen. Lidmate ca. 1692. Ook in 1670 komt al een Eppo Willems voor te Hellum, mogelijk is dat dezelfde.

1721   Jan Jurjens gebruiker van 2½ (!) akkers. Dit zou ook een ander stuk land van de kerk kunnen zijn!

1725   Jan Jurjens gebruiker.

1721-1730  Jan Jurjens werd aangenomen tot lidmaat op 14-3-1726 en is begraven 6-1-1730 te Hellum, tr. voor 11-8-1723 met Dietje Heekes, ovl. na 13-5-1729, vermoedelijk dv Heke Ipes en Anneke Jacobs. Van hen is verder niets bekend.

De behuizing en de beklemming van 2 akkers land de kerk van Hellum toebehorende werd begin 1730 ten bate van de schuldeisers van wijlen Jan Jurjens verkocht aan Tidde Uipkes en Meinardus Pruist voor ƒ 105. Zij zullen het weer doorverkocht of verhuurd hebben aan:

1731-1756  Harm Haikes, ged. 29-1-1702 te Hellum, begr. 1-5-1755 te Hellum, ouderling, zv Haike Steffens en Grietje Harms, zie HE14, tr. voor 15-2-1726 met Foske Luirts, volwassen ged. 17-6-1733 te Hellum, begr. 25-4-1775 te Hellum, ws. dv Luirt Geerts, grutter te Siddeburen en Martien Jacobs. Zij zijn ook gebruikers van de oostelijk hiervan gelegen 4 akkers. Beiden zijn aangenomen tot lidmaat 17-6-1733, waarbij vermeld wordt dat Foske “van de Mennisten tot ons gekomen is”. Zij hertrouwt.

1757-1767  Hindrik Fokkes, ws. ged. 19-3-1723 te Hellum, ws. zv Focke Hindriks en Hille Alberts, tr. 7-6-1756 te Hellum met Foske Luirts. Uit haar beide huwelijken geen kinderen. Hij hertrouwde mogelijk ca. 1778 met Autje Jans, ook wel Autje Hendriks genoemd, en dan is hij overleden eind 1792 te Hellum.

Opgevolgd door een zoon van haar broer (die mogelijk samen met nog een zuster hier is opgegroeid omdat de ouders al jong waren overleden):

1768-1802  Luirt Geerts van der Bijl, ged. 5-7-1739 te Noordbroek, ovl. 15-11-1816 te Siddeburen, zv Geert Luirts en Jantjen Jans, tr. 19-6-1763 te Hellum met Aaltjen Pieters, ged. 26-6-1740 te Schilwolde, ovl. 9-9-1806 te Hellum, dv Pieter Pieters en Anje Claassen. Na 1802 woonden ze elders in Hellum vermoedelijk op HE55. De jaarlijkse huur aan de kerk bedroeg ƒ 16. Ze verkopen het voor ƒ 3667-10 aan:

1803-1832  Jan Harms Mooi, geb. 19-3-1758 (niet te Hellum), ovl. voor 1832, landbouwer, tr. 21-5-1789 te Siddeburen met Martje Jans, van Meedhuizen, ovl. na 1832. Ze woonden voor 1803 niet te Hellum maar elders.

1813   Jan Harms Mooi, huisnr. 10, 5 deuren/vensters.

1822   Jan Harms Mooi, landbouwer, huisnr 9 maar ws 10 bedoeld!

1850-1860  Huisnummer 10 veranderd in 37. Bewoners: Tamme de Lange, geb. 17-5-1816 te Hellum, landbouwer, ws. zv Wabbe Jans de Lange en Hiepe Tammes, tr. met Barbera Kraima, geb. 1816 te St. Annen.

1874  G236 T. W. de Lange, huis B85.

HE59, G122; huisnr. 1813 = 17

1811   Arent Konraads Winters, knoopmaker, geb. 14-2-1773

Arend Konraads Winter, geb. 2-2-1773 te Noordbroek, zv Conraad Meinders Winter en Harmke Tobias, tr. voor 15-1-1804 met Hindrikje Pieters, weduwe van Sebo Jans, ged. 26-12-1764 te Hellum, dv Pieter Reinders en Grietien Jans.

1813   Arent Koenraads Winter, huisnr. 17, 5 deuren/vensters.

1822   Arend Conraads Winter, knoopmaker en barbier, huisnr 17. Ook vermeld zonder huisnr: Jan Harms, N. geb. 1812 - doorgestreept: dit is hetzelfde huis dat staat art. 17 Hellum.

1832  G122 Wed. Arend Koenraads Winter, knoopmaker.

1850-1860  Huisnummer 17 veranderd in 35. Bewoners: Jan Wildeboer, geb. 18-9-1802 te Zuidbroek, dagloner, tr. met Harmke Eltjes Woltema, geb. 9-8-1807 te Appingedam.

1874  G122 J. K. Wildeboer, huis B22.

HE60, G123

1832  G123 Heine Frederikus Wals, wever.

1850-1860  Huisnummer 24a veranderd in 34. Bewoners: Heine Filippus Wals, geb. 16-1-1797 te Hoogezand, ovl. 24-7-1859 te Hellum, weversknecht, later veldwachter, zv Jantje Heines, tr. 29-11-1820 te Siddeburen met Antje Westerkamp, geb. 5-12-1801 te Hellum, dv Tjaard Arents Westerkamp en Eelje Fokkes Wolthuis.

Opgevolgd door zoon: Ernst Wals, geb. 31-3-1833 te Hellum, tr. met Aafke Grima, geb. 24-9-1836 te Hellum.

1874  G123 J. M. Kap, huis B21.

HE61, G229, 4 akker; Hoofdweg 105.

foto boerderij Hoofdweg 1051626  HJK 1353, 25-10-1626, fol. 506: verkoop van Edsart van Schoten, Redgers, en Hemme sijn huisfrouw: 4 ackeren landes onder de klokslag van Hellum gelegen; ten N: de Schildt, Z: strekkende over die Veendijck nhae het Swetmer; O: de Ed: Erentf: Geerdt Sissinge; W: die kercke van Hellum. So als deselve nu ter tijd bij die wed: van zall: Popco Pieters aldaer meijerwijse gebruikt worden. Gekocht voor 925 dall: door Jan Cornelis Draeck.

1630   Eeltie de weduwe gebruikt 4 akker. Zij is vermoedelijk dezelfde als voornoemde weduwe van Popco Pieters.

1631  HJK 1353, 21/28-9-1631, fol. 616: ter instantie van Occo Bauckens voor sich en mede wegen Albert Giseberts, beide Solliciteuren, volgens d’executorialen ofte ordinantie over het innen deser Provincie landes penningen verkoop der pachter Johan Cornelis Draeck en Greetien sijner huisfrouw gerechte helfte van 4 ackeren landes onder de klokslag van Hellum gelegen, nu ter tijd bij de wed. van zal. Popke Pieters aldaer meijerwijse gebruikt. Eerste maal door Alle Popkens [mogelijk een zoon van Popco Pieters??] geboden ƒ 590. Gekocht voor ƒ 690 door dieselve wegens Claes Hansen toe Hellum.

1681   HJK 1356, 28-9/5-10-1681: verkoop t.l.v. Eme Jansen zijn eene acker volgens acte d.d. 27-9-1681 leggende onverscheiden in 4 ackeren tot Helm; ten N: de Schilt, O: Jr. Sissinck, Z: de Sijp, W: de Kerck tot Hellum. Gekocht voor ƒ54 door Jacob van Goor, met als borg Focco Ubben.

1699/1702  Geert Basuijnck ten Buijr en Rudolphus Colthoff.

1721   Allert Hindriks gebruikt 1 akker waarvan eigenaar Egbert Basunk.

1722  ( Jan Barelts als zijlvest) Allert Hindricks gebruiker.

Albert/Allert Hindriks, begr. 30-12-1727 te Hellum, ws. zv Hendrik Hermans en Aaltje Tonnis, tr. ca. 1702 met Trijntje Egberts, begr. 2-9-1727 te Hellum. Hij woonde in 1727 vermoedelijk op HE12.

1726  Waarschijnlijk hier: Claas Tammes, begr. 18-2-1729 te Hellum, bakker, zv Tamme Cornelis en Jantje Claassen, tr. (1) 14-3-1720 te Hellum met Swaantje Wierts, ged. 12-9-1680 te Schildwolde, ovl. voor 13-1-1726,  ws dv Wiert Scheltens en Eltje, tr. (2) 10-2-1726 te Hellum met Martien Eppes, van Slochteren. Zij hertrouwt:

1731  Eigenaar: Apotheker Hermanni. Gebruiker: Edze Lubberts, van Termunten, begr. 22-8-1753 te Hellum (als Egge Lobbers), (mogelijk was hij ook bakker), ws zv Lubbert Jans en Bauwe Edzes, tr. (1) 26-3-1730 te Hellum met Martien Eppes, van Slochteren, ovl. tussen 28-12-1738 en 5-3-1747, mogelijk dv Eppe Jurjens en Lijsabet Jans, hij tr. (2) 31-3-1747 te Hellum (diakonie inkomsten) met Hemke Cornelis, weduwe van Geert Jacobs, zie HE83a, begr. 28-10-1755 te Hellum.

1738-1767  In deze periode werd het land gebruikt bij HE58. Daarna is het tot ongeveer 1813 vermoedelijk ook als los land zonder boerderij gebruikt.

1738  Eigenaar: Hermanni tot Groningen. Gebruikers Harm Haikes en Foske Luirts.

1757  hier? Hindrick Fockes, zie HE58.

1760  RA Beerta 26-5-1760 verkoop van de eigendom: Pieter Jacobus Druif en Ida Roeleffs ehl. te Delfzijl, met Jan Hindriks Holthuis en Cornelia Langhorst ehl. te Farmsum, verkopen aan Jan Scholtz en Helena Harmanni ehl. in de Beerta: 3 delen van een heerd in Fivelingo quartier, onder Hellum, zoals worden gebruikt door Hindrik Fokkes en Jan Evertz meierwijze.

1767  ws. hier Hindrik Fokkes, ook mogelijk is Geert Willems wed., maar die kan ook bij de volgende horen.

1779-1782  Eigenaar: Harms. Wildeman.

1796  Op 21-5-1796 verkopen Pieter Gerrits en Hauke Schults ehl., mede voor hun zwager en zuster Engel Lubberts en Catharina Johanna Schults aan de Collector H: T: Wildeman en Epke Reints ehl. den eigendom van een heert lands 4¼ akker, waarvan de kopers zelf onder beklemming gebruiken 3¼ akker sjaars voor ƒ 31-5-0, en den andere akker sijnde een plaatsje word gebruikt onder beklemming sjaars voor ƒ 14-10-0 door Fokke Sjabbes, gelegen onder het schatregister van Hellum, ten N: het Schild, ten O: kopers zelfs, Hind. Hindrik wedw., en Jan Harms wedw., ten W: Luirt Geerts als meijer van de kerk van Hellum, ten Z: Thies Simens. Verkocht voor ƒ 1540.

1813  Vermoedelijk stond hier op dat moment geen boerderij. De 4 akker werden op dat moment los gebruikt. 1 akker daarvan werd bij HE62 gebruikt.

Kort daarna zal hier een boerderij zijn gebouwd waarbij naast de voornoemde 4 akker, ook de helft van de oostelijker gelegen heerd van 6 akker hierbij in gebruik kwam.

1822  Waarschijnlijk: Theodorikus H. Wildeman, landbouwer, huisnr 10b, 8 deuren/venster, N.geb. 1816.

1832   Theodorikus Harmannus Wildeman, geb. 25-3-1781 en ged. 1-4-1781 te Hellum, ovl. 14-7-1866 te Hellum, zv Harmannus Theodoricus Wildeman en Epke Reints, op HE16, tr. 28-5-1812 te Siddeburen met Geeske Jans Sikkens, geb. 28-12-1789 te Hellum en ald. ged. 3-1-1790, ovl. 15-8-1861 te Hellum, dv Jan Sikkes Sikkens en Elske Tomas, landbouwers te Hellum op HE11.

1867   H. H. Koning, 47 ha., gekocht voor ƒ 17.000.

1874  G229 H. H. Koning, huis B24.

HE62, G118; huisnr. 1813 = 24, hierbij 1 akker in gebruik van de 4 akker behorende bij HE61.

1752-1786  Adriaan Harms, ged. ?4-1-1727 te Hellum, begr. 17-5-1784 te Hellum, zv Harm Adriaans en Trijntje Harms, landbouwers te Hellum op HE5, tr. 14-5-1752 te Hellum met Frouke Oomkes, kwam 15-9-1747 als jd. met attestatie van Meethuisen, ged. 5-3-1724 te Noordbroek, ovl. na 28-5-1794, dv Oomke Pieters en Grietje Remkes. Het is niet helemaal zeker of ze hier gewoond hebben. Vermoedelijk waren er geen kinderen.

In 1786 werd het verkocht voor ƒ 407-10-0.

1760  Mogelijk gebruiker hier Jan Evertz, zie akte bij HE61. Of woonde hij mogelijk op HE66?

1786  Gekocht door Knellis (Kornelis) Aukes, van Suurveen, geb. ca 1751, ovl. 29-7-1809 op de Akkerenden onder Siddeburen, tr. in 1785 te Hellum (ondertr. 16-5-1785 te Nieuw Scheemda) met Gartje Eikes, jd van de Meiden, ws. geb./ged. 3/4-1-1756 te Meeden, ovl. 23-11-1811 te Siddeburen, ws dv Aijko Jans en Albertje Jans.

In 1794 wonen ze te Siddeburen en zijn dan nog een gedeelte van de koopschat schuldig aan Vrouwke Oomkes. Zij verkopen 28-5-1794 te Schildwolde de behuizing met de vaste beklemming der landerijen (jaarlijkse huur ƒ 14-10) voor ƒ 865 aan Fokko Sjabbes en Grietje Sebes. De zwetten waren N en O: H. T. Wildeman, Z: de Hereweg, W: Luirt Geerts. Ook werd er nog 8 deimt hooiland te Siddeburen bij verkocht.

1794-1825  Fokko Sjabbes Buitenkamp, geb. 15-2-1759, tr. ca. 1796 met Grietje Sebes, dv (de doopsgezinden) Sebo Jans en Fenje Geeuwes, landbouwers te Noordbroeksterhamrik, later Korengarst.

1813  Huisnummer 24, F. Sjabbes Buitenkamp, 5 deuren/vensters.

1822   Fokke S. Buitenkamp, landbouwer, huisnr 24.

1825  Op 21-1-1825 werd voor notaris Joan Diderik Tresling te Slochteren door Fokke Sjabbes Buitenkamp, landbouwer en Grietje Sebes Noording, (ehel) te Hellum verkocht aan Eisse Gerrits Doornbos, dagloner en Frouke Jans Munneke (ehel) te Usquert: een boerenbehuizing en schuur no. 24, met de vaste beklemming van heem, tuin en 3 bunder bouw en weideland te Hellum voor ƒ 550. Jaarlijkse huur ƒ 14,50 aan L. Smeding, schoolonderwijzer te Wagenborgen. Zwettende ten N: aan Theodoricus Hermannus Wildeman en aan de weg, ten O: dezelfden en consorten, ten Z: Sjabbe Fokkes Buitenkamp, ten W: Jan de Vries en consorten. (NB: gezien de zwetten klopt dit niet. Of zijn de zwetten alleen van het losse land? [niet erg waarschijnlijk]. Mogelijk HE 64 ???)

1832  G118 Eise Gerrits Doornbos, landbouwer.

1850-1860  Huisnummer 24 veranderd in 33. Bewoners: Frouwke Munneke, geb. 1802 te Usquert en haar zoon Gerrit Doornbos, geb. 3-10-1831 te Hellum.

1874  G118 F. Munneke = Wed. E. G. Doornbos, c.s., huis B79.

HE63, G125; huisnr. 1813 = 18

1813   Klaas Geerts van der Kamp, huisnr. 18, 5 deuren/vensters. Hij woonde in 1811 elders te Hellum, dan kleermaker, geb. 3-6-1773, ws. ged. 6-6-1773 te Hellum als zv Geert Jans en Jantje Clasens, tr. (ondertr. 12-6-1803 te Hellum) met Anje Ennes.

1822   Jan Jans Kijl, huisnr 18.

1832  G125 Lourens Heikes Meijer, bakker.

1850-1860  Huisnummer 18 veranderd in 31. Bewoners: Lauwrens Meijer en Renske Schuit.

1832-1874  Lauwrens Heikes Meijer, geb. 14-4-1799 te Zuidbroek, ovl. 19-5-1885 te Hellum, broodbakker, zv Heike Lauwrens Meijer en Trientje Harms, tr. (1) 14-10-1828 te Slochteren met Gepke Hiltjes Scheltens, ged. 11-5-1800 te Slochteren, ovl. 26-7-1841 te  Hellum, dv Hiltje Tjaards Scheltens en Gepke Ottes Smit, tr. (2) 19-7-1843 te Slochteren met Renske Jans Schuit, geb. 2-6-1806 te Middelstum, ovl. 24-1-1889 te Hellum, dv Jan Izebrants Schuit en Kornelske Abels Lanting.

1874  G125 L. H. Meijer, huis B19.

HE64, G225a

1832  G225a Weduwe Pieter Arends Luxema, arbeidster.

1874  G225a H. W. Puister, huis B87.

HE65, G226bis

1813  Huisnummer 9, Remke Tjeerts Woltman, 4 deuren/vensters.

1822   Remke Tjeerts Woltman, arbeider, huisnr 8 maar ws 9 bedoeld! Later: Derk K. Gelderloos.

1832  G226bis Sebe Fokkes Buitenkamp (ook Sebo Fokkes Noordman), geb. 22-11-1786 te Noordbroek, arbeider, zv Fokke Sjabbes Buitenkamp en Grietje Sebes landbouwers op HE62, tr. 25-7-1821 te Siddeburen met Geertje Kornelis van Timmeren, ged. 24-2-1799 te Slochteren, dv Kornellis Kornellis van Timmeren en Jantje Harms Huttinga.

1850-1860  Hier(?): Huisnummer 9 veranderd in 20? Bewoners: eerst Jan van der Broek, geb. 27-1-1796, ovl. 26-5-1880 te Hellum, dagloner. Opgevolgd door Pieter Poort, geb. 22-4-1823 te Meedhuizen, tr. (1) met Jantje Jans van der Broek, ovl. 5-10-1854 te Opwierde, tr. (2) 23-4-1859 te Slochteren met Abeltje Kruis, geb. 13-10-1821 te Hellum, ovl. 29-12-1910 te Hellum, dv Evert Jurjens Kruis en Hilje Jacobs Boerma op HE87/88.

1874  [doorgestreept: G226bis J. G. Janssens te Siddeburen] Mogelijk vervangen door G548 J. G. Janssens te Siddeburen, huis B- (mogelijk B86?). [Jans Geerts Janssens was een zwager van Abeltje Kruis.]

HE66, G130; huisnr. 1813 = 23

1760  Mogelijk gebruiker hier Jan Evertz (mogelijk de vader van Evert Jans, zie hieronder?), zie akte bij HE61. Of woonde hij mogelijk op HE62?

1811   Adriaan Everts Noordman, arbeider, geb. 18-10-1785 te Hellum, ovl. 30-4-1817 te Hellum, zv Evert Jans en Imke Harms, tr. 16-11-1806 te Hellum met Ebeltje Alderts Kuiper, geb. 3-4-1783 te Siddeburen, dv Aldert Berents Kuiper en Geertje Jacobs. Zij hertrouwt 24-3-1819 te Siddeburen met Henricus Hindriks Roek, geb. 22-7-1777 te Slochteren, zv Hindrik Harms Roek en Maria Antonie.

1813  Huisnummer 23, Adr. Everts Noordman, 5 deuren/vensters.

1822   Adriaan E. Noordman weduwe, daglonersche, huisnr 23. Later: Nanne E. Drijfholt.

1832  G 310 Nanne Ekkes Drijfhout, geb. 2-2-1803 te Oude Pekela (volgens bevolkingsregister, doop niet gevonden; of geb. 20-1-1793 te Hellum?), dagloner, tr. Janna Bieleveld, geb. 1806 te Sappemeer. Gekocht 8-2-1819 not. Dull te Appingedam, verkoop 1-2-1853.

1850-1860  Huisnummer 23 veranderd in 32. Bewoners: eerst Nanne Drijfholt, geb. 20-1-1793 te Hellum, ovl. 23-10-1852 te Hellum. Daarna vermoedelijk: Berentje Hamster, geb. 18-1-1806 te Slochteren.

1874  G130 K. R. Hopman, later? A. Hopman, huis B-

HE67, G134; huisnr. 1813 = 22.

1811   Jurjen Fokkes Boas, arbeider, geb. 25-3-1763.

Jurjen Fokkes Baas, van Nootmoer in Oostfriesland, tr. voor 10-7-1791 met Aaltje Remkes, van Schildwolde, ged. 16-6-1765 te Schildwolde, dv Remke Sijpkes en Abelje Pieters.

1813  Huisnummer 22, Jurrien Fokkes Baas, 5 deuren/vensters.

1822   Jurjen Fokes Baas weduwe, daglonersche, huisnr 22.

1832  G134 eigenaar Theodorikus Harmannus Wildeman die woonde op HE61.

1850-1860  Huisnummer 22 veranderd in 23. Bewoners: Pieter Tuinema, geb. 26-1-1812 te Siddeburen, ovl. 9-10-1876 te Hellum, dagloner, zv Meerten Pieters Tuinema en Hindrikje Geerts, tr. 4-7-1846 te Slochteren met Grietje Lenting, geb. 28-3-1816 te Siddeburen, ovl. 13-1-1890 te Siddeburen, dv Tomas Jacobs Lenting en Aafke Kornelis Schipper.

1874  G134 eigenaar H. H. Koning, huis B96?, zie HE61.

HE67A, 6 akkers “Sissinck heerd” (in 1690 en ook in 1727 door diverse personen als los land gebruikt) (vrijwel? altijd onbehuisd?)

1626  HJK 1353, 25-10-1626: de Ed: Erentf: Geerdt Sissinge als oostelijke zwet.

1630  d’E. Sissinge gebruiker? van 6 akker.

1630  HJK 861, fol. 6, 19-1-1630, mogelijk hier: Jr. Geerdt Sissinck opzegging van landen aan Berent Willems tho Hellum: huis, hoff en landen. Berent Willems, ovl. voor 20-4-1630, trouwde met Ettien. Kort daarna is het huis door de erfgenamen verkocht (HJK 861, 11-5-1630, fol. 111).

N.B.: zie ook HJK 1357, fol. 124-126: twee heerden van Cornellis Jans onder de jurisdictie van Siddeburen. Mogelijk is echter Hellum bedoeld! Dit moet ik nog nader uitzoeken!!

1690  HJK 1358: 18/25-6-1690, fol. 91-92: tlv de creditoren van Jr. G. R. Sissinck verkocht een heert landts tot Hellum gelegen vrij van behuisinge, met een heemstede en het veen, soo bij Cornellis Jans meijerwijse gebruikt, sijnde dese heert groot 6 ackeren, wordende bij Cornellis Jans, Jan Harmens, Harmen Eltjes weduwe, Tjaert Ockes, Utje Jans, Harmen Alberts, Derck Jans weduwe, Jacob Coens en Jan Jans weduwe bij stucken gebruikt. ten N: de Schilt, O: Jr. Sissinck, Z: de Heer Gedeputeerde Gerlacius, W: Rudolphus Colthoff. Gekocht voor ƒ 880 door Derck Sijtsema tot Hellum, stellende Rudolphus Kolthoff tot Hellum tot borge.

1699/1702  Derck Zijtsema heerd. Hij zal hier niet gewoond hebben, maar vermoedelijk in de kosterij HE30.

1716   Hindrik Jacobs [mogelijk de gebruiker??] als zijlvest wegens Renske Kolthoffs plaatse. In 1718 Pieter Zijtsema als zijlvest aangezworen.

1719   Pieter Zijtsema als zijlvest wegens 6 akkers eigen land.

1721   Derk Sijtsema kind[eren]. eigenaars en gebruikers van 10½ akkers. Hieronder zal ook land begrepen zijn elders te Hellum. Waar is nog niet duidelijk.

1727-1738  Eigenaars Peters Zijtsema en Remke Steffens. Anno 1727 door diverse personen als vrij lant gebruikt. In 1727 donateren ze het zijl- en wegrecht aan Egbert Rengers.

1750  L. S. Rengers bezit 2/3 van het wegregt van de plaats bij Peter Sijtsema gebruikt, groot 6 akker.

1756   Pieter Zijtsema als gebruiker en eigenaar (behalve de gerechtigheden) van 6 akker.

1757  hier? Peter Zijtsema en oostelijk daarvan Roelf Harms [x Aafke Peters] en dan Geert Willems weduwe [=Kenje Pieters]

1767  hier? land gebruikt door Geert Willems weduwe, Eebe Klaasen, Jan Harms en weer Ebe Claasen.

Deze heerd werd vervolgens gesplitst en kwam in gebruik bij andere boerderijen:

1773-1779  Eigenaars: Harmannus Wildeman en Hindrik Hindriks en consorten, ieder 3 akkers, samen 6 akkers. Het gedeelte van Wildeman was later in gebruik bij boerderij HE61.

HE68, G219; huisnr. 1813 = -; 1852-1862= 3e?

1832-1862  Jan Klaassens Schipper, ged. 10-3-1793 te Hellum, landarbeider te Hellum, zv Klaas Hindriks en Martje Wessels Woltema zie HE32, tr. (1) 2-10-1819 te Siddeburen met Harmke Vinkers, geb. 1-12-1796 te Hellum, ovl. 20-7-1839 te Hellum, dv Reint Harms Vinkers en Kornelske Jans Spithorst, landbouwers te Hellum op HE8, tr. (2) 17-5-1843 te Slochteren met Jantje Pieters van Dijken, geb. 13-4-1800 te Schildwolde, dv Pieter Jochems en Ettje Jans Meijer.

1874  G219 J. K. Schipper, huis B17.

HE69, G215bis; huisnr. 1813 = -; 1852-1862=8b.

1832   Sikke Pieters Noordman, arbeider, geb. 4-9-1796 te Schildwolde, ovl. 17-7-1852 te Hellum, zv Pieter Jans en Lijsabeth Sikkes, tr. 29-5-1816 te Siddeburen met Geessien Roelfs Venema, geb. 4-10-1790 te Schildwolde, dv Roelf Jacobs Venema en Hendrikje Jans Luining. Hij woonde in 1822 op HE55.

1874  G215bis J. K. Hoogakker, c.s., huis B91.

HE70, G214

1822   Jan J. Mooi, huisnr -, 4 deuren/vensters. N.geb. 1820.

= waarschijnlijk Jan Jans Mooi, ged. 10-10-1790 te Siddeburen, zv Jan Harms Mooi en Martjen Jans.

1832   Jan Jans Mooi, arbeider.

1874  G214 J. H. Dallinga, huis B88.

HE71, G136

1805   Gennip Scheltes en Klaaske Klaassens (ehel) te Hellum verkopen aan Otto Arents Luxema en Tietje Pieters (ehel) te Hellum de vaste beklemming van plus minus 12 spint eigen land gelegen te Hellum. Zwettende ten N: Klaas Jans Hoogacker, ten O: Jan Hindriks, ten Z: de Heereweg, ten W: de collector H. T. Wildeman. Zullende 6 car gld tot vaste jaarlijkse huur doen aan verkoper als eigenaar. Verkocht voor ƒ 100.

Vermoedelijk stond hier voor 1805 geen huis en zijn er vanaf dat jaar komen wonen:

Otto Arents Luxema, geb. 27-6-1776 te Hellum, ovl. 15-4-1808 te Hellum, zv Arent Luxema en Grietje Ottes Kubbenga, tr. voor 4-10-1801 met Tietje Pieters, ged. 12-6-1773 te Schildwolde, ovl. na 1812, dv Pieter Jannes en Alke Jans. Zij hertrouwde 20-11-1808 te Hellum met Jan Pieters van der Helm, ged. 21-2-1768 te Hellum, arbeider in 1811, zv Pieter Reinders en Grietien Jans.

1813   Jan Pieters van der Helm, huisnr 16, 5 deuren/vensters.

1822   Jurjen J. Jansen, arbeider, huisnr 16.

1832   Jurjen Jansen, arbeider.

1874  G136 bestaat niet meer.

HE72, G138; huisnr. 1813 = 15

1805   Gennip Scheltes en Klaaske Klaassens (ehel) te Hellum verkopen aan Klaas Jans Hoogacker en Geeske Geerts (ehel) te Hellum de vaste beklemming van plus minus 12 spint eigen land gelegen te Hellum. Zwettende ten N: verkopers, ten O: Jan Hindriks, ten Z: Otto Arents Luxema, ten W: de collector H. T. Wildeman. Zullende 6 car gld tot vaste jaarlijkse huur doen aan verkoper als eigenaar. Verkocht voor ƒ 100.

Vermoedelijk stond er voor 1805 nog geen huis en zijn er vanaf dat moment gaan wonen:

1805-1832  Klaas Jans Hoogakker, geb. 11-2-1762, timmerman, eerder soldaat, tr. tussen 1797 en 1800 met Geeske Geerts. Mogelijk eerst gewoond op HE56?

1813   Klaas Jans Hoogakker, huisnr. 15, 4 deuren/vensters.

1822   Klaas Jans Hoogakker, timmerknegt, huisnr 15.

1832   Klaas Jans Hoogakker, timmerman

1852-1862  vermoedelijk bewoond door twee gezinnen:

A. Jan Hoogakker, geb. 2-2-1800 te Hellum, ovl. 30-5-1857 te Hellum, tr. Renske Borg, geb. 25-9-1798 te Siddeburen, ovl. 2-10-1859 te Hellum. Opgevolgd door schoonzoon/dochter:

Okke Blaauw, geb. 18-1-1837 te Noordbroek, tr. 1-9-1860 met Bonna Hoogakker, geb. 22-5-1837 te Hellum.

B. Martje Hoogakker, geb. 15-2-1797 te Hellum, ovl. 11-12-1859 te Hellum.

Opgevolgd door Jan Munnik, geb. 22-9-1830 te Slochteren, tr. Janna Hoogakker, geb. 5-5-1828 te Hellum. Ze kwamen van Slochteren en gingen daar ook weer naar toe. Opgevolgd door:

Riekel Woldhuis, geb. 1838 te Noordbroek, ovl. 22-8-1860 te Hellum, dagloner, tr. met Hindrikje Kroeske, geb. 22-11-1832 te Schildwolde. Zij kwamen van Appingedam.

1874  G138 K. J. Hoogakker, huis B13.

HE73, G140; huisnr. 1813 = -?

1832   Tonnis Jans Dijksterhuis, arbeider, waarschijnlijk hier als eigenaar want hij woont op HE80.

1874  G140 K. J. Schipper, huis B15.

HE74, G142 (behuizing); huisnr. 1813 = 21.

1775  hier? RA Wagenborgen 22-3-1775: Jan Anthonij en Antje Jans (ehel.), van Hellum, verkopen aan Jan Berents en Wiea Klasens (ehel.), van Hellum, een behuizing met de vaste beklemming van een tuin en appelhof met nog een mudde roggeland. Staande en gelegen te Hellum, ten noorden ten noorden, oosten en zuiden Hinderik Doedes, ten westen Hinderik Hinderiks en Jan Harms. Met nog de vaste beklemming van een tuintje, waarvan de eigendom toebehoort aan Hinderik Doedes. Gelegen te Hellum, ten noorden en oosten Hindrik Doedes, ten zuiden verkopers, ten westen het Mientschaar van Hinderik Doedes. Jaarlijkse huur: ƒ 1-10. Verkocht voor ƒ 203.

1801  De eigendom van een behuisd heem en bouwakker te Hellum bewoond door Jan Berents weduwe wordt door Jan Antonij en Antje Jans ehel te Hellum verkocht voor ƒ 185-10 aan Harm Jans Huisman te Schildwolde. De zwetten zijn ten N: M. Kim, ten O: Geert Roelfs, ten Z: Gennep Scheltes, ten W: H. T. Wildeman.

-1802   Jan Berents, van Wagenborgen, tussen 5-8-1781 en 18-3-1801, tr. 3-5-1772 te Siddeburen met Wije Klaasens, ged. 15-11-1739 te Siddeburen, ovl. na 16-1-1802, dv Klaes Fockes Leeuw en Trijnie Hindricks. Wije hertrouwde 19-7-1801 te Siddeburen met Tjaart Sijpkes Nieswaag, weduwnaar van haar zuster Foske Klaasens, ged. 10-8-1738 te Wagenborgen, ovl. 1-4-1817 te Siddeburen.

Jan Berents was vermoedelijk degene die in het diakonieboek van Hellum werd aangeduid als Jan Berents snijder, maar dat is niet helemaal zeker.

1802   Wija Klasens, wed. van Jan Berents mede namens haar kinderen verkoopt haar behuizing met de beklemming van tuin en appelhof en een mud roggeland etc. voor ... aan Jan Kaspers en Lammegien Jans ehl. te Hellum.

1802-1813  Jan Kaspers Akkerman, geb. 12-4-1776, arbeider, tr. ca. 1800 met Lammegien Jans, beiden ovl. na 29-6-1833. Zij woonden in 1833 te Siddeburen.

1813   Jan Kaspers Akkerman, huisnr. 21, 5 deuren/vensters.

1822   Jan Kaspers Akkerman, landbouwer, huisnr 21. Later: weduwer H. P. Jansema.

1832  G142 weduwe/erven Harm Pieters Jansema.

1850-1860  Huisnummer 21 veranderd in 19. Bewoners eerst: Hilje Boerema, geb. 2-2-1790 te Hellum, ovl. 28-9-1872 te Hellum, landbouwerse, dv Jacob Freerks (Boerema) en Ida Ebes (Brengers), zie HE14. Ze was weduwe van Pieter Jacobs Veltman en van Evert Jurjens Kruis, zie HE87/88. Ze woonde later elders te Hellum

1874  G142 J. H . Buitenkamp, huis B 95.  

HE75, G218

1832  eigenaar is Hindrik Diephuis, verwer te Groningen.

1874  G218 J. J. Venema, huis B11?

HE76, G209

1813  hier? Harm Pieters Jantsema, huisnr 7, 5 deuren/vensters.

1822  hier? weduwe Harm Pieters Jansema, huisnr 6 maar ws 7 bedoeld. Later: Jan van Gennip.

1832   Jan Sebes van der Broek, arbeider.

1874  G209 J. W. Mossel, huis B90.

HE77, G210

1813   Harmannus Jans van der Klei, huisnr 8, 5 deuren/vensters.

Harmannus Jans van der Klei (ook: Kleiboer), geb. 11-2-1774, tr. met Jantje Abels.

1822  weduwe Harmannus Jans van der Klei, daglonersche, huisnr 7 maar ws 8 bedoeld. Later: Jan Hindriks Huttinga.

1832   Jan Hindriks Huttinga, arbeider.

1874  G210 J. H. van der Klei, huis B89.

HE78, G150

1813  hier? Coert Molenmaker, huisnr 14, 5 deuren/vensters.

Dit is waarschijnlijk Koert Douwes Heijkema, molenmaker, geb. 21-2-1788.

1822  hier? weduwe Hindrik Harms Schipper, daglonersche, huisnr 14.

1832   Heike Jans Jansema, arbeider.

1874  G150 K. K. Hoogakker, c.s. te Hellum; opgevolgd als eigenaar door J. A. Moedt, te Siddeburen, huis B10.

HE79, G145; huisnr. 1813 = 19

1800   Geert Roelfs genoemd als zwet vermoedelijk hier.

Geert Roelfs Roelfsema, ged. 6-10-1748 te Hellum, ovl. 1811?, zv Roelf Jans en Anje Geerts, tr. 15-1-1775 te Hellum met Jantje Jonas, wonende alhier, ged. 15-5-1746 te Schildwolde als dv Jonas Thomas Hasehoeck en Grietje Jans/Jeltes.

1813   Geert (Roelfs) Roelfsema, huisnr. 19, 5 deuren/vensters.

Opgevolgd door zoon:

1822   Jonas Geerts Roelfsema, timmerman ret?, huisnr 19.

1832   Jonas Geerts Roelofsema, timmerman.

1850-1860  Huisnummer 19 veranderd in 18. Bewoners: Jonas Geerts Roelfsema, geb. 18-7-1784 te Hellum, ovl. 6-8-1855 te Hellum, timmerman, zv Geert Roelfs (Roelfsema) en Jantje Jonas, tr. 22-3-1815 te Siddeburen met Hendrikje Kaspers Doornbos, geb. 9-7-1780 te Schildwolde, ovl. 11-6-1860 te Hellum, dv Kasper Doornbos en Janna Eppes Tjaden.

1874  G145 J. G. Roelfsema, huis B- [niet ingevuld; mogelijk B94?].

HE80, G205; huisnr. 1813 = -?

1813   Tonnis Jans Dijksterhuis, in 1813 nieuw gebouwd huis, in 1814 3 en in 1815 5 deuren/vensters.

1822   Tonnis Jans Dijksterhuis, arbeider, huisnr 3a, 5 deuren/vensters.

1832  G205 Tonnis Jans Dijksterhuis, veldwagter. Hij bezit ook HE73.

1813-1832  Tonnis Jans Dijksterhuis, geb. 8-2-1767 te Wirdum, arbeider, zv Jan Tonnis en Eke Freriks, tr. voor 1793 met Jantje Hendriks. Ze woonden eerder op HE18 en HE24.

1874  G205 bestaat niet meer, mogelijk (vanaf 1877) opgevolgd door G539 G. F. Janssens, huis B8.

HE81, G151; huisnr. 1813 = 13

1805  Mogelijk hier als zwet genoemd Jan Hindriks (nog nader uitzoeken).

1811   Hindrik Harms Schipper, arbeider, geb. 10-7-1741 en ged. 30-7-1741 te Hellum, ovl. 17?-12-1817 te gem. Siddeburen, zv Harm Adriaans en Trijntje Harms, zie HE5, tr. 11-11-1770 te Hellum met Meijntje/Menje Jans, van Schildwolde. Ze woonden tot 1802 elders te Hellum: zie HE29.

1813   Hendrik (Harms?) Schipper, huisnr. 13, 5 deuren/vensters.

Opgevolgd door de zoon:

1822   Harm Hindriks Schipper, landbouwer, huisnr 13.

1832   Harm Hindriks Schipper, arbeider.

1850-1860  Huisnummer 13 veranderd in 11: Harm Schipper, geb. 12-1-1780 te Hellum, landbouwer, tr. met Anje Tuinema, geb. 1775 te Siddeburen, ovl. 8-4-1852 te Hellum.

1874  G151 H. H. Schipper, huis B9.

HE82, G198 (behuizing); huisnr. 1813 = 3.

1811-1853  Derk Reinders Glas, geb. 8-12-1765 ws. te Noordbroek, volwassen ged. 21-3-1806 te Hellum, ovl. tussen 1832 en 1850, koopman, zv Reinder Derks (Glas) en Aaltje Jans, tr. 14-5-1795 te Hellum met Diewer (Dievertje) Hendriks Schipper, ged. 14-10-1770 te Hellum, ovl. 26-3-1853 te Hellum, dv Hindrik Klasens Schipper en Tjaatje Edses, landbouwers op HE5. Huisnummer 3 rond 1850 veranderd in 7.

1813   Derk Reinders Glas, huisnr. 3, 5 deuren/vensters.

1822   Derk Reinders Glas, arbeider, huisnr 3.

1832  G198 Derk Reinders Glas.

daarna  Jan Tamminga, geb. 22-9-1814 te Meeden, landbouwer, tr. met Korneliske Bouwman, geb. 15-5-1817 te Hellum. Zij vertrekken voor 1862 naar Hellum, en worden opgevolgd door:

daarna  (voor 1862) Johan Scheerveld, geb. 1798 te Valdorf, Pruisen, molenaarsknecht. Hij woonde daarvoor bij de molenaar in huis nr. 1 (HE87/88).

1874  G327 bestaat niet meer, mogelijk opgevolgd door G477 A. T. Wildeman, Wed. B. A. Klimp, huis B6.

HE83, G197; de “Clooster heert&rdquo 113. 4½ akkers (2½ in de vierde eed van Siddeburen en 2 in de eerste eed van Hellum); huisnr. 1811-1850 = 2, 1860-1880=6.

1630   Meerten Jansen gebruiker van 4 ½ akker. Opgevolgd door:

1643  Landopzegging door Lissebon aan Omcke Mennes te Hellum.

1649  HJK 1354: 13/20-6-1649, fol. 96: verkoop tlv Eilco van Lissebon en vrouw Elisabeth Harderwijcks anders Lissebon heerdt landes tot Hellum gelegen, groot 4½ ackeren en 6 deimaten hooijlant onder de behuisinge beklemt, vrij van jaermalen, en van Jan Meertens en Omke Mennens meijerwijse wort gebruikt. Gekocht door Gerhard Sissinck voor ƒ 3840.

1670  Er is onenigheid tussen de erfgenamen van Vrouw Sissinck en Jan Meertens weduwe over de betaling van 50 daler landhuur.

-1690   Jan Meertens (Martens) weduwe (in 1692 lidmate met dochter Beerte Jans).

Opgevolgd als gebruiker door de zoon die in 1690 ook de eigendom koopt:

1690  HJK 1358: 18/25-6-1690, fol. 90-91: tlv de creditoren van Jr. G. R. Sissinck verkocht 4½ ackeren tot Hellum en 6 deimatten tot Oostwoldt met het Veen onder Siddeburen gelegen, onder de behuizinge beklemd, wordende bij Jan Meertens Wed. meijerwijse gebruikt. De 4½ akker ten N: de Schilt, O: Rudolph Colthoff en cons., Z: de Heer Gedeputeerde Gerlacius, W: de Jr. Sissinck. Bij de laatste keersen uitgang getrokken door Meerten Jacobs die het gekocht heeft voor Berent Jans tot Hellum voor ƒ 1200.

RA Fivelingo, inv.nr. 337, 8-5-1691: Beerent Jans, Siert Jans en Beertije Jans, sijnde volle broeders en zuster, wonende tot Hellum. Maken testament van alsodane plaats als door een van haar bij de heert had gekogt gelegen tot Hellum en door de 3 testatoren betaalt: de langstlevende mag de plaats zijn leven lang an zich beholden.

1690-1715  Berent Jans, jm van Hellum, ovl. na ca. 1715, voor 1719, ws. zv Jan Meertens/Martens, tr. 18-3-1698 te Hellum met Elske Hendriks, jd van Woltersum. Zij hertrouwt 12-3-1719 te Hellum met Jacob Tjas(ses), van Schildwolde.

1699/1702  Berent Jans 2 akkers te Hellum.

ca. 1715  Berent Jans eigenaar en gebruiker van 2½ akkers in de schepperij Siddeburen. Dit hoorde echter bij het kerspel Hellum.

1719-1725  Jacob Tjassens, ws. eerst tr. met (1) Seike Freriks, (2) Jantjen Harms, (3) Tietien Roelfs, daarna tr. (4) 12-3-1719 te Hellum met Elske Hendriks, ovl. tussen 7-2-1723 en 14-10-1725. Hij hertrouwt in 1725 ws. met Asseltjen Herms en daarna ws. nog met Trijntje Alberts. Vermoedelijk woonde hij na zijn hertrouwen (mogelijk al eerder) elders in Hellum.

1721   Jacob Tjassens als eigenaar en gebruiker van 4½ akkers. In een akte hier in 1721 Berent Jans erfgenamen als zwet genoemd.

1721   Jacob Tjassens hier meijerwijse als westerlijke zwet genoemd.

1722  De erfgenamen van Cornelis, Siert en Beertje Jans broers en zuster verdelen hun plaats te Hellum genaamd de Cloosterheert, groot 4½ akker met 6 deimt in Oostwold onder Siddeburen. Jan Jacobs en Hilje Abels krijgen 1 en 1/5 akker, Elske Hindriks krijgt ½ akker en de kinderen van Berent Jans krijgen 2 en 4/5 akker.

1725  In 1725 verkopen Jan Jacobs, en Ipo Heekes gehuwd met Anje Berents (dochter van Berent Jans) hun aandelen in de Cloosterheerd voor ƒ 300 aan:

1725-1738  Schelte van Gennip / Schelte Gennips, ged. 8-3-1691 te Hellum, ovl. na 1-1-1736, voor 1738, zv Jan van Gennip en Imme Redmers, zie HE12, tr. 5-12-1721 te Hellum (h.c. Farmsum 12-11-1721) met Jantien Berents, ged. 1701 te Hellum, begr. 2-6-1758 te Hellum, dv Berent Abels en Asse Haikes op HE46.

1738   Schelte van Gennips weduwe eigenaar (en gebruiker?), behalve een 5e a 6e deel dat behoort aan Jan Berents.

Zij hertrouwt.

1741-1753  Gerrit Gerrits, van Noordbroek, kwam met attestatie van Noordbroek, begr. 18-7-1753 te Hellum, zv Gerrit Gerrits en Alke Sebes, tr. te Hellum (ondertr. 19-3-1741 te Hellum en Noordbroek) (h.c. Siddeburen 14-4-1741) met Jantjen Berents, weduwe van Schelte van Gennip, begr. 2-6-1758 te Hellum. Zij hertrouwt 31-10-1756 te Hellum met Harm Alberts, van Siddeburen, ws. begr. 19-9-1769 te Hellum.

Opgevolgd door schoonzoon en (stief)dochter:

1756-1773  Hindrik Doedes (Doewes), jm van Winschoot, ged. 5-3-1723 te Winschoten, begr. 31-8-1785 te Hellum, zv Doedo Addes en Frouke Hindrix, tr. ondertr. 14-4-1754 te Hellum met Grietje Scheltes, ged. 21-9-1732 te Hellum, ovl. 23-2-1809 te Hellum. Ze woonden later vanaf 1777 te Overschild op kerkenland.

Daarna is deze heerd vermoedelijk als los land gebruikt, maar de situatie is hier niet helemaal duidelijk. De volgende is vermoedelijk ook de gebruiker van deze heerd, maar was ook de gebruiker van (een deel van?) HE83a waarop waarschijnlijk toen ook de behuizing stond.

1811-1857  Jan Jans van Gennip (=Jan Gennip Scheltes), ged. 23-10-1769 te Hellum, ovl. 13-2-1858 te Hellum, aangenomen to lidmaat 13-4-1791, zv Gennip Scheltes en Klaaske Klaassens, tr. (1) voor 1812 met Frouke Hindriks, tr. (2) met Aaltje Willems Kaatman.

1813   Jan van Gennep, huisnr. 2, 5 deuren/vensters.

1822   Jan Gennep van Gennep, landbouwer, huisnr 2.

Opgevolgd door schoonzoon en dochter uit het tweede huwelijk:

1857-1858  Geert Hofstede, geb. 1834 te Wittewierum, ovl. 5-1-1917 te Tjamsweer, zv Kornelis Roelfs Hofstede en Jacobje Tiddes Ritsema, tr. 5-4-1856 te Slochteren met Roelffien van Gennip, geb. 31-10-1838 te Hellum, ovl. 31-1-1919 te Opwierde. Zij vertrokken in ongeveer 1858 naar Siddeburen en worden opgevolgd door:

1858-   Willem G. Nap, (komt 5-6-1858 van Appingedam) geb. 5-11-1833 te Slochteren, tr. ca. 1858 met Grietje Klimp, geb. 13-9-1834 te Hellum, dv Berend Arends Klimp en Anje Theodoricus Wildeman, (koren) molenaars te Hellum op HE87/88.

1874  G197 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G482 W. G. Nap, huis B5.

1880-1900  Huisnummer 5, later 6. Bewoners: Willem Nap en Grietje Klimp.

HE83a, eerst 7½ akker, later gesplitst (situatie niet helemaal duidelijk)

1630   Hanne Jansen gebruikt 7½ akker. Daarnaast gebruikt hij ook nog 3 akker en 10 deimt te Siddebuurster Oostwold. Hij was getrouwd met Asse.

Westelijk deel:

ca. 1715  Jacob Pieters en Roelf Hindrix gebruikers van 3½ akker waarvan eigenaar Jan Alles te Helm.

1721   Jacob Pieters gebruiker van 2 akker waarvan eigenaar Derk Sijtzema kinder.

Jacob Pieters, tr. in of voor 1698 met Abelje Alberts. Mogelijk woonden ze later te Slochteren.

1721  Mogelijk ook hier: Jan Freriks gebruiker van 3 akker waarvan eigenaar Derk Sytzema kinder.

Jan Freriks, mogelijk ged. eind 1698 te Hellum (naam verdwenen), begr. 11-9-1729 te Hellum, tr. ca. 1722 met Anje Simens. Zij hertr. met Tamme Haikes, zie HE55, die hier in 1738 het westelijke deel bezit!

1721   Pieter Zijtsema en Eena Zijtsema, broer en zuster, verkopen aan mr Hans Hartman 2½ ackers land in de jurisdictie Siddeburen [te Hellum!] uit het zuiden van de groene boven venne beginnende en streckende door tot an de Schilt met 4½ deimt hooijland met als naaster zwetten: ten Noorden: de Schilt; ten Oosten en Zuiden: Frerick Jacobs met zijn aangekochte 2½ ackers van de zelve heerd en ten Westen: Berent Jans erfgenamen voor 210 car gld en 2 silveren ducatons op 3 termijnen.

Ook verkopen ze hier aan Frerick Jacobs en Wipke Bartels een groene venne en twee bouwackers met de mutte kampt an de Heereweg met nog een acker buiten de Heereweg en een tuin, schietende door ‘t meenschaar tot an de Schilt en nog 4½ deimt hooijland onder Siddeburen. De groene venne heeft tot naaster zwetten: ten Noorden: de verkopers met haar bouwackers (in desen verkocht); ten Oosten: copers; ten Zuiden: de heer van Farmsum en ten Westen: Jacob Tjasses meijerwijse. De bouwackers met de mutte kamp hebben tot naaster zwetten: ten Noorden: de Heereweg; ten Oosten: de copers; ten Zuiden: de verkochte groene venne en ten westen: de verkopers en de acker, meentschaar en hooijland hebben tot naaster zwetten: ten Noorden: de Schilt; ten Oosten: copers; ten Zuiden: de Heereweg en ten Westen: de verkopers, alles tesamen doende 2½ ackers in de schatting, voor 365 car gld op 2 termijnen. Het buitenland beneden de hereweg behoudt een vrije uitdrift over verkopers lane.

1726  ws. hier: Mr Hans Hartman verkoopt aan Jan Frerix en Anje Sijmens zijn behuisinge en heertien lands daar de behuisinge op staat, staande en gelegen in de jurisdictie Siddebuiren met de rogge in het land, de mis in de vaalt en het balkholt met als naaster zwetten: ten Noorden: de Schild; ten Oosten en Zuiden: Frerick Jacobs en ten Westen: Berent Jans erfgenamen, groot 2½ akker in de schatting voor ƒ 420.

1738  2½ akker Tamme Haikes eigenaar en Geert Jacobs gebruiker.

Geert Jacobs, ged. 22-8-1691 te Hellum, ovl. voor 5-3-1747, zv Jacob Coons en Aaltje Coords landbouwers op HE43, tr. 1-3-1716 te Hellum met Hemke Cornelis, van Siddeburen, begr. 28-10-1755 te Hellum. Zij hertrouwt 31-3-1747 met Edze Lubberts, zie HE61.

1744  ws. Tamme Haijkes, zie HE55.

1750  L.S. Rengers pretendeert het wegregt in de 4e eed van Siddeburen op de plaetse bij Jan Hindrix gebruikt, groot 2½ akker.

1756  Waarschijnlijk Sikke Jans, later wonende op HE11.

1760  Hier ook waarschijnlijk Sikke Jans: hij is namelijk vreemde voogd over Assijn Gerrits van HE83.

1767  Waarschijnlijk Klaas Jans.

1782-1785  2½ akker Jan Harms. Vermoedelijk is dit degene die ook het oostelijk deel in gebruik had.

Oostelijk deel:

1705   Tonniske Frerickx, weduwe van Harcko Alberts te Siddeburen bezit o.a. een heertien landts daar Wijghman Jans behuisinge op staat. Na haar dood zal dit eigendom worden van haar zoon Frerick Jacobs, wedman te Siddeburen, tr. met Wipke Bartels.

1705-1722  Wijgman Jans, zv Jan Wijchman en Nantie Harmens te Beerta, tr. (1) 7-11-1694 te Noordbroek met Willemke Jans, van Noordbroek, ovl. tussen 5-12-1694 en 12-4-1697, dv Jan Tammes en Teeke Wolters, tr. (2) 12-4-1697 te Hellum met Judith Claassen, jd van Emlenkamp. Zij komt al voor op de lidmatenlijst van ca. 1692 als meid van pastor Fleck. Op de lidmatenlijst van 1727 komen beiden niet voor. Vermoedelijk opgevolgd door schoonzoon en dochter.

ca. 1715  Wijghman Jans gebruiker van 3 akker waarvan eigenaar: Harcke Albers wed:

1721   Frerick Jacobs eigenaar en Wijgman Jans gebruiker van 1½ akker.

1722   Frerick Jacobs eigenaar (vermoedelijk samen met anderen alhoewel dat niet vermeld wordt) en Wijgman Jans gebruiker van 6¼ akker en nog 1½ akker in dezelfde eed en heerd gelegen.

1738  3 akker Wiete Arents (te Siddeburen) eigenaar en Jan Clasen (zie ook HE10) gebruiker. Jan Clasen was gehuwd met Nantje Wijchmans. Vanaf 1742 waren ze opnieuw gebruikers van HE10.

1744  ws. Jan Rindels/Hindriks?, en/of Hindrik Geerts Smit.

1750-1755  In deze heerd lag ook een stukje land van de kerk van Hellum. Hiervoor moest jaarlijks een huur vanƒ 0-8-2 betaald worden. Van 1750-1755 betaald door Geert Derks. Vermoedelijk wordt degene bedoeld die gehuwd was met Harmke Hindriks. Er was nog een gelijknamige persoon maar die woonde aan de andere kant van Hellum op HE9.

Geert Derks (Sweep), ged. 13-4-1727 te Siddeburen, zv Derck Tiessen en Aaltijn Harkes, tr. 7-5-1750 te Siddeburen met Harmke Hindriks, ged. 30-1-1729 te Wagenborgen, dv Hindrik Harmens en Frouke Balsters. Ze woonden vanaf 1756 te Siddeburen.

1756-1762  Peter Jurjens, ged. 6-5-1731 te Siddeburen, zv Jurrien Pieters en Trijntje Jans, tr. 8-3-1754 te Siddeburen met Aagtje Wietes, ged. 26-11-1730 te Siddeburen, dv Wiete Arends en Grietje Freriks.

1763-1812  Jan Harms, ged. 22-7-1736 te Hellum als zv Harm Adriaans en Trijnje Harms, tr. 12-5-1765 te Hellum met Cornelske Klaasen, ged. 8-4-1735 te Hellum, ovl. na 1812, dv Claas Coenes en Jantje Hindriks.

1767   Jan Harms.

1779-1782  3 akker Jan Gerrits als zijlvest (woonde te Siddeburen op de grens met Hellum) namens Wiete Arends weduwe.

1791  De erfgenamen van Frerik Wietes verpagten voor 9 jaar aan Jan Harms en Cornelske Klaasen de plaats en landerijen te Hellum en Siddeburen waarop pagters behuizinge staat.

1812-  Vanaf 1812 in gebruik bij Jan Jans van Gennip en Frouke Hindriks, zie verder bij HE83 voor details van deze personen en de latere bewoners.

HE84, G163 (behuizing); huisnr. 1813 = 6.

-1791  Waarschijnlijk hier: Geert Fokkes, ged. 3-5-1731 te Hellum, ovl. voor 27-11-1791, zv Focke Hindriks en Hille Alberts, tr. 21-5-1758 te Hellum met Martje Geerts, ged. 1-1-1736 te Noordbroek, ovl. voor 27-11-1791, dv Geert Luirts en Jantje Jans.

1791  Door de voorstanders over de kinderen van Geert Fokkes en Martje Geerts wordt verkocht een behuisinge op de Hellumer Akkerende voor ƒ 395 aan Engbert Claasens en Annegien Reinders.

1791-1832  Engbert Klaassens Homan, [weerbare mannen 1811: geb. 12-2-1765, arbeider], ged. 19-2-1764 te Hellum, zv Klaas Harms en Geertruid Engberts (Homan), tr. 20-6-1790 te Noordbroek met Annechien Reinders.

1813   Engbert Klaassens Homan, huisnr. 6, 5 deuren/vensters.

1822   Engbert Klazens Homan, arbeider, huisnr - maar ws bedoeld nr 6.

1874  G163 eigenaar B. J. Mulder te Siddeburen, huis B93.

HE85, G167, 8 akker, nu Hoofdweg 170, eerder twee plaatsen; later “twee prebende plaatsen” genoemd; huisnr. 1813 = 5.

Eerst twee plaatsen:

A.  westzijde: 5½ akker

1626  In 1626 wordt verkocht door de schuldeisers van wijlen Wijke gewezen huisvrouw van Aildt Lamberts te Schildwolde 1½ ackeren land in 2 percelen onder de klokslag van Hellum gelegen waarvan het ene parceel (wesende drie vierendeel van een acker) onverscheiden in 3 ackeren bij Roelef Pieters gebruikt. Met als zwetten ten N: den Schilt, O: Roeleff Pieters als eigenaar van de rest met 2 breden, ten Z: het Gaarmaer, ten W: Johan Tijassens als gebruiker. Het ander perceel (wesende insgelijcken drie vierendeel van een acker) onverscheiden in dardehalf ackeren bij Johan Tijassens gebruikt, Met als zwetten ten N: de Schildt, ten O: Roelef Pieters met de 3 ackeren; ten Z: het Gaarmaer, ten W: Harman Gheerts. Alles onder des meijers behuisinge beklemt. Verkocht voor 146 Emder gulden aan Engelbert Harmens namens Roelof Pieters te Siddeburen.

Het land was in gebruik door twee personen namelijk door Johan Tijassens en door Roelof Pieters. Nadat Roelof het gedeelte van Wijke had gekocht (die mogelijk een zuster van hem was) is hij vermoedelijk het gehele stuk zelf gaan gebruiken want in 1630 komt hij voor als gebruiker van 5½ akker.

1630   Roleff Peters gebruikt nu de gehele 5½ akker.

Daarna horen we lange tijd niets van de gebruikers van dit land:

1687-1688  Edzo Menses en vrouw Haijckens worden hier genoemd als zwetten. De doopsgezinde Edzo Menses woonde niet hier maar te Siddeburen en ook vrouw Haijckens woonde hier niet. Wie de gebruiker van deze plaats toen was is onbekend. Op de lidmatenlijst van ca. 1692 komen ongeveer hier voor Geuchjen Jans en zijn vrouw Frouke Lippes, maar het is niet zeker dat ze op deze plek woonden.

1709  Eind 1709 verkochten de voogden over wijlen Edse Menses kinderen de plaats bij de Siddebuirster meulen door Hindrik Jacobs gebruikt, groot 5½ akker met als zwetten ten N: de Schilt, O: Gebel Fockens weduwe en consorten meijerwijse, Z: het swetmaer, W: Harcke Alberts weduwe. Met nog 1¼ akker te Siddburen en 12 deimt in Oostwold acher die Lintje in de Oosterweeren. De jaarlijkse huur was ƒ 50 en een zak appels. Het werd voor ƒ 950-10 verkocht aan Derck Jurjens (overleden tussen 30-12-1709 en 23-5-1710) en Aeltjen Fockes. Dezen moeten het kort daarna al weer hebben doorverkocht:

1711  Op 13 mei 1711 verkocht Wichertien Jacobs, weduwe van Wolter Vaakes (getrouwd 19-10-1684 te Hoogezand) als wettig voogdes over haar minderjarige zoon Jacob Wolters, en Roelef Vaakes en Vaake Wolters voor hun zelf aan Egbert Rengers, heer van Farmsum “sekere plaatse gelegen bij Siddebuirder molen”, door Hindrick Jacobs gebruikt en onder zijn behuizing beklemd. De koopsom was ƒ 975.

1709-1713  Gebruiker was Hindrik Jacobs, landbouwer en zijlvest, zoon van Jacob Hindriks, trouwde (1) (huwelijkscontract Farmsum 30-3-1708) met Grietje Fockes, gedoopt 28-8-1681 te Schildwolde, overleden tussen 11-12-1712 en 26-4-1713, dochter van Focko Jurjens en Kunne Jans. Grietje Fockes was weduwe van Jan Nannes (getrouwd 6-9-1705 te Hellum) en daarvoor van Albert Harms (getrouwd 15-4-1703 te Schildwolde). Hindrik Jacobs trouwde (2) 7-3-1714 te Hellum met Greetje Jacobs, van Hellum, aangenomen tot lidmate 28-4-1711. Mogelijk heeft Grietje Fockes hier ook al gewoond tijdens haar eerste en tweede huwelijk maar zeker is dat niet.

B. oostzijde: 2½ akker

1626  Mogelijk woont hier dan Harman Gheerts, maar de situatie is niet helemaal duidelijk.

1630  Mogelijk Hindrick Jansen, hij gebruikt 1½ akker.

Daarna duurt het een hele tijd voor we weer iets vernemen van deze plek:

1687  In 1687 werd gerechtelijk verkocht ter instantie van de schuldeisers van Cornellis Jans en diens huisvrouw ¾ part van zijn plaats te Siddeburen (!) groot 2½ akker tegenwoordig meijerwijse door Jan Jans, met als zwetten ten N: de Schilt, ten O: de erfgenamen van vrouw Haijckens, ten Z: de heer Parssival en ten W: Edse Mensens en consorten. Verkocht voor ƒ 310 aan Gerrit Colthof. Het andere ¼ part werd ook in 1687 door Rudolphus Kolthoff en Eeldertien Sanders verkocht aan Gerrit Kolthoff en Willemtien Barelts te Scharmer voor ƒ 108.

1687-1701  Gebruiker was Jan Jans, overleden tussen 1693 en mei 1701, trouwde met Lijsabeth Peters, overleden na mei 1701. Jan Jans wordt al in 1670 genoemd te Hellum. Mogelijk woonde hij toen ook al op deze plek. Beiden komen voor als lidmaten te Hellum ca. 1692. Opgevolgd door schoonzoon en dochter.

1701-1714  Frerik Jans, afkomstig van Kolham, trouwde (1) 13-10-1695 te Hellum met Trijnje Jans, zij werd ca. 1692 lidmate te Hellum. Hij trouwde (2) 9-4-1713 te Hellum met Wobbe Haijes, van Bogum uit Oostfriesland, ovl. 29-2-1731 te Hellum. Mogelijk is hij later nog hertrouwd met Jantje Claassen. Vanaf 1714 woonde Frerik Jans elders in Hellum. In 1701 zijn Lijsabeth Peters en haar schoonzoon en dochter wegens achterstallige landhuur ƒ 104 schuldig aan de voogden over de minderjarige kinderen van Hindrick Colthoff en Octien Lengerincks die dan blijkbaar de eigendom van dit land in hun bezit hebben.

als een geheel:

foto boerderij Hoofdweg 1701713  In 1713 kopen Diderik Fockes en Jantjen Wessels van Hindrick Jacobs een behuizing en schuur met de beklemde landerijen op grond van Egbert Rengers, het gezaaide koren en “de misse (=mest) in de vaalt” voor ƒ 650. In dat zelfde jaar kopen ze van Egbert Rengers nog een behuizinge met landerijen “uitgesondert de eiken bomen”  voorheen door Frerik Jans gebruikt voor ƒ 110. Deze laatste behuizing zal worden afgebroken en de landerijen zullen tesamen onder de eerste behuizing worden beklemd vanaf 1714. De huur van het land (bij de af te breken behuizing) bedraagt de eerste 3 jaar 40 car gld per jaar en de laatste 3 jaar 45 car gld per jaar.

1714-1739  Diderik Fokkes, begraven 7-3-1737 te Hellum, landbouwer en zijlvest (uit naam van de heer van Farmsum), trouwde voor 15-10-1713 met Jantjen Wessels, begraven 22-2-1737 te Hellum, waarschijnlijk dochter van Wessel Jans en Hemke Elties te Holwierde. Zij werden op 17-3-1715 met attestatie van “het Hogeland” lidmaten te Hellum. Er waren geen kinderen. Jantje was een zuster van Eltje Wessels die op een provincieplaats aan de westkant van Siddeburen woonde.

In 1718 werd Dijderik Fockes diverse malen voor het gerecht gedaagd omdat hij “verscheiden silver in de laeste watervloet uit een angedreven kiste” had gehaald. Ten gevolge van deze kerstvloed in 1717 verdronken in Siddeburen en Hellum 4 mensen, 200 paarden, 460 koeien, 900 schapen en 20 varkens en 67 huizen werden verwoest of beschadigd. In 1719 werd hij door Frerick Jacobs, wedman te Siddeburen voor het gerecht gedaagd omdat er onenigheid was over de zwetten (de grensscheiding) tussen hun landerijen. Diderik beweerde dat zijn knecht op aanwijzing van de eigenaresse van het land had geploegd en dat hij niet wist dat hij op Frerik’s land zou zijn gekomen.

1739  In december 1739 verruilen Egbert Rengers aan de ene kant en Focko Harmens, Theodoricus Fockens en Cundina Dorenbus (ehel.), Bonno Römelingh en Jantjen Fockens (ehel.) ter andere zijde enige landerijen. Egbert Rengers draagt o.a. over aan de andere partij een heerd groot 8 ackeren gelegen onder ’t carspel en schatregister van Hellum wordende tegenwoordig bij de erfgenamen van wijlen Diderik Fockes meijerwijse gebruikt (en waarop de behuisinge van Diderik Fockes erfgenamen is staande). Met als zwetten ten N: het Schild, ten O: de heer Pontanus, en Jan Harmens meijerwijse op een gedeelte van de ackeren, ten Z: de heer van Farmsum met de plaetse van Sijmon Tiessen op ’t Veen, ten W: Wiete Arents.

Mogelijk ging het hierbij om een schijnruil die te maken kan hebben gehad met de machtstrijd destijds in de Ommelander landdag want enkele jaren later blijkt dat beide partijen hun eigen landerijen weer in handen hadden. Want eind december 1739 verkoopt Egbert Rengers de landerijen te Siddeburen al weer door aan Jan Tiddens en Frouwina Römelingh te Siddeburen voor ƒ 2500. Zij ruilen op hun beurt in januari 1740 weer met Focko Harmens en zijn consorten zoals hierboven genoemd de landerijen te Siddeburen tegen de 8 akker te Hellum. Focko Harmens was trouwens een zwager van Jan Tiddens.

1740-1756  De erfgenamen van Diderik Fokkes en Jantjen Wessels verkopen op 21-5-1740 de behuizing met de mest in de vaalt en het koren op het land en met de beklemming van twee heerden land te Hellum die eigendom zijn van Egbert Rengers van Farmsum, 6½ akker waarop de behuizing staat en nog 2½ akker land voor ƒ 231-10 aan:

Tonnis Hindriks (Houwink), gedoopt 27-1-1704 te Emmen, begraven 23-10-1759 te Hellum, zoon van Hendrik Jans Houwinge en Margjen Tonnis Alting, trouwde 22-3-1726 te Veendam (huwelijkscontract Veendam 22-3-1726) met Martje Derks, gedoopt 8-3-1700 te Veendam, overleden na 13-10-1769, dochter van Derck Jans en Louwe Hitjes.

Opgevolgd door:

1767-1787  gebruiker Harm Jans, afkomstig van Weiwerd, mogelijk aldaar gedoopt november 1730 (als zoon van Jan Harms), overleden voor 1788, waarschijnlijk zoon van Jan Harms en Tetje Geerts, trouwde 29-9-1765 te Heveskes (huwelijkscontract Wagenborgen 27-9-1765) met Harmke Roelofs, geboren 21-12-1743 en gedoopt 22-12-1743 te Wagenborgen, overleden 16-3-1788 te Hellum, aangenomen tot lidmate 15-6-1787, dochter van Roelf Oomkes en Hindrikje Alberts. Zij woonden eerst te Wagenborgen.

Eigenaar van het land was de Heer van Farmsum. Het was in elk geval al vanaf 1787 prebendegoed van de kerken van Siddeburen en Meedhuizen. De jaarlijkse huur was ƒ 80 en ze mochten elk jaar 1½ dagwerk turf graven. Zelfs in het staatboek van deze prebendegoederen wordt nog vermeld dat ze te Siddeburen woonden.

1788-1795  Gezamenlijk gebruikt door de kinderen. Opgevolgd door de broer/zoon:

1796-1854  Jan Harms Nieboer alias Jan Harms de Jonge, geboren 3-9-1766 en gedoopt 5-9-1766 te Wagenborgen, overleden 30-7-1856 te Siddeburen, trouwde (ondertrouw 2-4-1796 te Hellum) met Harmke Jans Jansema, geboren 10-10-1772 en gedoopt 11-10-1772 te Hellum, overleden 26-6-1854 te Hellum, dochter van Jan Harms Jansema en Aaltje Tammes (Tjabringa), landbouwers te Hellum op HE55. Harmke Jans werd in 1810 op belijdenis aangenomen tot lidmate te Hellum en haar man op 27-3-1821.

In 1813 had deze boerderij huisnr. 5; er waren toen tesamen 7 deuren en vensters. In 1822 waren er 8 deuren/vensters. Eind 1852 werden de prebendegoederen van Meedhuizen en Siddeburen gescheiden. Er werd een nieuw beklemcontract gemaakt waarvoor de meijers ƒ 2000 moesten betalen op 1 mei 1853. Eind 1854 of begin 1855 vertrok hij naar Siddeburen en werd opgevolgd door:

1855-1859  Edo Kornelis Vonk, geboren 10-2-1807 te Wedde, overleden 13-8-1859 te Hellum, zoon van Cornelis Edes Vonk en Ettje Addes Meening, trouwde 27-4-1844 te Bellingwolde met Jantje Jans Luitjes, geboren 5-8-1805 te ter Haar, gemeente Vlagtwedde, dochter van Jan Jans Luitjes en Anna Jans.

Zij kochten de boerderij met 60 ha land, inclusief 1½ ha moeras. Het land was gelegen te Oosterweren, Oostwold, Boven Vennen, Hellum, Schildland en Huisweren. Zij kwamen op 31-3-1855 van Bellingwolde. Na het overlijden van haar man vertrok Jantje naar Siddeburen. De volgende bewoners waren:

ca. 1860  Geert Jager, geboren 16-5-1825 te Schildwolde, zoon van Reinder Geerts Jager en Elsien Hindriks Holhuis, trouwde 21-5-1856 te Slochteren met Wijpke Janssens, weduwe van Roelf Alles van der Veen, geboren 31-12-1828 te Hellum, dochter van Jurjen Jannes Janssens en Aafke Pouwels Gelderloos. Zij hebben hier korte tijd gewoond volgens het bevolkingsregister.

1860   Wijbe Abrahams Mulder, geboren 30-11-1829 te Veendam, zoon van Abraham Mulder en Trijntje Ellerinus Uniken, trouwde 24-2-1858 te Veendam met Jeltje de Vrede, geboren 29-11-1833 te Veendam, dochter van Luitje Pinksterboer de Vrede en Elsijna Henrica Hoveling.

Zij kochten in 1860 de boerderij met 42 ha land met vaste huur ƒ 80 voor ƒ 12100. Ze vertrokken naar Veendam en werden opgevolgd door:

1874-1895  Hero Aljes Jongman, geboren 18-12-1823 te Noordbroek, overleden 1-7-1909 te Hellum, zoon van Alje Heeres Jongman en Elizabeth Christoffer Upmeier, trouwde (1) 11-5-1848 te Noordbroek met Foktje Jakobs Oosthof, overleden 24-6-1849 te Noordbroek, trouwde (2) 29-3-1860 te Termunten met Maria Catharina Klees, weduwe van Harm Nieborg, geboren 28-3-1825 te Oude Sluis (N.H.), overleden 17-3-1894 te Hellum, dochter van Jan Klees en Jacoba Sluis.

Hero Aljes Jongman kocht de boerderij in 1874 voor ƒ 28000. Het bestond toen uit 42 ha. met vaste huur ƒ 80. Zijn gezin kwam op 8-5-1874 vanuit de gemeente Termunten naar Hellum. In 1874 werd het moeras ter grootte van ongeveer 1.5 ha dat in dit land lag ontgonnen.

1885  De boerderij wordt herbouwd.

Opgevolgd door zoon:

1895-1937  Pieter Jongman, geboren 1-11-1863 te Lesterhuis (Termunten), overleden 1-6-1944 te Hellum, trouwde 9-5-1895 te Kantens met Jantje ter Veer, geboren 19-4-1867 te ’t Zandt, overleden 9-1-1942 te Schildwolde, dochter van Cornelis ter Veer en Marchien Jensema.

HE86, G170 (vermoedelijk de chercherswoning); huisnr. 1816 = 4?; nu Hoofdweg 172.

1816  ws. hier (als eigenaar) A(ldert?) R. Sijtzes/Sietzes, huisnr. 4, 5 deuren/vensters. Hij woont te Siddeburen.

1822   A. N. Dijkhuizen (eigenaar) huisnr 4.

1832  eigendom van Aries Nannes Dijkhuizen, burgemeester van Slochteren.

1874  G170 eigenaar Wed. B. A. Klimp, huis B3; zie HE87/88.

HE 87 en 88, G182 en G171 (huis en molen); huisnr. 1813 = 1, molen = nr. 93 = nu Hoofdweg 174.

1689  HJK 1358, fol. 38a-40: vaandrig Derk Uphuis koopt de eigendom van 2 akkerenden waarop de meulen staat, doende jaarlijks ƒ 18, hieronder valt mede het hiem ten zuiden van de Hereweg. N: Meente schaar, O: Willem Homan, Z: Heereweg, W: Rudolphus en Gerrijt Colthoff.

Mulder is Focko Ufkens meijerwijse. Hij tr. met Grietje Coords. Op de lidmatenlijst van Hellum ca. 1692 wonen ze elders te Hellum. Ernaast lag het heem van de Gortemaker Lippe Roelefs maar dat viel onder Siddeburen.

ca. 1692  lidmatenlijst Hellum: nu hier: (broer van de vorige?) Lippe Ufkes en Trijnje Simens.

1693-1724  Lippe Ufkes, van Noordbroek, tr. (1) 22-6-1690 te Noordbroek (h.c. Noordbroek 28-5-1690) met Trijnje Simens, ged. 2-10-1670 te Noordbroek, dv Sijmen Geerts en Annichjen Gerrits, tr. (2) Hellum (ondertr. 10-10-1717 te Hellum) met Jacobje Geerds, jd van Schildwolde. In 1721 is Luppe Ufkes gebruiker van 2 akkers te Siddeburen (!) waarop de molen staat.

1724  Op 17 mei 1724 verkopen Gerrijt Sijmens als principaal voormond, Focko Ufkes als sibbe voogd en Tonnis Jans als vreemde voogd over de nagelaten onmondige kinderen van Luppe Ufkes en Trijnje Sijmens, Focko Jans nomine uxoris, Jacobien Geerts, weduwe van Luppe Ufkes en Cornellis Tammes nomine uxoris aan Harmen Everts (en Jacob Everts, broers maar Jacob is doorgestreept) een behuisig met schuire en korenmolen met de beklemming van de landerijen waar de molen opstaat, doende ƒ 18 grondpacht aan pastoor Abbringe, staande en gelegen te Siddeburen voor ƒ 1775 car gld.

Over Harm Everts is verder niet bekend, hij is kort daarna alweer opgevolgd:

1726  Eilert Eilderts te Uithuizen en Geert Conraets te Ezinge verkopen aan Petrus Boon en Trijntjen Ottes haar korenmolen met de behuisinge en schuur gelegen te Siddebuiren (!) op grond van Dr Albartoma en consorten, doende ƒ 18 grondpacht. De molen voor ƒ 1300 en de behuisinge en schuir voor ƒ 400.

1726-1729  Pieter Jans (Petrus Boon), van Martenshoek, molenaar, tr. 1-6-1718 te Hoogezand met Trijntie Ottes, van Kalkwijk.

1729  Zij verkopen de molen en behuizing voor ƒ 1625 aan Barelt Jans, geb. te Eext en ged. 14-10-1694 te Anloo, zv Jan Barelts en Teube Hindriks, tr. 18-7-1728 te Hellum met Klaaske Cornelis, ged. 29-12-1700 te Schildwolde, dv Cornellis Jans en Cornelsjen Geutjes. Zij woonden later op een gedeelte van HE57.

1739   Jan Harms genoemd als oostelijke zwet.

1739-1782  Vermoedelijk: Jan Harms, van Termunten, tr. (1) te Siddeburen (otr. 14-6-1733 te Hellum) met Wieke Thies, ged. 18-9-1712 te Siddeburen als dv Ties Tiessens en Wieke Arents, daarna als Jan Harmens Mulder, van Hellum, tr. (2) te Siddeburen (otr. 11-12-1740 te Hellum) Catharina (Trijne) Jans (Hartman), van Siddeburen (doop niet gevonden), dv Jan Jans Bugtzijl en Maria Hartman. Op 17-5-1782 en 29-6-1786 wordt Jan Harms Mulder nog genoemd als zwet.

Opgevolgd door een zoon:

1787-1795  Jan Jans (Mulder), (doop niet gevonden), overleden tussen 15-1-1792 en 27-10-1794, molenaar, tr. 9-6-1783 te Siddeburen met Jantje Peters, ged. 19-1-1766 te Siddeburen, dv Pieter Fockes en Jantien Jans. Zij hertrouwt (met een neef van haar eerste man).

1795-1797  Jan Jans Blokzijl, geb. te Tjuchem en ged. 21-6-1772 te Siddeburen, zv Jan Jans Blokzijl en Claaske Freerks, tr. 27-10-1794 te Siddeburen (h.c. Siddeburen 27-10-1794) met Jantje Peters.

1808-1816  Jan Derks Kubbe, van Noordbroek, geb. 15-7-1783, korenmolenaar, tr. 20?-10-1807 te Hellum met Trijntje Harms Nieboer, geb. 26-1-1780 te Hellum, dv Harm Jans en Harmke Roelfs. Zij vertrokken in 1817 naar de molen op de grens van Schildwolde met Slochteren.

1813   Jan Derks Kubbe, maison, huis nr. 1, 6 deuren/vensters; korenmolen, huis nr. 93, geen deuren/vensters vermeld (omdat een molen vermoedelijk geen belasting daarvoor hoefde te betalen).

1816-1820  Pieter Jacobs Veltman, geb. 7-4-1794 te Hellum, ovl. 20-8-1818 te Hellum, rogmolenaar te Hellum, zv Jacob Pieters Veltman en Jantje Luurts van der Bijl, zie HE40, tr. 22-9-1813 te Siddeburen met Hilje Jacobs Boer(e)ma, geb. 2-2-1790 te Hellum, ovl. 28-9-1872 te Hellum, dv Jacob Freerks (Boerema) en Ida Ebes (Brengers), zie HE14. Vanaf 1816 woonden zij in huis nr. 1 en waren molenaars. Zij hertrouwt:

1822  Weduwe P. J. Veldman, molenaarsche, huisnr 1, 7 deuren/vensters. Koornmolen, nr -. Later: Evert Jurjens Kroes.

1821-1830  Evert Jurjens Kruis (Kroes), geb. 5-3-1787 te Noordbroek, ovl. 27-1-1829 te Hellum, rog- en pelmolenaar te Hellum, zv Jurjen Eppes Kruis en Hijlke Everts Rawie, tr. 12-9-1821 te Siddeburen met Hilje Jacobs Boer(e)ma, zie hiervoor. Later woont zij te HE74.

1830-1862  Berend Arends Klimp, geb. 1803 Nieuwolda, ovl. voor 1852, pel- en korenmolenaar, tr. 17-1-1829 te Slochteren Anje Theodoricus Wildeman, geb. 17-1-1795 te Hellum, ovl. 4-1-1877 te Hellum, dv Theodoricus Fokkes Wildeman, schoolmeester te Hellum en Grietje Nannings Dijkhuizen, zie HE30. De weduwe woonde in elk geval tot 1862 nog bij de molen in huis nr. 1.

1874  G171 “molen en erf” Wed. B. A. Klimp, huis B- (ws. B2); G182 bestaat niet meer, vermoedelijk opgevolgd door G424 Wed. B. A. Klimp, huis B1. Zij bezit ook HE86 en ws. HE82. Opgevolgd door zoon:

1880-1900  Huisnummer 1. Bewoners: Theodoricus Berend Klimp, geb. 2-7-1829 te Hellum, molenaar, tr. 13-10-1873 te Grootegast met Catharina Johanna Wierenga, geb. 16-6-1848 te Zuidhorn.

Er staat een foto met beschrijving van deze molen op de pagina van de Groninger molens.

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail